โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

8. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐานและมีความเป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม : 248

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
:มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) - การส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีความเป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม หมายถึง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานครด้วยความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม โดยกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(ผลิตภัณฑ์ชุมชนชองกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานฯ x 100) / จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0492 : จำนวนและข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐานและมีความเป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม)

ตาราง : จำนวนและข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความเป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง :

iddistrcttitlefirstnamelastnamecompanyproduct_nameproduct_typelevel_of_qualityinformation_yearadddateupdatedate
1เขตคันนายาวนาง กฤษณา จินดาพราหมณ์ แกงไตปลาคั่วกลิ้ง จินดา อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
2เขตคันนายาวนาง กฤษณา จินดาพราหมณ์ น้ำพริกกุ้งเสียบ อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
3เขตคันนายาวนาง กฤษณา จินดาพราหมณ์ กานาฉ่าย อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
4เขตจตุจักรนายพัฒกร ศุภสินธุ์ บริษัท มัลติ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล หมูหยอง สะเบียงอาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
5เขตจตุจักรนายพัฒกร ศุภสินธุ์ บริษัท มัลติ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล หมูเส้นกรอบ สะเบียงอาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
6เขตจตุจักรนายพัฒกร ศุภสินธุ์ บริษัท มัลติ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล หมูเส้นหอม สะเบียงอาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
7เขตจอมทองนายธีรสุวัฒน์ ชวรัตนานันท์ ผักอบแห้ง เครื่องเทศ สมุนไพรอาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
8เขตดอนเมืองนางกัญญ์รรัศมี ตันสุทัศน์ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสุนิสาสุนิสาแหนมย่างพร้อมรับประทานอาหารทอง25602020-06-102020-06-10
9เขตทวีวัฒนานาย ประวิตร โพธิ์ทอง ข้าวหมากหวานคุณประวิตรอาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
10เขตทุ่งครุนายเกรียง ฉันทะชัยมงคล บริษัท บีเค กรุ๊ป น้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ VIRGIN COCONUT OILอาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
11เขตธนบุรีนายเวชากร กอบกุลไชย วิสาหกิจชุมชนกรุงธรเต้าฮวยนมสด เส่งเฮงอาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
12เขตบางกอกน้อยนางสาว วันเพ็ญ กาญจน์วัฒนกุล น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
13เขตบางเขนบริษัท โกโก้ฮัท จำกัด ทุเรียนเคลือบช็อกโกแลตอาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
14เขตบางเขนบริษัท โกโก้ฮัท จำกัด ลูกเกดเคลือบช็อกโกแลตอาหารทอง25602020-06-102020-06-10
15เขตบางเขนบริษัท โกโก้ฮัท จำกัด กล้วยเคลือบช็อกโกแลตอาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
16เขตบางเขนนาย ประดิษฐ์ พีระมาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูด เมล็ดทานตะวันกะเทาะเปลือกรสธรรมชาติอาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
17เขตบางเขนนาย ประดิษฐ์ พีระมาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูด เมล็ดทานตะวันอบน้ำผึ้ง (ตราฟลาวเวอร์ฟูด)อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
18เขตบางเขนนาย ประดิษฐ์ พีระมาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูด เมล็ดทานตะวันเคลือบช็อคโกแลตอาหารทอง25602020-06-102020-06-10
19เขตบางแคนาง ภาวิณี หรรษคุณาชัย ขนมทองม้วน (ตราเอราวัณ ทองม้วนสด)อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
20เขตบางแคนาง พรกมล ผลอินทร์หอมพรกมลทองม้วนรสใบเตยอาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
21เขตบางแคนาง พรกมล ผลอินทร์หอมพรกมลทองม้วนสดอาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
22เขตบางซื่อนางสาวภัสนันท์ พิฤทธิ์บูรณะชุดของขวัญข้าวของพ่อข้าวของแผ่นดิน B Herbsอาหารทอง25602020-06-102020-06-10
23เขตบางซื่อนาง กาญจนา เพียรวิริยะหมูหยอง (ตราชัยณรงค์)อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
24เขตบางนานายมนตรี สุวรรณพฤกษาขนมเปี๊ยะรวมไส้ เป็งกี่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
25เขตบางบอนนางสาวสุจิตร์ คงสิริพรชัย บริษัท คลาส แอพพาเรล (ประเทศไทย)คุกกี้ทุเรียน SARINอาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
26เขตบางบอนนาย พันธ์ ภัทรธำรงชัย กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง เจ้าคุณ อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
27เขตบางบอนนางสาว โสรญา เชิงสมอน้ำผึ้งภูหลวงอาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
28เขตบางรักนาง อาภา ตปนียะสถิตขนมเปี๊ยไส้ถั่ว-ฟัก (ตรา แต้จิ้นเส็ง)อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
29เขตบึงกุ่มนายกนกภัฏ กรัณย์เพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. พี. กรัณย์เพชร ข้าวหมาก (ตรารสสุคนธ์)อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
30เขตประเวศ นายศรัณย์พัชร์ ภาโชคคลังธนกุลบริษัท แฝดคู่ อิ่มอร่อยข้าวเหนียวขาว (ตรา เดอะ สยาม กริลล์ พอร์ค)อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
31เขตประเวศ นายศรัณย์พัชร์ ภาโชคคลังธนกุลบริษัท แฝดคู่ อิ่มอร่อยหมูย่าง รสดั้งเดิม (ตรา เดอะ สยาม กริลล์ พอร์ค)อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
32เขตประเวศ นายศรัณย์พัชร์ ภาโชคคลังธนกุลบริษัท แฝดคู่ อิ่มอร่อยหมูหมักสำหรับย่าง รสดั้งเดิม (ตรา เดอะ สยาม กริลล์ พอร์ค)อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
33เขตพระโขนงนาย พุด เฉียบแหลมไข่เค็ม (ลุงพุด)อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
34เขตมีนบุรีนาง ฉันทนา ลิขิตธรรมวงศ์คุกกี้ธัญพืชชนิดแท่ง รสต้นตำหรับ (ตรามาย)อาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
35เขตมีนบุรีนาง ฉันทนา ลิขิตธรรมวงศ์คุกกี้เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (ตราขนมแม่ยิ่ง)อาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
36เขตมีนบุรีนาง ณิชกรปิ่นทองข้าวแตนน้ำแตงโม(รสน้ำผึ้ง)อาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
37เขตราษฎร์บูรณะนางสาว สายทอง สุดสวาทนัชชาสาหร่ายทะเลแห้งปรุงรสรสดั้งเดิมอาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
38เขตมีนบุรีนาง พรรณพร ชาญภิญโญ ลูกชิ้นปลา ตราไฮแคลซี่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
39เขตลาดกระบังนางสาว นิตชะสาร ภูมิลำเนา งาดำอบเกลือ (ตรา ดี จริง)อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
40เขตลาดกระบังนางสาว นิตชะสาร ภูมิลำเนา ก้านเห็ดหอมคั่วปรุงรสสมุนไพร (ตรา ดี จริง)อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
41เขตลาดกระบังนางสาว นิตชะสาร ภูมิลำเนา สาหร่ายทะเลปรุงรสดั้งเดิมเห็ดหอม (ตรา ดี จริง)อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
42เขตวังทองหลางนางสาว สุวรรณาลิ้มไพฑูรย์กะปิหวาน บ้านมะม่วงอาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
43เขตวังทองหลางนางสาว สุวรรณาลิ้มไพฑูรย์น้ำปลาหวาน บ้านมะม่วงอาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
44เขตวัฒนาฉัฐนันท์ ลี บริษัท แปซิฟิค ยูเรกวานเต้าหู้นมสด ทรัพย์สมบูรณ์อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
45เขตวัฒนานางสาวธัญพร บุณยยิน บริษัท แปซิฟิค ยูเรกวานกิมจิผักกาดขาว (ตรายูเรกวาน)อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
46เขตวัฒนานางสาวธัญพร บุณยยิน บริษัท แปซิฟิค ยูเรกวานกิมจิผักกาดขาว(รสหวานเผ็ดน้อย)อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
47เขตสะพานสูงนายนิวัฒน์ โฆวงศ์ประเสริฐ บริษัทสวนผึ้งหวานจำกัด มะขามหวานอบแห้งไร้เมล็ด บ้านมะขามอาหารทอง25602020-06-102020-06-10
48เขตสัมพันธวงศ์นางสาว ภาสิณี ศุภหัตถานุกุล ซาลาเปาไส้หมูสับ ทวีโชคอาหารทอง25602020-06-102020-06-10
49เขตสายไหมว่าที่ร้อยตรี เกื้อ กาญจนวัฒนาน้ำปลาหวาน (ตราเก๋จัง)อาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
50เขตสายไหมนาย ชยพัทธ์ ภาษิตานนท์ กะปิเจปรุงรส (ตราแม่กานดา)อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
51เขตสายไหมนาย ชยพัทธ์ ภาษิตานนท์ น้ำพริกมะขาม (ตราแม่กานดา)อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
52เขตสายไหมนาย ชยพัทธ์ ภาษิตานนท์ น้ำพริกเผาเห็ดหอมเจ (ตราแม่กานดา)อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
53เขตสายไหมนาย ศิริชัย กฤษณปาณี เฉาก๊วยซัวเถาอาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
54เขตสายไหมนางสาว รภัสสา แพร่ศิริพุฒิพงษ์เครื่องดื่มน้ำผึ้งผสมเกสรดอกลำไย Beelemonอาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
55เขตหนองแขมนางสาว มนัสนันท์ สมจิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น(ตรา หนิง)อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
56เขตหนองแขมนาย พศิน กิมชูวาณิช ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เคอร์มาซีอาหารทอง25602020-06-102020-06-10
57เขตหนองแขมนายพศินกิมชูวาณิช ขมิ้นชันผง อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
58เขตหนองจอกนายคมชาญเอกเตชวุฒิ บริษัทปกธนพัฒน์จำกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอฟแอนด์เอฟ(คุเน่)อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
59เขตหนองจอกนายคมชาญเอกเตชวุฒิ บริษัทปกธนพัฒน์จำกัดซอสผงปรุงรสหอมหัวใหญ่(คุเน่)อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
60เขตหนองจอกนางภาวิณี บุญมาเลิศข้าวตัง ข้าวกล้องหลากรสอาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
61เขตหนองจอกนาง สารภี บัวเกษ ขนมปั้นสิบทอดไส้ปลา (ตราปั้นทิพย์)อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
62เขตหลักสี่นาย ประสา วงษ์สุวรรณข้าวรู้คุณอาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
63เขตหลักสี่นางกรองทอง เหมราช น้ำพริกตาแดงกุ้งเสียบ กรองทองอาหารทอง25602020-06-102020-06-10
64เขตหลักสี่นางกรองทอง เหมราช น้ำพริกไข่เค็มแมงดา กรองทองอาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
65เขตหลักสี่นางสาวกฤษณา เลาหกุลจิตต์ บริษัท ณัฐกฤษกาญจน์ อะกริเทค เพาซ์ คาราเมล แคชชู นัท (ข้าวคั่วพองอบกรอบ รสคาราเมลผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์)อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
66เขตหลักสี่นางสาวกฤษณา เลาหกุลจิตต์ บริษัท ณัฐกฤษกาญจน์ อะกริเทค เพาซ์ ช็อกโกแลตอัลมอนด์ (ข้าวคั่วพองอบกรอบ รสช็อกโกแลตผสมอัลมอนด์)อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
67เขตหลักสี่นางสาว กมลทิพย์ ศรีจันทร์ ลูกชิ้นเอ็นหมู (ตราโกฮับ)อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
68เขตห้วยขวางนายนพพร วิสุทธิศักดิ์ชัย บริษัท ดิ โอเรียนทอล เฮิร์บส์ จำกัดธัญญพืชอบแห้งทรงเครื่องอาหารทอง25602020-06-102020-06-10
69เขตคันนายาวนาย เทียนชัย ศิริเสนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ ถั่งเช่าพลัส เครื่องดื่มแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
70เขตคันนายาวนางสาวอัจฉราพร ประพรหมมา บริษัท เกรท แอนด์ ริช จำกัด น้ำข้าวโพด (ตรา ฟีลเฟรช)เครื่องดื่มเงิน25602020-06-102020-06-10
71เขตดุสิตนาย กฤช อุ่นอนงค์ กาแฟผสม (ตราไข่ไก่)เครื่องดื่มทองแดง25602020-06-102020-06-10
72เขตดุสิตนายกฤช อุ่นอนงค์ ชาดำผง (ตราไข่ไก่)เครื่องดื่มทองแดง25602020-06-102020-06-10
73เขตบางกะปินางศรัณย์พร อมรพิสิฐพงศ์ บริษัท กรีนที แอนด์ โฮลิสติกชาเจี่ยวกู้หลาน ชนิดใบ (ตราชลาลัย)เครื่องดื่มทอง25602020-06-102020-06-10
74เขตบางกะปินางศรัณย์พร อมรพิสิฐพงศ์ บริษัท กรีนที แอนด์ โฮลิสติกชาเขียวอู่หลง ชนิดใบ (ตราชลาลัย)เครื่องดื่มเงิน25602020-06-102020-06-10
75เขตบางกะปินางศรัณย์พร อมรพิสิฐพงศ์ บริษัท กรีนที แอนด์ โฮลิสติกชาสมุนไพรตะไคร้ผสมใบเตย (ตราชลาลัย)เครื่องดื่มทองแดง25602020-06-102020-06-10
76เขตบางขุนเทียนนาย วิชัย บุญยะประโชติเครื่องดื่ม ม๊อกเทล ไม่มีแอลกอฮอลล์ กลิ่น มะพร้าว (ตรา สปาร์ค)เครื่องดื่มเงิน25602020-06-102020-06-10
77เขตบางเขนนาง รัตนรัตน์ เอื้องอุดมพุฒิ บริษัท ไพรทิพย์ อินดัสทรี่ จำกัดน้ำเก๊กฮวยเครื่องดื่มเงิน25602020-06-102020-06-10
78เขตบางเขนนางรัตนรัตน์ เอื้องอุดมพุฒิ บริษัท ไพรทิพย์ อินดัสทรี่ จำกัดน้ำกระเจี๊ยบพุทราจีนเครื่องดื่มทองแดง25602020-06-102020-06-10
79เขตบางซื่อนาง จิตรลดา แสงสว่าง น้ำส้ม 50% (ตราร่มโพธิ์ศรี)เครื่องดื่มแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
80เขตบางซื่อนาง จิตรลดา แสงสว่าง Guara Grenadeเครื่องดื่มทอง25602020-06-102020-06-10
81เขตบางซื่อนาง จิตรลดา แสงสว่าง Mulberry grenadeเครื่องดื่มทอง25602020-06-102020-06-10
82เขตบางพลัดนาง ปภินพิทย์ ปภัสร์วิจิตร์ เครื่องดื่มสมุนไพรตรีสมอ โกจิเบอร์รี่รสหวาน (ตราเฮลตี้โฮม)เครื่องดื่มแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
132เขตบางเขนนางนิภา แสงมณีกระเป๋าผ้านิภาผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
83เขตบางพลัดนาง ปภินพิทย์ ปภัสร์วิจิตร์ เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลา หญ้าฝรั่นโกจิเบอร์รี่รสไม่หวาน (ตรา เฮลตี้โฮม)เครื่องดื่มแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
84เขตบางพลัดนาง ปภินพิทย์ ปภัสร์วิจิตร์ เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลา หญ้าฝรั่นโกจิเบอร์รี่รสหวาน (ตรา เฮลตี้โฮม)เครื่องดื่มแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
85เขตวังทองหลางนางวัฒนา เหล่าเศรษฐกุล บริษัท อาหารจานทอง เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูปกลิ่นวานิลลาเครื่องดื่มทอง25602020-06-102020-06-10
86เขตสะพานสูง นาง พัชรีพร วุฒิเทียน น้ำลูกเดือย (ตราพัชรี)เครื่องดื่มเงิน25602020-06-102020-06-10
87เขตสายไหมนางสาว รภัสสา แพร่ศิริพุฒิพงษ์เครื่องดื่มน้ำผึ้งผสมเสาวรส Beelemonเครื่องดื่มทอง25602020-06-102020-06-10
88เขตสายไหมนางสาว รภัสสา แพร่ศิริพุฒิพงษ์เครื่องดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาว Beelemonเครื่องดื่มทอง25602020-06-102020-06-10
89เขตหลักสี่นายพีระพล ปุสสะเครื่องดื่ม 15 อิน 1 ผสมสมุนไพร รสชา บิ๊กเฮิร์บเครื่องดื่มเงิน25602020-06-102020-06-10
90เขตหลักสี่นายพีระพล ปุสสะเครื่องดื่ม 15 อิน 1 ผสมสมุนไพร รสกาแฟ บิ๊กเฮิร์บเครื่องดื่มเงิน25602020-06-102020-06-10
91เขตหลักสี่นาย ปิยะพลกระจ่างวงศ์ เครื่องดื่มว่านหางจระเข้เครื่องดื่มเงิน25602020-06-102020-06-10
92เขตหลักสี่นายฐานวัฒน์ ไพศาลโชติภัทร์ บริษัท คิง คอฟฟี่ บริษัทบายอีบิส จำกัด กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง (ตรา มาย-ไลฟ์ คอฟฟี่)เครื่องดื่มเงิน25602020-06-102020-06-10
93เขตคลองเตยนาย เอกชัย นามทองรองเท้าหนัง Working motorผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
94เขตคลองสานนาง นางจันทะมาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5 กระเป๋าผ้าผสมหนัง ป้านางผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
95เขตคลองสานนาย ณัฐวุฒิ พูนผลเครื่องเงินเจริญนคร เลเซอร์ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
96เขตคลองสานวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บรองเท้าเจริญรัถ 12รองเท้าผ้าปักชาวเขาผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
97เขตคลองสามวาสุพัณณิกา รัตนพรรณเส้นสายลายผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
98เขตคลองสามวานางใจแก้ว ศรีเจริญวณิชกุล สร้อยมุกประดับจี้ เพชรสวิสผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
99เขตคลองสามวานางใจแก้ว ศรีเจริญวณิชกุล แหวนหยกลายเกล็ดมังกร เทอดมณีผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
100เขตคลองสามวานางใจแก้ว ศรีเจริญวณิชกุล แหวนดอกไม้ เทอดมณีผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
101เขตคลองสามวานางจิรวัฒนา อรุณเจริญยิ่งChiraiผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
102เขตจตุจักรนางสาว เมตตา ขำสมบัติชุดแสคลูกไม้ Mathaผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
103เขตจตุจักรนางสาวจารุณี จันทรกลกิจ กลุ่มอาชีพบาติก - T Shirtบาติกบนผ้าฝ้ายไทย (บาติก T-shirt)ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
104เขตจตุจักรนายภูวดล เพชรชู กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าไหมผ้าฝ้าย ทอมือบูรพาผ้าไทยผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
105เขตจอมทองนาย นิมิตร เตชะวีรภัทร รองเท้ารักโลกยางพารา Snowflakes ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
106เขตจอมทองนาย นิมิตร เตชะวีรภัทร รองเท้าผ้าทอมือ Gemio ผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
107เขตจอมทองนาย นิมิตร เตชะวีรภัทร รองเท้าสุขภาพ Snoflakes ผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
133เขตบางเขนนาง พิชญา พรรณสวัสดิ์ผ้าขาวม้า พิชญาผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
108เขตจอมทองนาย วิศรุต เลิศศักดิ์วิมานเสื้อและกระโปรง เส้นใยประดิษฐ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิงผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
109เขตจอมทองนาย ชัชภูมิ ดอกสันเทียะกระเป๋าหนังวัวแท้ ฝีมือดีมีงานทำผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
110เขตจอมทองนางเยาวรัตน์ พลานุสนธิ์กระเป๋าหนังปลากระเบน Seastarผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
111เขตจอมทอง นายปพนพัธ์ พลานุสนธิ์บริษัท เอส.ที.ซีร์สตาร์ เลทเธอร์ จำกัดกำไลทวิส หนังปลากระเบน SEA STARผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
112เขตดอนเมืองนางสาว อุไรวรรณ เหล็กกล้ากระเป๋าเงินน้อยคล้องกายนาง เครื่องเงินแบบมีลวดลายผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
113เขตตลิ่งชันนางองุ่น บุญขยาย หจก. องุ่นผ้าไทย ชุดไทยประยุกต์ องุ่นผ้าไทยผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
114เขตตลิ่งชันนาย วิเชียร แก้วยี่กระเป๋าญี่ปุ่น แก้วกานต์ไหมไทยผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
115เขตทุ่งครุนาง สุรีย์ภรณ์ เรสลีกระเป๋าผ้าคอตตอนพิมพ์ลาย แฮนด์เมดผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
116เขตธนบุรี บริษัทพีเคมาสเตอร์ จำกัดกระเป๋าหนังวัวแท้ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
117เขตธนบุรีนาง กัลยา ใจกลัดเสื้อสตรีผ้าฝ้าย กัลยาผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
118เขตบางกอกน้อยนาย กอบกิจ นาคะเสถียร ผ้าเขียนลาย ผ้าใยกัญชงผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
119เขตบางกอกใหญ่นาง พรธิรา ธิรศริโชติผ้าคลุมไหล่ถักริมโครเชต์ (พรธิราโครเชต์)ผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
120เขตบางกะปินางสาวกิตติมา วิลามาศ กลุ่มชุมชนสุขสันต์ ๒๖ เสื้อคลุม อุ๊ผ้าไทยผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
121เขตบางกะปินางสาวสิรีวรรณ ศรีเจริญ กลุ่มอาชีพ HANDMADE HANDMOM มือทำ มือแม่สไบ Handmad Handmomผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
122เขตบางกะปินางสาวสิรีวรรณ ศรีเจริญ กลุ่มอาชีพ HANDMADE HANDMOM มือทำ มือแม่ถักแน็ตติ้ง- Handmad Handmomผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
123เขตบางกะปินางสาวสิรีวรรณ ศรีเจริญ กลุ่มอาชีพ HANDMADE HANDMOM มือทำ มือแม่ผ้าคลุมไหล่โครเชต์ Handmad Handmomผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
124เขตบางขุนเทียนนาง ดวงเดือน แซ่เซีย หมวกผ้าดวงเดือน งานประดิษฐ์จากผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
125เขตบางขุนเทียนนาย บุญชัย อิรวดีกุลรองเท้าหนังแฟมีลี่ เลเทอร์กู๊ดผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
126เขตบางขุนเทียนนายเอกภูมิ ฉัตรวุฒิไกรบริษัท พรทิพย์สปอร์ตแวร์ จำกัดหมวกกันแสงยูวี Leadershipผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
127เขตบางขุนเทียนนาง จุฑาษร จันทร์วิชัย กางเกงชั้นในเพื่อสุขภาพผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
128เขตบางขุนเทียนนาง จุฑาษร จันทร์วิชัย เสื้อยืดผ้าฝ้าย 100% ไทยณษรผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
129เขตบางขุนเทียนนาย มนต์ชัย ขันแก้วเครื่องประดับเงินฝังพลอย ขันแก้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
130เขตบางเขนนางสาวลักษณพร เนื่องคำมา กลุ่มอาชีพผ้าหรรษากระเป๋าผ้าหรรษาผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
131เขตบางเขนนางสาวลักษณพร เนื่องคำมา กลุ่มอาชีพผ้าหรรษากระเป๋าผ้า ครูปุ้มควิลท์ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
134เขตบางคอแหลมนางสาว พิรุฬห์ลักษณ์ สอนไส รองเท้าหนัง (MR.Nile)ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
135เขตบางแคนางสาว นริศรา ธรรมสาธุRANG รองเท้าผ้าทอไทยนาโนผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
136เขตบางแคนาย วิเชียร ศรีนวลศรีนวล กระเป๋าผ้าไหมร่อนลายผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
137เขตบางซื่อนางสาวกีรณุช สุทธิพันธุ์ เสื้อไหมไทยประยุกต์ (ปอณ บาติก)ผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
138เขตบางซื่อนางศิริพรรณ โชติชวาลกุล Plasing Silkผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
139เขตบางนานางสาว วันวิสาข์ โกมารกุล ณ นคร รองเท้าสตรีทำจากหนังปลานิลผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
140เขตบางบอนนาย กิตติชัย รุจิเมทินีกุล กระเป๋าสะพาย หนังปลากระเบน (Fairy)ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
141เขตบางบอนนางสาว ดวงรัตน์ คงเจริญ เสื้อคิดดีผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
142เขตบางบอนนาย เสกสรรค์ อาจวิเชียกระเป๋าหนังวัวแท้ พีรดาผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
143เขตบางพลัดนางสาว ศรินรัตน์ นวลจันทร์คง ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย Jiiraผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
144เขตบางพลัดนางสาว ศรินรัตน์ นวลจันทร์คง ผลิตภัณฑ์ประดับมุข Jiiraผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
145เขตบางพลัดนางสาว ศรินรัตน์ นวลจันทร์คง ผลิตภัณฑ์ประดับหินสี Jiiraผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
146เขตบางรักนายธงศักดิ์ จินตการฤกษ์ บริษัท เอ็กซเปิร์ต เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดThe Queen of Siam (Blue sapphire)ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
147เขตบางรักนายธงศักดิ์ จินตการฤกษ์ บริษัท เอ็กซเปิร์ต เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดThe King of Siam (Ruby)ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
148เขตบึงกุ่มนาง เพลินพิศ เอี่ยมสำอางค์ผ้าคลุมไหล่ผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
149เขตบึงกุ่มนาง เพลินพิศ เอี่ยมสำอางค์กระเป๋าพ.หัตถกรรมผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
150เขตบึงกุ่มนาง ศันสนีย์ ศรีวัฒนาเสื้อตีเกล็ด เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิงผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
151เขตปทุมวันนางนพรัตน์ สุริยวงศ์ บราวน์ เครื่องประดับ ในดวงใจผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
152เขตปทุมวันนางนพรัตน์ สุริยวงศ์ บราวน์ จี้นพรัตน์ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
153เขตปทุมวันนางนพรัตน์ สุริยวงศ์ บราวน์ แหวนนพรัตน์ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
154เขตประเวศนาง สกุณา ชาจิตตะ สร้อยข้อมือพับ เครื่องประดับไทย-มุสลิมผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
155เขตประเวศนางสาว จินดา โตหัวป่ากลุ่มสุนิสาปักจักร เสื้อผ้าไหมปักฉลุ สุนิสาผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
156เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรเสนสุขกระเป๋าผ้าออราโน่ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
157เขตพญาไทนาง จำปี ครองยุติ ผ้าฝ้ายหมักโคลนผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
158เขตพญาไทนาง ปานพิมพ์ เกิดวิเศษสิงห์ มณีนพรัตน์ Virgo ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
159เขตพระโขนงนางสาว นิระมล วีระทรัพย์รองเท้าแฟชันผ้าไทยและหนังแท้ นิระมลผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
160เขตพระโขนงนางสาว นิระมล วีระทรัพย์รองเท้าผ้าไทย นิระมลผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
161เขตพระโขนงนาง ธันยชนก อริยขจรกระเป๋าผ้าไหม S.K.Silkผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
162เขตพระนครนางสาว วลีรัตน์ ชินวงษ์พรมพระอาทิตย์ยามเช้า เงินพระนครผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
163เขตพระนครนาง จิรภัทร เทียมศิริ คืนความสุข ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัดผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
164เขตภาษีเจริญนางสาวอุดมรัตน์ กอรัตนวิเชียรกระเป๋าผ้าไทย อุดมรัตน์ (แฟชั่น)ผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
165เขตภาษีเจริญนางสาวอุดมรัตน์ กอรัตนวิเชียรกระเป๋าผ้าไทย อุดมรัตน์ (ออกงาน)ผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
166เขตภาษีเจริญนาย พรเทพ อิรวดีกุลรองเท้าหนังพรเทพเครื่องหนังผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
167เขตภาษีเจริญนาง ปิลันธนา นามวงศ์ ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม ผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
168เขตภาษีเจริญนาง ปิลันธนา นามวงศ์ ผลิตภัณฑ์ เส้นใยธรรมชาติผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
169เขตภาษีเจริญนาง ปิลันธนา นามวงศ์ ผลิตภัณฑ์ถักเน็ตติ้งผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
170เขตภาษีเจริญนาง สุนีย์ บุญเอี่ยม เอสเจพี ซิลเวอร์ สร้อยคอพิกุลดอกเดียวจากเงินแท้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
171เขตภาษีเจริญนาง สุนีย์ บุญเอี่ยม เอสเจพี ซิลเวอร์ สร้อยคอพิกุลกลมพร้อมจี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
172เขตภาษีเจริญนาง สุนีย์ บุญเอี่ยม เอสเจพี ซิลเวอร์ กำไลคอประดับจี้หินเทอคอยต์จากเงินแท้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
173เขตภาษีเจริญนางสาว ศศิวรรณ ตีรไพศาลรองเท้าหนัง CUMIผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
174เขตมีนบุรีนาง ยุพดี ตั้งสมบูรณ์กิตติ กระเป๋าสตางค์ความรุ่งเรืองแห่งศาสนา เดอะเลเทอร์ผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
175เขตมีนบุรีนาง ยุพดี ตั้งสมบูรณ์กิตติ กระเป๋าสะพายสไตล์คนเมือง เดอะเลเทอร์ผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
176เขตมีนบุรีนางสาว พัชรินทร์ มั่นคง ผ้าคลุมผมปัก ส.มั่นคงผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
177เขตมีนบุรีนางสาว พัชรินทร์ มั่นคง หมวกผู้ชาย ส.มั่นคงผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
178เขตมีนบุรีนางสาว พัชรินทร์ มั่นคง ชุดโต๊ป ส.มั่นคงผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
179เขตมีนบุรีว่าที่ ร.ต.หญิง อรวรรณ สิดิไข่มุก บ้านกลางน้ำผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
180เขตยานนาวานาย ชยาธร ฉันท์เรืองวณิชย์ แหวนชมพูสดใสผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
181เขตยานนาวาบริษัท มายา อินเตอร์เทรด จำกัด ผีเสื้อแสนสวยผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
182เขตราชเทวีนาย นิพนธ์ มนูทัศน์ผ้าเกล็ดเต่าลูกฟูกผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
183เขตราชเทวีนายภูเบศวร์ เพชรภู่ เสื้อเพนท์ลาย By Hand 1998ผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
184เขตราษฎร์บูรณะนางธนกร เคลิ้มบุญงามไทเกอร์อายผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
185เขตลาดกระบังนางสาว ศิริวรรณ สิทธิพงศากรกระเป๋าลงยันต์มงคลผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
186เขตลาดกระบังนางสาว ศิริวรรณ สิทธิพงศากรกระเป๋าสะพาย Vronicaผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
187เขตลาดกระบังนางสาว ศิริวรรณ สิทธิพงศากรกระเป๋าสตางค์ Less but moreผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
188เขตลาดพร้าวนางสาวสุภาพ มะโนชัย เสื้อสตรี (ผ้าเงิน-ผ้าทอง)ผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
189เขตลาดพร้าวนาย พิษณุ สุนทรสุทธิ์ ผ้าปัก กรุงเทพหัตถศิลป์ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
190เขตลาดพร้าวนาง ภาสินี เครือปัญญา ทับทรวงมณีนพเก้า เครื่องประดับทองคำผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
191เขตลาดพร้าวนาง ศุกลรัตน์ กนกรังษีหมวกใยธรรมชาติ Samathaผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
192เขตลาดพร้าวนางสาว ภาวิดา เครือปัญญาทับทรวงมณีนพเก้า ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
193เขตวังทองหลางนาง พนิดา สมบูรณ์ เครื่องประดับลงยาราชาวดี สร้อยคอผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
194เขตวังทองหลางนาง พนิดา สมบูรณ์ เครื่องประดับลงยาราชาวดี เข็มกลัดผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
195เขตวังทองหลางนางสาวลลิณรัศมิ์ ศรีรุ่งเรืองจี้ทองเหลือง Miracleผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
196เขตวังทองหลางนางสาวลลิณรัศมิ์ ศรีรุ่งเรืองหัวเข็มขัด Miracleผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
197เขตวังทองหลาง บริษัท ดินเนอโร จำกัดเครื่องหนัง ดินเนอโรผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
198เขตวังทองหลางบริษัท เจมแมกซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด เครื่องประดับลูกปัด เจมแมกซ์ อินเตอร์เทรดผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
199เขตวัฒนานางสาว นิราญ ตุลยกิจจา แหวน SENEXTผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
200เขตวัฒนานางสาว นิราญ ตุลยกิจจา กำไล SENEXTผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
201เขตวัฒนานางสาว นิราญ ตุลยกิจจา ต่างหู SENEXTผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
202เขตสวนหลวงนางพลอยรวี ประธานรัตน์ เสื้อผ้าไหมร้านสตรี ลีนอยผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
203เขตสะพานสูงนางกานดา ลาวรรณ์กระเป๋าผ้าฝ้าย Padacheผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
204เขตสะพานสูงนาย จงสวัสดิ์ สนหละหวังอารีย์ รองเท้ากันลื่นเพื่อสุขภาพ Messengerผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
205เขตสาทรนายอาณัติ ตันตะปาล กำไลนกยูงผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
206เขตสายไหมนางชนิตา เพิ่มพูล SHANITAผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
207เขตสายไหมนางสุชญา เพิ่มพูน รวมใจผ้าไทยผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
208เขตสายไหมนายสมศักดิ์ มาเพ็ง กระเป๋าผ้าไหม Smil Quiltผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
209เขตสายไหมนายวิสูตร เกียรติภักดีกุลJeans Justinoผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
210เขตสายไหมนายวิสูตร เกียรติภักดีกุลShirt Justinoผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
211เขตสายไหมนายวิสูตร เกียรติภักดีกุลT-shirt Justinoผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
212เขตหนองแขมนาย สุทธิพงษ์ รังสิโยภาสนามิแฮร์คลิปผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
213เขตหนองจอกนาง บัวทิพย์ ฮับมูซอเครื่องประดับ (นพเก้าไทย) ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัดผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
214เขตหนองจอกนางอัญชลี ชิดเชื้อวงศ์สร้อยกรองคอสีดาผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
215เขตหนองจอกนางอัญชลี ชิดเชื้อวงศ์เข็มกลัด มาลัยรักแม่ผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
216เขตหนองจอกนางอัญชลี ชิดเชื้อวงศ์จี้เข็มกลัด รักพ่อผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
217เขตหลักสี่นาง พรทิพย์เกียรตินิยมรุ่ง กระเป๋าผ้าด้นมือ QUICTผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
218เขตหลักสี่นางสาวสรัตตพันท์ สถิตธนกาญจน์กลุ่มมานะพัฒนา เสื้อผ้าสำเร็จรูปชายผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
219เขตหลักสี่นางสาวสรัตตพันท์ สถิตธนกาญจน์กลุ่มมานะพัฒนา กระเป๋าผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
220เขตหลักสี่นางสาวสรัตตพันท์ สถิตธนกาญจน์กลุ่มมานะพัฒนา เนกไทผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
221เขตหลักสี่นาง อารีวรรณ จันทร์อุดมสายคาดเอว ไหมรุ้งผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-102020-06-10
222เขตหลักสี่นาง สุนันท์ แย้มมะพลับ สฐาภณ์ กระเป๋าผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-102020-06-10
223เขตหลักสี่นางเปรมวดี เปรมวดี แก้วบุรีสร้อยข้อมือถักผสมเล็ก Paperistarcyclsผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
224เขตหลักสี่นางเปรมวดี เปรมวดี แก้วบุรีสร้อยคอจานบิน Paperistarcyclsผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
225เขตหลักสี่นางเปรมวดี เปรมวดี แก้วบุรีเข็มขัดลูกปัดกระดาษทรงกรวย Paperistarcyclsผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
226เขตหลักสี่นายสมยศ โสมาภา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนแถลง กางเกงแอโรบิก (เอ-แอโรบิก)ผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-102020-06-10
227เขตห้วยขวางนางปราณี กลุ่มอาชีพสร้างสรรค์งานผ้าด้วยใจรักกระเป๋าผ้า ปราณีผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
228เขตคลองเตยนางสาว วาสนา สังขพันธุ์ ครัวไทยสู่ครัวโลก เล็กปั้นจิ๋วของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
229เขตคลองสานนางบุปผา ล้วนวิลัย วิสาหกิจชุมชนบ้านโขนไทยเขตคลองสาน หัวโขนทศกัณฐ์(บ้านโขนไทย)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
230เขตคลองสามวานาย ไพลิน บุญเดช ชุดช้อนไม้ I am spoonของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
231เขตคลองสามวานางสาว จิรรัชวัลคุ์ ทรงสุวรรณวิภา ไข่นกกระจอกเทศ วิจิตรศิลป์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
232เขตคลองสามวานางสาว จิรรัชวัลคุ์ ทรงสุวรรณวิภา ผลิตภัณฑ์เดคูพาจของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
233เขตคันนายาวนาง รำพึง ศรีพระนามดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย R and N Handmadของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
234เขตคันนายาวนางสาวเดือนเพ็ญ ไชยสาร ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป ดอกไม้ดินไทยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
235เขตคันนายาวนางสาว สุกัญญา เว้บ้านแพ้วโอ่งผ้าไหม สุกัญญาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
236เขตคันนายาวนางสาว นุจรินทร์ ซื่อต่อวงษ์ ร่มกระดาษชุด ร้านร่มเย็นของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
237เขตคันนายาวนาย วิเชษฐ์ จันทรโชติกล่องหุ้มผ้าอเนกประสงค์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
238เขตจตุจักรนายสมคิด ด้วงเงินชุดเครื่องครัว ศูนย์หัตถกรรมทองลงหินของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
239เขตจตุจักรนางสาว จันทิมา จันทรกลกิจ แวนด้าลูกผสม CC&C PRODUCTของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
240เขตจอมทองนาย ธวัชชัย มหัทธนะสินหัวโขน มหัทธนะศิลป์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
241เขตจอมทองนางสาว ภัทรมนเกิดสมพงษ์ เข็มกลัดใบบัวจากเยื่อไม้ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
242เขตจอมทองนางสาว ภัทรมนเกิดสมพงษ์ กอบัว จงกลณีของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
243เขตจอมทองนางสาว ภัทรมนเกิดสมพงษ์ ต่างหูจากดินไทยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
244เขตดอนเมืองนาง จิณห์จุฑา พงศ์พัฒน์ ร้านผักเพื่อสุขภาพ โลกของจิ๋วของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
245เขตดินแดงนาง กาญจนมาส สุวรรณวงศ์ พวงมาลัยคล้องมือKANFLORAของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
246เขตดินแดงนาง กาญจนมาส สุวรรณวงศ์ เครื่องแขวนไทย KANFLORAของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
247เขตดินแดงนาย ชาญบุญ เอี่ยมหนูผ้าคาดโต๊ะของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
248เขตดินแดงนาย ชาญบุญ เอี่ยมหนูปลอกกล่องทิชชู่ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
249เขตดินแดงนาย ชาญบุญ เอี่ยมหนูปลอกหมอนอิงของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
250เขตดินแดงนายกิตติพันธ์ มาลีวิลาศ หุ่นกระบอกพระนารายณ์ ริ้วทองของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
251เขตดินแดงนางนิศดา วงศ์วิวัฒนา จานกระเบื้องลายครามพร้อมฝาชีผ้า Dhriasawd Brandของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
252เขตดินแดงนางนิศดา วงศ์วิวัฒนา ถาดใส่ผลไม้แลคเกอร์แวร์พร้อมฝาชีปิดฝา Dhriasawd Brandของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
253เขตดินแดงนางสาวกชพร จตุภัธมงคล กล่องเก็บของอเนกประสงค์ ณัฐยาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
254เขตตลิ่งชันนางสาวการย์วิศา ธุวปภา ซอด้วง (ซอด้วงไม้แก้ว)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
255เขตตลิ่งชันว่าที่ ร.ต.หญิง ชนพูนุท นาครอด ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย บ้านทุมพรของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
256เขตตลิ่งชันว่าที่ ร.ต.หญิง ชนพูนุท นาครอด ผลิตภัณฑ์วัสดุปั้นสำเร็จรูปของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
257เขตตลิ่งชันนายมารุต เต็มสงสัย เซรามิค นายมารุตของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
258เขตทวีวัฒนานายวีราวัสส์ ไกรสิทธิเจริญหมอนสุขภาพ Thai royal latexของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
259เขตทุ่งครุนายพรเลิศ ประทานพรศักดิ์เรือสุพรรณหงส์ ผลิตภัณฑ์เรซิ่นของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
260เขตทุ่งครุนาย ทิวา แสวงนอกบุษบกอุมลทิพย์ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูปของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
261เขตธนบุรีนาง ณัฐธร แดงสีพล ปลาตะเพียนสานเส้นพลาสติก (ชฎานางปลาตะเพียน)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
262เขตธนบุรีนาง ณัฐธร แดงสีพล หมูกระดาษ (ชฎานางปลาตะเพียน)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
263เขตธนบุรีนาง ณัฐธร แดงสีพล ปลาตะเพียนใบลาน (ชฎานางปลาตะเพียน)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
264เขตธนบุรีนาย จิรชัยยชญ์ งามธนวัฒน์ กระจกประดับลวดลายปิดทอง กนกโกลด์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
265เขตธนบุรีนาย มนตรี จารุสันติกาญจน์ กะลาเงิน กลุ่มอาชีพมนตรี ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
266เขตบางกอกน้อยนางเมตตา เสลานนท์ ขันลงหิน บ้านบุของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
267เขตบางกอกน้อยนาย ศักดิ์ปรีชา เหล็กสูงเนินนาฬิกาหน้าโขน ปรีชาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
268เขตบางกอกน้อยนางสาวรพีพันธุ์ ขันธ์หิรัญ แสตนเลสสำหรับใส่ชากาแฟของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
269เขตบางกอกน้อยนางสาวรพีพันธุ์ ขันธ์หิรัญ แสตนเลสถังน้ำแข็งแช่าวน์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
