โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

8. ร้อยละของนักเรียนมีคะแนน IQ และ EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน : 247

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผลการประเมินรายวิชาพิ้นฐานผ่านทุกรายวิชาและผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับผ่านขึ้นไป หมายถึงร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้น ที่มีผลการประเมินรายวิชา ทั้ง 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ และสาระประวัติศาสตร์ ตั้งแต่เกรด 1 ขึ้นไป และร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้น ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 8 ข้อ ในระดับผ่านขึ้นไป

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้น ที่มีผลการประเมินรายวิชา ตั้งแต่เกรด 1 ขึ้นไป + ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้น ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านขึ้นไป)/ 2

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการศึกษา

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0421 : จำนวนนักเรียนมีคะแนน IQ และ EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0416 : จำนวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน สังกัด กทม.)