โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

7. ร้อยละของผู้เรียนมีพัฒนาการสมวัย : 242

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ไม่นับรวมนักเรียนพิเศษ (เรียนร่วม) - มีพัฒนาการสมวัย หมายถึง ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการครบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนผู้เรียนที่มีพัฒนาการสมวัย*100)/จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการศึกษา

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0419 : จำนวนนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีพัฒนาการสมวัยแยกตามระดับชั้น)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0419 : จำนวนนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีพัฒนาการสมวัยแยกตามระดับชั้น)