270เขตบางกอกน้อยนางสาวรพีพันธุ์ ขันธ์หิรัญ แสตนเลสถาดใส่อาหารของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
271เขตบางกอกน้อยนางสาว ไพรินทร์ ล้วนวิจิตร กรอบรูปนาฬิกาที่ทำจากดินไทยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
272เขตบางกะปินาง ดารณี สิริเหมือนพงศ์พานบุษปากร สยามเคลย์ฟลาวเวอร์สของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
273เขตบางกะปินางสาว เจตสุภา สาระคำ หัตถเทวะของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
274เขตบางกะปินาง เยาวลักษณ์ ภู่ระหงษ์ กระเป๋าผ้า Ninja Handmadeของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
275เขตบางกะปินางสาว นภาพร ศิริปี ดอกไม้ประดิษฐ์ Starfloristของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
276เขตบางขุนเทียนนาย พิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาดหุ่นกระบอกจิ๋ว บางกอกหุ่นไทยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
277เขตบางขุนเทียนนายวีระเดช เกิงฝากผลิตภัณฑ์โฟม มวยไทยและนาฬิกาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
278เขตบางขุนเทียนนายวีระเดช เกิงฝากดอกไม้ประดิษฐ์จากโฟมของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
279เขตบางเขนนาง จิระประภา ถิตย์ฉายตุ๊กตาผ้าไหมและผ้าฝ้าย Angel dollของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
280เขตบางเขนนาย กฤษณะ ตั้งพิทักษ์มงคลเครื่องใช้สแตนเลสครัวเรือนและบนโต๊ะอาหาร Hammerของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
281เขตบางเขนนางสาว นงลักษณ์ ไชยประเสริฐดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน บัวบูชาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
282เขตบางเขนนาง วนัสนันท์ ปองวัฒนา กระเป๋าถักมัดด้วยมือ Airy-airของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
283เขตบางเขนนาง เมตตา จันทะมาตร แคทลียาดอกไม้ประดิษฐ์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
284เขตบางเขนนาง เมตตา จันทะมาตร ดอกบัวประดิษฐ์ลงกระถางมุกของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
285เขตบางเขนนาง เมตตา จันทะมาตร บัวพับใบเตยลงกระถางโรมันของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
286เขตบางเขนนางพัชรากาจน์ ใจสงัดวรชิต กลุ่มอาชีพพัชรากาญจน์เครื่องประดับมุกช้างทรงประดับมุขของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
287เขตบางคอแหลมนางสาว สรัญชา มณีรุ่ง กล้วยไม้รองเท้านารี ลูกผสมของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
288เขตบางคอแหลมนางสาว สรัญชา มณีรุ่ง กล้วยไม้รองเท้านารี คางกบของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
289เขตบางคอแหลมนางสาว สรัญชา มณีรุ่ง กล้วยไม้รองเท้านารี เหลืองกระบี่ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
290เขตบางแคนางมณฑา สุรินทร์รัฐ เบญจรงค์ลายน้ำทองของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
291เขตบางแคนาง ทัศพร พุ่มเจริญ บุหงารำไปของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
292เขตบางแคนายตติยะ หงสกุล สมุดทำมือปกผ้าไทย ทอฝันของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
293เขตบางแคนายตติยะ หงสกุล สมุดทำมือผ้าไทย ทอฝันของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
294เขตบางแคนายตติยะ หงสกุล สมุดทำมือปกริบบิ้น ทอฝันของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
295เขตบางแคนาย ปกรณ์ กุลทอง ตลาดนางเลิ้ง ของจิ๋วสานฝันของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
296เขตบางแคนาย เกษม เกตุทองมีดสวยงามของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
297เขตบางแคนางสาว วาสนา ตั้งพงศ์ภัคสกุลบ้านทรงไทย Rabbของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
298เขตบางแคนางมัลลิกา เจริญการ วิสาหกิจชุมชนบ้าน 2 ศิลป์ ต้นไทรประดิษฐ์ สองกษัตริย์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
299เขตบางซื่อนายคมจักร สิริวัลย์ภักดี ที่รองรีดแขนเสื้อและไหล่เสื้อ ไทยรักไม้ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
300เขตบางซื่อนางสาว อำไพ คริชณะขนมมงคล (จ่ามงกุฎ) ผลิตภัณฑ์ของจิ๋วของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
301เขตบางบอนนาย ชาตรี น้อยโสภา น้ำกลิ้งบนใบบัว ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
302เขตบางบอนนายกิตติ เลิศศิริมงคลกุล ตุ๊กตาเรซิ่นครอบครัวของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
303เขตบางพลัดนายธนัญชัย พุทธโส หัถกรรมหัวโขน บ้านรัมโภธรของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
304เขตบึงกุ่มนางสาวสุอารมณ์ อ่วมสวัสดิ์ หัวโขนเล็กชุดพระพิฆเณศร์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
305เขตบึงกุ่มนายนิพนธ์ หัสดี จินตนาการจากรากไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
306เขตปทุมวันนาย ธันวา ตั้งตระกูล ผลิตภัณฑ์ซักผ้าปรับผ้านุ่ม ดี-ทัชของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
307เขตประเวศนาง อรวรรยา สายสิทธิ์ พานดอกไม้วางของบูชา บ้านดอกไม้ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
308เขตประเวศนาง อรวรรยา สายสิทธิ์ ฐานครอบวางพระ บ้านดอกไม้ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
309เขตพญาไทนางจิตสุภา เศรษฐภักดีเซรามิก จิตสุภา ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
310เขตพระโขนง นางบุญส่ง พรหมมนตรี วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา, ใบยางทุ่งสาธิต 78ดอกไม้ประดิษฐ์ Belove ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูปของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
311เขตภาษีเจริญนางบำเพ็ญ ดวงมี กลุ่มพันฝ้าย ชุดวางบนโต๊ะอาหารของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
312เขตภาษีเจริญนางสาว ศิริวรรณเหรียญทองชัย กลุ่มอาชีพ (XUN) ซันสยามนาฬิกานาฬิกาตุ๊กๆยกล้อ ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
479เขตยานนาวานางสาวสินี วิชัยเมฆพัตร Aleef สูตร BLACK SEED WHITE SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
313เขตมีนบุรีนางน้ำค้าง อนุกูลรังสรรค์ กลุ่มอาชีพเครื่องใช้สแตนเลสผลิตภัณฑ์ชุดสแตนเลส บนโต๊ะอาหารของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
314เขตมีนบุรีบริษัท เทียนพฤกษา จำกัด เทียนหอมดอกบัวสายของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
315เขตมีนบุรีนางสาว ฐานิดา ชินสุวรรณ กล้วยไม้ไทย ธินนิดาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
316เขตมีนบุรีนางสาว ภัทรฤดี กิติวรรณกุล แท่นยืนเสริมสุขภาพ แฮปปี้เฮงของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
317เขตมีนบุรีนาย ทองอินทร์ สุทธาหลวง บริษัท ดีดีเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หมอนยางพาราของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
318เขตมีนบุรีนายไชยนันท์ รัตนกุลชัยวัฒน์ เครื่องจับยุงเทคโนโลยี Nanotrapของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
319เขตราชเทวีนาย สมศักดิ์ ถนอมทรัพย์โคมไฟวัฒนธรรมไทย พ่นทรายของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
320เขตราชเทวีนาง บุญพิมพ์โสภาสมสวัสดิ์ ภาพประกอบทรายของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
321เขตราชเทวีนางสาว กนกกาญจน์ พลชนะ บายศรีพญานาคของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
322เขตราชเทวีนางสาว ตรีชฎา พลชนะ งานปั้นดินไทย กนกกาญน์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
323เขตราษฎร์บูรณะนายสมคิด บุญส่งกุศลศิล ตู้วิจิตรของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
324เขตราษฎร์บูรณะนาย ณัฐสิทธิ์ บุญส่งกุศลศิล ที่วางอเนกประสงค์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
325เขตราษฎร์บูรณะนางสาว รวินท์ทิพย์ วงศ์ปทุมรักษ์ นาคราชปุระของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
326เขตราษฎร์บูรณะนางสาวสมใจ วงศ์รัตนโชคชัยกลุ่มอาชีพสานตระกร้าพลาสติกกระเป๋าตระกร้าเส้นสาน พลาสติก ชุมชนสุขสวัสดิ์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
327เขตราษฎร์บูรณะนายเทวกรณ์ศรีสมัย หัวโขนเล็ก-ไทยธรรมของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
328เขตราษฎร์บูรณะนางสาว วสุภรณ์ ว่องพิทูรมานะชัย กล่องแห่งศรัทธาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
329เขตลาดกระบังนาย สุรเชษฐ์ ศรีวรกุล กล่องหมากรุกของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
330เขตลาดกระบังนาย สุรเชษฐ์ ศรีวรกุล Automata แมวจับหนูของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
331เขตลาดกระบังนาย สุรเชษฐ์ ศรีวรกุล กีตาร์ย่อส่วนของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
332เขตลาดกระบังนายธนพัทธ์ บุญปรีชา เก้าอี้ยืนกายภาพบบัด บุญยืนของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
333เขตลาดพร้าวนาย สมยศ สวัสดี เต่า REBORNของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
334เขตลาดพร้าวนาย สมยศ สวัสดี ยักษ์ยกเชิงเทียน REBORNของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
335เขตลาดพร้าวนาย สมยศ สวัสดี นกฮูกเชิงเทียน REBORNของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
336เขตลาดพร้าวนายโกเมศ กิจทวีสิน เจดีย์ พระธาตุของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
337เขตวังทองหลางนายประมุข งานละเมียดเครื่องกั้นรถยนต์ระบบแรงเฉื่อยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
338เขตวังทองหลางนายประมุข งานละเมียดกลอนลูกบิดประตูระบบอัตโนมัติของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
339เขตวังทองหลางนายประมุข งานละเมียดโคมไฟของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
340เขตวัฒนานาย สุทธิชัย เตมิยาจล หนุมาน สุทธิชัยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
341เขตสวนหลวงนายธีรพล แซ่โซว A FOOT MASSAGE CHAIR A STOOL MADEZ APECของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
342เขตสวนหลวงนายธีรพล แซ่โซว BLACK MASSAGE CHAIRของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
343เขตสวนหลวงนายธีรพล แซ่โซว ที่นอนสุขภาพ MATTRESS FOR HEALTHของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
344เขตสวนหลวงนายปราโมทย์ ธีระสานต์ ตุ๊กตาซีลาดล ฮาร์ททรอป ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
345เขตสวนหลวงนายปราโมทย์ ธีระสานต์ ตุ๊กตาพอร์ชเซเลนของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
346เขตสวนหลวงนางสาว รุจิกาญจน์ พงศ์พิสุทธิ์ชุดขันหมาก พานแหวนหมั้น หัตถศิลป์ดินไทยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
347เขตสวนหลวงนายอนุช กนิษฐสุตตู้ใส่จดหมายสักทองของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
348เขตสะพานสูงนางศรินรัตน์ ศิลป์ประภาเลิศ กระเป๋าไม้รีไซเคิลของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
349เขตสะพานสูงนางศรินรัตน์ ศิลป์ประภาเลิศ นาฬิกาแขวนเขียนลายของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
350เขตสายไหมนาย ภาวคเณศวร์ วสุนาทศิลปคุณ เศียรพ่อแก่บรมครู (พระฤาษีนารอท)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
351เขตสายไหมนาย ภาวคเณศวร์ วสุนาทศิลปคุณ ผลงานศิลป์ การลงรักปิดทอง ลงยาราชาวดี เพนท์สีวัตถุมงคลเครื่องรางไทยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
352เขตสายไหมนาย ภาวคเณศวร์ วสุนาทศิลปคุณ ผลงานศิลป์องค์ประติมากรรมเทพเจ้า (พระพิฆเนศวรราชกุมาร)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
353เขตสายไหมนางสาวประภา ใจเย็นผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว ก๋วยเตี๋ยวเรือของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
354เขตสายไหมนาง สุภาเพ็ญ ผะเอม เทียนหอมชลลดาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
355เขตสายไหมนางสาว เกษริน เทียมทัน ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย เกษรินของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
356เขตสายไหมนายคชภัค แก้ววิเชียร บ้านโบราณ ณ วันวานของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
357เขตหนองแขมนาย ณฐกร จันทรวรพันธ์ กาโต้บอนไซ บอนไซประดิษฐ์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
358เขตหนองแขมเรือโท พงศกร บุตรสระแผ่นซ่อมมุ้งลวดสำเร็จรูปของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
359เขตหนองแขมนางขนิษฐา อุทิศวรรณกุล วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไทบุราณศิลป์พานบัวบูชาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
360เขตหนองแขมนาย ปัญญา ตั้งพงศ์ภัคสกุลกระเป๋าสัตว์เลี้ยงช้างไทย Rabbของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
361เขตหนองจอกนาย สันติภาพ มะนะมุติ เรือนแพจำลองจากไม้สักของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
362เขตหนองจอกนาง ปุณยวีร์ ปุณอักษรสกุลประทีปประทุมทอง Buanimitของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
363เขตหนองจอกนาง ปุณยวีร์ ปุณอักษรสกุลบัวบานฐานพระธาตุ Buanimitของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-102020-06-10
364เขตหลักสี่นางจิดาภา ตู้จินดา บริษัท เซรามิค ฮัท จำกัด ผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงเทียนและดอกบัววางเทียนปักธูปของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-102020-06-10
365เขตหลักสี่นายชาติชาย รักแผนภาพวาดบนใบไม้ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-102020-06-10
366เขตคลองสานนาย มนัสพงศ์ อาภัศราพงศ์ ยาดม ตราฉุยสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
367เขตคลองสามวานางสาวทักษอร ภวนาคโสภณ (ร้าน ณ ตะวันความงาม แอนด์ เดย์สปา) เบอร์กามอท ออย ซิลกี้ แฮร์ โคทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
368เขตคลองสามวานางสาวทักษอร ภวนาคโสภณ (ร้าน ณ ตะวันความงาม แอนด์ เดย์สปา) เบอร์กามอท ออย แชมพูสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
369เขตคลองสามวานางสาวทักษอร ภวนาคโสภณ (ร้าน ณ ตะวันความงาม แอนด์ เดย์สปา) เบอร์กามอท ออย แฮร์ ทรีตเมนท์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
370เขตคลองสามวานางสาว วันนีย์ เงาเรือง บริษัท หยดทิพย์ ชื่นจิตต์ จำกัด โทร 02-91579801, 081-6111441ยาพิมเสนน้ำตราชื่นจิตต์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
371เขตคลองสามวานางพยอม ปัญญาคำ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปร่มเย็น 5 พัฒนาแชมพูสมุนไพรประคำดีควาย หัสษมาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
372เขตคลองสามวานางพยอม ปัญญาคำ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปร่มเย็น 5 พัฒนาแชมพูดอกอัญชัญสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
373เขตคลองสามวานางพยอม ปัญญาคำ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปร่มเย็น 5 พัฒนาแชมพูสมุนไพรงาดำใบบัวบกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
374เขตคันนายาวนางกัญญาลักษณ์ ตระกูลชีวพานิตต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายบัวแชมพูสระผมผสมดอกอัญชัน (BUTTERFLY PEA SHAMPOO)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
375เขตคันนายาวนางกัญญาลักษณ์ ตระกูลชีวพานิตต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายบัวสบู่ถ่านไม้ไผ่ใยบวบและน้ำผึ้ง BAMBOO CHARCOAL AND HONEY LUFFA SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
376เขตคันนายาวนางสาวเพรา สุขมากอนันต์ กลุ่มอาชีพแม่บ้านแสงเดือนน้ำมันมะรุมแสงเดือนสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
377เขตคันนายาวนายสุพัฒน์ อรัญกูลห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสกุลเอ็นจิเนียริ่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดศรีสกุลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
378เขตจตุจักรนางอริยาภรณ์ เลิศพัฒนกิจกุล เนเชอรัล ฮีล สติ๊ก NATURAL HEEL STICKสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
379เขตจตุจักรนางอริยาภรณ์ เลิศพัฒนกิจกุล ดีโอเดอร์ไรท์ซิ่ง ฟุต สเปรย์ DEODORIZING FOOT SPRAYสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
380เขตจอมทองนางสาวสุชญา นพรัตน์ ชาโคล ออนเซ็นโซป charcoal soapสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
381เขตจอมทองนางสาวสุชญา นพรัตน์ ผงฟอกหน้าชาร์โคลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
382เขตจอมทองนางสาวสุชญา นพรัตน์ ชาร์โคลแชมพูสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
383เขตจอมทองนางวรวรรณ พิทักษ์ศักดิ์เสรี สเปรย์สมุนไพรระงับกลิ่นกายใบเตยหอมผสมสารส้มสตุสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
384เขตจอมทองนางวรวรรณ พิทักษ์ศักดิ์เสรี แชมพูสระผมดอกอัญชันสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
385เขตจอมทองนางวรวรรณ พิทักษ์ศักดิ์เสรี สบู่เหลวสมุนไพรว่านหางจระเข้ผสมมะเฟืองสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
386เขตดินแดงนายสมพงษ์ อุดมธารักษ์ ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า เซนเทลลาเจลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
387เขตดินแดงนายสมพงษ์ อุดมธารักษ์ ซิลค์โปรตีน มอยเจอร์ไรซ์ซิงครีมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
388เขตดุสิตนางสาว ณิชารีย์ วงษ์นรเศรษฐ์ สบู่กาแฟขัดผิวสูตรเย็นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
389เขตตลิ่งชันนาย วิชัย จักกฤติ์มงคล ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้าสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
390เขตตลิ่งชันนาย วิชัย จักกฤติ์มงคล แชมพูขิงโสม Ginger shampooสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
391เขตทวีวัฒนานางธารารัตน์ พิณตานนท์ บริษัทซีนีท เวิล์ดไวด์ ยาสีฟันสูตรสมุนไพรสกัดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
392เขตทวีวัฒนานางกัญญชนก ชัยเจริญสวัสดิ์ ครีมหน้าใสมะขามป้อม DELUNAสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
393เขตทุ่งครุนางสาว สิริการย์ ฐานุสุรัตน์ บริษัท ยูรีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล คอนแทร็คส์ จำกัด ชาลอน โปรเฟสชั่นแนล รีแพร์ แชมพู ฟอร์ คัลเลอร์ แอนด์ เดเมด แฮร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
394เขตทุ่งครุนางสาว สิริการย์ ฐานุสุรัตน์ บริษัท ยูรีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล คอนแทร็คส์ จำกัด สบู่น้ำมันมะพร้าว บีบีเน้ชอร์รัลออยล์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
395เขตทุ่งครุนางสาว สิริการย์ ฐานุสุรัตน์ บริษัท ยูรีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล คอนแทร็คส์ จำกัด แวคคัม เวอร์จิ้น โคโคนัท ออยล์ 100%สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
396เขตธนบุรีบริษัทลักซ์นา จำกัดเจลอาบน้ำดอกเกลือ สูตรเบอร์รี่สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
397เขตธนบุรีบริษัทลักซ์นา จำกัดเจลอาบน้ำดอกเกลือ สูตรน้ำผึ้งสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
398เขตธนบุรีบริษัทลักซ์นา จำกัดเจลอาบน้ำดอกเกลือ สูตรว่านหางจระเข้สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
399เขตธนบุรีนายพอเจตน์ มณีรัตน์ สบู่ก้อนดอกเกลือ มะขาม&นมข้าวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
400เขตธนบุรีนายพอเจตน์ มณีรัตน์ สบู่ก้อนดอกเกลือ ขมิ้น&น้ำผึ้งสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
401เขตบางกอกน้อยนายสมชัย รุ่งวรรณรักษ์ อาร์ สเปคตรัม เอ็นเตอร์ไพรส์สบู่สุคนธบำบัด AROMATHERAPY SOAP TUMERIC - SEA HOLLYสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
402เขตบางกอกน้อยนางนภัสศรณ์ วรรณชาติรวีรัฐ ยาดมสมุนไพรชื่นใจสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
403เขตบางกอกน้อยนาง ฐิตาภา เทียบรัตน์ ซิลกี้ แฮร์โคท Silky Hair Coatสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
