โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

8. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด : 252

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟู%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ประชาชน หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน - ระดับการมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าร่วม หรือ การดำเนินการให้ความรู้/เผยแพร่สื่อ/จัดกิจกรรม/รณรงค์ด้านการป้องกันยาเสพติด

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

อาสาสมัครฯ ที่เข้าร่วม หรือ ดำเนินการฯ x 100 / อาสาสมัครฯ ที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

ผลการปฏิบัติราชการประจำปี/สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0093 : ผลการดำเนินงานของอาสาสมัครกรุงเทพฯ เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด มีรายละเอียดดังนี้ 1. จำนวนอาสาสมัครปัจจุบัน 2. จำนวนอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน (ทั้งปี) 3. ผลการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังภัยและการแพร่ระบาด แจ้งเหตุ (คน) 4. ค้นหา ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติด (คน)

ตาราง : ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : 1) จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 2) จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน

idhccodehcnamethrepmonthrepyearvolbma_trainvolbma_activevolbma_active_rvolbma_commuvolbma_partvolbma_counseladddateupdatedate
1HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ520209000002020-05-262020-05-26
2HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ520209000002020-05-262020-05-26
3HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ520209444.44442020-05-262020-05-26
4HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง520209000002020-05-262020-05-26
5HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์520209000002020-05-262020-05-26
6HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง520209000002020-05-262020-05-26
7HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์520209000002020-05-262020-05-26
8HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง520209000002020-05-262020-05-26
9HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย520209000002020-05-262020-05-26
10HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท520209444.44332020-05-262020-05-26
11HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์520209000002020-05-262020-05-26
12HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ520209444.44442020-05-262020-05-26
13HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช520209000002020-05-262020-05-26
14HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง520209000002020-05-262020-05-26
15HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว520209111.11112020-05-262020-05-26
16HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี520209555.64552020-05-262020-05-26
17HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์520209000002020-05-262020-05-26
18HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล520209000002020-05-262020-05-26
19HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง520209777.87672020-05-262020-05-26
20HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด520209000002020-05-262020-05-26
21HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง52020991009942020-05-262020-05-26
22HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ520209000002020-05-262020-05-26
23HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา520209444.44222020-05-262020-05-26
24HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน520209000002020-05-262020-05-26
25HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง520209444.44242020-05-262020-05-26
26HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์520209777.87662020-05-262020-05-26
27HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี520209000002020-05-262020-05-26
28HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร520209444.44442020-05-262020-05-26
29HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม520209000002020-05-262020-05-26
30HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร520209111.10112020-05-262020-05-26
31HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก520209000002020-05-262020-05-26
32HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม520209000002020-05-262020-05-26
33HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี520209333.33322020-05-262020-05-26
34HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก520209222.22022020-05-262020-05-26
35HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล520209000002020-05-262020-05-26
36HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา520209000002020-05-262020-05-26
37HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ520209000002020-05-262020-05-26
38HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ520209444.44442020-05-262020-05-26
39HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค520209000002020-05-262020-05-26
40HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย520209333.33332020-05-262020-05-26
41HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา520209000002020-05-262020-05-26
42HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี520209111.11102020-05-262020-05-26
43HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก520209000002020-05-262020-05-26
44HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า520209000002020-05-262020-05-26
45HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ520209777.87542020-05-262020-05-26
46HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง520209000002020-05-262020-05-26
47HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ520209444.44432020-05-262020-05-26
48HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา52020991009662020-05-262020-05-26
49HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม520209000002020-05-262020-05-26
50HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน520209000002020-05-262020-05-26
51HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก520209555.65522020-05-262020-05-26
52HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง520209000002020-05-262020-05-26
53HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม520209000002020-05-262020-05-26
54HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์520209000002020-05-262020-05-26
55HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ520209000002020-05-262020-05-26
56HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ520209000002020-05-262020-05-26
57HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม520209000002020-05-262020-05-26
58HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ520209000002020-05-262020-05-26
59HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์520209333.33222020-05-262020-05-26
60HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์520209000002020-05-262020-05-26
61HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา520209000002020-05-262020-05-26
62HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย520209222.22002020-05-262020-05-26
63HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา520209000002020-05-262020-05-26
64HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน520209333.33312020-05-262020-05-26
65HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4520209000002020-05-262020-05-26
66HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา520209000002020-05-262020-05-26
67HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง520209666.76662020-05-262020-05-26
68HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์520209111.11102020-05-262020-05-26
69HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ620209000002020-07-102020-07-10
70HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ620209000002020-07-102020-07-10
71HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ620209444.44442020-07-102020-07-10
72HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง620209000002020-07-102020-07-10
73HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์620209000002020-07-102020-07-10
74HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง620209000002020-07-102020-07-10
75HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์620209000002020-07-102020-07-10
76HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง620209000002020-07-102020-07-10
77HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย620209000002020-07-102020-07-10
78HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท620209444.44332020-07-102020-07-10
79HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์620209000002020-07-102020-07-10
80HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ620209444.44442020-07-102020-07-10
81HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช620209000002020-07-102020-07-10
82HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง620209000002020-07-102020-07-10
83HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว620209111.11112020-07-102020-07-10
84HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี620209555.64552020-07-102020-07-10
85HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์620209000002020-07-102020-07-10
86HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล620209000002020-07-102020-07-10
87HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง620209777.87672020-07-102020-07-10
88HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด620209000002020-07-102020-07-10
89HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง62020991009942020-07-102020-07-10
90HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ620209000002020-07-102020-07-10
91HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา620209444.44222020-07-102020-07-10
92HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน620209000002020-07-102020-07-10
93HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง620209444.44242020-07-102020-07-10
94HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์620209111.11102020-07-102020-07-10
95HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์620209777.87662020-07-102020-07-10
96HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี620209000002020-07-102020-07-10
97HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร620209444.44442020-07-102020-07-10
98HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม620209000002020-07-102020-07-10
99HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร620209111.10112020-07-102020-07-10
100HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก620209000002020-07-102020-07-10
101HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม620209000002020-07-102020-07-10
102HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี620209333.33322020-07-102020-07-10
103HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก620209222.22022020-07-102020-07-10
104HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล620209000002020-07-102020-07-10
105HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา620209000002020-07-102020-07-10
106HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ620209000002020-07-102020-07-10
107HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ620209444.44442020-07-102020-07-10
108HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค620209000002020-07-102020-07-10
109HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย620209333.33332020-07-102020-07-10
110HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา620209000002020-07-102020-07-10
111HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี620209111.11102020-07-102020-07-10
112HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก620209000002020-07-102020-07-10
113HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า620209000002020-07-102020-07-10
114HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ620209777.87542020-07-102020-07-10
115HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง620209000002020-07-102020-07-10
116HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ620209444.44432020-07-102020-07-10
117HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา62020991009662020-07-102020-07-10
118HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม620209000002020-07-102020-07-10
119HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน620209000002020-07-102020-07-10
120HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก620209555.65522020-07-102020-07-10
121HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง620209000002020-07-102020-07-10
122HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม620209000002020-07-102020-07-10
123HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์620209000002020-07-102020-07-10
124HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ620209000002020-07-102020-07-10
125HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ620209000002020-07-102020-07-10
126HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม620209000002020-07-102020-07-10
127HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ620209000002020-07-102020-07-10
128HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์620209333.33222020-07-102020-07-10
129HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์620209000002020-07-102020-07-10
130HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา620209000002020-07-102020-07-10
131HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย620209222.22002020-07-102020-07-10
132HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา620209000002020-07-102020-07-10
133HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน620209333.33312020-07-102020-07-10
134HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4620209000002020-07-102020-07-10
135HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา620209000002020-07-102020-07-10
136HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง620209666.76662020-07-102020-07-10
137HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ1020199000002020-07-162020-07-16
138HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ1020199000002020-07-162020-07-16
139HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1020199444.44442020-07-162020-07-16
140HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง1020199000002020-07-162020-07-16
141HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์1020199000002020-07-162020-07-16
142HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1020199000002020-07-162020-07-16
143HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1020199000002020-07-162020-07-16
144HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1020199000002020-07-162020-07-16
145HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1020199000002020-07-162020-07-16
146HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท1020199333.33332020-07-162020-07-16
147HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์1020199000002020-07-162020-07-16
148HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1020199222.22222020-07-162020-07-16
149HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช1020199000002020-07-162020-07-16
150HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1020199000002020-07-162020-07-16
151HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว1020199111.11112020-07-162020-07-16
152HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี1020199000002020-07-162020-07-16
153HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์1020199000002020-07-162020-07-16
154HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล1020199000002020-07-162020-07-16
155HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1020199000002020-07-162020-07-16
156HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด1020199000002020-07-162020-07-16
157HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1020199000002020-07-162020-07-16
158HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1020199000002020-07-162020-07-16
159HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1020199000002020-07-162020-07-16
160HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1020199000002020-07-162020-07-16
161HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง1020199444.44242020-07-162020-07-16
162HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1020199000002020-07-162020-07-16
163HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์1020199555.65552020-07-162020-07-16
164HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1020199000002020-07-162020-07-16
165HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1020199000002020-07-162020-07-16
166HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม1020199000002020-07-162020-07-16
167HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1020199000002020-07-162020-07-16
168HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก1020199000002020-07-162020-07-16
169HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1020199000002020-07-162020-07-16
170HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี1020199333.33322020-07-162020-07-16
171HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก1020199000002020-07-162020-07-16
172HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล1020199000002020-07-162020-07-16
173HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1020199000002020-07-162020-07-16
174HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ1020199000002020-07-162020-07-16
175HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1020199444.44442020-07-162020-07-16
176HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค1020199000002020-07-162020-07-16
177HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย1020199333.33332020-07-162020-07-16
178HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1020199000002020-07-162020-07-16
179HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี1020199000002020-07-162020-07-16
180HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1020199000002020-07-162020-07-16
181HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า1020199000002020-07-162020-07-16
182HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ1020199000002020-07-162020-07-16
183HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง1020199000002020-07-162020-07-16
184HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ1020199444.44432020-07-162020-07-16
185HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา102019991009662020-07-162020-07-16
186HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม1020199000002020-07-162020-07-16
187HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1020199000002020-07-162020-07-16
188HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1020199000002020-07-162020-07-16
189HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1020199000002020-07-162020-07-16
190HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม1020199000002020-07-162020-07-16
191HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์1020199000002020-07-162020-07-16
192HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1020199000002020-07-162020-07-16
193HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1020199000002020-07-162020-07-16
194HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1020199000002020-07-162020-07-16
195HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ1020199000002020-07-162020-07-16
196HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์1020199111.11112020-07-162020-07-16
197HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์1020199000002020-07-162020-07-16
198HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา1020199000002020-07-162020-07-16
199HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1020199000002020-07-162020-07-16
200HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1020199000002020-07-162020-07-16
201HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน1020199000002020-07-162020-07-16
202HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 41020199000002020-07-162020-07-16
203HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา1020199000002020-07-162020-07-16
204HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง1020199000002020-07-162020-07-16
205HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ1120199000002020-07-162020-07-16
206HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ1120199000002020-07-162020-07-16
207HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1120199444.44442020-07-162020-07-16
208HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง1120199000002020-07-162020-07-16
209HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์1120199000002020-07-162020-07-16
210HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1120199000002020-07-162020-07-16
211HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1120199000002020-07-162020-07-16
212HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1120199000002020-07-162020-07-16
213HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1120199000002020-07-162020-07-16
214HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท1120199333.33332020-07-162020-07-16
215HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์1120199000002020-07-162020-07-16
216HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1120199222.22222020-07-162020-07-16
217HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช1120199000002020-07-162020-07-16
218HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1120199000002020-07-162020-07-16
219HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว1120199111.11112020-07-162020-07-16
220HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี1120199000002020-07-162020-07-16
221HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์1120199000002020-07-162020-07-16
222HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล1120199000002020-07-162020-07-16
223HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1120199000002020-07-162020-07-16
224HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด1120199000002020-07-162020-07-16
225HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1120199000002020-07-162020-07-16
226HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1120199000002020-07-162020-07-16
227HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1120199000002020-07-162020-07-16
228HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1120199000002020-07-162020-07-16
229HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง1120199444.44242020-07-162020-07-16
230HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1120199000002020-07-162020-07-16
231HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์1120199555.65552020-07-162020-07-16
232HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1120199000002020-07-162020-07-16
233HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1120199000002020-07-162020-07-16
234HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม1120199000002020-07-162020-07-16
235HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1120199000002020-07-162020-07-16
236HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก1120199000002020-07-162020-07-16
237HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1120199000002020-07-162020-07-16
238HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี1120199333.33322020-07-162020-07-16
239HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก1120199000002020-07-162020-07-16
240HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล1120199000002020-07-162020-07-16
241HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1120199000002020-07-162020-07-16
242HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ1120199000002020-07-162020-07-16
243HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1120199444.44442020-07-162020-07-16
244HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค1120199000002020-07-162020-07-16
245HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย1120199333.33332020-07-162020-07-16
246HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1120199000002020-07-162020-07-16
247HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี1120199000002020-07-162020-07-16
248HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1120199000002020-07-162020-07-16
249HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า1120199000002020-07-162020-07-16
250HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ1120199000002020-07-162020-07-16
251HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง1120199000002020-07-162020-07-16
252HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ1120199444.44432020-07-162020-07-16
253HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา112019991009662020-07-162020-07-16
254HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม1120199000002020-07-162020-07-16
255HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1120199000002020-07-162020-07-16
256HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1120199000002020-07-162020-07-16
257HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1120199000002020-07-162020-07-16
258HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม1120199000002020-07-162020-07-16
259HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์1120199000002020-07-162020-07-16
260HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1120199000002020-07-162020-07-16
261HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1120199000002020-07-162020-07-16
262HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1120199000002020-07-162020-07-16
263HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ1120199000002020-07-162020-07-16
264HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์1120199111.11112020-07-162020-07-16
265HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์1120199000002020-07-162020-07-16
266HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา1120199000002020-07-162020-07-16
267HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1120199000002020-07-162020-07-16
268HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1120199000002020-07-162020-07-16
269HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน1120199000002020-07-162020-07-16
270HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 41120199000002020-07-162020-07-16
271HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา1120199000002020-07-162020-07-16
272HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง1120199000002020-07-162020-07-16
273HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ1220199000002020-07-162020-07-16
274HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ1220199000002020-07-162020-07-16
275HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1220199444.44442020-07-162020-07-16
276HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง1220199000002020-07-162020-07-16
277HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์1220199000002020-07-162020-07-16
278HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1220199000002020-07-162020-07-16
279HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1220199000002020-07-162020-07-16
280HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1220199000002020-07-162020-07-16
281HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1220199000002020-07-162020-07-16
282HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท1220199444.44332020-07-162020-07-16
283HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์1220199000002020-07-162020-07-16
284HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1220199222.22222020-07-162020-07-16
285HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช1220199000002020-07-162020-07-16
286HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1220199000002020-07-162020-07-16
287HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว1220199111.11112020-07-162020-07-16
288HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี1220199000002020-07-162020-07-16
289HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์1220199000002020-07-162020-07-16
290HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล1220199000002020-07-162020-07-16
291HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1220199000002020-07-162020-07-16
292HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด1220199000002020-07-162020-07-16
293HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1220199000002020-07-162020-07-16
294HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1220199000002020-07-162020-07-16
295HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1220199000002020-07-162020-07-16
296HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1220199000002020-07-162020-07-16
297HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง1220199444.44242020-07-162020-07-16
298HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1220199000002020-07-162020-07-16
299HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์1220199777.87662020-07-162020-07-16
300HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1220199000002020-07-162020-07-16
301HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1220199111.11112020-07-162020-07-16
302HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม1220199000002020-07-162020-07-16
303HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1220199111.10112020-07-162020-07-16
304HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก1220199000002020-07-162020-07-16
305HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1220199000002020-07-162020-07-16
306HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี1220199333.33322020-07-162020-07-16
307HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก1220199000002020-07-162020-07-16
308HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล1220199000002020-07-162020-07-16
309HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1220199000002020-07-162020-07-16
310HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ1220199000002020-07-162020-07-16
311HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1220199444.44442020-07-162020-07-16
312HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค1220199000002020-07-162020-07-16
313HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย1220199333.33332020-07-162020-07-16
314HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1220199000002020-07-162020-07-16
315HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี1220199111.11102020-07-162020-07-16
316HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1220199000002020-07-162020-07-16
317HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า1220199000002020-07-162020-07-16
318HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ1220199000002020-07-162020-07-16
319HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง1220199000002020-07-162020-07-16
320HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ1220199444.44432020-07-162020-07-16
321HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา122019991009662020-07-162020-07-16
322HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม1220199000002020-07-162020-07-16
323HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1220199000002020-07-162020-07-16
324HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1220199000002020-07-162020-07-16
325HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1220199000002020-07-162020-07-16
326HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม1220199000002020-07-162020-07-16
327HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์1220199000002020-07-162020-07-16
328HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1220199000002020-07-162020-07-16
329HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1220199000002020-07-162020-07-16
330HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1220199000002020-07-162020-07-16
331HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ1220199000002020-07-162020-07-16
332HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์1220199333.33222020-07-162020-07-16
333HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์1220199000002020-07-162020-07-16
334HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา1220199000002020-07-162020-07-16
335HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1220199000002020-07-162020-07-16
336HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1220199000002020-07-162020-07-16
337HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน1220199333.33312020-07-162020-07-16
338HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 41220199000002020-07-162020-07-16
339HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา1220199000002020-07-162020-07-16
340HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง1220199555.65552020-07-162020-07-16
341HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ220209000002020-07-162020-07-16
342HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ220209000002020-07-162020-07-16
343HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ220209444.44442020-07-162020-07-16
344HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง220209000002020-07-162020-07-16
345HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์220209000002020-07-162020-07-16
346HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง220209000002020-07-162020-07-16
347HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์220209000002020-07-162020-07-16
348HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง220209000002020-07-162020-07-16
349HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย220209000002020-07-162020-07-16
350HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท220209444.44332020-07-162020-07-16
351HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์220209000002020-07-162020-07-16
352HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ220209444.44442020-07-162020-07-16
353HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช220209000002020-07-162020-07-16
354HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง220209000002020-07-162020-07-16
355HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว220209111.11112020-07-162020-07-16
356HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี220209333.33332020-07-162020-07-16
357HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์220209000002020-07-162020-07-16
358HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล220209000002020-07-162020-07-16
359HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง220209000002020-07-162020-07-16
360HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด220209000002020-07-162020-07-16
361HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง22020991009942020-07-162020-07-16
362HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ220209000002020-07-162020-07-16
363HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา220209444.44222020-07-162020-07-16
364HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน220209000002020-07-162020-07-16
365HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง220209444.44242020-07-162020-07-16
366HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์220209111.11102020-07-162020-07-16
367HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์220209777.87662020-07-162020-07-16
368HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี220209000002020-07-162020-07-16
369HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร220209444.44442020-07-162020-07-16
370HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม220209000002020-07-162020-07-16
371HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร220209111.10112020-07-162020-07-16
372HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก220209000002020-07-162020-07-16
373HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม220209000002020-07-162020-07-16
374HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี220209333.33322020-07-162020-07-16
375HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก220209222.22022020-07-162020-07-16
376HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล220209000002020-07-162020-07-16
377HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา220209000002020-07-162020-07-16
378HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ220209000002020-07-162020-07-16
379HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ220209444.44442020-07-162020-07-16
380HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค220209000002020-07-162020-07-16
381HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย220209333.33332020-07-162020-07-16
382HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา220209000002020-07-162020-07-16
383HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี220209111.11102020-07-162020-07-16
384HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก220209000002020-07-162020-07-16
385HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า220209000002020-07-162020-07-16
386HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ220209777.87542020-07-162020-07-16
387HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง220209000002020-07-162020-07-16
388HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ220209444.44432020-07-162020-07-16
389HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา22020991009662020-07-162020-07-16
390HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม220209000002020-07-162020-07-16
391HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน220209000002020-07-162020-07-16
392HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก220209444.44422020-07-162020-07-16
393HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง220209000002020-07-162020-07-16
394HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม220209000002020-07-162020-07-16
395HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์220209000002020-07-162020-07-16
396HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ220209000002020-07-162020-07-16
397HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ220209000002020-07-162020-07-16
398HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม220209000002020-07-162020-07-16
399HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ220209000002020-07-162020-07-16
400HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์220209333.33222020-07-162020-07-16
401HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์220209000002020-07-162020-07-16
402HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา220209000002020-07-162020-07-16
403HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย220209222.22002020-07-162020-07-16
404HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา220209000002020-07-162020-07-16
405HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน220209333.33312020-07-162020-07-16
406HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4220209000002020-07-162020-07-16
407HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา220209000002020-07-162020-07-16
408HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง220209666.76662020-07-162020-07-16
409HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ320209000002020-07-162020-07-16
410HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ320209000002020-07-162020-07-16
411HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ320209444.44442020-07-162020-07-16
412HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง320209000002020-07-162020-07-16
413HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์320209000002020-07-162020-07-16
414HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง320209000002020-07-162020-07-16
415HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์320209000002020-07-162020-07-16
416HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง320209000002020-07-162020-07-16
417HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย320209000002020-07-162020-07-16
418HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท320209444.44332020-07-162020-07-16
419HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์320209000002020-07-162020-07-16
420HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ320209444.44442020-07-162020-07-16
421HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช320209000002020-07-162020-07-16
422HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง320209000002020-07-162020-07-16
423HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว320209111.11112020-07-162020-07-16
424HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี320209333.33332020-07-162020-07-16
425HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์320209000002020-07-162020-07-16
426HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล320209000002020-07-162020-07-16
427HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง320209666.76662020-07-162020-07-16
428HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด320209000002020-07-162020-07-16
429HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง32020991009942020-07-162020-07-16
430HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ320209000002020-07-162020-07-16
431HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา320209444.44222020-07-162020-07-16
432HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน320209000002020-07-162020-07-16
433HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง320209444.44242020-07-162020-07-16
434HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์320209111.11102020-07-162020-07-16
435HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์320209777.87662020-07-162020-07-16
436HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี320209000002020-07-162020-07-16
437HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร320209444.44442020-07-162020-07-16
438HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม320209000002020-07-162020-07-16
439HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร320209111.10112020-07-162020-07-16
440HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก320209000002020-07-162020-07-16
441HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม320209000002020-07-162020-07-16
442HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี320209333.33322020-07-162020-07-16
443HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก320209222.22022020-07-162020-07-16
444HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล320209000002020-07-162020-07-16
445HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา320209000002020-07-162020-07-16
446HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ320209000002020-07-162020-07-16
447HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ320209444.44442020-07-162020-07-16
448HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค320209000002020-07-162020-07-16
449HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย320209333.33332020-07-162020-07-16
450HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา320209000002020-07-162020-07-16
451HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี320209111.11102020-07-162020-07-16
452HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก320209000002020-07-162020-07-16
453HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า320209000002020-07-162020-07-16
454HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ320209777.87542020-07-162020-07-16
455HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง320209000002020-07-162020-07-16
456HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ320209444.44432020-07-162020-07-16
457HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา32020991009662020-07-162020-07-16
458HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม320209000002020-07-162020-07-16
459HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน320209000002020-07-162020-07-16
460HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก320209555.65522020-07-162020-07-16
461HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง320209000002020-07-162020-07-16
462HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม320209000002020-07-162020-07-16
463HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์320209000002020-07-162020-07-16
464HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ320209000002020-07-162020-07-16
465HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ320209000002020-07-162020-07-16
466HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม320209000002020-07-162020-07-16
467HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ320209000002020-07-162020-07-16
468HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์320209333.33222020-07-162020-07-16
469HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์320209000002020-07-162020-07-16
470HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา320209000002020-07-162020-07-16
471HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย320209222.22002020-07-162020-07-16
472HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา320209000002020-07-162020-07-16
473HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน320209333.33312020-07-162020-07-16
474HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4320209000002020-07-162020-07-16
475HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา320209000002020-07-162020-07-16
476HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง320209666.76662020-07-162020-07-16
477HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ420209000002020-07-162020-07-16
478HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ420209000002020-07-162020-07-16
479HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ420209444.44442020-07-162020-07-16
480HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง420209000002020-07-162020-07-16
481HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์420209000002020-07-162020-07-16
482HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง420209000002020-07-162020-07-16
483HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์420209000002020-07-162020-07-16
484HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง420209000002020-07-162020-07-16
485HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย420209000002020-07-162020-07-16
486HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท420209444.44332020-07-162020-07-16
487HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์420209000002020-07-162020-07-16
488HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ420209444.44442020-07-162020-07-16
489HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช420209000002020-07-162020-07-16
490HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง420209000002020-07-162020-07-16
491HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว420209111.11112020-07-162020-07-16
492HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี420209555.64552020-07-162020-07-16
493HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์420209000002020-07-162020-07-16
494HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล420209000002020-07-162020-07-16
495HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง420209777.87672020-07-162020-07-16
496HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด420209000002020-07-162020-07-16
497HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง42020991009942020-07-162020-07-16
498HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ420209000002020-07-162020-07-16
499HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา420209444.44222020-07-162020-07-16
500HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน420209000002020-07-162020-07-16
501HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง420209444.44242020-07-162020-07-16
502HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์420209111.11102020-07-162020-07-16
503HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์420209777.87662020-07-162020-07-16
504HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี420209000002020-07-162020-07-16
505HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร420209444.44442020-07-162020-07-16
506HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม420209000002020-07-162020-07-16
507HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร420209111.10112020-07-162020-07-16
508HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก420209000002020-07-162020-07-16
509HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม420209000002020-07-162020-07-16
510HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี420209333.33322020-07-162020-07-16
511HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก420209222.22022020-07-162020-07-16
512HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล420209000002020-07-162020-07-16
513HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา420209000002020-07-162020-07-16
514HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ420209000002020-07-162020-07-16
515HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ420209444.44442020-07-162020-07-16
516HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค420209000002020-07-162020-07-16
517HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย420209333.33332020-07-162020-07-16
518HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา420209000002020-07-162020-07-16
519HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี420209111.11102020-07-162020-07-16
520HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก420209000002020-07-162020-07-16
521HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า420209000002020-07-162020-07-16
522HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ420209777.87542020-07-162020-07-16
523HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง420209000002020-07-162020-07-16
524HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ420209444.44432020-07-162020-07-16
525HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา42020991009662020-07-162020-07-16
526HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม420209000002020-07-162020-07-16
527HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน420209000002020-07-162020-07-16
528HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก420209555.65522020-07-162020-07-16
529HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง420209000002020-07-162020-07-16
530HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม420209000002020-07-162020-07-16
531HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์420209000002020-07-162020-07-16
532HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ420209000002020-07-162020-07-16
533HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ420209000002020-07-162020-07-16
534HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม420209000002020-07-162020-07-16
535HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ420209000002020-07-162020-07-16
536HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์420209333.33222020-07-162020-07-16
537HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์420209000002020-07-162020-07-16
538HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา420209000002020-07-162020-07-16
539HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย420209222.22002020-07-162020-07-16
540HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา420209000002020-07-162020-07-16
541HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน420209333.33312020-07-162020-07-16
542HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4420209000002020-07-162020-07-16
543HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา420209000002020-07-162020-07-16
544HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง420209666.76662020-07-162020-07-16
545HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ120209000002020-07-162020-07-16
546HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ120209000002020-07-162020-07-16
547HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ120209444.44442020-07-162020-07-16
548HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง120209000002020-07-162020-07-16
549HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์120209000002020-07-162020-07-16
550HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง120209000002020-07-162020-07-16
551HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์120209000002020-07-162020-07-16
552HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง120209000002020-07-162020-07-16
553HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย120209000002020-07-162020-07-16
554HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท120209444.44332020-07-162020-07-16
555HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์120209000002020-07-162020-07-16
556HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ120209444.44442020-07-162020-07-16
557HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช120209000002020-07-162020-07-16
558HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง120209000002020-07-162020-07-16
559HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว120209111.11112020-07-162020-07-16
560HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี120209333.33332020-07-162020-07-16
561HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์120209000002020-07-162020-07-16
562HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล120209000002020-07-162020-07-16
563HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง120209000002020-07-162020-07-16
564HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด120209000002020-07-162020-07-16
565HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง120209000002020-07-162020-07-16
566HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ120209000002020-07-162020-07-16
567HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา120209444.44222020-07-162020-07-16
568HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน120209000002020-07-162020-07-16
569HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง120209444.44242020-07-162020-07-16
570HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์120209111.11102020-07-162020-07-16
571HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์120209777.87662020-07-162020-07-16
572HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี120209000002020-07-162020-07-16
573HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร120209111.11112020-07-162020-07-16
574HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม120209000002020-07-162020-07-16
575HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร120209111.10112020-07-162020-07-16
576HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก120209000002020-07-162020-07-16
577HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม120209000002020-07-162020-07-16
578HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี120209333.33322020-07-162020-07-16
579HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก120209222.22022020-07-162020-07-16
580HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล120209000002020-07-162020-07-16
581HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา120209000002020-07-162020-07-16
582HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ120209000002020-07-162020-07-16
583HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ120209444.44442020-07-162020-07-16
584HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค120209000002020-07-162020-07-16
585HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย120209333.33332020-07-162020-07-16
586HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา120209000002020-07-162020-07-16
587HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี120209111.11102020-07-162020-07-16
588HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก120209000002020-07-162020-07-16
589HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า120209000002020-07-162020-07-16
590HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ120209777.87542020-07-162020-07-16
591HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง120209000002020-07-162020-07-16
592HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ120209444.44432020-07-162020-07-16
593HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา12020991009662020-07-162020-07-16
594HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม120209000002020-07-162020-07-16
595HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน120209000002020-07-162020-07-16
596HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก120209444.44422020-07-162020-07-16
597HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง120209000002020-07-162020-07-16
598HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม120209000002020-07-162020-07-16
599HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์120209000002020-07-162020-07-16
600HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ120209000002020-07-162020-07-16
601HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ120209000002020-07-162020-07-16
602HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม120209000002020-07-162020-07-16
603HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ120209000002020-07-162020-07-16
604HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์120209333.33222020-07-162020-07-16
605HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์120209000002020-07-162020-07-16
606HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา120209000002020-07-162020-07-16
607HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย120209111.11002020-07-162020-07-16
608HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา120209000002020-07-162020-07-16
609HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน120209333.33312020-07-162020-07-16
610HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4120209000002020-07-162020-07-16
611HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา120209000002020-07-162020-07-16
612HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง120209555.65552020-07-162020-07-16ตาราง : อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : 1) จำนวนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรม เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2) จำนวนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนทั้งหมด 3) ผลการดำเนินงานของอาสาสมัครกรุงเทพฯเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด มีรายละเอียดดังนี้ (3.1) ผลการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังภัยและการแพร่ระบาด แจ้งเหตุ (คน) (3.2) ค้นหา ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติด (คน) (3.3) การให้ความรู้ด้านยาเสพติด (คน)

iddcodednamerepmonthrepyearvol_totalvol_activevol_active_rvol_floodvol_firevol_chemicalvol_theftvol_drugtraffickervol_findvol_refervol_followupvol_informvol_prvol_otheradddateupdatedate
11001เขตพระนคร05202098000000000070272020-05-252020-05-25
21002เขตดุสิต05202029600000000000002020-05-252020-05-25
31003เขตหนองจอก05202054143981.1000000000002020-05-252020-05-25
41004เขตบางรัก052020746081.101000000040552020-05-252020-05-25
51005เขตบางเขน05202028000000000000002020-05-252020-05-25
61006เขตบางกะปิ0520201908946.80000000106882020-05-252020-05-25
71007เขตปทุมวัน0520207100000000000002020-05-252020-05-25
81008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย0520201077166.40000000036802020-05-252020-05-25
91009เขตพระโขนง05202024821687.1090001000021602020-05-252020-05-25
101010เขตมีนบุรี05202042241097.200004600120240902020-05-252020-05-25
111011เขตลาดกระบัง052020538499.10200000004702020-05-252020-05-25
121012เขตยานนาวา0520209500000000000002020-05-252020-05-25
131013เขตสัมพันธวงศ์0520201097367000001102104102020-05-252020-05-25
141014เขตพญาไท052020987980.60000000100242020-05-252020-05-25
151015เขตธนบุรี0520202195826.50121200000032142020-05-252020-05-25
161016เขตบางกอกใหญ่05202013113110006000310184002020-05-252020-05-25
171017เขตห้วยขวาง05202010700000000000002020-05-252020-05-25
181018เขตคลองสาน052020229229100000000000002020-05-252020-05-25
191019เขตตลิ่งชัน05202024520483.30000020401020402020-05-252020-05-25
201020เขตบางกอกน้อย052020175175100893010175002617517502020-05-252020-05-25
211021เขตบางขุนเทียน05202034600000000000002020-05-252020-05-25
221022เขตภาษีเจริญ052020268000000000005202020-05-252020-05-25
231023เขตหนองแขม05202040230976.930930930930930930900030902020-05-252020-05-25
