โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

7. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน : 238

ค่าเป้าหมาย มีระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชื่อมโยงกับระบบ MIS จำนวน 1 ระบบ : มีระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชื่อมโยงกับระบบ MIS

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๗.๔.๑.๒

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การพัฒนาระบบสารสนเทศ หมายถึง การดำเนินการจัดหา การออกแบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนและรองรับการใช้งานตามกระบวนการงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสำหรับรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนระบบสารสนเทศที่ใช้ปฏิบัติงานสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0004 : ระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาและเชื่อมโยงสู่ฐานข้อมูลกลาง)

ตาราง : ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ

หน่วยงาน : สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

คำอธิบายตาราง : จัดเก็บข้อมูลตามชื่อตัวชี้วัด แสดงผลการดำเนินงาน เหตุผล และเอกสารประกอบ

idindicatorsstatusreasonreferenceadddateupdatedate
1มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร(BMA PBIS:Performance-based Budgeting Information System) เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน2020-06-102020-06-10
9มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร(BMA PBIS:Performance-based Budgeting Information System) เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน2020-07-092020-07-09
10มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร(BMA PBIS:Performance-based Budgeting Information System) เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน2020-08-112020-08-11
11มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณแบบมุ่นเน้นผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการฯ ได้รับการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างรอประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในราชกิจจานุเบกษา-2020-09-082020-09-08