โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

7. ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน : 241

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. มาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ 2. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายถึง การทดสอบฝีมือ ความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3. ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายถึง ผู้ผ่านการทดสอบข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ทักษะ และเจตคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน /ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน X 100) /จำนวนผู้สมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0405 : จำนวนผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)

ตาราง : จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมด

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง :

idtesting_centersubjecttest_applicantstesterpassinformation_yearadddateupdatedate
1คลองเตยช่างแต่งผมสตรี32323225622020-06-222020-06-22
2ดินแดง 1ช่างซ่อมรถยนต์77325622020-06-222020-06-22
3ดินแดง 2พนักงานนวดไทย1616425622020-06-222020-06-22
4บางรักพนักงานนวดไทย30262625622020-06-222020-06-22
5บ่อนไก่พนักงานนวดไทย35353425622020-06-222020-06-22
6กาญจนสิงหาสน์ฯพนักงานนวดไทย23201625622020-06-222020-06-22
7กาญจนสิงหาสน์ฯพนักงานนวดไทย ระดับ 156514525632020-08-252020-08-25
8ดินแดง 1ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 113131025632020-08-252020-08-25
9ดินแดง 2พนักงานนวดไทย ระดับ 157464325632020-08-252020-08-25
10ดินแดง 2ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 120161625632020-08-252020-08-25
11บางรักพนักงานนวดไทย ระดับ 155555525632020-08-252020-08-25ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0404 : จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมด)

ตาราง : จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมด

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง :

idtesting_centersubjecttest_applicantstesterpassinformation_yearadddateupdatedate
1คลองเตยช่างแต่งผมสตรี32323225622020-06-222020-06-22
2ดินแดง 1ช่างซ่อมรถยนต์77325622020-06-222020-06-22
3ดินแดง 2พนักงานนวดไทย1616425622020-06-222020-06-22
4บางรักพนักงานนวดไทย30262625622020-06-222020-06-22
5บ่อนไก่พนักงานนวดไทย35353425622020-06-222020-06-22
6กาญจนสิงหาสน์ฯพนักงานนวดไทย23201625622020-06-222020-06-22
7กาญจนสิงหาสน์ฯพนักงานนวดไทย ระดับ 156514525632020-08-252020-08-25
8ดินแดง 1ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 113131025632020-08-252020-08-25
9ดินแดง 2พนักงานนวดไทย ระดับ 157464325632020-08-252020-08-25
10ดินแดง 2ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 120161625632020-08-252020-08-25
11บางรักพนักงานนวดไทย ระดับ 155555525632020-08-252020-08-25