241024เขตราษฎร์บูรณะ05202012875.5000000000702020-05-252020-05-25
251025เขตบางพลัด05202026400000000000002020-05-252020-05-25
261026เขตดินแดง0520201119585.6032002200343402020-05-252020-05-25
271027เขตบึงกุ่ม05202028913847.800000000013802020-05-252020-05-25
281028เขตสาทร05202017400000000000002020-05-252020-05-25
291029เขตบางซื่อ052020232232100000001160011601162020-05-252020-05-25
301030เขตจตุจักร05202032961.8060000000002020-05-252020-05-25
311031เขตบางคอแหลม0520201761257103902641855131302020-05-252020-05-25
321032เขตประเวศ05202028324887.60210150304778732020-05-252020-05-25
331033เขตคลองเตย05202040725261.901770001770075002020-05-252020-05-25
341034เขตสวนหลวง05202028623381.5021602180000219002020-05-252020-05-25
351035เขตจอมทอง05202031026585.523020621521421521221220522026302020-05-252020-05-25
361036เขตดอนเมือง05202057157110000000000057102020-05-252020-05-25
371037เขตราชเทวี05202013400000000000002020-05-252020-05-25
381038เขตลาดพร้าว05202027612545.385366653210826302020-05-252020-05-25
391039เขตวัฒนา05202014612585.60100059013163232020-05-252020-05-25
401040เขตบางแค05202022521193.80211002110000002020-05-252020-05-25
411041เขตหลักสี่052020420420100420420804204200042042002020-05-252020-05-25
421042เขตสายไหม05202051500000000000002020-05-252020-05-25
431043เขตคันนายาว05202028227396.8000000016023702020-05-252020-05-25
441044เขตสะพานสูง05202023923910023923923900000023902020-05-252020-05-25
451045เขตวังทองหลาง05202026116362.500001320002713202020-05-252020-05-25
461046เขตคลองสามวา05202044024655.900000000246002020-05-252020-05-25
471047เขตบางนา05202020015879015800050000842020-05-252020-05-25
481048เขตทวีวัฒนา052020147147100000000000002020-05-252020-05-25
491049เขตทุ่งครุ05202019413569.62366012134483395222020-05-252020-05-25
501050เขตบางบอน052020807998.80790000000002020-05-252020-05-25
511001เขตพระนคร6202098000000000000272020-07-102020-07-10
521002เขตดุสิต6202029600000000000002020-07-102020-07-10
531003เขตหนองจอก6202054143981.1000000000002020-07-102020-07-10
541004เขตบางรัก62020746385.101000000040552020-07-102020-07-10
551005เขตบางเขน6202028000000000000002020-07-102020-07-10
561006เขตบางกะปิ6202019012666.30000000108882020-07-102020-07-10
571007เขตปทุมวัน620207100000000000002020-07-102020-07-10
581008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย620201077872.90000000037502020-07-102020-07-10
591009เขตพระโขนง6202024824498.4920000000024402020-07-102020-07-10
601010เขตมีนบุรี6202042241097.20000250000270902020-07-102020-07-10
611011เขตลาดกระบัง62020538499.10200000004702020-07-102020-07-10
621012เขตยานนาวา620209500000000000002020-07-102020-07-10
631013เขตสัมพันธวงศ์62020109736700000302204802020-07-102020-07-10
641014เขตพญาไท6202098981000000000100242020-07-102020-07-10
651015เขตธนบุรี6202021913260.301212000000100142020-07-102020-07-10
661016เขตบางกอกใหญ่62020131131100181508312461453202020-07-102020-07-10
671017เขตห้วยขวาง6202010700000000000002020-07-102020-07-10
681018เขตคลองสาน62020229229100000000000002020-07-102020-07-10
691019เขตตลิ่งชัน6202024520483.30200020401020402020-07-102020-07-10
701020เขตบางกอกน้อย62020175175100893010175002617517502020-07-102020-07-10
711021เขตบางขุนเทียน6202034600000000000002020-07-102020-07-10
721022เขตภาษีเจริญ6202026800000000000002020-07-102020-07-10
731023เขตหนองแขม6202040230976.930930930930930930900030902020-07-102020-07-10
741024เขตราษฎร์บูรณะ620201283829.70000000003802020-07-102020-07-10
751025เขตบางพลัด6202026400000000000002020-07-102020-07-10
761026เขตดินแดง620201111111000132002200373702020-07-102020-07-10
771027เขตบึงกุ่ม6202028917660.900000000017602020-07-102020-07-10
781028เขตสาทร6202017400000000000002020-07-102020-07-10
791029เขตบางซื่อ62020232232100000002090020901162020-07-102020-07-10
801030เขตจตุจักร6202032932910006000000032802020-07-102020-07-10
811031เขตบางคอแหลม620201761257103902641855131302020-07-102020-07-10
821032เขตประเวศ6202028325590.11429280005180732020-07-102020-07-10
831033เขตคลองเตย6202040725261.901770001770075002020-07-102020-07-10
841034เขตสวนหลวง6202028623682.5022502260000225002020-07-102020-07-10
851035เขตจอมทอง6202031026585.523020621521421521221220522026302020-07-102020-07-10
861036เขตดอนเมือง6202057157110000000000057102020-07-102020-07-10
871037เขตราชเทวี6202013400000000000002020-07-102020-07-10
881038เขตลาดพร้าว6202027612545.385366653210826302020-07-102020-07-10
891039เขตวัฒนา6202014614196.60100059013164832020-07-102020-07-10
901040เขตบางแค6202022521193.8021102112110000002020-07-102020-07-10
911041เขตหลักสี่62020420420100420420804204200042042002020-07-102020-07-10
921042เขตสายไหม6202051500000000000002020-07-102020-07-10
931043เขตคันนายาว62020282282100000000016026602020-07-102020-07-10
941044เขตสะพานสูง6202023923910021621621600000023902020-07-102020-07-10
951045เขตวังทองหลาง6202026116362.500001320002713202020-07-102020-07-10
961046เขตคลองสามวา6202044030469.100000000304002020-07-102020-07-10
971047เขตบางนา62020200200100017800050000842020-07-102020-07-10
981048เขตทวีวัฒนา62020147147100000000000002020-07-102020-07-10
991049เขตทุ่งครุ6202019416082.5417301213941437115222020-07-102020-07-10
1001050เขตบางบอน62020807998.80790000100002020-07-102020-07-10
1011001เขตพระนคร10201998000000000000272020-07-152020-07-15
1021002เขตดุสิต10201929600000000000002020-07-152020-07-15
1031003เขตหนองจอก10201954143981.1000000000002020-07-152020-07-15
1041004เขตบางรัก102019746081.10000000000552020-07-152020-07-15
1051005เขตบางเขน10201928000000000000002020-07-152020-07-15
1061006เขตบางกะปิ1020191908946.80000000100882020-07-152020-07-15
1071007เขตปทุมวัน1020197100000000000002020-07-152020-07-15
1081008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย1020191076964.5000000000002020-07-152020-07-15
1091009เขตพระโขนง10201924820381.90900010000002020-07-152020-07-15
1101010เขตมีนบุรี10201942236486.3000028001200902020-07-152020-07-15
1111011เขตลาดกระบัง102019538173.2000000000002020-07-152020-07-15
1121012เขตยานนาวา1020199500000000000002020-07-152020-07-15
1131013เขตสัมพันธวงศ์1020191096862.4000000000002020-07-152020-07-15
1141014เขตพญาไท102019981919.40000000000242020-07-152020-07-15
1151015เขตธนบุรี1020192195826.50400000000142020-07-152020-07-15
1161016เขตบางกอกใหญ่1020191319270.20600090104002020-07-152020-07-15
1171017เขตห้วยขวาง10201910700000000000002020-07-152020-07-15
1181018เขตคลองสาน10201922918781.7000000000002020-07-152020-07-15
1191019เขตตลิ่งชัน10201924516266.100000162000002020-07-152020-07-15
1201020เขตบางกอกน้อย10201917512169.18640101700779002020-07-152020-07-15
1211021เขตบางขุนเทียน10201934600000000000002020-07-152020-07-15
1221022เขตภาษีเจริญ10201926800000000000002020-07-152020-07-15
1231023เขตหนองแขม10201940230976.9267267267267267267000002020-07-152020-07-15
1241024เขตราษฎร์บูรณะ10201912875.5000000000002020-07-152020-07-15
1251025เขตบางพลัด10201926400000000000002020-07-152020-07-15
1261026เขตดินแดง1020191117971.20000000034002020-07-152020-07-15
1271027เขตบึงกุ่ม10201928913847.8000000000002020-07-152020-07-15
1281028เขตสาทร10201917400000000000002020-07-152020-07-15
1291029เขตบางซื่อ102019232238102.600000000001162020-07-152020-07-15
1301030เขตจตุจักร10201932961.8000000000002020-07-152020-07-15
1311031เขตบางคอแหลม102019176125710000000013002020-07-152020-07-15
1321032เขตประเวศ10201928324887.60000000000732020-07-152020-07-15
1331033เขตคลองเตย10201940721853.6000000000002020-07-152020-07-15
1341034เขตสวนหลวง10201928623381.50209021800000002020-07-152020-07-15
1351035เขตจอมทอง10201931017757.1000000000002020-07-152020-07-15
1361036เขตดอนเมือง102019571571100000000000002020-07-152020-07-15
1371037เขตราชเทวี10201913400000000000002020-07-152020-07-15
1381038เขตลาดพร้าว10201927612545.38536665320082002020-07-152020-07-15
1391039เขตวัฒนา10201914612585.6010001101010032020-07-152020-07-15
1401040เขตบางแค10201922516472.9000000000002020-07-152020-07-15
1411041เขตหลักสี่10201942038691.95637400386800386002020-07-152020-07-15
1421042เขตสายไหม10201951500000000000002020-07-152020-07-15
1431043เขตคันนายาว10201928227396.8000000000002020-07-152020-07-15
1441044เขตสะพานสูง1020192392391000239239000000002020-07-152020-07-15
1451045เขตวังทองหลาง10201926111544.1000000000002020-07-152020-07-15
1461046เขตคลองสามวา10201944024655.9000000000002020-07-152020-07-15
1471047เขตบางนา10201920015879015800000000842020-07-152020-07-15
1481048เขตทวีวัฒนา10201914710168.7000000000002020-07-152020-07-15
1491049เขตทุ่งครุ10201919413569.62380212648330222020-07-152020-07-15
1501050เขตบางบอน102019803847.5000000000002020-07-152020-07-15
1511001เขตพระนคร11201998000000000000272020-07-152020-07-15
1521002เขตดุสิต11201929600000000000002020-07-152020-07-15
1531003เขตหนองจอก11201954143981.1000000000002020-07-152020-07-15
1541004เขตบางรัก112019746081.10000000000552020-07-152020-07-15
1551005เขตบางเขน11201928000000000000002020-07-152020-07-15
1561006เขตบางกะปิ1120191908946.80000000100882020-07-152020-07-15
1571007เขตปทุมวัน1120197100000000000002020-07-152020-07-15
1581008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย1120191076964.5000000000002020-07-152020-07-15
1591009เขตพระโขนง11201924820381.90900010000002020-07-152020-07-15
1601010เขตมีนบุรี11201942236486.3000028001200902020-07-152020-07-15
1611011เขตลาดกระบัง112019538173.2000000000002020-07-152020-07-15
1621012เขตยานนาวา1120199500000000000002020-07-152020-07-15
1631013เขตสัมพันธวงศ์1120191096862.4000000000002020-07-152020-07-15
1641014เขตพญาไท112019981919.40000000000242020-07-152020-07-15
1651015เขตธนบุรี1120192195826.50400000000142020-07-152020-07-15
1661016เขตบางกอกใหญ่1120191319270.20600090104002020-07-152020-07-15
1671017เขตห้วยขวาง11201910700000000000002020-07-152020-07-15
1681018เขตคลองสาน11201922918781.7000000000002020-07-152020-07-15
1691019เขตตลิ่งชัน11201924516266.100000162000002020-07-152020-07-15
1701020เขตบางกอกน้อย11201917512169.18640101700779002020-07-152020-07-15
1711021เขตบางขุนเทียน11201934600000000000002020-07-152020-07-15
1721022เขตภาษีเจริญ11201926800000000000002020-07-152020-07-15
1731023เขตหนองแขม11201940230976.9267267267267267267000002020-07-152020-07-15
1741024เขตราษฎร์บูรณะ11201912875.5000000000002020-07-152020-07-15
1751025เขตบางพลัด11201926400000000000002020-07-152020-07-15
1761026เขตดินแดง1120191117971.20000000034002020-07-152020-07-15
1771027เขตบึงกุ่ม11201928913847.8000000000002020-07-152020-07-15
1781028เขตสาทร11201917400000000000002020-07-152020-07-15
1791029เขตบางซื่อ112019232238102.600000000001162020-07-152020-07-15
1801030เขตจตุจักร11201932961.8000000000002020-07-152020-07-15
1811031เขตบางคอแหลม112019176125710000000013002020-07-152020-07-15
1821032เขตประเวศ11201928324887.60000000000732020-07-152020-07-15
1831033เขตคลองเตย11201940721853.6000000000002020-07-152020-07-15
1841034เขตสวนหลวง11201928623381.50209021800000002020-07-152020-07-15
1851035เขตจอมทอง11201931017757.1000000000002020-07-152020-07-15
1861036เขตดอนเมือง112019571571100000000000002020-07-152020-07-15
1871037เขตราชเทวี11201913400000000000002020-07-152020-07-15
1881038เขตลาดพร้าว11201927612545.38536665320082002020-07-152020-07-15
1891039เขตวัฒนา11201914612585.6010001101010032020-07-152020-07-15
1901040เขตบางแค11201922516472.9000000000002020-07-152020-07-15
1911041เขตหลักสี่11201942038691.95637400386800386002020-07-152020-07-15
1921042เขตสายไหม11201951500000000000002020-07-152020-07-15
1931043เขตคันนายาว11201928227396.8000000000002020-07-152020-07-15
1941044เขตสะพานสูง1120192392391000239239000000002020-07-152020-07-15
1951045เขตวังทองหลาง11201926111544.1000000000002020-07-152020-07-15
1961046เขตคลองสามวา11201944024655.9000000000002020-07-152020-07-15
1971047เขตบางนา11201920015879015800000000842020-07-152020-07-15
1981048เขตทวีวัฒนา11201914710168.7000000000002020-07-152020-07-15
1991049เขตทุ่งครุ11201919413569.62380212648330222020-07-152020-07-15
2001050เขตบางบอน112019803847.5000000000002020-07-152020-07-15
2011001เขตพระนคร12201998000000000000272020-07-152020-07-15
2021002เขตดุสิต12201929600000000000002020-07-152020-07-15
2031003เขตหนองจอก12201954143981.1000000000002020-07-152020-07-15
2041004เขตบางรัก122019746081.10000000000552020-07-152020-07-15
2051005เขตบางเขน12201928000000000000002020-07-152020-07-15
2061006เขตบางกะปิ1220191908946.80000000100882020-07-152020-07-15
2071007เขตปทุมวัน1220197100000000000002020-07-152020-07-15
2081008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย1220191076964.5000000000002020-07-152020-07-15
2091009เขตพระโขนง12201924820381.90900010000002020-07-152020-07-15
2101010เขตมีนบุรี12201942236486.3000028001200902020-07-152020-07-15
2111011เขตลาดกระบัง122019538499.1000000000002020-07-152020-07-15
2121012เขตยานนาวา1220199500000000000002020-07-152020-07-15
2131013เขตสัมพันธวงศ์1220191096862.4000000000002020-07-152020-07-15
2141014เขตพญาไท122019987576.50000000000242020-07-152020-07-15
2151015เขตธนบุรี1220192195826.50400000000142020-07-152020-07-15
2161016เขตบางกอกใหญ่1220191319270.20600090104002020-07-152020-07-15
2171017เขตห้วยขวาง12201910700000000000002020-07-152020-07-15
2181018เขตคลองสาน12201922918781.7000000000002020-07-152020-07-15
2191019เขตตลิ่งชัน12201924516266.100000162000002020-07-152020-07-15
2201020เขตบางกอกน้อย12201917512169.18640101700779002020-07-152020-07-15
2211021เขตบางขุนเทียน12201934600000000000002020-07-152020-07-15
2221022เขตภาษีเจริญ12201926800000000000002020-07-152020-07-15
2231023เขตหนองแขม12201940230976.9267267267267267267000002020-07-152020-07-15
2241024เขตราษฎร์บูรณะ12201912875.5000000000002020-07-152020-07-15
2251025เขตบางพลัด12201926400000000000002020-07-152020-07-15
2261026เขตดินแดง1220191117971.20000000034002020-07-152020-07-15
2271027เขตบึงกุ่ม12201928913847.8000000000002020-07-152020-07-15
2281028เขตสาทร12201917400000000000002020-07-152020-07-15
2291029เขตบางซื่อ122019232238102.600000000001162020-07-152020-07-15
2301030เขตจตุจักร12201932961.8000000000002020-07-152020-07-15
2311031เขตบางคอแหลม122019176125710000000013002020-07-152020-07-15
2321032เขตประเวศ12201928324887.60000000000732020-07-152020-07-15
2331033เขตคลองเตย12201940721853.6000000000002020-07-152020-07-15
2341034เขตสวนหลวง12201928623381.50209021800000002020-07-152020-07-15
2351035เขตจอมทอง12201931017757.1000000000002020-07-152020-07-15
2361036เขตดอนเมือง122019571571100000000000002020-07-152020-07-15
2371037เขตราชเทวี12201913400000000000002020-07-152020-07-15
2381038เขตลาดพร้าว12201927612545.38536665320082002020-07-152020-07-15
2391039เขตวัฒนา12201914612585.6010001101010032020-07-152020-07-15
2401040เขตบางแค12201922516472.9000000000002020-07-152020-07-15
2411041เขตหลักสี่12201942038691.95637400386800386002020-07-152020-07-15
2421042เขตสายไหม12201951500000000000002020-07-152020-07-15
2431043เขตคันนายาว12201928227396.8000000000002020-07-152020-07-15
2441044เขตสะพานสูง1220192392391000239239000000002020-07-152020-07-15
2451045เขตวังทองหลาง12201926111544.1000000000002020-07-152020-07-15
2461046เขตคลองสามวา12201944024655.9000000000002020-07-152020-07-15
2471047เขตบางนา12201920015879015800000000842020-07-152020-07-15
2481048เขตทวีวัฒนา12201914710168.7000000000002020-07-152020-07-15
2491049เขตทุ่งครุ12201919413569.62380212648330222020-07-152020-07-15
2501050เขตบางบอน122019803847.5000000000002020-07-152020-07-15
2511001เขตพระนคร1202098000000000000272020-07-152020-07-15
2521002เขตดุสิต1202029600000000000002020-07-152020-07-15
2531003เขตหนองจอก1202054143981.1000000000002020-07-152020-07-15
2541004เขตบางรัก12020746081.101000000028552020-07-152020-07-15
2551005เขตบางเขน1202028000000000000002020-07-152020-07-15
2561006เขตบางกะปิ120201908946.80000000106882020-07-152020-07-15
2571007เขตปทุมวัน120207100000000000002020-07-152020-07-15
2581008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย120201076964.50000000036702020-07-152020-07-15
2591009เขตพระโขนง1202024821687.1090001000021002020-07-152020-07-15
2601010เขตมีนบุรี1202042241097.200004600120125902020-07-152020-07-15
2611011เขตลาดกระบัง12020538499.1000000000002020-07-152020-07-15
2621012เขตยานนาวา120209500000000000002020-07-152020-07-15
2631013เขตสัมพันธวงศ์120201096862.4000000000002020-07-152020-07-15
2641014เขตพญาไท12020987576.50000000100242020-07-152020-07-15
2651015เขตธนบุรี120202195826.5012120000000142020-07-152020-07-15
2661016เขตบางกอกใหญ่12020131153116.806000120104002020-07-152020-07-15
2671017เขตห้วยขวาง1202010700000000000002020-07-152020-07-15
2681018เขตคลองสาน12020229264115.3000000000002020-07-152020-07-15
2691019เขตตลิ่งชัน1202024520483.30000020400020402020-07-152020-07-15
2701020เขตบางกอกน้อย12020175182104893010175002617517502020-07-152020-07-15
2711021เขตบางขุนเทียน1202034600000000000002020-07-152020-07-15
2721022เขตภาษีเจริญ12020268000000000005202020-07-152020-07-15
2731023เขตหนองแขม1202040230976.927227227227227227200027202020-07-152020-07-15
2741024เขตราษฎร์บูรณะ1202012875.5000000000102020-07-152020-07-15
2751025เขตบางพลัด1202026400000000000002020-07-152020-07-15
2761026เขตดินแดง120201119585.6032002200343402020-07-152020-07-15
2771027เขตบึงกุ่ม1202028913847.800000000012702020-07-152020-07-15
2781028เขตสาทร1202017400000000000002020-07-152020-07-15
2791029เขตบางซื่อ12020232238102.60000011600001162020-07-152020-07-15
2801030เขตจตุจักร1202032961.8000000000002020-07-152020-07-15
2811031เขตบางคอแหลม120201761257103902641855131302020-07-152020-07-15
2821032เขตประเวศ1202028324887.6021000001208732020-07-152020-07-15
2831033เขตคลองเตย1202040725261.9000000000002020-07-152020-07-15
2841034เขตสวนหลวง1202028623381.5020902180000219002020-07-152020-07-15
2851035เขตจอมทอง1202031026585.5000000000002020-07-152020-07-15
2861036เขตดอนเมือง12020571571100000000000002020-07-152020-07-15
2871037เขตราชเทวี1202013400000000000002020-07-152020-07-15
2881038เขตลาดพร้าว1202027612545.385366653210826302020-07-152020-07-15
2891039เขตวัฒนา1202014612585.60100051010103232020-07-152020-07-15
2901040เขตบางแค1202022521193.8000000000002020-07-152020-07-15
2911041เขตหลักสี่120204204201004204208042080042042002020-07-152020-07-15
2921042เขตสายไหม1202051500000000000002020-07-152020-07-15
2931043เขตคันนายาว1202028227396.8000000000002020-07-152020-07-15
2941044เขตสะพานสูง12020239239100023923900000023902020-07-152020-07-15
2951045เขตวังทองหลาง1202026111544.1000000000002020-07-152020-07-15
2961046เขตคลองสามวา1202044024655.900000000241002020-07-152020-07-15
2971047เขตบางนา1202020015879015800000000842020-07-152020-07-15
2981048เขตทวีวัฒนา1202014710168.7000000000002020-07-152020-07-15
2991049เขตทุ่งครุ1202019413569.62366012134483395222020-07-152020-07-15
3001050เขตบางบอน12020803847.5000000000002020-07-152020-07-15
3011001เขตพระนคร2202098000000000000272020-07-152020-07-15
3021002เขตดุสิต2202029600000000000002020-07-152020-07-15
3031003เขตหนองจอก2202054143981.1000000000002020-07-152020-07-15
3041004เขตบางรัก22020746081.101000000028552020-07-152020-07-15
3051005เขตบางเขน2202028000000000000002020-07-152020-07-15
3061006เขตบางกะปิ220201908946.80000000106882020-07-152020-07-15
3071007เขตปทุมวัน220207100000000000002020-07-152020-07-15
3081008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย220201076964.50000000036702020-07-152020-07-15
3091009เขตพระโขนง2202024821687.1090001000021002020-07-152020-07-15
3101010เขตมีนบุรี2202042241097.200004600120125902020-07-152020-07-15
3111011เขตลาดกระบัง22020538499.1000000000002020-07-152020-07-15
3121012เขตยานนาวา220209500000000000002020-07-152020-07-15
3131013เขตสัมพันธวงศ์220201096862.4000000000002020-07-152020-07-15
3141014เขตพญาไท22020987576.50000000100242020-07-152020-07-15
3151015เขตธนบุรี220202195826.5012120000000142020-07-152020-07-15
3161016เขตบางกอกใหญ่22020131153116.806000120104002020-07-152020-07-15
3171017เขตห้วยขวาง2202010700000000000002020-07-152020-07-15
3181018เขตคลองสาน22020229264115.3000000000002020-07-152020-07-15
3191019เขตตลิ่งชัน2202024520483.30000020400020402020-07-152020-07-15
3201020เขตบางกอกน้อย22020175182104893010175002617517502020-07-152020-07-15
3211021เขตบางขุนเทียน2202034600000000000002020-07-152020-07-15
3221022เขตภาษีเจริญ22020268000000000005202020-07-152020-07-15
3231023เขตหนองแขม2202040230976.927227227227227227200027202020-07-152020-07-15
3241024เขตราษฎร์บูรณะ2202012875.5000000000102020-07-152020-07-15
3251025เขตบางพลัด2202026400000000000002020-07-152020-07-15
3261026เขตดินแดง220201119585.6032002200343402020-07-152020-07-15
3271027เขตบึงกุ่ม2202028913847.800000000012702020-07-152020-07-15
3281028เขตสาทร2202017400000000000002020-07-152020-07-15
3291029เขตบางซื่อ22020232238102.60000011600001162020-07-152020-07-15
3301030เขตจตุจักร2202032961.8000000000002020-07-152020-07-15
3311031เขตบางคอแหลม220201761257103902641855131302020-07-152020-07-15
3321032เขตประเวศ2202028324887.6021000001208732020-07-152020-07-15
3331033เขตคลองเตย2202040725261.9000000000002020-07-152020-07-15
3341034เขตสวนหลวง2202028623381.5020902180000219002020-07-152020-07-15
3351035เขตจอมทอง2202031026585.5000000000002020-07-152020-07-15
3361036เขตดอนเมือง22020571571100000000000002020-07-152020-07-15
3371037เขตราชเทวี2202013400000000000002020-07-152020-07-15
3381038เขตลาดพร้าว2202027612545.385366653210826302020-07-152020-07-15
3391039เขตวัฒนา2202014612585.60100051010103232020-07-152020-07-15
3401040เขตบางแค2202022521193.8000000000002020-07-152020-07-15
3411041เขตหลักสี่220204204201004204208042080042042002020-07-152020-07-15
3421042เขตสายไหม2202051500000000000002020-07-152020-07-15
3431043เขตคันนายาว2202028227396.8000000000002020-07-152020-07-15
3441044เขตสะพานสูง22020239239100023923900000023902020-07-152020-07-15
3451045เขตวังทองหลาง2202026111544.1000000000002020-07-152020-07-15
3461046เขตคลองสามวา2202044024655.900000000241002020-07-152020-07-15
3471047เขตบางนา2202020015879015800000000842020-07-152020-07-15
3481048เขตทวีวัฒนา2202014710168.7000000000002020-07-152020-07-15
3491049เขตทุ่งครุ2202019413569.62366012134483395222020-07-152020-07-15
3501050เขตบางบอน22020803847.5000000000002020-07-152020-07-15
3511001เขตพระนคร3202098000000000000272020-07-152020-07-15
3521002เขตดุสิต3202029600000000000002020-07-152020-07-15
3531003เขตหนองจอก3202054143981.1000000000002020-07-152020-07-15
3541004เขตบางรัก32020746081.101000000040552020-07-152020-07-15
3551005เขตบางเขน3202028000000000000002020-07-152020-07-15
3561006เขตบางกะปิ320201908946.80000000106882020-07-152020-07-15
3571007เขตปทุมวัน320207100000000000002020-07-152020-07-15
3581008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย320201077166.40000000036702020-07-152020-07-15
3591009เขตพระโขนง3202024821687.1090001000021002020-07-152020-07-15
3601010เขตมีนบุรี3202042241097.200004600120125902020-07-152020-07-15
3611011เขตลาดกระบัง32020538499.10200000004702020-07-152020-07-15
3621012เขตยานนาวา320209500000000000002020-07-152020-07-15
3631013เขตสัมพันธวงศ์320201096862.4000000000002020-07-152020-07-15
3641014เขตพญาไท32020987980.60000000100242020-07-152020-07-15
3651015เขตธนบุรี320202195826.5012120000000142020-07-152020-07-15
3661016เขตบางกอกใหญ่32020131153116.806000140114002020-07-152020-07-15
3671017เขตห้วยขวาง3202010700000000000002020-07-152020-07-15
3681018เขตคลองสาน32020229264115.3000000000002020-07-152020-07-15
3691019เขตตลิ่งชัน3202024520483.30000020400020402020-07-152020-07-15
3701020เขตบางกอกน้อย32020175182104893010175002617517502020-07-152020-07-15
3711021เขตบางขุนเทียน3202034600000000000002020-07-152020-07-15
3721022เขตภาษีเจริญ32020268000000000005202020-07-152020-07-15
3731023เขตหนองแขม3202040230976.927227227227227227200027202020-07-152020-07-15
3741024เขตราษฎร์บูรณะ3202012875.5000000000102020-07-152020-07-15
3751025เขตบางพลัด3202026400000000000002020-07-152020-07-15
3761026เขตดินแดง320201119585.6032002200343402020-07-152020-07-15
3771027เขตบึงกุ่ม3202028913847.800000000012702020-07-152020-07-15
3781028เขตสาทร3202017400000000000002020-07-152020-07-15
3791029เขตบางซื่อ32020232238102.60000011600001162020-07-152020-07-15
3801030เขตจตุจักร3202032961.8000000000002020-07-152020-07-15
3811031เขตบางคอแหลม320201761257103902641855131302020-07-152020-07-15
3821032เขตประเวศ3202028324887.6021000001208732020-07-152020-07-15
3831033เขตคลองเตย3202040725261.9000000000002020-07-152020-07-15
3841034เขตสวนหลวง3202028623381.5020902180000219002020-07-152020-07-15
