โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

8. จำนวนย่านชุมชนสำคัญในเขตเมืองชั้นนอกที่มีศักยภาพและองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน : 246

ค่าเป้าหมาย 2 แห่ง (แนวทางการพัฒนาฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี) : 2 แห่ง (แนวทางการพัฒนาฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี)

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๒ ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-พื้นที่เขตเมืองชั้นนอก บริเวณพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม ปัจจุบันมีความหนาแน่นน้อยและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกแนวถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก แต่สภาพพื้นที่โดยรวมยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 11 เขต ประกอบด้วย เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตหนองจอก และเขตลาดกระบัง -ย่านชุมชนสำคัญหมายถึง การพัฒนาในเขตพื้นที่ศูนย์ชุมชนย่อย บริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ที่กำหนดไว้เป็นที่ดินประเภท พ.1 ถึง พ.3 ที่กำหนดไว้เป็นสีแดงให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์พาณิชยกรรมของชุมชน ศูนย์ชุมชนชานเมือง และศูนย์พาณิชยกรรมเมือง เพื่อรองรับกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานของประชาชนในพื้นที่เขตเมืองชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1)ศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชัน (บริเวณ พ.2-3) แขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชัน 2)ศูนย์ชุมชนชานเมืองบางแค (บริเวณ พ.3-34) แขวงบางแค และแขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 3)ศูนย์ชุมชนบางบอน (บริเวณ พ.1-20) แขวงบางบอน เขตบางบอน 4)ศูนย์ชุมชนชานเมืองบางขุนเทียน (บริเวณ พ.2-5) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 5)ศูนย์ชุมชนหนองแขม (บริเวณ พ.1-19) แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 6)ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี (บริเวณ พ.2-2 และ พ.3-5) แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 7)ศูนย์ชุมชนหนองจอก (บริเวณ พ.1-7) แขวงหนองจอก และแขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก 8)ศูนย์ชุมชนนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (บริเวณ พ.1-16) แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง 9)ศูนย์ชุมชนลาดกระบังเก่า (บริเวณ พ.1-17) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 10)ศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบังใหม่ (บริเวณ พ.2-4) แขวงลาดกระบัง และแขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง -ย่านชุมชนสำคัญมีศักยภาพและองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน หมายถึง มีย่านที่มีการศึกษากำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นเป้าหมาย และดำเนินการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้เป็นไปตามแนวทางที่ศึกษาไว้ -พื้นที่ดำเนินการแบ่งเป็นพื้นที่ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนพื้นที่ที่มีการดำเนินการ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

รายงานศึกษาการพัฒนาพื้นที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0451 : จำนวนย่านชุมชนสำคัญในเขตเมืองชั้นนอกที่มีศักยภาพและองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน)