โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

8. ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร : 250

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละความก้าวหน้า หมายถึง ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนและขั้นตอนการดำเนินงาน ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารสถานที่ สถานีฝึกจำลองเหตุการณ์อุบัติภัยประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์การฝึกอบรมที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลในด้านการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัยและอุบัติภัย เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเฉพาะ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ประเมินจากผลการดำเนินงานตามแผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการก่อสร้าง

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0157 : ข้อมูลความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานครในปีปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : Progress information The construction Fire and Rescue Station Bangkok Fire and Rescue Department

หน่วยงาน : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบายตาราง :

idvehicle_yearvehicle_operatingproceduresvehicle_progresvehicle_percenadddateupdatedate
12559ขออนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ02020-06-242020-06-24
2ระยะเวลาดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ วงเงินงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 2020-06-242020-06-24
3โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ2020-06-242020-06-24
4กรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้ทำคำของบประมาณและอนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงฯ2020-06-242020-06-24
52560ขออนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาดำเนินการไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ02020-06-242020-06-24
6ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๖๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการก่อสร้างใน ๘ ส่วน2020-06-242020-06-24
7โดย พล.ต.ท. ชินทัต มีสุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ2020-06-242020-06-24
8กรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการฯ และลงนามอนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ2020-06-242020-06-24
92561กำหนดรายละเอียดเนื้องานโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานครเพื่อเสนอของบประมาณ ปี ๒๕๖๒02020-06-242020-06-24
10เพิ่มเติม จากเดิม คำนวณได้ ๖๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเป็น ๖๘๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท2020-06-242020-06-24
112562ขอความเห็นชอบดำเนินการพร้อมขออนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กทม.เสนอของบประมาณ ปี ๒๕๖๓102020-06-242020-06-24
12ระยะที่ ๑ เป็นเงิน ๖๘๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท และปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมภาคย์ สุขอนันต์2020-06-242020-06-24
13รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร ได้โปรดสั่งการให้สำนักงบประมาณ2020-06-242020-06-24
14พิจารณาเสนอ2020-06-242020-06-24
152563ได้รับงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๓ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติโอนงบประมาณ202020-06-242020-06-24
16และกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทให้สำนักการโยธา เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒2020-06-242020-06-24
17สำนักการโยธา มีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 2020-06-242020-06-24
18รายละเอียดงบประมาณ ไปยังสำนักงานงบประมาณ2020-06-242020-06-24
19เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖32020-06-242020-06-24ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0158 : ข้อมูลศูนย์ดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่สร้างเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

หน่วยงาน : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบายตาราง :

idid_firestationyear2546vehicle_firestationyear2546id_firestationyear2551vehicle_firestationyear2551id_firestationyear2554vehicle_firestationyear2554id_firestationyear2561vehicle_firestationyear2561adddateupdatedate
11สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท 1สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหม1สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางนา1สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดอนเมือง2020-05-272020-05-27
22สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต2สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอก 2สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุขุมวิท2สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ2020-05-272020-05-27
33สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง3สถานีดับเพลิงและกู้ภัยร่มเกล้า 3สถานีดับเพลิงและกู้ภัยจอมทอง3สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพหลโยธิน2020-05-272020-05-27
44สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน4สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ4ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ2020-05-272020-05-27
55สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ5สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทวีวัฒนา2020-05-272020-05-27
66สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง6สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม 2020-05-272020-05-27
77สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร2020-05-272020-05-27
88สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ2020-05-272020-05-27
99สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง2020-05-272020-05-27
1010สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ2020-05-272020-05-27
1111สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทน์2020-05-272020-05-27
1212สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย2020-05-272020-05-27
1313สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง2020-05-272020-05-27
1414สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่2020-05-272020-05-27
1515สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา2020-05-272020-05-27
1616สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก 2020-05-272020-05-27
1717สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว2020-05-272020-05-27
1818สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ2020-05-272020-05-27
1919สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน2020-05-272020-05-27
2020สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน2020-05-272020-05-27
2121สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว2020-05-272020-05-27
2222สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน2020-05-272020-05-27
2323สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง2020-05-272020-05-27
2424สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก2020-05-272020-05-27
2525สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง 2020-05-272020-05-27
2626สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน2020-05-272020-05-27
2727สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู 2020-05-272020-05-27
2828สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี 2020-05-272020-05-27
2929สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล 2020-05-272020-05-27
3030สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ 2020-05-272020-05-27
3131สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ 2020-05-272020-05-27
3232สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน 2020-05-272020-05-27
3333สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค 2020-05-272020-05-27
3434สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน 2020-05-272020-05-27
3535สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ 2020-05-272020-05-27ตาราง : Progress information The construction Fire and Rescue Station Bangkok Fire and Rescue Department

