โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

7. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน : 238

ค่าเป้าหมาย มีระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชื่อมโยงกับระบบ MIS จำนวน 1 ระบบ : มีระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชื่อมโยงกับระบบ MIS

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๗.๔.๑.๒

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การพัฒนาระบบสารสนเทศ หมายถึง การดำเนินการจัดหา การออกแบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนและรองรับการใช้งานตามกระบวนการงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสำหรับรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนระบบสารสนเทศที่ใช้ปฏิบัติงานสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0004 : ระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาและเชื่อมโยงสู่ฐานข้อมูลกลาง)