โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

8. ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือได้รับอุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิตประจำวันตามที่จำเป็น : 249

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่สำนักอนามัยกำหนด คือ ได้รับการประเมินปัญหา ได้รับการปรึกษา ได้รับการเยี่ยมบ้าน และได้รับความช่วยเหลือ ได้รับอุปกรณ์จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว ส่งต่อเพื่อการแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นหรือเพื่อการฟื้นฟูสภาพ ในการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นต้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่สำนักอนามัยกำหนด หารด้วย จำนวนผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดของศูนย์บริการสาธารณสุข คูณด้วย 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100, กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข-

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0371 : จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือและได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวันตามที่จำเป็น)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0372 : จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือทั้งหมด)