โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

8. ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือได้รับอุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิตประจำวันตามที่จำเป็น : 249

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ขึ้นทะเบียน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่สำนักอนามัยกำหนด คือ ได้รับการประเมินปัญหา ได้รับการปรึกษา ได้รับการเยี่ยมบ้าน และได้รับความช่วยเหลือ ได้รับอุปกรณ์จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว ส่งต่อเพื่อการแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นหรือเพื่อการฟื้นฟูสภาพ ในการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นต้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่สำนักอนามัยกำหนด หารด้วย จำนวนผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดของศูนย์บริการสาธารณสุข คูณด้วย 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100, กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข-

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0371 : จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือและได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวันตามที่จำเป็น)

ตาราง : ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือได้รับอุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิตประจำวันตามที่จำเป็น

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลการให้บริการอุปกรณ์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหา

idhccodehcnamethrepyearreq_tooltarget_groupreq_qtyservice_qtydate_outadddateupdatedate
270HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ202011222020-08-312020-09-112020-09-11
271HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ202012112020-08-312020-09-112020-09-11
272HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ202011442020-08-312020-09-112020-09-11
273HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ202013112020-08-312020-09-112020-09-11
274HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ202021552020-08-312020-09-112020-09-11
275HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ202031552020-08-312020-09-112020-09-11
276HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ202033112020-08-312020-09-112020-09-11
277HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ202043112020-08-312020-09-112020-09-11
278HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ202011662020-08-312020-09-112020-09-11
279HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ202021222020-08-312020-09-112020-09-11
280HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ202031662020-08-312020-09-112020-09-11
281HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ202033112020-08-312020-09-112020-09-11
282HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ202041332020-08-312020-09-112020-09-11
283HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง20201113132020-08-312020-09-112020-09-11
284HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง202013552020-08-312020-09-112020-09-11
285HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง202021112020-08-312020-09-112020-09-11
286HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง202041112020-08-312020-09-112020-09-11
287HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง202043112020-08-312020-09-112020-09-11
288HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์202011442020-08-312020-09-112020-09-11
289HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์202012112020-08-312020-09-112020-09-11
290HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์202031882020-08-312020-09-112020-09-11
291HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์202033332020-08-312020-09-112020-09-11
292HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์202041662020-08-312020-09-112020-09-11
293HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง202011112020-08-312020-09-112020-09-11
294HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง202021662020-08-312020-09-112020-09-11
295HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง202031442020-08-312020-09-112020-09-11
296HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์202011442020-08-312020-09-112020-09-11
297HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์202012112020-08-312020-09-112020-09-11
298HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์202013222020-08-312020-09-112020-09-11
299HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์202031552020-08-312020-09-112020-09-11
300HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง20202166662020-08-312020-09-112020-09-11
301HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย202011442020-08-312020-09-112020-09-11
302HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย202013112020-08-312020-09-112020-09-11
303HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย202021772020-08-312020-09-112020-09-11
304HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย202023112020-08-312020-09-112020-09-11
305HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย20203110102020-08-312020-09-112020-09-11
306HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย202041332020-08-312020-09-112020-09-11
307HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท202011992020-08-312020-09-112020-09-11
308HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท202012222020-08-312020-09-112020-09-11
309HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์202011442020-08-312020-09-112020-09-11
310HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์202013222020-08-312020-09-112020-09-11
311HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์202031882020-08-312020-09-112020-09-11
312HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์202033222020-08-312020-09-112020-09-11
313HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์202041222020-08-312020-09-112020-09-11
314HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์202043222020-08-312020-09-112020-09-11
315HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ20201119192020-08-312020-09-112020-09-11
316HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ202013332020-08-312020-09-112020-09-11
317HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ202031222020-08-312020-09-112020-09-11
318HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ202033112020-08-312020-09-112020-09-11
319HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ202041552020-08-312020-09-112020-09-11
320HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง202011222020-08-312020-09-112020-09-11
321HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง202012112020-08-312020-09-112020-09-11
322HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง202013112020-08-312020-09-112020-09-11
323HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง202031332020-08-312020-09-112020-09-11
324HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง202032112020-08-312020-09-112020-09-11
325HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง202033112020-08-312020-09-112020-09-11
326HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง202041112020-08-312020-09-112020-09-11
327HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว202011662020-08-312020-09-112020-09-11
328HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว202013222020-08-312020-09-112020-09-11
329HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202011222020-08-312020-09-112020-09-11
330HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202021442020-08-312020-09-112020-09-11
331HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202031332020-08-312020-09-112020-09-11
332HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์202011222020-08-312020-09-112020-09-11
333HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล202011552020-08-312020-09-112020-09-11
334HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล202012222020-08-312020-09-112020-09-11
335HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล202021112020-08-312020-09-112020-09-11
336HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล202023112020-08-312020-09-112020-09-11
337HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล202031112020-08-312020-09-112020-09-11
338HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล202033112020-08-312020-09-112020-09-11
339HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง202011222020-08-312020-09-112020-09-11
340HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง202031222020-08-312020-09-112020-09-11
341HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด202011332020-08-312020-09-112020-09-11
342HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด202031112020-08-312020-09-112020-09-11
343HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง20201110102020-08-312020-09-112020-09-11
344HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202013112020-08-312020-09-112020-09-11
345HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202021332020-08-312020-09-112020-09-11
346HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202031662020-08-312020-09-112020-09-11
347HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202041222020-08-312020-09-112020-09-11
348HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ202011662020-08-312020-09-112020-09-11
349HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ202013112020-08-312020-09-112020-09-11
350HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ20202119192020-08-312020-09-112020-09-11
351HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา202031332020-08-312020-09-112020-09-11
352HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา202033112020-08-312020-09-112020-09-11
353HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา202041112020-08-312020-09-112020-09-11
354HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา202043112020-08-312020-09-112020-09-11
355HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน202011222020-08-312020-09-112020-09-11
356HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน202012442020-08-312020-09-112020-09-11
357HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง202011442020-08-312020-09-112020-09-11
358HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง202013112020-08-312020-09-112020-09-11
359HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง20202113132020-08-312020-09-112020-09-11
360HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง202023112020-08-312020-09-112020-09-11
361HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง202033112020-08-312020-09-112020-09-11
362HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์202011112020-08-312020-09-112020-09-11
363HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์202031442020-08-312020-09-112020-09-11
364HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์20201110102020-08-312020-09-112020-09-11
365HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202012112020-08-312020-09-112020-09-11
366HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202013442020-08-312020-09-112020-09-11
367HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202021552020-08-312020-09-112020-09-11
368HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202031552020-08-312020-09-112020-09-11
369HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202033112020-08-312020-09-112020-09-11
370HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202041222020-08-312020-09-112020-09-11
371HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี202011112020-08-312020-09-112020-09-11
372HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี202013112020-08-312020-09-112020-09-11
373HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี202031662020-08-312020-09-112020-09-11
374HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี202041222020-08-312020-09-112020-09-11
375HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร202011882020-08-312020-09-112020-09-11
376HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร202013112020-08-312020-09-112020-09-11
377HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร202021222020-08-312020-09-112020-09-11
378HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร20203110102020-08-312020-09-112020-09-11
379HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร202033222020-08-312020-09-112020-09-11
380HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม20201126262020-08-312020-09-112020-09-11
381HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม202013112020-08-312020-09-112020-09-11
382HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร202011222020-08-312020-09-112020-09-11
383HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร202012112020-08-312020-09-112020-09-11
384HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร202023112020-08-312020-09-112020-09-11
385HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร202031772020-08-312020-09-112020-09-11
386HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร202032112020-08-312020-09-112020-09-11
387HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร202033112020-08-312020-09-112020-09-11
388HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก202011772020-08-312020-09-112020-09-11
389HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก202013222020-08-312020-09-112020-09-11
390HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก202031442020-08-312020-09-112020-09-11
391HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก202033112020-08-312020-09-112020-09-11
392HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก202041332020-08-312020-09-112020-09-11
393HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก202043222020-08-312020-09-112020-09-11
394HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม202011112020-08-312020-09-112020-09-11
395HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี202011332020-08-312020-09-112020-09-11
396HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี202013222020-08-312020-09-112020-09-11
397HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก20201122222020-08-312020-09-112020-09-11
398HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก20203127272020-08-312020-09-112020-09-11
399HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก202033442020-08-312020-09-112020-09-11
400HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก20204116162020-08-312020-09-112020-09-11
401HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก202043442020-08-312020-09-112020-09-11
402HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล202011992020-08-312020-09-112020-09-11
403HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล202012222020-08-312020-09-112020-09-11
404HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล202013112020-08-312020-09-112020-09-11
405HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา202031222020-08-312020-09-112020-09-11
406HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ202011882020-08-312020-09-112020-09-11
407HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ202021222020-08-312020-09-112020-09-11
408HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ202023112020-08-312020-09-112020-09-11
409HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ202041112020-08-312020-09-112020-09-11
410HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ202011772020-08-312020-09-112020-09-11
411HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ202012442020-08-312020-09-112020-09-11
412HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ202013112020-08-312020-09-112020-09-11
413HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ202021772020-08-312020-09-112020-09-11
414HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ202023112020-08-312020-09-112020-09-11
415HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ202031552020-08-312020-09-112020-09-11
416HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ202041112020-08-312020-09-112020-09-11
417HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202011332020-08-312020-09-112020-09-11
418HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202021772020-08-312020-09-112020-09-11
419HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202031662020-08-312020-09-112020-09-11
420HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202033222020-08-312020-09-112020-09-11
421HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย202011992020-08-312020-09-112020-09-11
422HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย202013882020-08-312020-09-112020-09-11
423HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย202031442020-08-312020-09-112020-09-11
424HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย202033112020-08-312020-09-112020-09-11
425HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย202041332020-08-312020-09-112020-09-11
426HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา20201119192020-08-312020-09-112020-09-11
427HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา202012442020-08-312020-09-112020-09-11
428HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา202013222020-08-312020-09-112020-09-11
429HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา202021552020-08-312020-09-112020-09-11
430HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา20203122222020-08-312020-09-112020-09-11
431HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา202041442020-08-312020-09-112020-09-11
432HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา202042222020-08-312020-09-112020-09-11
433HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี202031332020-08-312020-09-112020-09-11
434HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก20201121212020-08-312020-09-112020-09-11
435HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202012112020-08-312020-09-112020-09-11
436HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202013442020-08-312020-09-112020-09-11
437HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202031552020-08-312020-09-112020-09-11
438HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า202011772020-08-312020-09-112020-09-11
439HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า202013772020-08-312020-09-112020-09-11
440HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า202031332020-08-312020-09-112020-09-11
441HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า202033112020-08-312020-09-112020-09-11
442HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ202011332020-08-312020-09-112020-09-11
443HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ202013112020-08-312020-09-112020-09-11
444HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ202021112020-08-312020-09-112020-09-11
445HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ202031332020-08-312020-09-112020-09-11
446HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง20201110102020-08-312020-09-112020-09-11
447HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง202012222020-08-312020-09-112020-09-11
448HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง202031222020-08-312020-09-112020-09-11
449HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202011552020-08-312020-09-112020-09-11
450HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202012222020-08-312020-09-112020-09-11
451HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202013112020-08-312020-09-112020-09-11
452HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202031222020-08-312020-09-112020-09-11
453HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202041222020-08-312020-09-112020-09-11
454HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา202011772020-08-312020-09-112020-09-11
455HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา202013112020-08-312020-09-112020-09-11
456HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา202021882020-08-312020-09-112020-09-11
457HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา202041222020-08-312020-09-112020-09-11
458HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา202043112020-08-312020-09-112020-09-11
459HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม20201118182020-08-312020-09-112020-09-11
460HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม202013332020-08-312020-09-112020-09-11
461HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน202011882020-08-312020-09-112020-09-11
462HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน202013112020-08-312020-09-112020-09-11
463HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน202031222020-08-312020-09-112020-09-11
464HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก202011332020-08-312020-09-112020-09-11
465HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก202013222020-08-312020-09-112020-09-11
466HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง20201110102020-08-312020-09-112020-09-11
467HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง202031882020-08-312020-09-112020-09-11
468HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม20201115152020-08-312020-09-112020-09-11
469HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202012552020-08-312020-09-112020-09-11
470HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202021112020-08-312020-09-112020-09-11
471HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202022112020-08-312020-09-112020-09-11
472HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202031222020-08-312020-09-112020-09-11
473HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202032112020-08-312020-09-112020-09-11
474HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม20204110102020-08-312020-09-112020-09-11
475HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202011772020-08-312020-09-112020-09-11
476HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202012112020-08-312020-09-112020-09-11
477HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202013222020-08-312020-09-112020-09-11
478HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202021222020-08-312020-09-112020-09-11
479HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202023332020-08-312020-09-112020-09-11
480HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202031772020-08-312020-09-112020-09-11
481HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202033332020-08-312020-09-112020-09-11
482HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202041332020-08-312020-09-112020-09-11
483HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ202011552020-08-312020-09-112020-09-11
484HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ202012112020-08-312020-09-112020-09-11
485HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ202013222020-08-312020-09-112020-09-11
486HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ202031222020-08-312020-09-112020-09-11
487HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ202041222020-08-312020-09-112020-09-11
488HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ202011772020-08-312020-09-112020-09-11
489HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ202013112020-08-312020-09-112020-09-11
490HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ202031112020-08-312020-09-112020-09-11
491HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ202041112020-08-312020-09-112020-09-11
492HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม20201111112020-08-312020-09-112020-09-11
493HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202012222020-08-312020-09-112020-09-11
494HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202021442020-08-312020-09-112020-09-11
495HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202023112020-08-312020-09-112020-09-11
496HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202031442020-08-312020-09-112020-09-11
497HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202033112020-08-312020-09-112020-09-11
498HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202041552020-08-312020-09-112020-09-11
499HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202042112020-08-312020-09-112020-09-11
500HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ202011332020-08-312020-09-112020-09-11
501HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ202013112020-08-312020-09-112020-09-11
502HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ202021332020-08-312020-09-112020-09-11
503HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ202023222020-08-312020-09-112020-09-11
504HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ202031442020-08-312020-09-112020-09-11
505HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ202033222020-08-312020-09-112020-09-11
506HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์202011662020-08-312020-09-112020-09-11
507HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์202012112020-08-312020-09-112020-09-11
508HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์202013112020-08-312020-09-112020-09-11
509HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์202022112020-08-312020-09-112020-09-11
510HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์202011332020-08-312020-09-112020-09-11
511HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์202013112020-08-312020-09-112020-09-11
512HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา202011882020-08-312020-09-112020-09-11
513HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา202013112020-08-312020-09-112020-09-11
514HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา202021552020-08-312020-09-112020-09-11
515HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา202031112020-08-312020-09-112020-09-11
516HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา202033222020-08-312020-09-112020-09-11
517HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย202011772020-08-312020-09-112020-09-11
518HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย202012112020-08-312020-09-112020-09-11
519HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย202031222020-08-312020-09-112020-09-11
520HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย202033112020-08-312020-09-112020-09-11
521HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย202041112020-08-312020-09-112020-09-11
522HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา20201113132020-08-312020-09-112020-09-11
523HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา202012222020-08-312020-09-112020-09-11
524HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา202013772020-08-312020-09-112020-09-11
525HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา202021222020-08-312020-09-112020-09-11
526HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา202031992020-08-312020-09-112020-09-11
527HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา202042112020-08-312020-09-112020-09-11
528HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา202043112020-08-312020-09-112020-09-11
529HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน202011442020-08-312020-09-112020-09-11
530HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน202012112020-08-312020-09-112020-09-11
531HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4202011442020-08-312020-09-112020-09-11
532HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4202031332020-08-312020-09-112020-09-11
533HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4202032112020-08-312020-09-112020-09-11
534HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4202043112020-08-312020-09-112020-09-11
535HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา202011882020-08-312020-09-112020-09-11
536HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา202013112020-08-312020-09-112020-09-11
537HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา202021552020-08-312020-09-112020-09-11
538HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง202011222020-08-312020-09-112020-09-11
539HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง202012112020-08-312020-09-112020-09-11ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0372 : จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือทั้งหมด)

ตาราง : ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ และด้อยโอกาสที่ขอรับการช่วยเหลือได้รับอุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิตประจำวันตามที่จำเป็น

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลการให้บริการอุปกรณ์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหา

idhccodehcnamethrepyearreq_tooltarget_groupreq_qtyservice_qtydate_outadddateupdatedate
270HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ202011222020-08-312020-09-112020-09-11
271HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ202012112020-08-312020-09-112020-09-11
272HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ202011442020-08-312020-09-112020-09-11
273HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ202013112020-08-312020-09-112020-09-11
274HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ202021552020-08-312020-09-112020-09-11
275HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ202031552020-08-312020-09-112020-09-11
276HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ202033112020-08-312020-09-112020-09-11
277HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ202043112020-08-312020-09-112020-09-11
278HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ202011662020-08-312020-09-112020-09-11
279HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ202021222020-08-312020-09-112020-09-11
280HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ202031662020-08-312020-09-112020-09-11
281HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ202033112020-08-312020-09-112020-09-11
282HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ202041332020-08-312020-09-112020-09-11
283HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง20201113132020-08-312020-09-112020-09-11
284HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง202013552020-08-312020-09-112020-09-11
285HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง202021112020-08-312020-09-112020-09-11
286HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง202041112020-08-312020-09-112020-09-11
287HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง202043112020-08-312020-09-112020-09-11
288HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์202011442020-08-312020-09-112020-09-11
289HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์202012112020-08-312020-09-112020-09-11
290HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์202031882020-08-312020-09-112020-09-11
291HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์202033332020-08-312020-09-112020-09-11
292HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์202041662020-08-312020-09-112020-09-11
293HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง202011112020-08-312020-09-112020-09-11
294HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง202021662020-08-312020-09-112020-09-11
295HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง202031442020-08-312020-09-112020-09-11
296HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์202011442020-08-312020-09-112020-09-11
297HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์202012112020-08-312020-09-112020-09-11
298HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์202013222020-08-312020-09-112020-09-11
299HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์202031552020-08-312020-09-112020-09-11
300HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง20202166662020-08-312020-09-112020-09-11
301HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย202011442020-08-312020-09-112020-09-11
302HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย202013112020-08-312020-09-112020-09-11
303HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย202021772020-08-312020-09-112020-09-11
304HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย202023112020-08-312020-09-112020-09-11
305HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย20203110102020-08-312020-09-112020-09-11
306HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย202041332020-08-312020-09-112020-09-11
307HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท202011992020-08-312020-09-112020-09-11
308HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท202012222020-08-312020-09-112020-09-11
309HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์202011442020-08-312020-09-112020-09-11
310HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์202013222020-08-312020-09-112020-09-11
311HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์202031882020-08-312020-09-112020-09-11
312HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์202033222020-08-312020-09-112020-09-11
313HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์202041222020-08-312020-09-112020-09-11
314HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์202043222020-08-312020-09-112020-09-11
315HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ20201119192020-08-312020-09-112020-09-11
316HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ202013332020-08-312020-09-112020-09-11
317HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ202031222020-08-312020-09-112020-09-11
318HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ202033112020-08-312020-09-112020-09-11
319HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ202041552020-08-312020-09-112020-09-11
320HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง202011222020-08-312020-09-112020-09-11
321HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง202012112020-08-312020-09-112020-09-11
322HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง202013112020-08-312020-09-112020-09-11
323HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง202031332020-08-312020-09-112020-09-11
324HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง202032112020-08-312020-09-112020-09-11
325HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง202033112020-08-312020-09-112020-09-11
326HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง202041112020-08-312020-09-112020-09-11
327HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว202011662020-08-312020-09-112020-09-11
328HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว202013222020-08-312020-09-112020-09-11
329HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202011222020-08-312020-09-112020-09-11
330HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202021442020-08-312020-09-112020-09-11
331HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี202031332020-08-312020-09-112020-09-11
332HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์202011222020-08-312020-09-112020-09-11
333HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล202011552020-08-312020-09-112020-09-11
334HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล202012222020-08-312020-09-112020-09-11
335HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล202021112020-08-312020-09-112020-09-11
336HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล202023112020-08-312020-09-112020-09-11
337HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล202031112020-08-312020-09-112020-09-11
338HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล202033112020-08-312020-09-112020-09-11
339HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง202011222020-08-312020-09-112020-09-11
340HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง202031222020-08-312020-09-112020-09-11
341HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด202011332020-08-312020-09-112020-09-11
342HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด202031112020-08-312020-09-112020-09-11
343HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง20201110102020-08-312020-09-112020-09-11
344HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202013112020-08-312020-09-112020-09-11
345HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202021332020-08-312020-09-112020-09-11
346HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202031662020-08-312020-09-112020-09-11
347HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง202041222020-08-312020-09-112020-09-11
348HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ202011662020-08-312020-09-112020-09-11
349HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ202013112020-08-312020-09-112020-09-11
350HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ20202119192020-08-312020-09-112020-09-11
351HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา202031332020-08-312020-09-112020-09-11
352HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา202033112020-08-312020-09-112020-09-11
353HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา202041112020-08-312020-09-112020-09-11
354HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา202043112020-08-312020-09-112020-09-11
355HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน202011222020-08-312020-09-112020-09-11
356HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน202012442020-08-312020-09-112020-09-11
357HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง202011442020-08-312020-09-112020-09-11
358HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง202013112020-08-312020-09-112020-09-11
359HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง20202113132020-08-312020-09-112020-09-11
360HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง202023112020-08-312020-09-112020-09-11
361HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง202033112020-08-312020-09-112020-09-11
362HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์202011112020-08-312020-09-112020-09-11
363HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์202031442020-08-312020-09-112020-09-11
364HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์20201110102020-08-312020-09-112020-09-11
365HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202012112020-08-312020-09-112020-09-11
366HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202013442020-08-312020-09-112020-09-11
367HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202021552020-08-312020-09-112020-09-11
368HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202031552020-08-312020-09-112020-09-11
369HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202033112020-08-312020-09-112020-09-11
370HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์202041222020-08-312020-09-112020-09-11
371HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี202011112020-08-312020-09-112020-09-11
372HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี202013112020-08-312020-09-112020-09-11
373HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี202031662020-08-312020-09-112020-09-11
374HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี202041222020-08-312020-09-112020-09-11
375HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร202011882020-08-312020-09-112020-09-11
376HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร202013112020-08-312020-09-112020-09-11
377HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร202021222020-08-312020-09-112020-09-11
378HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร20203110102020-08-312020-09-112020-09-11
379HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร202033222020-08-312020-09-112020-09-11
380HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม20201126262020-08-312020-09-112020-09-11
381HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม202013112020-08-312020-09-112020-09-11
382HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร202011222020-08-312020-09-112020-09-11
383HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร202012112020-08-312020-09-112020-09-11
384HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร202023112020-08-312020-09-112020-09-11
385HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร202031772020-08-312020-09-112020-09-11
386HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร202032112020-08-312020-09-112020-09-11
387HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร202033112020-08-312020-09-112020-09-11
388HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก202011772020-08-312020-09-112020-09-11
389HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก202013222020-08-312020-09-112020-09-11
390HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก202031442020-08-312020-09-112020-09-11
391HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก202033112020-08-312020-09-112020-09-11
392HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก202041332020-08-312020-09-112020-09-11
393HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก202043222020-08-312020-09-112020-09-11
394HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม202011112020-08-312020-09-112020-09-11
395HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี202011332020-08-312020-09-112020-09-11
396HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี202013222020-08-312020-09-112020-09-11
397HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก20201122222020-08-312020-09-112020-09-11
398HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก20203127272020-08-312020-09-112020-09-11
399HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก202033442020-08-312020-09-112020-09-11
400HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก20204116162020-08-312020-09-112020-09-11
401HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก202043442020-08-312020-09-112020-09-11
402HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล202011992020-08-312020-09-112020-09-11
403HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล202012222020-08-312020-09-112020-09-11
404HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล202013112020-08-312020-09-112020-09-11
405HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา202031222020-08-312020-09-112020-09-11
406HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ202011882020-08-312020-09-112020-09-11
407HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ202021222020-08-312020-09-112020-09-11
408HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ202023112020-08-312020-09-112020-09-11
409HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ202041112020-08-312020-09-112020-09-11
410HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ202011772020-08-312020-09-112020-09-11
411HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ202012442020-08-312020-09-112020-09-11
412HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ202013112020-08-312020-09-112020-09-11
413HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ202021772020-08-312020-09-112020-09-11
414HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ202023112020-08-312020-09-112020-09-11
415HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ202031552020-08-312020-09-112020-09-11
416HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ202041112020-08-312020-09-112020-09-11
417HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202011332020-08-312020-09-112020-09-11
418HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202021772020-08-312020-09-112020-09-11
419HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202031662020-08-312020-09-112020-09-11
420HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค202033222020-08-312020-09-112020-09-11
421HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย202011992020-08-312020-09-112020-09-11
422HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย202013882020-08-312020-09-112020-09-11
423HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย202031442020-08-312020-09-112020-09-11
424HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย202033112020-08-312020-09-112020-09-11
425HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย202041332020-08-312020-09-112020-09-11
426HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา20201119192020-08-312020-09-112020-09-11
427HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา202012442020-08-312020-09-112020-09-11
428HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา202013222020-08-312020-09-112020-09-11
429HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา202021552020-08-312020-09-112020-09-11
430HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา20203122222020-08-312020-09-112020-09-11
431HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา202041442020-08-312020-09-112020-09-11
432HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา202042222020-08-312020-09-112020-09-11
433HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี202031332020-08-312020-09-112020-09-11
434HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก20201121212020-08-312020-09-112020-09-11
435HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202012112020-08-312020-09-112020-09-11
436HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202013442020-08-312020-09-112020-09-11
437HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก202031552020-08-312020-09-112020-09-11
438HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า202011772020-08-312020-09-112020-09-11
439HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า202013772020-08-312020-09-112020-09-11
440HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า202031332020-08-312020-09-112020-09-11
441HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า202033112020-08-312020-09-112020-09-11
442HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ202011332020-08-312020-09-112020-09-11
443HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ202013112020-08-312020-09-112020-09-11
444HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ202021112020-08-312020-09-112020-09-11
445HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ202031332020-08-312020-09-112020-09-11
446HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง20201110102020-08-312020-09-112020-09-11
447HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง202012222020-08-312020-09-112020-09-11
448HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง202031222020-08-312020-09-112020-09-11
449HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202011552020-08-312020-09-112020-09-11
450HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202012222020-08-312020-09-112020-09-11
451HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202013112020-08-312020-09-112020-09-11
452HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202031222020-08-312020-09-112020-09-11
453HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ202041222020-08-312020-09-112020-09-11
454HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา202011772020-08-312020-09-112020-09-11
455HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา202013112020-08-312020-09-112020-09-11
456HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา202021882020-08-312020-09-112020-09-11
457HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา202041222020-08-312020-09-112020-09-11
458HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา202043112020-08-312020-09-112020-09-11
459HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม20201118182020-08-312020-09-112020-09-11
460HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม202013332020-08-312020-09-112020-09-11
461HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน202011882020-08-312020-09-112020-09-11
462HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน202013112020-08-312020-09-112020-09-11
463HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน202031222020-08-312020-09-112020-09-11
464HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก202011332020-08-312020-09-112020-09-11
465HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก202013222020-08-312020-09-112020-09-11
466HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง20201110102020-08-312020-09-112020-09-11
467HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง202031882020-08-312020-09-112020-09-11
468HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม20201115152020-08-312020-09-112020-09-11
469HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202012552020-08-312020-09-112020-09-11
470HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202021112020-08-312020-09-112020-09-11
471HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202022112020-08-312020-09-112020-09-11
472HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202031222020-08-312020-09-112020-09-11
473HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม202032112020-08-312020-09-112020-09-11
474HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม20204110102020-08-312020-09-112020-09-11
475HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202011772020-08-312020-09-112020-09-11
476HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202012112020-08-312020-09-112020-09-11
477HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202013222020-08-312020-09-112020-09-11
478HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202021222020-08-312020-09-112020-09-11
479HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202023332020-08-312020-09-112020-09-11
480HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202031772020-08-312020-09-112020-09-11
481HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202033332020-08-312020-09-112020-09-11
482HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์202041332020-08-312020-09-112020-09-11
483HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ202011552020-08-312020-09-112020-09-11
484HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ202012112020-08-312020-09-112020-09-11
485HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ202013222020-08-312020-09-112020-09-11
486HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ202031222020-08-312020-09-112020-09-11
487HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ202041222020-08-312020-09-112020-09-11
488HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ202011772020-08-312020-09-112020-09-11
489HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ202013112020-08-312020-09-112020-09-11
490HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ202031112020-08-312020-09-112020-09-11
491HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ202041112020-08-312020-09-112020-09-11
492HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม20201111112020-08-312020-09-112020-09-11
493HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202012222020-08-312020-09-112020-09-11
494HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202021442020-08-312020-09-112020-09-11
495HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202023112020-08-312020-09-112020-09-11
496HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202031442020-08-312020-09-112020-09-11
497HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202033112020-08-312020-09-112020-09-11
498HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202041552020-08-312020-09-112020-09-11
499HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม202042112020-08-312020-09-112020-09-11
500HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ202011332020-08-312020-09-112020-09-11
501HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ202013112020-08-312020-09-112020-09-11
502HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ202021332020-08-312020-09-112020-09-11
503HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ202023222020-08-312020-09-112020-09-11
504HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ202031442020-08-312020-09-112020-09-11
505HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ202033222020-08-312020-09-112020-09-11
506HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์202011662020-08-312020-09-112020-09-11
507HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์202012112020-08-312020-09-112020-09-11
508HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์202013112020-08-312020-09-112020-09-11
509HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์202022112020-08-312020-09-112020-09-11
510HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์202011332020-08-312020-09-112020-09-11
511HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์202013112020-08-312020-09-112020-09-11
512HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา202011882020-08-312020-09-112020-09-11
513HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา202013112020-08-312020-09-112020-09-11
514HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา202021552020-08-312020-09-112020-09-11
515HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา202031112020-08-312020-09-112020-09-11
516HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา202033222020-08-312020-09-112020-09-11
517HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย202011772020-08-312020-09-112020-09-11
518HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย202012112020-08-312020-09-112020-09-11
519HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย202031222020-08-312020-09-112020-09-11
520HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย202033112020-08-312020-09-112020-09-11
521HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย202041112020-08-312020-09-112020-09-11
522HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา20201113132020-08-312020-09-112020-09-11
523HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา202012222020-08-312020-09-112020-09-11
524HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา202013772020-08-312020-09-112020-09-11
525HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา202021222020-08-312020-09-112020-09-11
526HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา202031992020-08-312020-09-112020-09-11
527HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา202042112020-08-312020-09-112020-09-11
528HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา202043112020-08-312020-09-112020-09-11
529HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน202011442020-08-312020-09-112020-09-11
530HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน202012112020-08-312020-09-112020-09-11
531HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4202011442020-08-312020-09-112020-09-11
532HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4202031332020-08-312020-09-112020-09-11
533HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4202032112020-08-312020-09-112020-09-11
534HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4202043112020-08-312020-09-112020-09-11
535HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา202011882020-08-312020-09-112020-09-11
536HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา202013112020-08-312020-09-112020-09-11
537HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา202021552020-08-312020-09-112020-09-11
538HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง202011222020-08-312020-09-112020-09-11
539HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง202012112020-08-312020-09-112020-09-11