โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

7. จำนวนชุมชนมีความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด : 235

ค่าเป้าหมาย 1,200 ชุมชน : 1,200 ชุมชน

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟู%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ชุมชนมีความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หมายถึง ชุมชนมีการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ใน 10 ข้อ ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินดัชนีชี้วัดความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนระดับประเทศ ได้แก่ 1. มีกลุ่มดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เช่น คณะกรรมการชุมชน 2. กลุ่มดำเนินการมีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 3. มีข้อตกลง/กติการ่วมกันเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เช่น ธรรมนูญหมู่บ้าน ประกาศชุมชน มาตรการชุมชน/สังคม เป็นต้น 4. มีกองทุนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เช่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร องค์กรเอกชน (NGOs) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 5. มีการใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 6. มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ร่วมกันทั้งภาครัฐและประชาชน 7. มีการค้นหา นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูหรือดูแลฟื้นฟูโดยชุมชน 8. มีการติดตามผลและให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน เช่น การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การศึกษา การให้คำปรึกษาแนะนำ การเยี่ยมบ้าน เป็นต้น 9. มีการเฝ้าระวัง ควบคุมดูแลไม่ให้มีพื้นที่เสี่ยงในชุมชน 10. มีการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เช่น การรณรงค์ การให้ความรู้ เสียงตามสาย เป็นต้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนชุมชนที่มีการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 6 ข้อ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และผลการปฏิบัติราชการประจำปี/สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0092 : ข้อมูลจำนวนชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ ได้แก่ เข้มแข็งมาก เข้มแข็งปานกลาง เข้มแข็งน้อย และสภาพปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งสามารถแบ่งได้ 4 ระดับ ได้แก่ สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง))

ตาราง : จำนวนชุมชนมีความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : 1) ข้อมูลจำนวนชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 6 ใน 10 ข้อ โดยสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินดัชนีชี้วัดความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนระดับประเทศ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ เข้มแข็งมาก เข้มแข็งปานกลาง เข้มแข็งน้อย และสภาพปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ไม่มีปัญหา ปัญหาน้อย ปัญหาปานกลาง และปัญหารุนแรง

iddcodednamereproundrepyearcom_totalcom_drug6_10com_drug6_10_rcom_nondrug_hicom_nondrug_medcom_nondrug_lowcom_druglow_hicom_druglow_medcom_druglow_lowcom_drugmed_hicom_drugmed_medcom_drugmed_lowcom_drughi_hicom_drughi_medcom_drughi_lowadddateupdatedate
11001เขตพระนคร12020202010016400000000002020-05-252020-05-25
21002เขตดุสิต12020462860.9188171000001012020-05-252020-05-25
31003เขตหนองจอก12020983434.712104045232100012020-05-252020-05-25
41004เขตบางรัก12020151510013200000000002020-05-252020-05-25
51005เขตบางเขน12020773748.1239352020101132020-05-252020-05-25
61006เขตบางกะปิ12020292379.316362000002002020-05-252020-05-25
71007เขตปทุมวัน12020171710015001100000002020-05-252020-05-25
81008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย1202014964.30930010000012020-05-252020-05-25
91009เขตพระโขนง12020443988.6151804120000132020-05-252020-05-25
101010เขตมีนบุรี12020645281.3143680240000002020-05-252020-05-25
111011เขตลาดกระบัง12020652233.886312180002342020-05-252020-05-25
121012เขตยานนาวา12020171710016001000000002020-05-252020-05-25
131013เขตสัมพันธวงศ์12020181372.24950000000002020-05-252020-05-25
141014เขตพญาไท12020291862.14991023001002020-05-252020-05-25
151015เขตธนบุรี12020442147.769142470000022020-05-252020-05-25
161016เขตบางกอกใหญ่12020322990.6101830100000002020-05-252020-05-25
171017เขตห้วยขวาง12020231669.66440430000202020-05-252020-05-25
181018เขตคลองสาน12020424210042000000000002020-05-252020-05-25
191019เขตตลิ่งชัน12020434195.335510010000102020-05-252020-05-25
201020เขตบางกอกน้อย12020421842.974165150000132020-05-252020-05-25
211021เขตบางขุนเทียน12020533667.91715120140003012020-05-252020-05-25
221022เขตภาษีเจริญ12020545092.6222840000000002020-05-252020-05-25
231023เขตหนองแขม12020746081.12039131010000002020-05-252020-05-25
241024เขตราษฎร์บูรณะ12020272710024000300000002020-05-252020-05-25
251025เขตบางพลัด1202048510.414430000000002020-05-252020-05-25
261026เขตดินแดง12020232295.715001103002012020-05-252020-05-25
271027เขตบึงกุ่ม12020383592.1191630000000002020-05-252020-05-25
281028เขตสาทร12020262596.220510000000002020-05-252020-05-25
291029เขตบางซื่อ12020504794212500130000002020-05-252020-05-25
301030เขตจตุจักร12020413892.7251330000000002020-05-252020-05-25
311031เขตบางคอแหลม12020291965.55672212001122020-05-252020-05-25
321032เขตประเวศ12020433376.7121533370000002020-05-252020-05-25
331033เขตคลองเตย12020413380.5131930150000002020-05-252020-05-25
341034เขตสวนหลวง12020454510043002000000002020-05-252020-05-25
351035เขตจอมทอง12020504896222521000000002020-05-252020-05-25
361036เขตดอนเมือง12020959510090400100000002020-05-252020-05-25
371037เขตราชเทวี12020242410010704000002102020-05-252020-05-25
381038เขตลาดพร้าว12020363597.2122111000100002020-05-252020-05-25
391039เขตวัฒนา12020161487.56014410000002020-05-252020-05-25
401040เขตบางแค12020494795.9202600120000002020-05-252020-05-25
411041เขตหลักสี่12020815972.83425210000000012020-05-252020-05-25
421042เขตสายไหม12020797797.565413510000002020-05-252020-05-25
431043เขตคันนายาว12020422047.6712220000000102020-05-252020-05-25
441044เขตสะพานสูง12020292910029000000000002020-05-252020-05-25
451045เขตวังทองหลาง1202019631.606130000000002020-05-252020-05-25
461046เขตคลองสามวา12020838096.4196130000000002020-05-252020-05-25
471047เขตบางนา12020362363.9815120000000012020-05-252020-05-25
481048เขตทวีวัฒนา12020161610016000000000002020-05-252020-05-25
491049เขตทุ่งครุ12020292910026003000000002020-05-252020-05-25
501050เขตบางบอน12020121210012000000000002020-05-252020-05-25
511001เขตพระนคร22020202010015500000000002020-09-102020-09-10
521002เขตดุสิต22020463984.823941210004022020-09-102020-09-10
531003เขตหนองจอก22020983535.7196490182223242020-09-102020-09-10
541004เขตบางรัก22020151510014100000000002020-09-102020-09-10
551005เขตบางเขน22020773140.31115370120013162020-09-102020-09-10
561006เขตบางกะปิ22020292910019703000000002020-09-102020-09-10
571007เขตปทุมวัน22020171694.116010000000002020-09-102020-09-10
581008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย22020141285.74710110000002020-09-102020-09-10
591009เขตพระโขนง22020443681.8181520220000142020-09-102020-09-10
601010เขตมีนบุรี22020644265.61229170051000002020-09-102020-09-10
611011เขตลาดกระบัง22020653350.8245322000002002020-09-102020-09-10
621012เขตยานนาวา22020171710015002000000002020-09-102020-09-10
631013เขตสัมพันธวงศ์220201815.601170000000002020-09-102020-09-10
641014เขตพญาไท22020291758.67691031200002020-09-102020-09-10
651015เขตธนบุรี2202044225098111270001142020-09-102020-09-10
661016เขตบางกอกใหญ่22020322165.6129110000000002020-09-102020-09-10
671017เขตห้วยขวาง22020231669.68371300001002020-09-102020-09-10
681018เขตคลองสาน22020423481201480000000002020-09-102020-09-10
691019เขตตลิ่งชัน22020433888.433441010000002020-09-102020-09-10
701020เขตบางกอกน้อย22020422150165210000000002020-09-102020-09-10
711021เขตบางขุนเทียน22020533871.7141480770003002020-09-102020-09-10
721022เขตภาษีเจริญ22020545092.6203040000000002020-09-102020-09-10
731023เขตหนองแขม22020747195.9244730000000002020-09-102020-09-10
741024เขตราษฎร์บูรณะ22020272696.3161000010000002020-09-102020-09-10
751025เขตบางพลัด22020484593.8162930000000002020-09-102020-09-10
761026เขตดินแดง22020231982.612210015000022020-09-102020-09-10
771027เขตบึงกุ่ม22020383284.2171461000000002020-09-102020-09-10
781028เขตสาทร22020262492.3141020000000002020-09-102020-09-10
791029เขตบางซื่อ220205050100222800000000002020-09-102020-09-10
801030เขตจตุจักร22020414097.633710000000002020-09-102020-09-10
811031เขตบางคอแหลม22020291758.683102100112012020-09-102020-09-10
821032เขตประเวศ22020432558.112583273000032020-09-102020-09-10
831033เขตคลองเตย22020413278101982110000002020-09-102020-09-10
841034เขตสวนหลวง22020454510040005000000002020-09-102020-09-10
851035เขตจอมทอง22020504896232520000000002020-09-102020-09-10
861036เขตดอนเมือง22020959510093100100000002020-09-102020-09-10
871037เขตราชเทวี22020242410020003100000002020-09-102020-09-10
881038เขตลาดพร้าว220203636100112500000000002020-09-102020-09-10
891039เขตวัฒนา2202016161008103400000002020-09-102020-09-10
901040เขตบางแค22020494489.8182610040000002020-09-102020-09-10
911041เขตหลักสี่22020812024.79104901120000002020-09-102020-09-10
921042เขตสายไหม22020797493.7145802030000022020-09-102020-09-10
931043เขตคันนายาว22020423583.3131302240102232020-09-102020-09-10
941044เขตสะพานสูง22020292910029000000000002020-09-102020-09-10
951045เขตวังทองหลาง2202019736.807120000000002020-09-102020-09-10
961046เขตคลองสามวา220208383100176600000000002020-09-102020-09-10
971047เขตบางนา22020363494.4201420000000002020-09-102020-09-10
981048เขตทวีวัฒนา22020161610016000000000002020-09-102020-09-10
991049เขตทุ่งครุ22020292910026100200000002020-09-102020-09-10
1001050เขตบางบอน22020121210012000000000002020-09-102020-09-10