404เขตบางกอกใหญ่นางวลัยวรรณ บุนนาคมูสกันแดดวนิลา เอสพีเอฟ 40 พีเอ+++สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
405เขตบางกอกใหญ่นางวลัยวรรณ บุนนาคRADISH CENTELLA SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
406เขตบางกอกใหญ่นางวลัยวรรณ บุนนาค สบู่จัสมินรีแพร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
407เขตบางกะปินางสาวจันทิมา วัฒนานนท์ บริษัท โปรโซน จำกัด ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ารีโมยา (Remoya) Miracle all dayสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
408เขตบางกะปินางสาวนฤมล รุจิภิญโญนนท์พันตาล-สินธรเฟลเชี่ยน ครีม ออล-อิน-วัน ลิฟติ้ง แอนด์ ไวท์ เทนนิ่งสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
409เขตบางกะปินางสาวนฤมล รุจิภิญโญนนท์พันตาล-สินธรอะโรเวล่าเจลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
410เขตบางกะปินางสาวนฤมล รุจิภิญโญนนท์พันตาล-สินธร แคฟเฟอร์ ไลม์ น้ำมะกรูดสดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
411เขตบางขุนเทียนนายสมเกียรติ จิระโณทัย สบู่โปรตีนไหมพรีเมี่ยมโกลว์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
412เขตบางขุนเทียนนายสมเกียรติ จิระโณทัย ใยไหมขัดผิวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
413เขตบางขุนเทียนนายสมเกียรติ จิระโณทัย สบู่โปรตีนไหม สปามินท์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
414เขตบางขุนเทียนนางสาว นันทารัตน์ พัชระบวรพัฒน์ บริษัท เฮิร์บไทยจง จำกัดยาหม่องน้ำสมุนไพร ตราร้านสมุนไพรนันทารัตน์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
415เขตบางขุนเทียนนาย ณัฐพนธ์ จิตวารีกุล น้ำหอมสปายุงสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
416เขตบางเขนนางจันท์หอม ชูณะวัฒน์ ก้อนสมุนไพรแช่น้ำดื่มสำหรับสัตว์เลี้ยง กลัมภาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
417เขตบางเขนนางสาวธนิษตา ทางรุจิโรจน์ บริษัท เกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด ยาหม่องน้ำ เช็ง เช็ง อิ๊ว (กลิ่นยูคาลิปตัส)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
418เขตบางเขนนางสาวธนิษตา ทางรุจิโรจน์ บริษัท เกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด ยาหม่องน้ำสมุนไพรเมนทอล-เพพเพอร์มินต์ เช็งเช็งอิ๊วสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
419เขตบางเขนนางสาวธนิษตา ทางรุจิโรจน์ บริษัท เกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด น้ำมันเหลืองสมุนไพร เช็ง ซิม อิ๊วสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
420เขตบางเขนนางสาวณสิกาญจน์ นาราคูณพิพัฒน์บริษัท เวิร์ค โฟร์ท ริช จำกัด Onice MIRACLE HAIR SERUMสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
421เขตบางเขนนางสาวณสิกาญจน์ นาราคูณพิพัฒน์บริษัท เวิร์ค โฟร์ท ริช จำกัด Onice NOPPAKOW HERBAL SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
422เขตบางเขนนางสาวณสิกาญจน์ นาราคูณพิพัฒน์บริษัท เวิร์ค โฟร์ท ริช จำกัด Onice MIRACLE HAIR SHAMPOOสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
423เขตบางเขนพท.ดร.ภานุกร ปริสุธี บริษัท บิ๊กเฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยาน้ำเฟลมมิ่งสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
424เขตบางเขนพท.ดร.ภานุกร ปริสุธี บริษัท บิ๊กเฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยาบำรุงโลหิตสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
425เขตบางเขนพท.ดร.ภานุกร ปริสุธี บริษัท บิ๊กเฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยาไพรนารีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
426เขตบางคอแหลมนางสาว ทัศนีย์ จิรานิธิวัฒน์หอมนวโกฐสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
427เขตบางแคบริษัท วินเนอร์ คอสเมด จำกัดยาสีฟัน 5 ดาว 4 เอสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
428เขตบางแคนายรพีพงศ์ เหลืองทศพงษ์มินซิ่ง เนเชอรัล ไนท์ มาส์กสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
429เขตบางแคนางสาว สุภัทสินี ลี้ธีระกุลแชมพู อัญชัน มะพร้าว ใบหมี่ นารดาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
430เขตบางแคนายมาโนช ลี้ธีระกุลยู แอนด์ ไอ สติ๊ก บอดี้ ดีโอโดแรนท์ ผสมมังคุดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
431เขตบางแคนายสุรศักดิ์ หล่อพัฒนาพรชัย อาร์แกนน่า เฮ้าส์น้ำมันอาร์แกนบริสุทธิ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
432เขตบางแคนายสุรศักดิ์ หล่อพัฒนาพรชัย อาร์แกนน่า เฮ้าส์น้ำมันบาร์บารี่บริสุทธิ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
433เขตบางแคนายสุรศักดิ์ หล่อพัฒนาพรชัย อาร์แกนน่า เฮ้าส์โคลนมาร์คหน้าจากถ่านลาวาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
434เขตบึงกุ่มนายเศรณี อนันต์ภูมิไตรภพ บริษัท กรีนพลัสเฮลท์แคร์ จำกัดยาหม่องสมุนไพรเสลดพังพอน รุ่งทิพย์โอสถสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
435เขตบึงกุ่มนางสาวสายพิณ แสงแปลงรังไหมขัดหน้า เนเชอรัล โฮมเมดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
436เขตบึงกุ่มนางสาวนิศาชล วิสัย แชมพูสมุนไพรสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
437เขตบึงกุ่มนางสาวนิศาชล วิสัย อายบราวน์ มอยส์เจอร์ไรซิ่งสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
438เขตบึงกุ่มนางสาวนิศาชล วิสัย เฮิรบ์แฮร์ โทนิคสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
439เขตปทุมวันนางสาวสุรีภรณ์ ตางาม กลุ่มแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ สบู่สมุนไพรน้ำผึ้งขมิ้นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
440เขตปทุมวันนางสาวสุรีภรณ์ ตางาม กลุ่มแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่แชมพูมะกรูดใบย่านางสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
441เขตปทุมวันนางสาวสุรีภรณ์ ตางาม กลุ่มแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ครีมนวดผมน้ำมันมะพร้าวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
442เขตประเวศนางสาวยศยา เย็นใจ ดีโอโดเร้นท์ พาวเดอร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
443เขตประเวศนางสาวยศยา เย็นใจดีโอโดเร้นท์ พาวเดอร์ คูล กลิ่นกุหลาบสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
444เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรแสนสุข กลุ่มอาชีพบ้านแสนสุขDEODORANT POWDERสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
445เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรแสนสุข กลุ่มอาชีพบ้านแสนสุขDAILY BRIGHT CREAMสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
446เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรแสนสุข กลุ่มอาชีพบ้านแสนสุขDEODORANT ROLL-ONสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
447เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรแสนสุข วิสาหกิจชุมชนHerb LandMAHAD SERUMสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
448เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรแสนสุข วิสาหกิจชุมชนHerb LandDEODORANT SPRAYสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
449เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรแสนสุข วิสาหกิจชุมชนHerb LandWHITE RADISH CREAMสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
450เขตประเวศบริษัท นิวบอร์น เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด สบู่เห็ดถั่งเช่าสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
451เขตประเวศบริษัท นิวบอร์น เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด คลีนซิ่ง วอเตอร์ อโลเวลาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
452เขตประเวศบริษัท นิวบอร์น เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด อโลเวร่า เจลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
453เขตพญาไทห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส-มอตโต้ นูริชชิ่ง บอดี้ โลชั่นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
454เขตพญาไทห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส-มอตโต้ รีจูวิเนทติ้ง บอดี้ โลชั่นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
455เขตพญาไทห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส-มอตโต้ รีเฟรชชิ่ง บอดี้ โลชั่น สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
456เขตพระโขนงนางสาวนฤมล อุ่นจิตติ บริษัท ไบรท์เซส กรุ๊ป จำกัดAD แอฎ Sun Protction Facial Creamสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
457เขตพระโขนงนางสาวนฤมล อุ่นจิตติ บริษัท ไบรท์เซส กรุ๊ป จำกัดAD แอฎ เกลือแช่สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
458เขตพระโขนงนางสาวนฤมล อุ่นจิตติ บริษัท ไบรท์เซส กรุ๊ป จำกัดAD แอฎ LIP Careสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
459เขตพระโขนงนางสุรางค์ พรวิศุทรากุล สบู่ก้อนกลีเซอรีนสมุนไพรผสมรังไหม GREEN HERBSสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
460เขตพระโขนงยสสุรางค์ พรวิศุทรากุล สบู่สมุนไพร GREEN HERBSสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
461เขตพระโขนงนางจุฑาทิพย์ เวโรจนากรณ์ แครก ฮีล บาล์ม บำรุงส้นเท้าสุพรีมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
462เขตพระโขนงนางสาว ณัฐธนา วิริยะภาค น้ำมันเหลืองตราเจ้าสัวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
463เขตพระนครนางสาววรวรร ชัยเจริญสวัสดิ์สปาออยล์ผสมมะรุมและทองคำ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
464เขตภาษีเจริญนางสาว ทรงศิริ เตียวตระกูล บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดคริสตัลเฟรช ดีโอเดอแรนท์ พาวเดอร์ เฟรช แอนด์ คูลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
465เขตภาษีเจริญนางสาว ทรงศิริ เตียวตระกูล บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดดีโอเดอแรนท์ สติ๊กสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
466เขตภาษีเจริญนางสาว ทรงศิริ เตียวตระกูล บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดดีโอเดอแรนท์ สเปรย์ อโลเวลาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
467เขตภาษีเจริญนางวิภาวรรณเตมีรักษ์ กลุ่มอาชีพ ไวซ์รักษ์สมุนไพรสบู่มะละกอ & คอลลาเจน HERBAL สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
468เขตภาษีเจริญนางวิภาวรรณเตมีรักษ์ กลุ่มอาชีพ ไวซ์รักษ์สมุนไพรยาสีฟันสมุนไพรไม้ไผ่ HERBAL สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
469เขตภาษีเจริญนางวิภาวรรณเตมีรักษ์ กลุ่มอาชีพ ไวซ์รักษ์สมุนไพรน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรไม้ไผ่ HERBAL สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
470เขตภาษีเจริญนางสมควร พันธุ์วิเชียร กลุ่มแม่บ้านร่วมใจ เพชรเกษม 58แชมพูสระผมอัญชัญสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
471เขตภาษีเจริญนางสมควร พันธุ์วิเชียร กลุ่มแม่บ้านร่วมใจ เพชรเกษม 59สบู่เหลวผสมมังคุดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
472เขตภาษีเจริญนางสมควร พันธุ์วิเชียร กลุ่มแม่บ้านร่วมใจ เพชรเกษม 60ครีมอาบน้ำขมิ้นชันสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
473เขตมีนบุรีนายบูรพา ผดุงไทย บริษัท อาศรมบูรพา จำกัด เฟส ม๊อยเจอร์ไร้เซอร์ ครีม ละอูสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
474เขตมีนบุรีนายบูรพา ผดุงไทย บริษัท อาศรมบูรพา จำกัดสบู่ชาโคลผสมใบหม่อนและกวาวเครือขาวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
475เขตมีนบุรีนางสุวรรณา กลิ่นเอี่ยม เฟซ เฟิร์มมิ่ง เซรั่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
476เขตมีนบุรีนางสุวรรณา กลิ่นเอี่ยม โลชั่นน้ำมันมะพร้าวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
477เขตมีนบุรีนางสุวรรณา กลิ่นเอี่ยม น้ำปรุงสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
478เขตยานนาวานางสาวสินี วิชัยเมฆพัตร Aleef สูตร CHARCOAL CLAY SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
480เขตยานนาวานางสาวกัญจนพร คุณวิวรรธน์ ทองพธูเกลือสปาแช่เท้าสมุนไพร ทองพธูสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
481เขตยานนาวานางวรัญวิภา นันทวิสิทธิ์ VARAN แชมพูสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
482เขตราษฎร์บูรณะนายสมชาย จันทิพย์วงษ์ บริษัท ไทย เฮิร์บ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัดผงระงับกลิ่นเท้า เต่าเหยียบโลกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
483เขตราษฎร์บูรณะนายสมชาย จันทิพย์วงษ์ บริษัท ไทย เฮิร์บ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด เฟรช แอนด์ เฟิร์ม ดีโอ โรลออน เต่าเหยียบโลกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
484เขตราษฎร์บูรณะนายสมชาย จันทิพย์วงษ์ บริษัท ไทย เฮิร์บ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัดผงระงับกลิ่นกาย เต่าเหยียบโลกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
485เขตราษฎร์บูรณะนางสาวฐิรญา วิจิตรเลขการ แชมพูสระผม กะเม็ง ใบย่านาง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
486เขตลาดกระบังนางวิมลรัตน์ ทิศาปกรณ์ แชมพูสระผม V-HERBสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
487เขตลาดพร้าวนายวชิระ จันทรวิทุร กลุ่มอาชีพ บ้านสบู่สบู่ส้ม CHANสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
488เขตลาดพร้าวนายวชิระ จันทรวิทุร กลุ่มอาชีพ บ้านสบู่สบู่มะขาม CHANสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
489เขตลาดพร้าวนายวชิระ จันทรวิทุร กลุ่มอาชีพ บ้านสบู่สบู่มังคุด CHANสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
490เขตวังทองหลางนาย ประวิทย์ สุทธิปรารภ ยาน้ำสเปรย์สมุนไพรแก้ปวดเมื่อย ตรา หยกเทพสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
491เขตวังทองหลางนายกมล อรุณรัตนวงศ์ บริษัท พี.เอส.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดครีม แอนตี้ เซลลูไลท์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
492เขตวังทองหลางนางสาวอำพรรณ พัชรเกษสกุล เฮอร์เบิ้ล ฟุท ดีโอเดอเร็นท์ สเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
493เขตวังทองหลางนางสาวอำพรรณ พัชรเกษสกุล เนเชอรัล แมงโกสทีน โซพสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
494เขตวังทองหลางนางสาวอำพรรณ พัชรเกษสกุล เฮิร์บ เดนทิฟริชสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
495เขตวังทองหลางนางสาวพิมลทิพย์ จิรชาญชัย บริษัท ธัญ จำกัดมายด์ เฟเชียล โกลด์เบิร์ดเนสโซฟ YANINสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
496เขตวังทองหลางนางสาวพิมลทิพย์ จิรชาญชัย บริษัท ธัญ จำกัดโรมา เอกซ์ตร้า บอดี้ มาสซาจ ออยล์ YANINสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
497เขตวังทองหลางนางสาวพิมลทิพย์ จิรชาญชัย บริษัท ธัญ จำกัด ไรซ์ มิลค์ เฟเชียล คลีนซิ่ง ออยล์ YANINสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
498เขตวัฒนานางสาว ศิริวรรณ สีหาวงษ์ LANNA COOL OIL MASSAGEสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
499เขตวัฒนานางสาว ศิริวรรณ สีหาวงษ์ LANNA BODY LOTIONสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
500เขตสวนหลวงนายสุขุม ฉัตรอรียกุล บริษัท พีเคที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดครีมกระชับทรวงอกและลำคอสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
501เขตสาทรนางสาวจิตติมา เพชรนทีวิสาหกิจชุมชนซิมแส กลุ่มชาจีนอัญชันสาทร ไบโอ-เฮิร์บ แชมพูสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
502เขตสาทรนางสาวจิตติมา เพชรนทีวิสาหกิจชุมชนซิมแส กลุ่มชาจีนอัญชันสาทรครีมหมักมะกรูด ดีพ คอนดิชันเนอร์ เบอรกามอท วิท โคโคนัท ออยสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
503เขตสายไหมนางสาว กรณษา ศรพลทันอโรม่า มาสซาจ ออย กลิ่นดอกไม้ สวัสดีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
504เขตสายไหมนางสาว กรณษา ศรพลทันอโรม่า มาสซาจ ออย กลิ่นสบายดี สบายดีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
505เขตสายไหมนางสาว สายทอง ดวงเจริญพรลาภNATURAL PREMIUM NINE HERBAL SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
506เขตสายไหมนางสาว สายทอง ดวงเจริญพรลาภNATURAL PREMIUM HERBAL SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
507เขตสายไหมนาง กุสุมา เรืองฤทธิรงค์แป้งระงับกลิ่นกายสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
508เขตสายไหมนาง กุสุมา เรืองฤทธิรงค์ครีมบำรุงส้นเท้า ข้อศอก เข่าสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
509เขตหนองแขมนายวิศรุต ยิ้มฤทธิ์ ร้านชมภิญญ์HAIR OIL REPAIR SERUMสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
510เขตหนองแขมนายวิศรุต ยิ้มฤทธิ์ ร้านชมภิญญ์NATURAL HERB LOOSE POWDERสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
511เขตหนองแขมนายพยุง หนูแย้ม (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกจำปีหนองแขม) โทร 081-6451507น้ำหอมจำปีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
512เขตหนองแขมนายศิริพัฒน์ มีทับทิม ยาสีฟันสมุนไพรสกัดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
513เขตหนองแขมนายศิริพัฒน์ มีทับทิม เซรั่มบำรุงผิวกาย ช่อคูณสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
514เขตหนองแขมนายศิริพัฒน์ มีทับทิม สบู่เหลวสมุนไพรตักศิลาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
515เขตหนองจอกบริษัท สยาม ฌีตะวัน จำกัด สบู่สมุนไพรธรรมชาติ สครับมะหาดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
516เขตหนองจอกบริษัท สยาม ฌีตะวัน จำกัดNature Oil Intensive Milky Bath Massage Oilสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
517เขตหนองจอกบริษัท สยาม ฌีตะวัน จำกัดNature Balm Intensive MASSAGE OIL CANDLEสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
518เขตหนองจอกนางนิศารัศมิ์ นิ่มละออกุลนิศารัศมิ์ เนทูรัล สปาสบู่ฟักข้าวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
519เขตหนองจอกนางนิศารัศมิ์ นิ่มละออกุลนิศารัศมิ์ เนทูรัล สปาสบู่หัวไชเท้า เนทูรัล สปาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
520เขตหนองจอกนางสาวลัดดาวัลย์ เสาวคนธ์ กลุ่มลดาวัลย์สมุนไพรสมุนไพรบำรุงผมและหนังศีรษะสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
521เขตหนองจอกนางสาวลัดดาวัลย์ เสาวคนธ์ กลุ่มลดาวัลย์สมุนไพรน้ำมันบำรุงผมสมุนไพรรวมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
522เขตหนองจอกนางสาวลัดดาวัลย์ เสาวคนธ์ กลุ่มลดาวัลย์สมุนไพร ฟุต แว๊กซ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-102020-06-10
523เขตหลักสี่นายกัลป์ หอพรสิริ บริษัทโซปวิลล่า จำกัด โซป วิลล่า สบู่ก้อนธรรมชาติ : รุ่นขาวและดำ - ถ่านไม้ไผ่สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
524เขตหลักสี่นายกัลป์ หอพรสิริ บริษัทโซปวิลล่า จำกัด โซป วิลล่า ไวท์ ฟลาวเวอร์ คอลเลคชั่นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
525เขตหลักสี่นายกัลป์ หอพรสิริ บริษัทโซปวิลล่า จำกัด โซป วิลล่า สบู่ก้อนธรรมชาติ : รุ่นคลาสสิกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-102020-06-10
526เขตหลักสี่บริษัท ลีลาวดีสมุนไพร จำกัด ลีลาวดีสมุนไพร เนเชอรัล แฮนด์เมด โซพ - แฟรงจิแพนิสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
527เขตหลักสี่บริษัท ลีลาวดีสมุนไพร จำกัด มอรินก้า ออยล์ บอดี้ มอยซ์เจอ สเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
528เขตหลักสี่บริษัท ลีลาวดีสมุนไพร จำกัด เลมอนแกรส ฟุท สครับ ลุฟฟา แฮนด์คราฟท์ โซพสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
529เขตห้วยขวางณัฐสุรีย์ จินดารัตนวรกุล บริษัท อินทรชิตร์ จำกัด น้ำมันสมุนไพรอินทีชิตร์ สูตร 3 หัวเข่า ข้อ กระดูกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
530เขตห้วยขวางณัฐสุรีย์ จินดารัตนวรกุล บริษัท อินทรชิตร์ จำกัด ยาขี้ผึ้งสมุนไพรตราอินทรชิตร์ สูตร 9สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
531เขตห้วยขวางณัฐสุรีย์ จินดารัตนวรกุล บริษัท อินทรชิตร์ จำกัด ยาขี้ผึ้งสมุนไพรตราอินทรชิตร์ สูตร 2สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-102020-06-10
532เขตห้วยขวางนางสาวเปรมวดี รักษวลี สบู่เกสรบัวหลวงสกัดรางจืด ครูเปรมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
533เขตห้วยขวางนางสาวเปรมวดี รักษวลี สบู่รังไหมทองว่านหางจระเข้ทับทิม ครูเปรมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10
534เขตห้วยขวางนางสาวเปรมวดี รักษวลี สบู่เกสรบัวหลวงสกัด ว่านหางจระเข้ มังคุดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-102020-06-10ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0493 : จำนวนและข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครทั้งหมด)

ตาราง : จำนวนและข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครทั้งหมด

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2017 โดยดำเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์ ทุก 3 ปี ประกอบด้วย รายชื่อผลิตภัณฑ์ รายชื่อผู้ประกอบการ สำนักงานเขต จำแนกตามประเภท และระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์

iddistrcttitlefirstnamelastnamecompanyproduct_nameproduct_typelevel_of_qualityinformation_yearadddateupdatedate
1เขตคันนายาวนาง กฤษณา จินดาพราหมณ์ แกงไตปลาคั่วกลิ้ง จินดา อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
2เขตคันนายาวนาง กฤษณา จินดาพราหมณ์ น้ำพริกกุ้งเสียบ อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
3เขตคันนายาวนาง กฤษณา จินดาพราหมณ์ กานาฉ่าย อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
4เขตจตุจักรนายพัฒกร ศุภสินธุ์ บริษัท มัลติ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล หมูหยอง สะเบียงอาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
5เขตจตุจักรนายพัฒกร ศุภสินธุ์ บริษัท มัลติ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล หมูเส้นกรอบ สะเบียงอาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
6เขตจตุจักรนายพัฒกร ศุภสินธุ์ บริษัท มัลติ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล หมูเส้นหอม สะเบียงอาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
7เขตจอมทองนายธีรสุวัฒน์ ชวรัตนานันท์ ผักอบแห้ง เครื่องเทศ สมุนไพรอาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
8เขตดอนเมืองนางกัญญ์รรัศมี ตันสุทัศน์ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสุนิสาสุนิสาแหนมย่างพร้อมรับประทานอาหารทอง25602020-06-222020-06-22
9เขตทวีวัฒนานาย ประวิตร โพธิ์ทอง ข้าวหมากหวานคุณประวิตรอาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
10เขตทุ่งครุนายเกรียง ฉันทะชัยมงคล บริษัท บีเค กรุ๊ป น้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ VIRGIN COCONUT OILอาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
11เขตธนบุรีนายเวชากร กอบกุลไชย วิสาหกิจชุมชนกรุงธรเต้าฮวยนมสด เส่งเฮงอาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
12เขตบางกอกน้อยนางสาว วันเพ็ญ กาญจน์วัฒนกุล น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
13เขตบางเขนบริษัท โกโก้ฮัท จำกัด ทุเรียนเคลือบช็อกโกแลตอาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
14เขตบางเขนบริษัท โกโก้ฮัท จำกัด ลูกเกดเคลือบช็อกโกแลตอาหารทอง25602020-06-222020-06-22
15เขตบางเขนบริษัท โกโก้ฮัท จำกัด กล้วยเคลือบช็อกโกแลตอาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
16เขตบางเขนนาย ประดิษฐ์ พีระมาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูด เมล็ดทานตะวันกะเทาะเปลือกรสธรรมชาติอาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
17เขตบางเขนนาย ประดิษฐ์ พีระมาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูด เมล็ดทานตะวันอบน้ำผึ้ง (ตราฟลาวเวอร์ฟูด)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
18เขตบางเขนนาย ประดิษฐ์ พีระมาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูด เมล็ดทานตะวันเคลือบช็อคโกแลตอาหารทอง25602020-06-222020-06-22
19เขตบางแคนาง ภาวิณี หรรษคุณาชัย ขนมทองม้วน (ตราเอราวัณ ทองม้วนสด)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
20เขตบางแคนาง พรกมล ผลอินทร์หอมพรกมลทองม้วนรสใบเตยอาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
21เขตบางแคนาง พรกมล ผลอินทร์หอมพรกมลทองม้วนสดอาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
22เขตบางซื่อนางสาวภัสนันท์ พิฤทธิ์บูรณะชุดของขวัญข้าวของพ่อข้าวของแผ่นดิน B Herbsอาหารทอง25602020-06-222020-06-22
23เขตบางซื่อนาง กาญจนา เพียรวิริยะหมูหยอง (ตราชัยณรงค์)อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
24เขตบางนานายมนตรี สุวรรณพฤกษาขนมเปี๊ยะรวมไส้ เป็งกี่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
25เขตบางบอนนางสาวสุจิตร์ คงสิริพรชัย บริษัท คลาส แอพพาเรล (ประเทศไทย)คุกกี้ทุเรียน SARINอาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
26เขตบางบอนนาย พันธ์ ภัทรธำรงชัย กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง เจ้าคุณ อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
27เขตบางบอนนางสาว โสรญา เชิงสมอน้ำผึ้งภูหลวงอาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
28เขตบางรักนาง อาภา ตปนียะสถิตขนมเปี๊ยไส้ถั่ว-ฟัก (ตรา แต้จิ้นเส็ง)อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
29เขตบึงกุ่มนายกนกภัฏ กรัณย์เพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. พี. กรัณย์เพชร ข้าวหมาก (ตรารสสุคนธ์)อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
30เขตประเวศ นายศรัณย์พัชร์ ภาโชคคลังธนกุลบริษัท แฝดคู่ อิ่มอร่อยข้าวเหนียวขาว (ตรา เดอะ สยาม กริลล์ พอร์ค)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
31เขตประเวศ นายศรัณย์พัชร์ ภาโชคคลังธนกุลบริษัท แฝดคู่ อิ่มอร่อยหมูย่าง รสดั้งเดิม (ตรา เดอะ สยาม กริลล์ พอร์ค)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
32เขตประเวศ นายศรัณย์พัชร์ ภาโชคคลังธนกุลบริษัท แฝดคู่ อิ่มอร่อยหมูหมักสำหรับย่าง รสดั้งเดิม (ตรา เดอะ สยาม กริลล์ พอร์ค)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
33เขตพระโขนงนาย พุด เฉียบแหลมไข่เค็ม (ลุงพุด)อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
34เขตมีนบุรีนาง ฉันทนา ลิขิตธรรมวงศ์คุกกี้ธัญพืชชนิดแท่ง รสต้นตำหรับ (ตรามาย)อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
35เขตมีนบุรีนาง ฉันทนา ลิขิตธรรมวงศ์คุกกี้เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (ตราขนมแม่ยิ่ง)อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
36เขตมีนบุรีนาง ณิชกรปิ่นทองข้าวแตนน้ำแตงโม(รสน้ำผึ้ง)อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
37เขตราษฎร์บูรณะนางสาว สายทอง สุดสวาทนัชชาสาหร่ายทะเลแห้งปรุงรสรสดั้งเดิมอาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
38เขตมีนบุรีนาง พรรณพร ชาญภิญโญ ลูกชิ้นปลา ตราไฮแคลซี่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
39เขตลาดกระบังนางสาว นิตชะสาร ภูมิลำเนา งาดำอบเกลือ (ตรา ดี จริง)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
40เขตลาดกระบังนางสาว นิตชะสาร ภูมิลำเนา ก้านเห็ดหอมคั่วปรุงรสสมุนไพร (ตรา ดี จริง)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
41เขตลาดกระบังนางสาว นิตชะสาร ภูมิลำเนา สาหร่ายทะเลปรุงรสดั้งเดิมเห็ดหอม (ตรา ดี จริง)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
42เขตวังทองหลางนางสาว สุวรรณาลิ้มไพฑูรย์กะปิหวาน บ้านมะม่วงอาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
43เขตวังทองหลางนางสาว สุวรรณาลิ้มไพฑูรย์น้ำปลาหวาน บ้านมะม่วงอาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
44เขตวัฒนาฉัฐนันท์ ลี บริษัท แปซิฟิค ยูเรกวานเต้าหู้นมสด ทรัพย์สมบูรณ์อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
45เขตวัฒนานางสาวธัญพร บุณยยิน บริษัท แปซิฟิค ยูเรกวานกิมจิผักกาดขาว (ตรายูเรกวาน)อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
46เขตวัฒนานางสาวธัญพร บุณยยิน บริษัท แปซิฟิค ยูเรกวานกิมจิผักกาดขาว(รสหวานเผ็ดน้อย)อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
47เขตสะพานสูงนายนิวัฒน์ โฆวงศ์ประเสริฐ บริษัทสวนผึ้งหวานจำกัด มะขามหวานอบแห้งไร้เมล็ด บ้านมะขามอาหารทอง25602020-06-222020-06-22
48เขตสัมพันธวงศ์นางสาว ภาสิณี ศุภหัตถานุกุล ซาลาเปาไส้หมูสับ ทวีโชคอาหารทอง25602020-06-222020-06-22
49เขตสายไหมนาย ชยพัทธ์ ภาษิตานนท์ กะปิเจปรุงรส (ตราแม่กานดา)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
50เขตสายไหมนาย ชยพัทธ์ ภาษิตานนท์ น้ำพริกมะขาม (ตราแม่กานดา)อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
51เขตสายไหมนาย ชยพัทธ์ ภาษิตานนท์ น้ำพริกเผาเห็ดหอมเจ (ตราแม่กานดา)อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
52เขตสายไหมนาย ศิริชัย กฤษณปาณี เฉาก๊วยซัวเถาอาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
53เขตสายไหมนางสาว รภัสสา แพร่ศิริพุฒิพงษ์เครื่องดื่มน้ำผึ้งผสมเกสรดอกลำไย Beelemonอาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
54เขตหนองแขมนางสาว มนัสนันท์ สมจิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น(ตรา หนิง)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
55เขตหนองแขมนาย พศิน กิมชูวาณิช ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เคอร์มาซีอาหารทอง25602020-06-222020-06-22
56เขตหนองแขมนายพศินกิมชูวาณิช ขมิ้นชันผง อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
57เขตหนองจอกนายคมชาญเอกเตชวุฒิ บริษัทปกธนพัฒน์จำกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอฟแอนด์เอฟ(คุเน่)อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
58เขตหนองจอกนายคมชาญเอกเตชวุฒิ บริษัทปกธนพัฒน์จำกัดซอสผงปรุงรสหอมหัวใหญ่(คุเน่)อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
59เขตหนองจอกนางภาวิณี บุญมาเลิศข้าวตัง ข้าวกล้องหลากรสอาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
60เขตหนองจอกนาง สารภี บัวเกษ ขนมปั้นสิบทอดไส้ปลา (ตราปั้นทิพย์)อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
61เขตหลักสี่นาย ประสา วงษ์สุวรรณข้าวรู้คุณอาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
62เขตหลักสี่นางกรองทอง เหมราช น้ำพริกตาแดงกุ้งเสียบ กรองทองอาหารทอง25602020-06-222020-06-22
63เขตหลักสี่นางกรองทอง เหมราช น้ำพริกไข่เค็มแมงดา กรองทองอาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
64เขตหลักสี่นางสาวกฤษณา เลาหกุลจิตต์ บริษัท ณัฐกฤษกาญจน์ อะกริเทค เพาซ์ คาราเมล แคชชู นัท (ข้าวคั่วพองอบกรอบ รสคาราเมลผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์)อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
65เขตหลักสี่นางสาวกฤษณา เลาหกุลจิตต์ บริษัท ณัฐกฤษกาญจน์ อะกริเทค เพาซ์ ช็อกโกแลตอัลมอนด์ (ข้าวคั่วพองอบกรอบ รสช็อกโกแลตผสมอัลมอนด์)อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
66เขตหลักสี่นางสาว กมลทิพย์ ศรีจันทร์ ลูกชิ้นเอ็นหมู (ตราโกฮับ)อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
67เขตห้วยขวางนายนพพร วิสุทธิศักดิ์ชัย บริษัท ดิ โอเรียนทอล เฮิร์บส์ จำกัดธัญญพืชอบแห้งทรงเครื่องอาหารทอง25602020-06-222020-06-22
68เขตคันนายาวนาย เทียนชัย ศิริเสนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ ถั่งเช่าพลัส เครื่องดื่มแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
69เขตคันนายาวนางสาวอัจฉราพร ประพรหมมา บริษัท เกรท แอนด์ ริช จำกัด น้ำข้าวโพด (ตรา ฟีลเฟรช)เครื่องดื่มเงิน25602020-06-222020-06-22
70เขตดุสิตนาย กฤช อุ่นอนงค์ กาแฟผสม (ตราไข่ไก่)เครื่องดื่มทองแดง25602020-06-222020-06-22
71เขตดุสิตนายกฤช อุ่นอนงค์ ชาดำผง (ตราไข่ไก่)เครื่องดื่มทองแดง25602020-06-222020-06-22
72เขตบางกะปินางศรัณย์พร อมรพิสิฐพงศ์ บริษัท กรีนที แอนด์ โฮลิสติกชาเจี่ยวกู้หลาน ชนิดใบ (ตราชลาลัย)เครื่องดื่มทอง25602020-06-222020-06-22
73เขตบางกะปินางศรัณย์พร อมรพิสิฐพงศ์ บริษัท กรีนที แอนด์ โฮลิสติกชาเขียวอู่หลง ชนิดใบ (ตราชลาลัย)เครื่องดื่มเงิน25602020-06-222020-06-22
74เขตบางกะปินางศรัณย์พร อมรพิสิฐพงศ์ บริษัท กรีนที แอนด์ โฮลิสติกชาสมุนไพรตะไคร้ผสมใบเตย (ตราชลาลัย)เครื่องดื่มทองแดง25602020-06-222020-06-22
75เขตบางขุนเทียนนาย วิชัย บุญยะประโชติเครื่องดื่ม ม๊อกเทล ไม่มีแอลกอฮอลล์ กลิ่น มะพร้าว (ตรา สปาร์ค)เครื่องดื่มเงิน25602020-06-222020-06-22
76เขตบางเขนนาง รัตนรัตน์ เอื้องอุดมพุฒิ บริษัท ไพรทิพย์ อินดัสทรี่ จำกัดน้ำเก๊กฮวยเครื่องดื่มเงิน25602020-06-222020-06-22
77เขตบางเขนนางรัตนรัตน์ เอื้องอุดมพุฒิ บริษัท ไพรทิพย์ อินดัสทรี่ จำกัดน้ำกระเจี๊ยบพุทราจีนเครื่องดื่มทองแดง25602020-06-222020-06-22
78เขตบางซื่อนาง จิตรลดา แสงสว่าง น้ำส้ม 50% (ตราร่มโพธิ์ศรี)เครื่องดื่มแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
79เขตบางซื่อนาง จิตรลดา แสงสว่าง Guara Grenadeเครื่องดื่มทอง25602020-06-222020-06-22
80เขตบางซื่อนาง จิตรลดา แสงสว่าง Mulberry grenadeเครื่องดื่มทอง25602020-06-222020-06-22
81เขตบางพลัดนาง ปภินพิทย์ ปภัสร์วิจิตร์ เครื่องดื่มสมุนไพรตรีสมอ โกจิเบอร์รี่รสหวาน (ตราเฮลตี้โฮม)เครื่องดื่มแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
82เขตบางพลัดนาง ปภินพิทย์ ปภัสร์วิจิตร์ เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลา หญ้าฝรั่นโกจิเบอร์รี่รสไม่หวาน (ตรา เฮลตี้โฮม)เครื่องดื่มแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
134เขตบางแคนางสาว นริศรา ธรรมสาธุRANG รองเท้าผ้าทอไทยนาโนผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
83เขตบางพลัดนาง ปภินพิทย์ ปภัสร์วิจิตร์ เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลา หญ้าฝรั่นโกจิเบอร์รี่รสหวาน (ตรา เฮลตี้โฮม)เครื่องดื่มแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
84เขตวังทองหลางนางวัฒนา เหล่าเศรษฐกุล บริษัท อาหารจานทอง เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูปกลิ่นวานิลลาเครื่องดื่มทอง25602020-06-222020-06-22
85เขตสะพานสูง นาง พัชรีพร วุฒิเทียน น้ำลูกเดือย (ตราพัชรี)เครื่องดื่มเงิน25602020-06-222020-06-22
86เขตสายไหมนางสาว รภัสสา แพร่ศิริพุฒิพงษ์เครื่องดื่มน้ำผึ้งผสมเสาวรส Beelemonเครื่องดื่มทอง25602020-06-222020-06-22
87เขตสายไหมนางสาว รภัสสา แพร่ศิริพุฒิพงษ์เครื่องดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาว Beelemonเครื่องดื่มทอง25602020-06-222020-06-22
88เขตหลักสี่นายพีระพล ปุสสะเครื่องดื่ม 15 อิน 1 ผสมสมุนไพร รสชา บิ๊กเฮิร์บเครื่องดื่มเงิน25602020-06-222020-06-22
89เขตหลักสี่นายพีระพล ปุสสะเครื่องดื่ม 15 อิน 1 ผสมสมุนไพร รสกาแฟ บิ๊กเฮิร์บเครื่องดื่มเงิน25602020-06-222020-06-22
90เขตหลักสี่นาย ปิยะพลกระจ่างวงศ์ เครื่องดื่มว่านหางจระเข้เครื่องดื่มเงิน25602020-06-222020-06-22
91เขตหลักสี่นายฐานวัฒน์ ไพศาลโชติภัทร์ บริษัท คิง คอฟฟี่ บริษัทบายอีบิส จำกัด กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง (ตรา มาย-ไลฟ์ คอฟฟี่)เครื่องดื่มเงิน25602020-06-222020-06-22
92เขตคลองเตยนาย เอกชัย นามทองรองเท้าหนัง Working motorผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
93เขตคลองสานนาง นางจันทะมาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5 กระเป๋าผ้าผสมหนัง ป้านางผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
94เขตคลองสานนาย ณัฐวุฒิ พูนผลเครื่องเงินเจริญนคร เลเซอร์ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
95เขตคลองสานวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บรองเท้าเจริญรัถ 12รองเท้าผ้าปักชาวเขาผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
96เขตคลองสามวาสุพัณณิกา รัตนพรรณเส้นสายลายผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
97เขตคลองสามวานางใจแก้ว ศรีเจริญวณิชกุล สร้อยมุกประดับจี้ เพชรสวิสผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
98เขตคลองสามวานางใจแก้ว ศรีเจริญวณิชกุล แหวนหยกลายเกล็ดมังกร เทอดมณีผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
99เขตคลองสามวานางใจแก้ว ศรีเจริญวณิชกุล แหวนดอกไม้ เทอดมณีผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
100เขตคลองสามวานางจิรวัฒนา อรุณเจริญยิ่งChiraiผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
101เขตจตุจักรนางสาว เมตตา ขำสมบัติชุดแสคลูกไม้ Mathaผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
102เขตจตุจักรนางสาวจารุณี จันทรกลกิจ กลุ่มอาชีพบาติก - T Shirtบาติกบนผ้าฝ้ายไทย (บาติก T-shirt)ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
103เขตจตุจักรนายภูวดล เพชรชู กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าไหมผ้าฝ้าย ทอมือบูรพาผ้าไทยผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
104เขตจอมทองนาย นิมิตร เตชะวีรภัทร รองเท้ารักโลกยางพารา Snowflakes ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
105เขตจอมทองนาย นิมิตร เตชะวีรภัทร รองเท้าผ้าทอมือ Gemio ผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
106เขตจอมทองนาย นิมิตร เตชะวีรภัทร รองเท้าสุขภาพ Snoflakes ผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
107เขตจอมทองนาย วิศรุต เลิศศักดิ์วิมานเสื้อและกระโปรง เส้นใยประดิษฐ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิงผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
108เขตจอมทองนาย ชัชภูมิ ดอกสันเทียะกระเป๋าหนังวัวแท้ ฝีมือดีมีงานทำผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
109เขตจอมทองนางเยาวรัตน์ พลานุสนธิ์กระเป๋าหนังปลากระเบน Seastarผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
110เขตจอมทอง นายปพนพัธ์ พลานุสนธิ์บริษัท เอส.ที.ซีร์สตาร์ เลทเธอร์ จำกัดกำไลทวิส หนังปลากระเบน SEA STARผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
111เขตดอนเมืองนางสาว อุไรวรรณ เหล็กกล้ากระเป๋าเงินน้อยคล้องกายนาง เครื่องเงินแบบมีลวดลายผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
112เขตตลิ่งชันนางองุ่น บุญขยาย หจก. องุ่นผ้าไทย ชุดไทยประยุกต์ องุ่นผ้าไทยผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
113เขตตลิ่งชันนาย วิเชียร แก้วยี่กระเป๋าญี่ปุ่น แก้วกานต์ไหมไทยผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
114เขตทุ่งครุนาง สุรีย์ภรณ์ เรสลีกระเป๋าผ้าคอตตอนพิมพ์ลาย แฮนด์เมดผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
115เขตธนบุรี บริษัทพีเคมาสเตอร์ จำกัดกระเป๋าหนังวัวแท้ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
116เขตธนบุรีนาง กัลยา ใจกลัดเสื้อสตรีผ้าฝ้าย กัลยาผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
117เขตบางกอกน้อยนาย กอบกิจ นาคะเสถียร ผ้าเขียนลาย ผ้าใยกัญชงผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
118เขตบางกอกใหญ่นาง พรธิรา ธิรศริโชติผ้าคลุมไหล่ถักริมโครเชต์ (พรธิราโครเชต์)ผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
119เขตบางกะปินางสาวกิตติมา วิลามาศ กลุ่มชุมชนสุขสันต์ ๒๖ เสื้อคลุม อุ๊ผ้าไทยผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
120เขตบางกะปินางสาวสิรีวรรณ ศรีเจริญ กลุ่มอาชีพ HANDMADE HANDMOM มือทำ มือแม่สไบ Handmad Handmomผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
121เขตบางกะปินางสาวสิรีวรรณ ศรีเจริญ กลุ่มอาชีพ HANDMADE HANDMOM มือทำ มือแม่ถักแน็ตติ้ง- Handmad Handmomผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
122เขตบางกะปินางสาวสิรีวรรณ ศรีเจริญ กลุ่มอาชีพ HANDMADE HANDMOM มือทำ มือแม่ผ้าคลุมไหล่โครเชต์ Handmad Handmomผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
123เขตบางขุนเทียนนาง ดวงเดือน แซ่เซีย หมวกผ้าดวงเดือน งานประดิษฐ์จากผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
124เขตบางขุนเทียนนาย บุญชัย อิรวดีกุลรองเท้าหนังแฟมีลี่ เลเทอร์กู๊ดผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
125เขตบางขุนเทียนนายเอกภูมิ ฉัตรวุฒิไกรบริษัท พรทิพย์สปอร์ตแวร์ จำกัดหมวกกันแสงยูวี Leadershipผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
126เขตบางขุนเทียนนาง จุฑาษร จันทร์วิชัย กางเกงชั้นในเพื่อสุขภาพผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
127เขตบางขุนเทียนนาง จุฑาษร จันทร์วิชัย เสื้อยืดผ้าฝ้าย 100% ไทยณษรผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
128เขตบางขุนเทียนนาย มนต์ชัย ขันแก้วเครื่องประดับเงินฝังพลอย ขันแก้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
129เขตบางเขนนางสาวลักษณพร เนื่องคำมา กลุ่มอาชีพผ้าหรรษากระเป๋าผ้าหรรษาผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
130เขตบางเขนนางสาวลักษณพร เนื่องคำมา กลุ่มอาชีพผ้าหรรษากระเป๋าผ้า ครูปุ้มควิลท์ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
131เขตบางเขนนางนิภา แสงมณีกระเป๋าผ้านิภาผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
132เขตบางเขนนาง พิชญา พรรณสวัสดิ์ผ้าขาวม้า พิชญาผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
133เขตบางคอแหลมนางสาว พิรุฬห์ลักษณ์ สอนไส รองเท้าหนัง (MR.Nile)ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
135เขตบางแคนาย วิเชียร ศรีนวลศรีนวล กระเป๋าผ้าไหมร่อนลายผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
136เขตบางซื่อนางสาวกีรณุช สุทธิพันธุ์ เสื้อไหมไทยประยุกต์ (ปอณ บาติก)ผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
137เขตบางซื่อนางศิริพรรณ โชติชวาลกุล Plasing Silkผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
138เขตบางนานางสาว วันวิสาข์ โกมารกุล ณ นคร รองเท้าสตรีทำจากหนังปลานิลผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
139เขตบางบอนนาย กิตติชัย รุจิเมทินีกุล กระเป๋าสะพาย หนังปลากระเบน (Fairy)ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
140เขตบางบอนนางสาว ดวงรัตน์ คงเจริญ เสื้อคิดดีผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
141เขตบางบอนนาย เสกสรรค์ อาจวิเชียกระเป๋าหนังวัวแท้ พีรดาผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
142เขตบางพลัดนางสาว ศรินรัตน์ นวลจันทร์คง ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย Jiiraผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
143เขตบางพลัดนางสาว ศรินรัตน์ นวลจันทร์คง ผลิตภัณฑ์ประดับมุข Jiiraผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
144เขตบางพลัดนางสาว ศรินรัตน์ นวลจันทร์คง ผลิตภัณฑ์ประดับหินสี Jiiraผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
145เขตบางรักนายธงศักดิ์ จินตการฤกษ์ บริษัท เอ็กซเปิร์ต เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดThe Queen of Siam (Blue sapphire)ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
146เขตบางรักนายธงศักดิ์ จินตการฤกษ์ บริษัท เอ็กซเปิร์ต เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดThe King of Siam (Ruby)ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
147เขตบึงกุ่มนาง เพลินพิศ เอี่ยมสำอางค์ผ้าคลุมไหล่ผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
148เขตบึงกุ่มนาง เพลินพิศ เอี่ยมสำอางค์กระเป๋าพ.หัตถกรรมผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
149เขตบึงกุ่มนาง ศันสนีย์ ศรีวัฒนาเสื้อตีเกล็ด เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิงผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
150เขตปทุมวันนางนพรัตน์ สุริยวงศ์ บราวน์ เครื่องประดับ ในดวงใจผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
151เขตปทุมวันนางนพรัตน์ สุริยวงศ์ บราวน์ จี้นพรัตน์ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
152เขตปทุมวันนางนพรัตน์ สุริยวงศ์ บราวน์ แหวนนพรัตน์ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
153เขตประเวศนาง สกุณา ชาจิตตะ สร้อยข้อมือพับ เครื่องประดับไทย-มุสลิมผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
154เขตประเวศนางสาว จินดา โตหัวป่ากลุ่มสุนิสาปักจักร เสื้อผ้าไหมปักฉลุ สุนิสาผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
155เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรเสนสุขกระเป๋าผ้าออราโน่ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
156เขตพญาไทนาง จำปี ครองยุติ ผ้าฝ้ายหมักโคลนผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
157เขตพญาไทนาง ปานพิมพ์ เกิดวิเศษสิงห์ มณีนพรัตน์ Virgo ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
158เขตพระโขนงนางสาว นิระมล วีระทรัพย์รองเท้าแฟชันผ้าไทยและหนังแท้ นิระมลผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
159เขตพระโขนงนางสาว นิระมล วีระทรัพย์รองเท้าผ้าไทย นิระมลผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
160เขตพระโขนงนาง ธันยชนก อริยขจรกระเป๋าผ้าไหม S.K.Silkผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
161เขตพระนครนางสาว วลีรัตน์ ชินวงษ์พรมพระอาทิตย์ยามเช้า เงินพระนครผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
162เขตพระนครนาง จิรภัทร เทียมศิริ คืนความสุข ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัดผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
163เขตภาษีเจริญนางสาวอุดมรัตน์ กอรัตนวิเชียรกระเป๋าผ้าไทย อุดมรัตน์ (แฟชั่น)ผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
164เขตภาษีเจริญนางสาวอุดมรัตน์ กอรัตนวิเชียรกระเป๋าผ้าไทย อุดมรัตน์ (ออกงาน)ผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
165เขตภาษีเจริญนาย พรเทพ อิรวดีกุลรองเท้าหนังพรเทพเครื่องหนังผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
166เขตภาษีเจริญนาง ปิลันธนา นามวงศ์ ผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรม ผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
167เขตภาษีเจริญนาง ปิลันธนา นามวงศ์ ผลิตภัณฑ์ เส้นใยธรรมชาติผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
168เขตภาษีเจริญนาง ปิลันธนา นามวงศ์ ผลิตภัณฑ์ถักเน็ตติ้งผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
169เขตภาษีเจริญนาง สุนีย์ บุญเอี่ยม เอสเจพี ซิลเวอร์ สร้อยคอพิกุลดอกเดียวจากเงินแท้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
170เขตภาษีเจริญนาง สุนีย์ บุญเอี่ยม เอสเจพี ซิลเวอร์ สร้อยคอพิกุลกลมพร้อมจี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
171เขตภาษีเจริญนาง สุนีย์ บุญเอี่ยม เอสเจพี ซิลเวอร์ กำไลคอประดับจี้หินเทอคอยต์จากเงินแท้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
172เขตภาษีเจริญนางสาว ศศิวรรณ ตีรไพศาลรองเท้าหนัง CUMIผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
173เขตมีนบุรีนาง ยุพดี ตั้งสมบูรณ์กิตติ กระเป๋าสตางค์ความรุ่งเรืองแห่งศาสนา เดอะเลเทอร์ผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
174เขตมีนบุรีนาง ยุพดี ตั้งสมบูรณ์กิตติ กระเป๋าสะพายสไตล์คนเมือง เดอะเลเทอร์ผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
175เขตมีนบุรีนางสาว พัชรินทร์ มั่นคง ผ้าคลุมผมปัก ส.มั่นคงผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
176เขตมีนบุรีนางสาว พัชรินทร์ มั่นคง หมวกผู้ชาย ส.มั่นคงผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
177เขตมีนบุรีนางสาว พัชรินทร์ มั่นคง ชุดโต๊ป ส.มั่นคงผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
178เขตยานนาวานาย ชยาธร ฉันท์เรืองวณิชย์ แหวนชมพูสดใสผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
179เขตยานนาวาบริษัท มายา อินเตอร์เทรด จำกัด ผีเสื้อแสนสวยผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
180เขตราชเทวีนาย นิพนธ์ มนูทัศน์ผ้าเกล็ดเต่าลูกฟูกผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
181เขตราชเทวีนายภูเบศวร์ เพชรภู่ เสื้อเพนท์ลาย By Hand 1998ผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
182เขตราษฎร์บูรณะนางธนกร เคลิ้มบุญงามไทเกอร์อายผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
183เขตลาดกระบังนางสาว ศิริวรรณ สิทธิพงศากรกระเป๋าลงยันต์มงคลผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
184เขตลาดกระบังนางสาว ศิริวรรณ สิทธิพงศากรกระเป๋าสะพาย Vronicaผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
185เขตลาดกระบังนางสาว ศิริวรรณ สิทธิพงศากรกระเป๋าสตางค์ Less but moreผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
186เขตลาดพร้าวนางสาวสุภาพ มะโนชัย เสื้อสตรี (ผ้าเงิน-ผ้าทอง)ผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
187เขตลาดพร้าวนาย พิษณุ สุนทรสุทธิ์ ผ้าปัก กรุงเทพหัตถศิลป์ผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
188เขตลาดพร้าวนาง ภาสินี เครือปัญญา ทับทรวงมณีนพเก้า เครื่องประดับทองคำผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
189เขตลาดพร้าวนาง ศุกลรัตน์ กนกรังษีหมวกใยธรรมชาติ Samathaผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
190เขตลาดพร้าวนางสาว ภาวิดา เครือปัญญาทับทรวงมณีนพเก้า ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
191เขตวังทองหลางนาง พนิดา สมบูรณ์ เครื่องประดับลงยาราชาวดี สร้อยคอผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
192เขตวังทองหลางนาง พนิดา สมบูรณ์ เครื่องประดับลงยาราชาวดี เข็มกลัดผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
193เขตวังทองหลางนางสาวลลิณรัศมิ์ ศรีรุ่งเรืองจี้ทองเหลือง Miracleผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
194เขตวังทองหลางนางสาวลลิณรัศมิ์ ศรีรุ่งเรืองหัวเข็มขัด Miracleผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
195เขตวังทองหลาง บริษัท ดินเนอโร จำกัดเครื่องหนัง ดินเนอโรผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
196เขตวังทองหลางบริษัท เจมแมกซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด เครื่องประดับลูกปัด เจมแมกซ์ อินเตอร์เทรดผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
197เขตวัฒนานางสาว นิราญ ตุลยกิจจา แหวน SENEXTผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
198เขตวัฒนานางสาว นิราญ ตุลยกิจจา กำไล SENEXTผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
199เขตวัฒนานางสาว นิราญ ตุลยกิจจา ต่างหู SENEXTผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
200เขตสวนหลวงนางพลอยรวี ประธานรัตน์ เสื้อผ้าไหมร้านสตรี ลีนอยผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
201เขตสะพานสูงนางกานดา ลาวรรณ์กระเป๋าผ้าฝ้าย Padacheผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
202เขตสะพานสูงนาย จงสวัสดิ์ สนหละหวังอารีย์ รองเท้ากันลื่นเพื่อสุขภาพ Messengerผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
203เขตสาทรนายอาณัติ ตันตะปาล กำไลนกยูงผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
204เขตสายไหมนางชนิตา เพิ่มพูล SHANITAผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
205เขตสายไหมนางสุชญา เพิ่มพูน รวมใจผ้าไทยผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
206เขตสายไหมนายสมศักดิ์ มาเพ็ง กระเป๋าผ้าไหม Smil Quiltผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
207เขตสายไหมนายวิสูตร เกียรติภักดีกุลJeans Justinoผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
208เขตสายไหมนายวิสูตร เกียรติภักดีกุลShirt Justinoผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
209เขตสายไหมนายวิสูตร เกียรติภักดีกุลT-shirt Justinoผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
210เขตหนองแขมนาย สุทธิพงษ์ รังสิโยภาสนามิแฮร์คลิปผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
211เขตหนองจอกนาง บัวทิพย์ ฮับมูซอเครื่องประดับ (นพเก้าไทย) ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัดผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
212เขตหนองจอกนางอัญชลี ชิดเชื้อวงศ์สร้อยกรองคอสีดาผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
213เขตหนองจอกนางอัญชลี ชิดเชื้อวงศ์เข็มกลัด มาลัยรักแม่ผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
214เขตหนองจอกนางอัญชลี ชิดเชื้อวงศ์จี้เข็มกลัด รักพ่อผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
215เขตหลักสี่นาง พรทิพย์เกียรตินิยมรุ่ง กระเป๋าผ้าด้นมือ QUICTผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
216เขตหลักสี่นางสาวสรัตตพันท์ สถิตธนกาญจน์กลุ่มมานะพัฒนา เสื้อผ้าสำเร็จรูปชายผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
217เขตหลักสี่นางสาวสรัตตพันท์ สถิตธนกาญจน์กลุ่มมานะพัฒนา กระเป๋าผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
218เขตหลักสี่นางสาวสรัตตพันท์ สถิตธนกาญจน์กลุ่มมานะพัฒนา เนกไทผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
219เขตหลักสี่นาง อารีวรรณ จันทร์อุดมสายคาดเอว ไหมรุ้งผ้าและเครื่องแต่งกายทอง25602020-06-222020-06-22
220เขตหลักสี่นาง สุนันท์ แย้มมะพลับ สฐาภณ์ กระเป๋าผ้าผ้าและเครื่องแต่งกายเงิน25602020-06-222020-06-22
221เขตหลักสี่นางเปรมวดีเปรมวดี แก้วบุรีสร้อยข้อมือถักผสมเล็ก Paperistarcyclsผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
222เขตหลักสี่นางเปรมวดีเปรมวดี แก้วบุรีสร้อยคอจานบิน Paperistarcyclsผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
223เขตหลักสี่นางเปรมวดีเปรมวดี แก้วบุรีเข็มขัดลูกปัดกระดาษทรงกรวย Paperistarcyclsผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
224เขตหลักสี่นายสมยศ โสมาภา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนแถลง กางเกงแอโรบิก (เอ-แอโรบิก)ผ้าและเครื่องแต่งกายทองแดง25602020-06-222020-06-22
225เขตห้วยขวางนางปราณี กลุ่มอาชีพสร้างสรรค์งานผ้าด้วยใจรักกระเป๋าผ้า ปราณีผ้าและเครื่องแต่งกายแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
226เขตคลองเตยนางสาว วาสนา สังขพันธุ์ ครัวไทยสู่ครัวโลก เล็กปั้นจิ๋วของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
227เขตคลองสานนางบุปผา ล้วนวิลัย วิสาหกิจชุมชนบ้านโขนไทยเขตคลองสาน หัวโขนทศกัณฐ์(บ้านโขนไทย)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
228เขตคลองสามวานาย ไพลิน บุญเดช ชุดช้อนไม้ I am spoonของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
229เขตคลองสามวานางสาว จิรรัชวัลคุ์ ทรงสุวรรณวิภา ไข่นกกระจอกเทศ วิจิตรศิลป์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
230เขตคลองสามวานางสาว จิรรัชวัลคุ์ ทรงสุวรรณวิภา ผลิตภัณฑ์เดคูพาจของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
231เขตคันนายาวนาง รำพึง ศรีพระนามดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย R and N Handmadของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
232เขตคันนายาวนางสาวเดือนเพ็ญ ไชยสาร ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป ดอกไม้ดินไทยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
233เขตคันนายาวนางสาว สุกัญญา เว้บ้านแพ้วโอ่งผ้าไหม สุกัญญาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
234เขตคันนายาวนางสาว นุจรินทร์ ซื่อต่อวงษ์ ร่มกระดาษชุด ร้านร่มเย็นของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
235เขตคันนายาวนาย วิเชษฐ์ จันทรโชติกล่องหุ้มผ้าอเนกประสงค์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
236เขตจตุจักรนายสมคิด ด้วงเงินชุดเครื่องครัว ศูนย์หัตถกรรมทองลงหินของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
237เขตจตุจักรนางสาว จันทิมา จันทรกลกิจ แวนด้าลูกผสม CC&C PRODUCTของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
238เขตจอมทองนาย ธวัชชัย มหัทธนะสินหัวโขน มหัทธนะศิลป์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
239เขตจอมทองนางสาว ภัทรมนเกิดสมพงษ์ เข็มกลัดใบบัวจากเยื่อไม้ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
240เขตจอมทองนางสาว ภัทรมนเกิดสมพงษ์ กอบัว จงกลณีของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
241เขตจอมทองนางสาว ภัทรมนเกิดสมพงษ์ ต่างหูจากดินไทยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
242เขตดอนเมืองนาง จิณห์จุฑา พงศ์พัฒน์ ร้านผักเพื่อสุขภาพ โลกของจิ๋วของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
243เขตดินแดงนาง กาญจนมาส สุวรรณวงศ์ พวงมาลัยคล้องมือKANFLORAของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
244เขตดินแดงนาง กาญจนมาส สุวรรณวงศ์ เครื่องแขวนไทย KANFLORAของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
245เขตดินแดงนาย ชาญบุญ เอี่ยมหนูผ้าคาดโต๊ะของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
246เขตดินแดงนาย ชาญบุญ เอี่ยมหนูปลอกกล่องทิชชู่ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
247เขตดินแดงนาย ชาญบุญ เอี่ยมหนูปลอกหมอนอิงของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
248เขตดินแดงนายกิตติพันธ์ มาลีวิลาศ หุ่นกระบอกพระนารายณ์ ริ้วทองของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
249เขตดินแดงนางนิศดา วงศ์วิวัฒนา จานกระเบื้องลายครามพร้อมฝาชีผ้า Dhriasawd Brandของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
250เขตดินแดงนางนิศดา วงศ์วิวัฒนา ถาดใส่ผลไม้แลคเกอร์แวร์พร้อมฝาชีปิดฝา Dhriasawd Brandของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
251เขตดินแดงนางสาวกชพร จตุภัธมงคล กล่องเก็บของอเนกประสงค์ ณัฐยาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
252เขตตลิ่งชันนางสาวการย์วิศา ธุวปภา ซอด้วง (ซอด้วงไม้แก้ว)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
253เขตตลิ่งชันนายมารุต เต็มสงสัย เซรามิค นายมารุตของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
254เขตทวีวัฒนานายวีราวัสส์ ไกรสิทธิเจริญหมอนสุขภาพ Thai royal latexของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
255เขตทุ่งครุนายพรเลิศ ประทานพรศักดิ์เรือสุพรรณหงส์ ผลิตภัณฑ์เรซิ่นของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
256เขตทุ่งครุนาย ทิวา แสวงนอกบุษบกอุมลทิพย์ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูปของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
257เขตธนบุรีนาง ณัฐธร แดงสีพล ปลาตะเพียนสานเส้นพลาสติก (ชฎานางปลาตะเพียน)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
258เขตธนบุรีนาง ณัฐธร แดงสีพล หมูกระดาษ (ชฎานางปลาตะเพียน)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
259เขตธนบุรีนาง ณัฐธร แดงสีพล ปลาตะเพียนใบลาน (ชฎานางปลาตะเพียน)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
260เขตธนบุรีนาย จิรชัยยชญ์ งามธนวัฒน์ กระจกประดับลวดลายปิดทอง กนกโกลด์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
261เขตธนบุรีนาย มนตรี จารุสันติกาญจน์ กะลาเงิน กลุ่มอาชีพมนตรี ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
262เขตบางกอกน้อยนางเมตตา เสลานนท์ ขันลงหิน บ้านบุของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
263เขตบางกอกน้อยนาย ศักดิ์ปรีชา เหล็กสูงเนินนาฬิกาหน้าโขน ปรีชาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
264เขตบางกอกน้อยนางสาวรพีพันธุ์ ขันธ์หิรัญ แสตนเลสสำหรับใส่ชากาแฟของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
338เขตสวนหลวงนายธีรพล แซ่โซว BLACK MASSAGE CHAIRของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
265เขตบางกอกน้อยนางสาวรพีพันธุ์ ขันธ์หิรัญ แสตนเลสถังน้ำแข็งแช่าวน์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
266เขตบางกอกน้อยนางสาวรพีพันธุ์ ขันธ์หิรัญ แสตนเลสถาดใส่อาหารของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
267เขตบางกอกน้อยนางสาว ไพรินทร์ ล้วนวิจิตร กรอบรูปนาฬิกาที่ทำจากดินไทยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
268เขตบางกะปินาง ดารณี สิริเหมือนพงศ์พานบุษปากร สยามเคลย์ฟลาวเวอร์สของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
269เขตบางกะปินางสาว เจตสุภา สาระคำ หัตถเทวะของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
270เขตบางกะปินาง เยาวลักษณ์ ภู่ระหงษ์ กระเป๋าผ้า Ninja Handmadeของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
271เขตบางกะปินางสาว นภาพร ศิริปี ดอกไม้ประดิษฐ์ Starfloristของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
272เขตบางขุนเทียนนาย พิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาดหุ่นกระบอกจิ๋ว บางกอกหุ่นไทยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
273เขตบางขุนเทียนนายวีระเดช เกิงฝากผลิตภัณฑ์โฟม มวยไทยและนาฬิกาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
274เขตบางขุนเทียนนายวีระเดช เกิงฝากดอกไม้ประดิษฐ์จากโฟมของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
275เขตบางเขนนาง จิระประภา ถิตย์ฉายตุ๊กตาผ้าไหมและผ้าฝ้าย Angel dollของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
276เขตบางเขนนาย กฤษณะ ตั้งพิทักษ์มงคลเครื่องใช้สแตนเลสครัวเรือนและบนโต๊ะอาหาร Hammerของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
277เขตบางเขนนางสาว นงลักษณ์ ไชยประเสริฐดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน บัวบูชาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
278เขตบางเขนนาง วนัสนันท์ ปองวัฒนา กระเป๋าถักมัดด้วยมือ Airy-airของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
279เขตบางเขนนาง เมตตา จันทะมาตร แคทลียาดอกไม้ประดิษฐ์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
280เขตบางเขนนาง เมตตา จันทะมาตร ดอกบัวประดิษฐ์ลงกระถางมุกของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
281เขตบางเขนนาง เมตตา จันทะมาตร บัวพับใบเตยลงกระถางโรมันของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
282เขตบางเขนนางพัชรากาจน์ ใจสงัดวรชิต กลุ่มอาชีพพัชรากาญจน์เครื่องประดับมุกช้างทรงประดับมุขของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
283เขตบางคอแหลมนางสาว สรัญชา มณีรุ่ง กล้วยไม้รองเท้านารี ลูกผสมของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
284เขตบางคอแหลมนางสาว สรัญชา มณีรุ่ง กล้วยไม้รองเท้านารี คางกบของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
285เขตบางคอแหลมนางสาว สรัญชา มณีรุ่ง กล้วยไม้รองเท้านารี เหลืองกระบี่ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
286เขตบางแคนางมณฑา สุรินทร์รัฐ เบญจรงค์ลายน้ำทองของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
287เขตบางแคนาง ทัศพร พุ่มเจริญ บุหงารำไปของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
288เขตบางแคนายตติยะ หงสกุล สมุดทำมือปกผ้าไทย ทอฝันของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
289เขตบางแคนายตติยะ หงสกุล สมุดทำมือผ้าไทย ทอฝันของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
290เขตบางแคนายตติยะ หงสกุล สมุดทำมือปกริบบิ้น ทอฝันของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
291เขตบางแคนาย ปกรณ์ กุลทอง ตลาดนางเลิ้ง ของจิ๋วสานฝันของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
292เขตบางแคนาย เกษม เกตุทองมีดสวยงามของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
293เขตบางแคนางสาว วาสนา ตั้งพงศ์ภัคสกุลบ้านทรงไทย Rabbของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
294เขตบางแคนางมัลลิกา เจริญการ วิสาหกิจชุมชนบ้าน 2 ศิลป์ ต้นไทรประดิษฐ์ สองกษัตริย์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
295เขตบางซื่อนายคมจักร สิริวัลย์ภักดี ที่รองรีดแขนเสื้อและไหล่เสื้อ ไทยรักไม้ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
296เขตบางซื่อนางสาว อำไพ คริชณะขนมมงคล (จ่ามงกุฎ) ผลิตภัณฑ์ของจิ๋วของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
297เขตบางบอนนาย ชาตรี น้อยโสภา น้ำกลิ้งบนใบบัว ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
298เขตบางบอนนายกิตติ เลิศศิริมงคลกุล ตุ๊กตาเรซิ่นครอบครัวของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
299เขตบางพลัดนายธนัญชัย พุทธโส หัถกรรมหัวโขน บ้านรัมโภธรของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
300เขตบึงกุ่มนางสาวสุอารมณ์ อ่วมสวัสดิ์ หัวโขนเล็กชุดพระพิฆเณศร์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
301เขตบึงกุ่มนายนิพนธ์ หัสดี จินตนาการจากรากไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
302เขตปทุมวันนาย ธันวา ตั้งตระกูล ผลิตภัณฑ์ซักผ้าปรับผ้านุ่ม ดี-ทัชของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
303เขตประเวศนาง อรวรรยา สายสิทธิ์ พานดอกไม้วางของบูชา บ้านดอกไม้ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
304เขตประเวศนาง อรวรรยา สายสิทธิ์ ฐานครอบวางพระ บ้านดอกไม้ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
305เขตพญาไทนางจิตสุภา เศรษฐภักดีเซรามิก จิตสุภา ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
306เขตพระโขนง นางบุญส่ง พรหมมนตรี วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา, ใบยางทุ่งสาธิต 78ดอกไม้ประดิษฐ์ Belove ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูปของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
307เขตภาษีเจริญนางบำเพ็ญ ดวงมี กลุ่มพันฝ้าย ชุดวางบนโต๊ะอาหารของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
308เขตภาษีเจริญนางสาว ศิริวรรณเหรียญทองชัย กลุ่มอาชีพ (XUN) ซันสยามนาฬิกานาฬิกาตุ๊กๆยกล้อ ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
309เขตมีนบุรีนางน้ำค้าง อนุกูลรังสรรค์ กลุ่มอาชีพเครื่องใช้สแตนเลสผลิตภัณฑ์ชุดสแตนเลส บนโต๊ะอาหารของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
310เขตมีนบุรีบริษัท เทียนพฤกษา จำกัด เทียนหอมดอกบัวสายของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
311เขตมีนบุรีนางสาว ฐานิดา ชินสุวรรณ กล้วยไม้ไทย ธินนิดาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
312เขตมีนบุรีนางสาว ภัทรฤดี กิติวรรณกุล แท่นยืนเสริมสุขภาพ แฮปปี้เฮงของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
339เขตสวนหลวงนายธีรพล แซ่โซว ที่นอนสุขภาพ MATTRESS FOR HEALTHของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
313เขตมีนบุรีนาย ทองอินทร์ สุทธาหลวง บริษัท ดีดีเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หมอนยางพาราของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
314เขตมีนบุรีนายไชยนันท์ รัตนกุลชัยวัฒน์ เครื่องจับยุงเทคโนโลยี Nanotrapของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
315เขตราชเทวีนาย สมศักดิ์ ถนอมทรัพย์โคมไฟวัฒนธรรมไทย พ่นทรายของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
316เขตราชเทวีนาง บุญพิมพ์โสภาสมสวัสดิ์ ภาพประกอบทรายของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
317เขตราชเทวีนางสาว กนกกาญจน์ พลชนะ บายศรีพญานาคของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
318เขตราชเทวีนางสาว ตรีชฎา พลชนะ งานปั้นดินไทย กนกกาญน์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
319เขตราษฎร์บูรณะนายสมคิด บุญส่งกุศลศิล ตู้วิจิตรของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
320เขตราษฎร์บูรณะนาย ณัฐสิทธิ์ บุญส่งกุศลศิล ที่วางอเนกประสงค์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
321เขตราษฎร์บูรณะนางสาว รวินท์ทิพย์ วงศ์ปทุมรักษ์ นาคราชปุระของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
322เขตราษฎร์บูรณะนางสาวสมใจ วงศ์รัตนโชคชัยกลุ่มอาชีพสานตระกร้าพลาสติกกระเป๋าตระกร้าเส้นสาน พลาสติก ชุมชนสุขสวัสดิ์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
323เขตราษฎร์บูรณะนายเทวกรณ์ศรีสมัย หัวโขนเล็ก-ไทยธรรมของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
324เขตราษฎร์บูรณะนางสาว วสุภรณ์ ว่องพิทูรมานะชัย กล่องแห่งศรัทธาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
325เขตลาดกระบังนาย สุรเชษฐ์ ศรีวรกุล กล่องหมากรุกของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
326เขตลาดกระบังนาย สุรเชษฐ์ ศรีวรกุล Automata แมวจับหนูของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
327เขตลาดกระบังนาย สุรเชษฐ์ ศรีวรกุล กีตาร์ย่อส่วนของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
328เขตลาดกระบังนายธนพัทธ์ บุญปรีชา เก้าอี้ยืนกายภาพบบัด บุญยืนของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
329เขตลาดพร้าวนาย สมยศ สวัสดี เต่า REBORNของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
330เขตลาดพร้าวนาย สมยศ สวัสดี ยักษ์ยกเชิงเทียน REBORNของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
331เขตลาดพร้าวนาย สมยศ สวัสดี นกฮูกเชิงเทียน REBORNของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
332เขตลาดพร้าวนายโกเมศ กิจทวีสิน เจดีย์ พระธาตุของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
333เขตวังทองหลางนายประมุข งานละเมียดเครื่องกั้นรถยนต์ระบบแรงเฉื่อยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
334เขตวังทองหลางนายประมุข งานละเมียดกลอนลูกบิดประตูระบบอัตโนมัติของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
335เขตวังทองหลางนายประมุข งานละเมียดโคมไฟของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
336เขตวัฒนานาย สุทธิชัย เตมิยาจล หนุมาน สุทธิชัยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
337เขตสวนหลวงนายธีรพล แซ่โซว A FOOT MASSAGE CHAIR A STOOL MADEZ APECของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
340เขตสวนหลวงนายปราโมทย์ ธีระสานต์ ตุ๊กตาซีลาดล ฮาร์ททรอป ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
341เขตสวนหลวงนายปราโมทย์ ธีระสานต์ ตุ๊กตาพอร์ชเซเลนของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
342เขตสวนหลวงนางสาว รุจิกาญจน์ พงศ์พิสุทธิ์ชุดขันหมาก พานแหวนหมั้น หัตถศิลป์ดินไทยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
343เขตสวนหลวงนายอนุช กนิษฐสุตตู้ใส่จดหมายสักทองของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
344เขตสะพานสูงนางศรินรัตน์ ศิลป์ประภาเลิศ กระเป๋าไม้รีไซเคิลของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
345เขตสะพานสูงนางศรินรัตน์ ศิลป์ประภาเลิศ นาฬิกาแขวนเขียนลายของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
346เขตสายไหมนาย ภาวคเณศวร์ วสุนาทศิลปคุณ เศียรพ่อแก่บรมครู (พระฤาษีนารอท)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
347เขตสายไหมนาย ภาวคเณศวร์ วสุนาทศิลปคุณ ผลงานศิลป์ การลงรักปิดทอง ลงยาราชาวดี เพนท์สีวัตถุมงคลเครื่องรางไทยของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
348เขตสายไหมนาย ภาวคเณศวร์ วสุนาทศิลปคุณ ผลงานศิลป์องค์ประติมากรรมเทพเจ้า (พระพิฆเนศวรราชกุมาร)ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
349เขตสายไหมนางสาวประภา ใจเย็นผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว ก๋วยเตี๋ยวเรือของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
350เขตสายไหมนาง สุภาเพ็ญ ผะเอม เทียนหอมชลลดาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
351เขตสายไหมนางสาว เกษริน เทียมทัน ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย เกษรินของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
352เขตสายไหมนายคชภัค แก้ววิเชียร บ้านโบราณ ณ วันวานของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
353เขตหนองแขมนาย ณฐกร จันทรวรพันธ์ กาโต้บอนไซ บอนไซประดิษฐ์ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
354เขตหนองแขมเรือโท พงศกร บุตรสระแผ่นซ่อมมุ้งลวดสำเร็จรูปของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
355เขตหนองแขมนางขนิษฐา อุทิศวรรณกุล วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไทบุราณศิลป์พานบัวบูชาของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
356เขตหนองแขมนาย ปัญญา ตั้งพงศ์ภัคสกุลกระเป๋าสัตว์เลี้ยงช้างไทย Rabbของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
357เขตหนองจอกนาย สันติภาพ มะนะมุติ เรือนแพจำลองจากไม้สักของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
358เขตหนองจอกนาง ปุณยวีร์ ปุณอักษรสกุลประทีปประทุมทอง Buanimitของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
359เขตหนองจอกนาง ปุณยวีร์ ปุณอักษรสกุลบัวบานฐานพระธาตุ Buanimitของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทองแดง25602020-06-222020-06-22
360เขตหลักสี่นางจิดาภา ตู้จินดา บริษัท เซรามิค ฮัท จำกัด ผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงเทียนและดอกบัววางเทียนปักธูปของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งทอง25602020-06-222020-06-22
361เขตหลักสี่นายชาติชาย รักแผนภาพวาดบนใบไม้ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งเงิน25602020-06-222020-06-22
362เขตคลองสานนาย มนัสพงศ์ อาภัศราพงศ์ ยาดม ตราฉุยสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
386เขตทวีวัฒนานางธารารัตน์ พิณตานนท์ บริษัทซีนีท เวิล์ดไวด์ ยาสีฟันสูตรสมุนไพรสกัดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
363เขตคลองสามวานางสาวทักษอร ภวนาคโสภณ (ร้าน ณ ตะวันความงาม แอนด์ เดย์สปา) เบอร์กามอท ออย ซิลกี้ แฮร์ โคทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
364เขตคลองสามวานางสาวทักษอร ภวนาคโสภณ (ร้าน ณ ตะวันความงาม แอนด์ เดย์สปา) เบอร์กามอท ออย แชมพูสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
365เขตคลองสามวานางสาวทักษอร ภวนาคโสภณ (ร้าน ณ ตะวันความงาม แอนด์ เดย์สปา) เบอร์กามอท ออย แฮร์ ทรีตเมนท์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
366เขตคลองสามวานางพยอม ปัญญาคำ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปร่มเย็น 5 พัฒนาแชมพูสมุนไพรประคำดีควาย หัสษมาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
367เขตคลองสามวานางพยอม ปัญญาคำ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปร่มเย็น 5 พัฒนาแชมพูดอกอัญชัญสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
368เขตคลองสามวานางพยอม ปัญญาคำ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปร่มเย็น 5 พัฒนาแชมพูสมุนไพรงาดำใบบัวบกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
369เขตคันนายาวนางกัญญาลักษณ์ ตระกูลชีวพานิตต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายบัวแชมพูสระผมผสมดอกอัญชัน (BUTTERFLY PEA SHAMPOO)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
370เขตคันนายาวนางกัญญาลักษณ์ ตระกูลชีวพานิตต์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายบัวสบู่ถ่านไม้ไผ่ใยบวบและน้ำผึ้ง BAMBOO CHARCOAL AND HONEY LUFFA SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
371เขตคันนายาวนางสาวเพรา สุขมากอนันต์ กลุ่มอาชีพแม่บ้านแสงเดือนน้ำมันมะรุมแสงเดือนสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
372เขตคันนายาวนายสุพัฒน์ อรัญกูลห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสกุลเอ็นจิเนียริ่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดศรีสกุลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
373เขตจตุจักรนางอริยาภรณ์ เลิศพัฒนกิจกุล เนเชอรัล ฮีล สติ๊ก NATURAL HEEL STICKสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
374เขตจตุจักรนางอริยาภรณ์ เลิศพัฒนกิจกุล ดีโอเดอร์ไรท์ซิ่ง ฟุต สเปรย์ DEODORIZING FOOT SPRAYสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
375เขตจอมทองนางสาวสุชญา นพรัตน์ ชาโคล ออนเซ็นโซป charcoal soapสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
376เขตจอมทองนางสาวสุชญา นพรัตน์ ผงฟอกหน้าชาร์โคลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
377เขตจอมทองนางสาวสุชญา นพรัตน์ ชาร์โคลแชมพูสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
378เขตจอมทองนางวรวรรณ พิทักษ์ศักดิ์เสรี สเปรย์สมุนไพรระงับกลิ่นกายใบเตยหอมผสมสารส้มสตุสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
379เขตจอมทองนางวรวรรณ พิทักษ์ศักดิ์เสรี แชมพูสระผมดอกอัญชันสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
380เขตจอมทองนางวรวรรณ พิทักษ์ศักดิ์เสรี สบู่เหลวสมุนไพรว่านหางจระเข้ผสมมะเฟืองสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
381เขตดินแดงนายสมพงษ์ อุดมธารักษ์ ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า เซนเทลลาเจลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
382เขตดินแดงนายสมพงษ์ อุดมธารักษ์ ซิลค์โปรตีน มอยเจอร์ไรซ์ซิงครีมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
383เขตดุสิตนางสาว ณิชารีย์ วงษ์นรเศรษฐ์ สบู่กาแฟขัดผิวสูตรเย็นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
384เขตตลิ่งชันนาย วิชัย จักกฤติ์มงคล ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้าสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
385เขตตลิ่งชันนาย วิชัย จักกฤติ์มงคล แชมพูขิงโสม Ginger shampooสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
387เขตทวีวัฒนานางกัญญชนก ชัยเจริญสวัสดิ์ ครีมหน้าใสมะขามป้อม DELUNAสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
388เขตทุ่งครุนางสาว สิริการย์ ฐานุสุรัตน์ บริษัท ยูรีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล คอนแทร็คส์ จำกัด ชาลอน โปรเฟสชั่นแนล รีแพร์ แชมพู ฟอร์ คัลเลอร์ แอนด์ เดเมด แฮร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
389เขตทุ่งครุนางสาว สิริการย์ ฐานุสุรัตน์ บริษัท ยูรีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล คอนแทร็คส์ จำกัด สบู่น้ำมันมะพร้าว บีบีเน้ชอร์รัลออยล์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
390เขตทุ่งครุนางสาว สิริการย์ ฐานุสุรัตน์ บริษัท ยูรีก้า อินเตอร์เนชั่นแนล คอนแทร็คส์ จำกัด แวคคัม เวอร์จิ้น โคโคนัท ออยล์ 100%สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
391เขตธนบุรีบริษัทลักซ์นา จำกัดเจลอาบน้ำดอกเกลือ สูตรเบอร์รี่สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
392เขตธนบุรีบริษัทลักซ์นา จำกัดเจลอาบน้ำดอกเกลือ สูตรน้ำผึ้งสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
393เขตธนบุรีบริษัทลักซ์นา จำกัดเจลอาบน้ำดอกเกลือ สูตรว่านหางจระเข้สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
394เขตธนบุรีนายพอเจตน์ มณีรัตน์ สบู่ก้อนดอกเกลือ มะขาม&นมข้าวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
395เขตธนบุรีนายพอเจตน์ มณีรัตน์ สบู่ก้อนดอกเกลือ ขมิ้น&น้ำผึ้งสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
396เขตบางกอกน้อยนายสมชัย รุ่งวรรณรักษ์ อาร์ สเปคตรัม เอ็นเตอร์ไพรส์สบู่สุคนธบำบัด AROMATHERAPY SOAP TUMERIC - SEA HOLLYสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
397เขตบางกอกน้อยนางนภัสศรณ์ วรรณชาติรวีรัฐ ยาดมสมุนไพรชื่นใจสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
398เขตบางกอกน้อยนาง ฐิตาภา เทียบรัตน์ ซิลกี้ แฮร์โคท Silky Hair Coatสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
399เขตบางกอกใหญ่นางวลัยวรรณ บุนนาคมูสกันแดดวนิลา เอสพีเอฟ 40 พีเอ+++สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
400เขตบางกอกใหญ่นางวลัยวรรณ บุนนาคRADISH CENTELLA SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
401เขตบางกอกใหญ่นางวลัยวรรณ บุนนาค สบู่จัสมินรีแพร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
402เขตบางกะปินางสาวจันทิมา วัฒนานนท์ บริษัท โปรโซน จำกัด ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ารีโมยา (Remoya) Miracle all dayสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
403เขตบางกะปินางสาวนฤมล รุจิภิญโญนนท์พันตาล-สินธรเฟลเชี่ยน ครีม ออล-อิน-วัน ลิฟติ้ง แอนด์ ไวท์ เทนนิ่งสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
404เขตบางกะปินางสาวนฤมล รุจิภิญโญนนท์พันตาล-สินธรอะโรเวล่าเจลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
405เขตบางกะปินางสาวนฤมล รุจิภิญโญนนท์พันตาล-สินธร แคฟเฟอร์ ไลม์ น้ำมะกรูดสดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
406เขตบางขุนเทียนนายสมเกียรติ จิระโณทัย สบู่โปรตีนไหมพรีเมี่ยมโกลว์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
407เขตบางขุนเทียนนายสมเกียรติ จิระโณทัย ใยไหมขัดผิวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
408เขตบางขุนเทียนนายสมเกียรติ จิระโณทัย สบู่โปรตีนไหม สปามินท์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
409เขตบางขุนเทียนนางสาว นันทารัตน์ พัชระบวรพัฒน์ บริษัท เฮิร์บไทยจง จำกัดยาหม่องน้ำสมุนไพร ตราร้านสมุนไพรนันทารัตน์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
410เขตบางขุนเทียนนาย ณัฐพนธ์ จิตวารีกุล น้ำหอมสปายุงสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
411เขตบางเขนนางจันท์หอม ชูณะวัฒน์ ก้อนสมุนไพรแช่น้ำดื่มสำหรับสัตว์เลี้ยง กลัมภาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
412เขตบางเขนนางสาวธนิษตา ทางรุจิโรจน์ บริษัท เกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด ยาหม่องน้ำ เช็ง เช็ง อิ๊ว (กลิ่นยูคาลิปตัส)สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
413เขตบางเขนนางสาวธนิษตา ทางรุจิโรจน์ บริษัท เกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด ยาหม่องน้ำสมุนไพรเมนทอล-เพพเพอร์มินต์ เช็งเช็งอิ๊วสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
414เขตบางเขนนางสาวธนิษตา ทางรุจิโรจน์ บริษัท เกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด น้ำมันเหลืองสมุนไพร เช็ง ซิม อิ๊วสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
415เขตบางเขนนางสาวณสิกาญจน์ นาราคูณพิพัฒน์บริษัท เวิร์ค โฟร์ท ริช จำกัด Onice MIRACLE HAIR SERUMสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
416เขตบางเขนนางสาวณสิกาญจน์ นาราคูณพิพัฒน์บริษัท เวิร์ค โฟร์ท ริช จำกัด Onice NOPPAKOW HERBAL SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
417เขตบางเขนนางสาวณสิกาญจน์ นาราคูณพิพัฒน์บริษัท เวิร์ค โฟร์ท ริช จำกัด Onice MIRACLE HAIR SHAMPOOสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
418เขตบางเขนพท.ดร.ภานุกร ปริสุธี บริษัท บิ๊กเฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยาน้ำเฟลมมิ่งสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
419เขตบางเขนพท.ดร.ภานุกร ปริสุธี บริษัท บิ๊กเฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยาบำรุงโลหิตสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
420เขตบางเขนพท.ดร.ภานุกร ปริสุธี บริษัท บิ๊กเฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยาไพรนารีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
421เขตบางคอแหลมนางสาว ทัศนีย์ จิรานิธิวัฒน์หอมนวโกฐสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
422เขตบางแคบริษัท วินเนอร์ คอสเมด จำกัดยาสีฟัน 5 ดาว 4 เอสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
423เขตบางแคนายรพีพงศ์ เหลืองทศพงษ์มินซิ่ง เนเชอรัล ไนท์ มาส์กสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
424เขตบางแคนางสาว สุภัทสินี ลี้ธีระกุลแชมพู อัญชัน มะพร้าว ใบหมี่ นารดาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
425เขตบางแคนายมาโนช ลี้ธีระกุลยู แอนด์ ไอ สติ๊ก บอดี้ ดีโอโดแรนท์ ผสมมังคุดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
426เขตบางแคนายสุรศักดิ์ หล่อพัฒนาพรชัย อาร์แกนน่า เฮ้าส์น้ำมันอาร์แกนบริสุทธิ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
427เขตบางแคนายสุรศักดิ์ หล่อพัฒนาพรชัย อาร์แกนน่า เฮ้าส์น้ำมันบาร์บารี่บริสุทธิ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
428เขตบางแคนายสุรศักดิ์ หล่อพัฒนาพรชัย อาร์แกนน่า เฮ้าส์โคลนมาร์คหน้าจากถ่านลาวาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
429เขตบึงกุ่มนายเศรณี อนันต์ภูมิไตรภพ บริษัท กรีนพลัสเฮลท์แคร์ จำกัดยาหม่องสมุนไพรเสลดพังพอน รุ่งทิพย์โอสถสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
430เขตบึงกุ่มนางสาวสายพิณ แสงแปลงรังไหมขัดหน้า เนเชอรัล โฮมเมดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
431เขตบึงกุ่มนางสาวนิศาชล วิสัย แชมพูสมุนไพรสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
432เขตบึงกุ่มนางสาวนิศาชล วิสัย อายบราวน์ มอยส์เจอร์ไรซิ่งสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
433เขตบึงกุ่มนางสาวนิศาชล วิสัย เฮิรบ์แฮร์ โทนิคสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
434เขตปทุมวันนางสาวสุรีภรณ์ ตางาม กลุ่มแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ สบู่สมุนไพรน้ำผึ้งขมิ้นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
435เขตปทุมวันนางสาวสุรีภรณ์ ตางาม กลุ่มแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่แชมพูมะกรูดใบย่านางสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
436เขตปทุมวันนางสาวสุรีภรณ์ ตางาม กลุ่มแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ครีมนวดผมน้ำมันมะพร้าวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
437เขตประเวศนางสาวยศยา เย็นใจ ดีโอโดเร้นท์ พาวเดอร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
438เขตประเวศนางสาวยศยา เย็นใจดีโอโดเร้นท์ พาวเดอร์ คูล กลิ่นกุหลาบสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
439เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรแสนสุข กลุ่มอาชีพบ้านแสนสุขDEODORANT POWDERสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
440เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรแสนสุข กลุ่มอาชีพบ้านแสนสุขDAILY BRIGHT CREAMสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
441เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรแสนสุข กลุ่มอาชีพบ้านแสนสุขDEODORANT ROLL-ONสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
442เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรแสนสุข วิสาหกิจชุมชนHerb LandMAHAD SERUMสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
443เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรแสนสุข วิสาหกิจชุมชนHerb LandDEODORANT SPRAYสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
444เขตประเวศนายประสงค์สุข ไพรแสนสุข วิสาหกิจชุมชนHerb LandWHITE RADISH CREAMสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
445เขตประเวศบริษัท นิวบอร์น เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด สบู่เห็ดถั่งเช่าสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
446เขตประเวศบริษัท นิวบอร์น เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด คลีนซิ่ง วอเตอร์ อโลเวลาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
447เขตประเวศบริษัท นิวบอร์น เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด อโลเวร่า เจลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
448เขตพญาไทห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส-มอตโต้ นูริชชิ่ง บอดี้ โลชั่นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
449เขตพญาไทห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส-มอตโต้ รีจูวิเนทติ้ง บอดี้ โลชั่นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
450เขตพญาไทห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส-มอตโต้ รีเฟรชชิ่ง บอดี้ โลชั่น สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
451เขตพระโขนงนางสาวนฤมล อุ่นจิตติ บริษัท ไบรท์เซส กรุ๊ป จำกัดAD แอฎ Sun Protction Facial Creamสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
452เขตพระโขนงนางสาวนฤมล อุ่นจิตติ บริษัท ไบรท์เซส กรุ๊ป จำกัดAD แอฎ เกลือแช่สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
453เขตพระโขนงนางสาวนฤมล อุ่นจิตติ บริษัท ไบรท์เซส กรุ๊ป จำกัดAD แอฎ LIP Careสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
454เขตพระโขนงนางสุรางค์ พรวิศุทรากุล สบู่ก้อนกลีเซอรีนสมุนไพรผสมรังไหม GREEN HERBSสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
455เขตพระโขนงยสสุรางค์ พรวิศุทรากุล สบู่สมุนไพร GREEN HERBSสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
456เขตพระโขนงนางจุฑาทิพย์ เวโรจนากรณ์ แครก ฮีล บาล์ม บำรุงส้นเท้าสุพรีมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
457เขตพระโขนงนางสาว ณัฐธนา วิริยะภาค น้ำมันเหลืองตราเจ้าสัวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
458เขตพระนครนางสาววรวรร ชัยเจริญสวัสดิ์สปาออยล์ผสมมะรุมและทองคำ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
459เขตภาษีเจริญนางสาว ทรงศิริ เตียวตระกูล บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดคริสตัลเฟรช ดีโอเดอแรนท์ พาวเดอร์ เฟรช แอนด์ คูลสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
460เขตภาษีเจริญนางสาว ทรงศิริ เตียวตระกูล บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดดีโอเดอแรนท์ สติ๊กสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
461เขตภาษีเจริญนางสาว ทรงศิริ เตียวตระกูล บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัดดีโอเดอแรนท์ สเปรย์ อโลเวลาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
462เขตภาษีเจริญนางวิภาวรรณเตมีรักษ์ กลุ่มอาชีพ ไวซ์รักษ์สมุนไพรสบู่มะละกอ & คอลลาเจน HERBAL สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
463เขตภาษีเจริญนางวิภาวรรณเตมีรักษ์ กลุ่มอาชีพ ไวซ์รักษ์สมุนไพรยาสีฟันสมุนไพรไม้ไผ่ HERBAL สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
464เขตภาษีเจริญนางวิภาวรรณเตมีรักษ์ กลุ่มอาชีพ ไวซ์รักษ์สมุนไพรน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรไม้ไผ่ HERBAL สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
465เขตภาษีเจริญนางสมควร พันธุ์วิเชียร กลุ่มแม่บ้านร่วมใจ เพชรเกษม 58แชมพูสระผมอัญชัญสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
466เขตภาษีเจริญนางสมควร พันธุ์วิเชียร กลุ่มแม่บ้านร่วมใจ เพชรเกษม 59สบู่เหลวผสมมังคุดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
467เขตภาษีเจริญนางสมควร พันธุ์วิเชียร กลุ่มแม่บ้านร่วมใจ เพชรเกษม 60ครีมอาบน้ำขมิ้นชันสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
468เขตมีนบุรีนายบูรพา ผดุงไทย บริษัท อาศรมบูรพา จำกัด เฟส ม๊อยเจอร์ไร้เซอร์ ครีม ละอูสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
469เขตมีนบุรีนายบูรพา ผดุงไทย บริษัท อาศรมบูรพา จำกัดสบู่ชาโคลผสมใบหม่อนและกวาวเครือขาวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
470เขตมีนบุรีนางสุวรรณา กลิ่นเอี่ยม เฟซ เฟิร์มมิ่ง เซรั่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
471เขตมีนบุรีนางสุวรรณา กลิ่นเอี่ยม โลชั่นน้ำมันมะพร้าวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
472เขตมีนบุรีนางสุวรรณา กลิ่นเอี่ยม น้ำปรุงสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
473เขตยานนาวานางสาวสินี วิชัยเมฆพัตร Aleef สูตร CHARCOAL CLAY SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
474เขตยานนาวานางสาวสินี วิชัยเมฆพัตร Aleef สูตร BLACK SEED WHITE SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
475เขตยานนาวานางสาวกัญจนพร คุณวิวรรธน์ ทองพธูเกลือสปาแช่เท้าสมุนไพร ทองพธูสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
476เขตยานนาวานางวรัญวิภา นันทวิสิทธิ์ VARAN แชมพูสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
477เขตราษฎร์บูรณะนายสมชาย จันทิพย์วงษ์ บริษัท ไทย เฮิร์บ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัดผงระงับกลิ่นเท้า เต่าเหยียบโลกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
478เขตราษฎร์บูรณะนายสมชาย จันทิพย์วงษ์ บริษัท ไทย เฮิร์บ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด เฟรช แอนด์ เฟิร์ม ดีโอ โรลออน เต่าเหยียบโลกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
479เขตราษฎร์บูรณะนายสมชาย จันทิพย์วงษ์ บริษัท ไทย เฮิร์บ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัดผงระงับกลิ่นกาย เต่าเหยียบโลกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
480เขตราษฎร์บูรณะนางสาวฐิรญา วิจิตรเลขการ แชมพูสระผม กะเม็ง ใบย่านาง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
481เขตลาดกระบังนางวิมลรัตน์ ทิศาปกรณ์ แชมพูสระผม V-HERBสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
482เขตลาดพร้าวนายวชิระ จันทรวิทุร กลุ่มอาชีพ บ้านสบู่สบู่ส้ม CHANสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
483เขตลาดพร้าวนายวชิระ จันทรวิทุร กลุ่มอาชีพ บ้านสบู่สบู่มะขาม CHANสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
484เขตลาดพร้าวนายวชิระ จันทรวิทุร กลุ่มอาชีพ บ้านสบู่สบู่มังคุด CHANสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
485เขตวังทองหลางนาย ประวิทย์ สุทธิปรารภ ยาน้ำสเปรย์สมุนไพรแก้ปวดเมื่อย ตรา หยกเทพสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
486เขตวังทองหลางนายกมล อรุณรัตนวงศ์ บริษัท พี.เอส.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดครีม แอนตี้ เซลลูไลท์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
487เขตวังทองหลางนางสาวอำพรรณ พัชรเกษสกุล เฮอร์เบิ้ล ฟุท ดีโอเดอเร็นท์ สเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
488เขตวังทองหลางนางสาวอำพรรณ พัชรเกษสกุล เนเชอรัล แมงโกสทีน โซพสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
489เขตวังทองหลางนางสาวอำพรรณ พัชรเกษสกุล เฮิร์บ เดนทิฟริชสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
490เขตวังทองหลางนางสาวพิมลทิพย์ จิรชาญชัย บริษัท ธัญ จำกัดมายด์ เฟเชียล โกลด์เบิร์ดเนสโซฟ YANINสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
491เขตวังทองหลางนางสาวพิมลทิพย์ จิรชาญชัย บริษัท ธัญ จำกัดโรมา เอกซ์ตร้า บอดี้ มาสซาจ ออยล์ YANINสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
492เขตวังทองหลางนางสาวพิมลทิพย์ จิรชาญชัย บริษัท ธัญ จำกัด ไรซ์ มิลค์ เฟเชียล คลีนซิ่ง ออยล์ YANINสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
493เขตวัฒนานางสาว ศิริวรรณ สีหาวงษ์ LANNA COOL OIL MASSAGEสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
494เขตวัฒนานางสาว ศิริวรรณ สีหาวงษ์ LANNA BODY LOTIONสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
495เขตสวนหลวงนายสุขุม ฉัตรอรียกุล บริษัท พีเคที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดครีมกระชับทรวงอกและลำคอสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
496เขตสาทรนางสาวจิตติมา เพชรนทีวิสาหกิจชุมชนซิมแส กลุ่มชาจีนอัญชันสาทร ไบโอ-เฮิร์บ แชมพูสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
497เขตสาทรนางสาวจิตติมา เพชรนทีวิสาหกิจชุมชนซิมแส กลุ่มชาจีนอัญชันสาทรครีมหมักมะกรูด ดีพ คอนดิชันเนอร์ เบอรกามอท วิท โคโคนัท ออยสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
498เขตสายไหมนางสาว กรณษา ศรพลทันอโรม่า มาสซาจ ออย กลิ่นดอกไม้ สวัสดีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
499เขตสายไหมนางสาว กรณษา ศรพลทันอโรม่า มาสซาจ ออย กลิ่นสบายดี สบายดีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
500เขตสายไหมนางสาว สายทอง ดวงเจริญพรลาภNATURAL PREMIUM NINE HERBAL SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
501เขตสายไหมนางสาว สายทอง ดวงเจริญพรลาภNATURAL PREMIUM HERBAL SOAPสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
502เขตสายไหมนาง กุสุมา เรืองฤทธิรงค์แป้งระงับกลิ่นกายสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
503เขตสายไหมนาง กุสุมา เรืองฤทธิรงค์ครีมบำรุงส้นเท้า ข้อศอก เข่าสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
504เขตหนองแขมนายวิศรุต ยิ้มฤทธิ์ ร้านชมภิญญ์HAIR OIL REPAIR SERUMสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
505เขตหนองแขมนายวิศรุต ยิ้มฤทธิ์ ร้านชมภิญญ์NATURAL HERB LOOSE POWDERสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
506เขตหนองแขมนายศิริพัฒน์ มีทับทิม ยาสีฟันสมุนไพรสกัดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
507เขตหนองแขมนายศิริพัฒน์ มีทับทิม เซรั่มบำรุงผิวกาย ช่อคูณสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
508เขตหนองแขมนายศิริพัฒน์ มีทับทิม สบู่เหลวสมุนไพรตักศิลาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
509เขตหนองจอกบริษัท สยาม ฌีตะวัน จำกัด สบู่สมุนไพรธรรมชาติ สครับมะหาดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
510เขตหนองจอกบริษัท สยาม ฌีตะวัน จำกัดNature Oil Intensive Milky Bath Massage Oilสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
511เขตหนองจอกบริษัท สยาม ฌีตะวัน จำกัดNature Balm Intensive MASSAGE OIL CANDLEสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
512เขตหนองจอกนางนิศารัศมิ์ นิ่มละออกุลนิศารัศมิ์ เนทูรัล สปาสบู่ฟักข้าวสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
513เขตหนองจอกนางนิศารัศมิ์ นิ่มละออกุลนิศารัศมิ์ เนทูรัล สปาสบู่หัวไชเท้า เนทูรัล สปาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
514เขตหนองจอกนางสาวลัดดาวัลย์ เสาวคนธ์ กลุ่มลดาวัลย์สมุนไพรสมุนไพรบำรุงผมและหนังศีรษะสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
515เขตหนองจอกนางสาวลัดดาวัลย์ เสาวคนธ์ กลุ่มลดาวัลย์สมุนไพรน้ำมันบำรุงผมสมุนไพรรวมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
516เขตหนองจอกนางสาวลัดดาวัลย์ เสาวคนธ์ กลุ่มลดาวัลย์สมุนไพร ฟุต แว๊กซ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเงิน25602020-06-222020-06-22
517เขตหลักสี่นายกัลป์ หอพรสิริ บริษัทโซปวิลล่า จำกัด โซป วิลล่า สบู่ก้อนธรรมชาติ : รุ่นขาวและดำ - ถ่านไม้ไผ่สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
518เขตหลักสี่นายกัลป์ หอพรสิริ บริษัทโซปวิลล่า จำกัด โซป วิลล่า ไวท์ ฟลาวเวอร์ คอลเลคชั่นสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
519เขตหลักสี่นายกัลป์ หอพรสิริ บริษัทโซปวิลล่า จำกัด โซป วิลล่า สบู่ก้อนธรรมชาติ : รุ่นคลาสสิกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารแพลทินัม25602020-06-222020-06-22
520เขตหลักสี่บริษัท ลีลาวดีสมุนไพร จำกัด ลีลาวดีสมุนไพร เนเชอรัล แฮนด์เมด โซพ - แฟรงจิแพนิสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
521เขตหลักสี่บริษัท ลีลาวดีสมุนไพร จำกัด มอรินก้า ออยล์ บอดี้ มอยซ์เจอ สเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
522เขตหลักสี่บริษัท ลีลาวดีสมุนไพร จำกัด เลมอนแกรส ฟุท สครับ ลุฟฟา แฮนด์คราฟท์ โซพสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
523เขตห้วยขวางณัฐสุรีย์ จินดารัตนวรกุล บริษัท อินทรชิตร์ จำกัด น้ำมันสมุนไพรอินทีชิตร์ สูตร 3 หัวเข่า ข้อ กระดูกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
524เขตห้วยขวางณัฐสุรีย์ จินดารัตนวรกุล บริษัท อินทรชิตร์ จำกัด ยาขี้ผึ้งสมุนไพรตราอินทรชิตร์ สูตร 9สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
525เขตห้วยขวางณัฐสุรีย์ จินดารัตนวรกุล บริษัท อินทรชิตร์ จำกัด ยาขี้ผึ้งสมุนไพรตราอินทรชิตร์ สูตร 2สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทอง25602020-06-222020-06-22
526เขตห้วยขวางนางสาวเปรมวดี รักษวลี สบู่เกสรบัวหลวงสกัดรางจืด ครูเปรมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
527เขตห้วยขวางนางสาวเปรมวดี รักษวลี สบู่รังไหมทองว่านหางจระเข้ทับทิม ครูเปรมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22
528เขตห้วยขวางนางสาวเปรมวดี รักษวลี สบู่เกสรบัวหลวงสกัด ว่านหางจระเข้ มังคุดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารทองแดง25602020-06-222020-06-22