โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๖. ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน : 233

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : ร้อยละ 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. แผนที่เชิงเลขกรุงเทพมหานครหมายถึง แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการใช้ประโยชน์อาคารของกรุงเทพมหานคร ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2. การปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึงการปรับปรุงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานครในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ซึ่งแสดงขอบเขตและประเภทการใช้ที่ดิน และรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทการใช้ที่ดิน โดยปรับปรุงขอบเขตที่ดินพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทการใช้ที่ดินตามข้อมูลที่ปรากฎในระบบการรายงานผลของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองการรายงานการอนุญาตก่อสร้างอาคารแบบ กสผ. 1 ของสำนักการโยธา และฝ่ายโยธา สำนักงานเขต 3. การปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์อาคาร หมายถึงการปรับปรุงข้อมูลอาคารในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองซึ่งแสดงขอบเขตอาคาร และรายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร โดยการปรับปรุงขอบเขตอาคารพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร ตามข้อมูลปรากฎในระบบการรายงานผลของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองการรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้านของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต แบบ กสผ.2 4. ข้อมูลการรายงานการอนุญาตก่อสร้างอาคาร หมายถึง ข้อมูลจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึง สิงหาคม 2563 ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตและสำนักการโยธาต้องลงจุดในระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองและส่งรายงานผลการลงจุดดังกล่าวให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป - ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร หมายถึง พื้นที่ที่ผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯระบุไว้ในคำร้องขอ ได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอโดยให้ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาต เฉพาะตำแหน่งอาคารที่เกิดขึ้นใหม่ ๕. ข้อมูลการรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง ข้อมูลจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึง สิงหาคม 2563 ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตจะต้องลงจุดในระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ตามแบบ กสผ.2 และส่งรายงานผลการลงจุดดังกล่าวให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ๖. ระบบรายงานผล หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หรือ http://3d-cpd.bma.go.th พัฒนาโดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองโดยสำนักการโยธา ฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจะได้รับรหัสการเข้าใช้ระบบจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อดำเนินการข้อมูลดังกล่าว

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ประเมินจากการปรับปรุงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ดังนี้ 1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน วิธีคำนวณ : ผลรวมของการจัดทำขอบเขตโฉนดที่ดินพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ที่ดินตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563 คูณด้วยร้อยหารด้วยผลรวมของตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563 ตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขต และสำนักการโยธา ได้ลงจุดในระบบ และรายงานผลให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. การใช้ประโยชน์อาคาร วิธีคำนวณ : ผลรวมของการสำรวจและจัดทำขอบเขตอาคารพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร จากตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563 คูณด้วยร้อยหารด้วยผลรวมของตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563 ตามที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ได้ลงจุดในระบบ และรายงานผลให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป นำผลการประเมินจากข้อ ๑ และข้อ ๒ มาประเมินผลตัวชี้วัดภาพรวมของการดำเนินงาน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

-ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน(http://3d-cpd.bma.go.th) -พัฒนาโดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองโดยสำนักการโยธา ฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจะได้รับรหัสการเข้าใช้ระบบจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อดำเนินการข้อมูลดังกล่าว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0189 : ข้อมูลจำนวนอาคารในพื้นที่ จำแนกตามประเภทอาคาร และพื้นที่เขต)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0448 : ข้อมูลการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0449 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน)