โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

8. ร้อยละความสำเร็จของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการสัญจรทางน้ำเพิ่มขึ้น : 251

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเดินทางทางน้ำ ได้แก่ การก่อสร้างท่าเทียบเรือใหม่ การปรับปรุงท่าเทียบเรือเดิม การจัดทำป้าย/เครื่องหมายบอกทาง ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการระบบขนส่งมวลชนทางน้ำให้ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครได้สะดวกและปลอดภัย

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง หรือจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเดินทางทางน้ำ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการจราจรและขนส่ง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0331 : จำนวนและข้อมูลเส้นทางสัญจรทางน้ำในปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : ข้อมูลเส้นทางสัญจรทางน้ำ

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง :

idboat_line_idspecific_code_boat_linename_boat_linescr_namedst_namelength_boat_liney_yearname_userdate_boat_lineoraganizationasset_id_status_boat_linecoordinateadddateupdatedate
11เส้น 2เส้นทางเดินเรือคลองแสนแสบ (ส่วนต่อขยาย)ท่าเรือวัดศรีบุญเรืองท่าเรือมีนบุรี0nucharee6/25/2016 9:30ปกติ[[100.65228441,13.76789326,0],[100.72984567,13.81121342,0]]2020-05-142020-05-14
22เส้น 3เส้นทางเดินเรือคลองภาษีเจริญท่าเรือประตูน้ำภาษีเจริญท่าเรือเพชรเกษม 60nucharee6/25/2016 9:30ปกติ[[100.46810898,13.722367,0],[100.38102098,13.691733,0]]2020-05-142020-05-14
33เส้น 4เส้นทางเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษมท่าเรือหัวลำโพงท่าเรือเทเวศร์0nucharee6/25/2016 9:30ปกติ[[100.51561798,13.739415,0],[100.50180298,13.771283,0]]2020-05-142020-05-14ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0336 : จำนวนผู้สัญจรทางน้ำในปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : จำนวนผู้ใช้บริการเรือโดยสาร

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง :

idid_nom_monthp_phadungp_phasicharoenp_paseoadddateupdatedate
11กันยายน 2562181852020-06-182020-06-18
22ตุลาคม 2562152692020-06-182020-06-18
33พฤศจิกายน 2562167702020-06-182020-06-18
44ธันวาคม 2562156452020-06-182020-06-18
55มกราคม 2563984815226157692020-06-182020-06-18
66กุมภาพันธ์ 2563963313376137532020-06-182020-06-18
77มีนาคม 25637997811993082020-06-182020-06-18
88เมษายน 25631590244211742020-06-182020-06-18
99พฤษภาคม 2563120224242020-06-182020-06-18