โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

7. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมมีงานทำเพิ่มขึ้น : 243

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรม หมายถึง ผู้สูงอายุที่ฝึกอบรมวิชาชีพ ในวิชาหลักสูตรต่อเนื่องในศูนย์ฝึกอาชีพสังกัดสำนักพัฒนาสังคม และเรียนจบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนด - มีงานทำ หมายถึง มีการประกอบอาชีพ หารายได้

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมที่มีงานทำ x 100 หารด้วย จำนวนผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0370 : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมปีปัจจุบัน

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง :

idbma_trainingcoursestudy_hoursnum_studynum_passadddateupdatedate
1วัดด่าน (พระราม 3)ซ่อมโทรศัพท์มือถือ80402020-06-152020-06-15
2วัดด่าน (พระราม 3)นวดไทยเพื่อสุขภาพ150002020-06-152020-06-15
3วัดด่าน (พระราม 3)ตัดผมชาย160602020-06-152020-06-15
4วัดด่าน (พระราม 3)แพทเทริ์น16022132020-06-152020-06-15
5วัดด่าน (พระราม 3)ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี160632020-06-152020-06-15
6ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2)ซ่อมโทรศัพท์มือถือ801212020-06-152020-06-15
7ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2)E-commerce803822020-06-152020-06-15
8ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2)ตัดผมชาย160222020-06-152020-06-15
9ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2)เสริมสวย160002020-06-152020-06-15
10วัดรางบัวซ่อมคอมพิวเตอร์801362020-06-152020-06-15
11วัดรางบัวคอมพิวเตอร์เบื้องต้น801382020-06-152020-06-15
12วัดรางบัวเบเกอรี่80852020-06-152020-06-15
13วัดรางบัวอาหารไทย - ขนมไทย801282020-06-152020-06-15
14วัดรางบัวนวดไทยเพื่อสุขภาพ150002020-06-152020-06-15
15วัดรางบัวตัดผมชาย160622020-06-152020-06-15
16วัดรางบัวตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี1601442020-06-152020-06-15
17โกลด์มาร์เก็ตซ่อมคอมพิวเตอร์803542020-06-152020-06-15
18โกลด์มาร์เก็ตตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี16043172020-06-152020-06-15ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0369 : จำนวนผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมและมีงานทำปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : จำนวนผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมและมีงานทำปีปัจจุบัน

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง :

idbma_trainingcoursestudy_hoursnum_studynum_passadddateupdatedate
1วัดด่าน (พระราม 3)ซ่อมโทรศัพท์มือถือ80402020-06-152020-06-15
2วัดด่าน (พระราม 3)นวดไทยเพื่อสุขภาพ150002020-06-152020-06-15
3วัดด่าน (พระราม 3)ตัดผมชาย160602020-06-152020-06-15
4วัดด่าน (พระราม 3)แพทเทริ์น16022132020-06-152020-06-15
5วัดด่าน (พระราม 3)ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี160632020-06-152020-06-15
6ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2)ซ่อมโทรศัพท์มือถือ801212020-06-152020-06-15
7ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2)E-commerce803822020-06-152020-06-15
8ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2)ตัดผมชาย160222020-06-152020-06-15
9ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2)เสริมสวย160002020-06-152020-06-15
10วัดรางบัวซ่อมคอมพิวเตอร์801362020-06-152020-06-15
11วัดรางบัวคอมพิวเตอร์เบื้องต้น801382020-06-152020-06-15
12วัดรางบัวเบเกอรี่80852020-06-152020-06-15
13วัดรางบัวอาหารไทย - ขนมไทย801282020-06-152020-06-15
14วัดรางบัวนวดไทยเพื่อสุขภาพ150002020-06-152020-06-15
15วัดรางบัวตัดผมชาย160622020-06-152020-06-15
16วัดรางบัวตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี1601442020-06-152020-06-15
17โกลด์มาร์เก็ตซ่อมคอมพิวเตอร์803542020-06-152020-06-15
18โกลด์มาร์เก็ตตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี16043172020-06-152020-06-15