3851035เขตจอมทอง3202031026585.5000000000002020-07-152020-07-15
3861036เขตดอนเมือง32020571571100000000000002020-07-152020-07-15
3871037เขตราชเทวี3202013400000000000002020-07-152020-07-15
3881038เขตลาดพร้าว3202027612545.385366653210826302020-07-152020-07-15
3891039เขตวัฒนา3202014612585.60100051010103232020-07-152020-07-15
3901040เขตบางแค3202022521193.80211002110000002020-07-152020-07-15
3911041เขตหลักสี่320204204201004204208042080042042002020-07-152020-07-15
3921042เขตสายไหม3202051500000000000002020-07-152020-07-15
3931043เขตคันนายาว3202028227396.8000000000002020-07-152020-07-15
3941044เขตสะพานสูง32020239239100023923900000023902020-07-152020-07-15
3951045เขตวังทองหลาง3202026116362.500001320002713202020-07-152020-07-15
3961046เขตคลองสามวา3202044024655.900000000241002020-07-152020-07-15
3971047เขตบางนา3202020015879015800050000842020-07-152020-07-15
3981048เขตทวีวัฒนา32020147163110.9000000000002020-07-152020-07-15
3991049เขตทุ่งครุ3202019413569.62366012134483395222020-07-152020-07-15
4001050เขตบางบอน32020807998.80790000000002020-07-152020-07-15
4011001เขตพระนคร4202098000000000000272020-07-152020-07-15
4021002เขตดุสิต4202029600000000000002020-07-152020-07-15
4031003เขตหนองจอก4202054143981.1000000000002020-07-152020-07-15
4041004เขตบางรัก42020746081.101000000040552020-07-152020-07-15
4051005เขตบางเขน4202028000000000000002020-07-152020-07-15
4061006เขตบางกะปิ420201908946.80000000106882020-07-152020-07-15
4071007เขตปทุมวัน420207100000000000002020-07-152020-07-15
4081008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย420201077166.40000000036702020-07-152020-07-15
4091009เขตพระโขนง4202024821687.1090001000021602020-07-152020-07-15
4101010เขตมีนบุรี4202042241097.200004600120125902020-07-152020-07-15
4111011เขตลาดกระบัง42020538499.10200000004702020-07-152020-07-15
4121012เขตยานนาวา420209500000000000002020-07-152020-07-15
4131013เขตสัมพันธวงศ์420201096862.4000000000002020-07-152020-07-15
4141014เขตพญาไท42020987980.60000000100242020-07-152020-07-15
4151015เขตธนบุรี420202195826.5012120000000142020-07-152020-07-15
4161016เขตบางกอกใหญ่42020131153116.806000140114002020-07-152020-07-15
4171017เขตห้วยขวาง4202010700000000000002020-07-152020-07-15
4181018เขตคลองสาน42020229264115.3000000000002020-07-152020-07-15
4191019เขตตลิ่งชัน4202024520483.30000020400020402020-07-152020-07-15
4201020เขตบางกอกน้อย42020175182104893010175002617517502020-07-152020-07-15
4211021เขตบางขุนเทียน4202034600000000000002020-07-152020-07-15
4221022เขตภาษีเจริญ42020268000000000005202020-07-152020-07-15
4231023เขตหนองแขม4202040230976.927227227227227227200027202020-07-152020-07-15
4241024เขตราษฎร์บูรณะ4202012875.5000000000102020-07-152020-07-15
4251025เขตบางพลัด4202026400000000000002020-07-152020-07-15
4261026เขตดินแดง420201119585.6032002200343402020-07-152020-07-15
4271027เขตบึงกุ่ม4202028913847.800000000012702020-07-152020-07-15
4281028เขตสาทร4202017400000000000002020-07-152020-07-15
4291029เขตบางซื่อ42020232238102.60000011600001162020-07-152020-07-15
4301030เขตจตุจักร4202032961.8000000000002020-07-152020-07-15
4311031เขตบางคอแหลม420201761257103902641855131302020-07-152020-07-15
4321032เขตประเวศ4202028324887.6021000001208732020-07-152020-07-15
4331033เขตคลองเตย4202040725261.9000000000002020-07-152020-07-15
4341034เขตสวนหลวง4202028623381.5020902180000219002020-07-152020-07-15
4351035เขตจอมทอง4202031026585.5000000000002020-07-152020-07-15
4361036เขตดอนเมือง42020571571100000000000002020-07-152020-07-15
4371037เขตราชเทวี4202013400000000000002020-07-152020-07-15
4381038เขตลาดพร้าว4202027612545.385366653210826302020-07-152020-07-15
4391039เขตวัฒนา4202014612585.60100051010103232020-07-152020-07-15
4401040เขตบางแค4202022521193.80211002110000002020-07-152020-07-15
4411041เขตหลักสี่420204204201004204208042080042042002020-07-152020-07-15
4421042เขตสายไหม4202051500000000000002020-07-152020-07-15
4431043เขตคันนายาว4202028227396.8000000000002020-07-152020-07-15
4441044เขตสะพานสูง42020239239100023923900000023902020-07-152020-07-15
4451045เขตวังทองหลาง4202026116362.500001320002713202020-07-152020-07-15
4461046เขตคลองสามวา4202044024655.900000000241002020-07-152020-07-15
4471047เขตบางนา4202020015879015800050000842020-07-152020-07-15
4481048เขตทวีวัฒนา42020147163110.9000000000002020-07-152020-07-15
4491049เขตทุ่งครุ4202019413569.62366012134483395222020-07-152020-07-15
4501050เขตบางบอน42020807998.80790000000002020-07-152020-07-15ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0094 : จำนวนอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด)

ตาราง : ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : 1) จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 2) จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน

idhccodehcnamethrepmonthrepyearvolbma_trainvolbma_activevolbma_active_rvolbma_commuvolbma_partvolbma_counseladddateupdatedate
1HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ520209000002020-05-262020-05-26
2HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ520209000002020-05-262020-05-26
3HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ520209444.44442020-05-262020-05-26
4HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง520209000002020-05-262020-05-26
5HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์520209000002020-05-262020-05-26
6HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง520209000002020-05-262020-05-26
7HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์520209000002020-05-262020-05-26
8HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง520209000002020-05-262020-05-26
9HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย520209000002020-05-262020-05-26
10HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท520209444.44332020-05-262020-05-26
11HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์520209000002020-05-262020-05-26
12HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ520209444.44442020-05-262020-05-26
13HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช520209000002020-05-262020-05-26
14HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง520209000002020-05-262020-05-26
15HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว520209111.11112020-05-262020-05-26
16HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี520209555.64552020-05-262020-05-26
17HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์520209000002020-05-262020-05-26
18HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล520209000002020-05-262020-05-26
19HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง520209777.87672020-05-262020-05-26
20HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด520209000002020-05-262020-05-26
21HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง52020991009942020-05-262020-05-26
22HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ520209000002020-05-262020-05-26
23HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา520209444.44222020-05-262020-05-26
24HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน520209000002020-05-262020-05-26
25HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง520209444.44242020-05-262020-05-26
26HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์520209777.87662020-05-262020-05-26
27HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี520209000002020-05-262020-05-26
28HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร520209444.44442020-05-262020-05-26
29HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม520209000002020-05-262020-05-26
30HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร520209111.10112020-05-262020-05-26
31HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก520209000002020-05-262020-05-26
32HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม520209000002020-05-262020-05-26
33HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี520209333.33322020-05-262020-05-26
34HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก520209222.22022020-05-262020-05-26
35HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล520209000002020-05-262020-05-26
36HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา520209000002020-05-262020-05-26
37HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ520209000002020-05-262020-05-26
38HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ520209444.44442020-05-262020-05-26
39HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค520209000002020-05-262020-05-26
40HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย520209333.33332020-05-262020-05-26
41HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา520209000002020-05-262020-05-26
42HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี520209111.11102020-05-262020-05-26
43HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก520209000002020-05-262020-05-26
44HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า520209000002020-05-262020-05-26
45HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ520209777.87542020-05-262020-05-26
46HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง520209000002020-05-262020-05-26
47HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ520209444.44432020-05-262020-05-26
48HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา52020991009662020-05-262020-05-26
49HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม520209000002020-05-262020-05-26
50HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน520209000002020-05-262020-05-26
51HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก520209555.65522020-05-262020-05-26
52HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง520209000002020-05-262020-05-26
53HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม520209000002020-05-262020-05-26
54HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์520209000002020-05-262020-05-26
55HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ520209000002020-05-262020-05-26
56HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ520209000002020-05-262020-05-26
57HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม520209000002020-05-262020-05-26
58HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ520209000002020-05-262020-05-26
59HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์520209333.33222020-05-262020-05-26
60HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์520209000002020-05-262020-05-26
61HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา520209000002020-05-262020-05-26
62HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย520209222.22002020-05-262020-05-26
63HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา520209000002020-05-262020-05-26
64HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน520209333.33312020-05-262020-05-26
65HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4520209000002020-05-262020-05-26
66HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา520209000002020-05-262020-05-26
67HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง520209666.76662020-05-262020-05-26
68HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์520209111.11102020-05-262020-05-26
69HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ620209000002020-07-102020-07-10
70HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ620209000002020-07-102020-07-10
71HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ620209444.44442020-07-102020-07-10
72HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง620209000002020-07-102020-07-10
73HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์620209000002020-07-102020-07-10
74HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง620209000002020-07-102020-07-10
75HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์620209000002020-07-102020-07-10
76HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง620209000002020-07-102020-07-10
77HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย620209000002020-07-102020-07-10
78HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท620209444.44332020-07-102020-07-10
79HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์6202090