โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

7. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมมีงานทำเพิ่มขึ้น : 243

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรม หมายถึง ผู้สูงอายุที่ฝึกอบรมวิชาชีพ ในวิชาหลักสูตรต่อเนื่องในศูนย์ฝึกอาชีพสังกัดสำนักพัฒนาสังคม และเรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนด - มีงานทำ หมายถึง มีการประกอบอาชีพ หารายได้

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมที่มีงานทำ x 100 หารด้วย จำนวนผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0370 : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0369 : จำนวนผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมและมีงานทำปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)