โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

8. อัตราการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ 15 – 19 ปี : 254

ค่าเป้าหมาย ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ : 15

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วย%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ต่อได้รับการฝากครรภ์และคลอดอย่างมีคุณภาพ หมายถึง วัยรุ่นอายุ 10 – 19 ปี ที่ตั้งครรภ์ต่อได้รับการส่งต่อเข้ารับบริการฝากครรภ์ในอายุครรภ์ที่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ และมาฝากครรภ์อย่างน้อย 3 ครั้ง ไตรมาสละอย่างน้อย 1 ครั้ง (ตรวจสอบจากสมุดฝากครรภ์จากโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานบริการสุขภาพนอกสังกัดฯ ได้) ตลอดจนได้รับการคลอดอย่างมีคุณภาพตามระบบ ANC

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนวัยรุ่นตั้งครรภ์อายุ 10 - 19 ปี ที่ตั้งครรภ์ต่อได้เข้ารับบริการฝากครรภ์และการคลอดอย่างมีคุณภาพ หารด้วย จำนวนวัยรุ่นอายุ 10 – 19 ปี ที่มารับบริการคลอดบุตรทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (เก็บข้อมูลจากห้องคลอด) คูณด้วย 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการแพทย์ เป็นหลัก / สำนักอนามัย สนับสนุน

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0212 : จำนวนการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ 15 – 19 ปี ในปีปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0213 : จำนวนผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด ในปีปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี)