โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

10. ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม : 25

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนภายในโรงเรียน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนภายในโรงเรียน/จำนวนนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด)*100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการศึกษา

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0426 : จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0416 : จำนวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน สังกัด กทม.)