หน่วยงาน : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบายตาราง :

idvehicle_yearvehicle_operatingproceduresvehicle_progresvehicle_percenadddateupdatedate
12559ขออนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ02020-06-242020-06-24
2ระยะเวลาดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ วงเงินงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 2020-06-242020-06-24
3โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ2020-06-242020-06-24
4กรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้ทำคำของบประมาณและอนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงฯ2020-06-242020-06-24
52560ขออนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาดำเนินการไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ02020-06-242020-06-24
6ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๖๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการก่อสร้างใน ๘ ส่วน2020-06-242020-06-24
7โดย พล.ต.ท. ชินทัต มีสุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ2020-06-242020-06-24
8กรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการฯ และลงนามอนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ2020-06-242020-06-24
92561กำหนดรายละเอียดเนื้องานโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานครเพื่อเสนอของบประมาณ ปี ๒๕๖๒02020-06-242020-06-24
10เพิ่มเติม จากเดิม คำนวณได้ ๖๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเป็น ๖๘๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท2020-06-242020-06-24
112562ขอความเห็นชอบดำเนินการพร้อมขออนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กทม.เสนอของบประมาณ ปี ๒๕๖๓102020-06-242020-06-24
12ระยะที่ ๑ เป็นเงิน ๖๘๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท และปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมภาคย์ สุขอนันต์2020-06-242020-06-24
13รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร ได้โปรดสั่งการให้สำนักงบประมาณ2020-06-242020-06-24
14พิจารณาเสนอ2020-06-242020-06-24
152563ได้รับงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๓ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติโอนงบประมาณ202020-06-242020-06-24
16และกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทให้สำนักการโยธา เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒2020-06-242020-06-24
17สำนักการโยธา มีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 2020-06-242020-06-24
18รายละเอียดงบประมาณ ไปยังสำนักงานงบประมาณ2020-06-242020-06-24
19เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖32020-06-242020-06-24ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0159 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : Progress information The construction Fire and Rescue Station Bangkok Fire and Rescue Department

หน่วยงาน : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบายตาราง :

idvehicle_yearvehicle_operatingproceduresvehicle_progresvehicle_percenadddateupdatedate
12559ขออนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ02020-06-242020-06-24
2ระยะเวลาดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ วงเงินงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 2020-06-242020-06-24
3โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ2020-06-242020-06-24
4กรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้ทำคำของบประมาณและอนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงฯ2020-06-242020-06-24
52560ขออนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาดำเนินการไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ02020-06-242020-06-24
6ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๖๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการก่อสร้างใน ๘ ส่วน2020-06-242020-06-24
7โดย พล.ต.ท. ชินทัต มีสุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ2020-06-242020-06-24
8กรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการฯ และลงนามอนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ2020-06-242020-06-24
92561กำหนดรายละเอียดเนื้องานโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานครเพื่อเสนอของบประมาณ ปี ๒๕๖๒02020-06-242020-06-24
10เพิ่มเติม จากเดิม คำนวณได้ ๖๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเป็น ๖๘๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท2020-06-242020-06-24
112562ขอความเห็นชอบดำเนินการพร้อมขออนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กทม.เสนอของบประมาณ ปี ๒๕๖๓102020-06-242020-06-24
12ระยะที่ ๑ เป็นเงิน ๖๘๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท และปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมภาคย์ สุขอนันต์2020-06-242020-06-24
13รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร ได้โปรดสั่งการให้สำนักงบประมาณ2020-06-242020-06-24
14พิจารณาเสนอ2020-06-242020-06-24
152563ได้รับงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๓ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติโอนงบประมาณ202020-06-242020-06-24
16และกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทให้สำนักการโยธา เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒2020-06-242020-06-24
17สำนักการโยธา มีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 2020-06-242020-06-24
18รายละเอียดงบประมาณ ไปยังสำนักงานงบประมาณ2020-06-242020-06-24
19เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖32020-06-242020-06-24