โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

7. ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน : 241

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. มาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ 2. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายถึง การทดสอบฝีมือ ความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3. ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายถึง ผู้ผ่านการทดสอบข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ทักษะ และเจตคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน /ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน X 100) /จำนวนผู้สมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0405 : จำนวนผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0404 : จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมด)