โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

8. เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ ๔ ของวงเงินงบประมาณ : 245

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ๆ ทุกหมวดรายจ่ายและงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณนั้น ๆ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณนั้น ๆ และได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (อำนาจของ ผว.กทม.) มาดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ X 100 / งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณนั้น ๆ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0005 : จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ)