โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

9. กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล : 255

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วย%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

– กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า หมายถึง ผู้รับบริการในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครที่คัดกรองภาวะซึมเศร้า ด้วย 2Q แล้วมีผลเป็นบวก – การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า หมายถึง การดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา เช่น การให้คำปรึกษา การส่งต่อเพื่อรักษา การเยี่ยมติดตาม เป็นต้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้รับบริการในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครที่เสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแลช่วยเหลือ X 100 หารด้วย จำนวนผู้รับบริการที่เสี่ยงภาวะซึมเศร้าทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

ผลการปฏิบัติราชการประจำปี / สำนักอนามัย และ สำนักการแพทย์

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0214 : จำนวนคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับ การดูแล)

ตาราง : กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง :

idhccodehcnamethdcoderepmonthrepyearment_depressionment_treatment_consultment_educatement_visitment_psyment_referment_otherment_resultadddateupdatedate
1HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ10010420200000000002020-06-012020-06-01
2HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ10370420200000000002020-06-012020-06-01
3HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ10290420200000000002020-06-012020-06-01
4HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง10260420200000000002020-06-012020-06-01
5HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์10070420200000000002020-06-012020-06-01
6HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง10020420200000000002020-06-012020-06-01
7HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์10120420200000000002020-06-012020-06-01
8HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง10470420200000000002020-06-012020-06-01
9HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย10010420200000000002020-06-012020-06-01
10HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท10330420200000000002020-06-012020-06-01
11HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์10140420200000000002020-06-012020-06-01
12HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ10310420200000000002020-06-012020-06-01
13HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช10130420200000000002020-06-012020-06-01
15HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว10170420200000000002020-06-012020-06-01
16HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี10070420200000000002020-06-012020-06-01
17HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์10300420200000000002020-06-012020-06-01
18HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล10310420200000000002020-06-012020-06-01
19HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง10290420200000000002020-06-012020-06-01
20HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด10080420200000000002020-06-012020-06-01
21HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1039042020110001001002020-06-012020-06-01
22HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ10340420200000000002020-06-012020-06-01
24HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน10300420200000000002020-06-012020-06-01
25HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง10170420200000000002020-06-012020-06-01
26HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์10150420200000000002020-06-012020-06-01
27HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์10150420200000000002020-06-012020-06-01
29HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1035042020444440001002020-06-012020-06-01
30HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม10200420200000000002020-06-012020-06-01
31HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร10250420200000000002020-06-012020-06-01
32HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก10090420200000000002020-06-012020-06-01
33HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม10160420200000000002020-06-012020-06-01
34HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี10090420200000000002020-06-012020-06-01
35HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก10060420200000000002020-06-012020-06-01
36HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล10150420200000000002020-06-012020-06-01
37HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา10340420200000000002020-06-012020-06-01
38HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ10020420200000000002020-06-012020-06-01
39HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ10240420200000000002020-06-012020-06-01
40HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค10400420200000000002020-06-012020-06-01
41HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย10330420200000000002020-06-012020-06-01
42HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา10210420200000000002020-06-012020-06-01
43HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี10100420200000000002020-06-012020-06-01
44HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก10030420200000000002020-06-012020-06-01
45HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า10110420200000000002020-06-012020-06-01
28HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1018042020111000001002020-06-012020-09-03
23HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1004042020110001001002020-06-012020-09-14
46HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ10110420200000000002020-06-012020-06-01
47HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง10220420200000000002020-06-012020-06-01
48HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ10230420200000000002020-06-012020-06-01
49HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา10190420200000000002020-06-012020-06-01
50HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม10270420200000000002020-06-012020-06-01
51HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน10140420200000000002020-06-012020-06-01
52HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก10260420200000000002020-06-012020-06-01
53HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1041042020111000001002020-06-012020-06-01
54HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม10490420200000000002020-06-012020-06-01
55HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์10120420200000000002020-06-012020-06-01
56HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ10270420200000000002020-06-012020-06-01
57HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ10320420200000000002020-06-012020-06-01
58HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม10240420200000000002020-06-012020-06-01
59HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ10490420200000000002020-06-012020-06-01
60HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์1036042020111000001002020-06-012020-06-01
61HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์10420420200000000002020-06-012020-06-01
62HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา10220420200000000002020-06-012020-06-01
63HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย10280420200000000002020-06-012020-06-01
64HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา10460420200000000002020-06-012020-06-01
65HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน10500420200000000002020-06-012020-06-01
66HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 410380420200000000002020-06-012020-06-01
67HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา10480420200000000002020-06-012020-06-01
68HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง10440420200000000002020-06-012020-06-01
69HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ10010320200000000002020-06-012020-06-01
70HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ10370320200000000002020-06-012020-06-01
72HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง10260320200000000002020-06-012020-06-01
73HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์10070320200000000002020-06-012020-06-01
74HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1002032020222000001002020-06-012020-06-01
75HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์10120320200000000002020-06-012020-06-01
76HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง10470320200000000002020-06-012020-06-01
77HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1001032020111010001002020-06-012020-06-01
78HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท10330320200000000002020-06-012020-06-01
79HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์10140320200000000002020-06-012020-06-01
80HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ10310320200000000002020-06-012020-06-01
81HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช10130320200000000002020-06-012020-06-01
82HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1031032020222000001002020-06-012020-06-01
83HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว10170320200000000002020-06-012020-06-01
84HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี10070320200000000002020-06-012020-06-01
85HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์10300320200000000002020-06-012020-06-01
86HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล10310320200000000002020-06-012020-06-01
87HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง10290320200000000002020-06-012020-06-01
88HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด10080320200000000002020-06-012020-06-01
89HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1039032020221001001002020-06-012020-06-01
90HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ10340320200000000002020-06-012020-06-01
92HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1030032020333010301002020-06-012020-06-01
93HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง10170320200000000002020-06-012020-06-01
94HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์10150320200000000002020-06-012020-06-01
95HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์10150320200000000002020-06-012020-06-01
97HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1035032020333320001002020-06-012020-06-01
98HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม10200320200000000002020-06-012020-06-01
99HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร10250320200000000002020-06-012020-06-01
100HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก10090320200000000002020-06-012020-06-01
101HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1016032020222000001002020-06-012020-06-01
102HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี10090320200000000002020-06-012020-06-01
103HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก10060320200000000002020-06-012020-06-01
104HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล10150320200000000002020-06-012020-06-01
105HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา10340320200000000002020-06-012020-06-01
106HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ10020320200000000002020-06-012020-06-01
107HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1024032020111000001002020-06-012020-06-01
108HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค10400320200000000002020-06-012020-06-01
109HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย10330320200000000002020-06-012020-06-01
110HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา10210320200000000002020-06-012020-06-01
111HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี10100320200000000002020-06-012020-06-01
112HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1003032020111100001002020-06-012020-06-01
113HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า10110320200000000002020-06-012020-06-01
114HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ1011032020111100001002020-06-012020-06-01
115HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง10220320200000000002020-06-012020-06-01
116HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ10230320200000000002020-06-012020-06-01
117HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา10190320200000000002020-06-012020-06-01
118HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม10270320200000000002020-06-012020-06-01
119HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน10140320200000000002020-06-012020-06-01
120HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก10260320200000000002020-06-012020-06-01
121HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1041032020222000001002020-06-012020-06-01
122HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม10490320200000000002020-06-012020-06-01
123HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์10120320200000000002020-06-012020-06-01
124HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ10270320200000000002020-06-012020-06-01
125HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ10320320200000000002020-06-012020-06-01
126HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม10240320200000000002020-06-012020-06-01
127HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ10490320200000000002020-06-012020-06-01
128HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์10360320200000000002020-06-012020-06-01
129HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์10420320200000000002020-06-012020-06-01
130HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา1022032020111001001002020-06-012020-06-01
131HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1028032020111000101002020-06-012020-06-01
132HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1046032020222000001002020-06-012020-06-01
133HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน10500320200000000002020-06-012020-06-01
91HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1004032020110000011002020-06-012020-09-14
134HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 410380320200000000002020-06-012020-06-01
135HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา10480320200000000002020-06-012020-06-01
136HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง10440320200000000002020-06-012020-06-01
137HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ10010220200000000002020-06-012020-06-01
138HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ10370220200000000002020-06-012020-06-01
139HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ10290220200000000002020-06-012020-06-01
140HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง10260220200000000002020-06-012020-06-01
141HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์10070220200000000002020-06-012020-06-01
142HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง10020220200000000002020-06-012020-06-01
143HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์10120220200000000002020-06-012020-06-01
144HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง10470220200000000002020-06-012020-06-01
145HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย10010220200000000002020-06-012020-06-01
146HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท10330220200000000002020-06-012020-06-01
147HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์10140220200000000002020-06-012020-06-01
148HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ10310220200000000002020-06-012020-06-01
150HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1031022020111000001002020-06-012020-06-01
151HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว1017022020111000001002020-06-012020-06-01
152HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี10070220200000000002020-06-012020-06-01
153HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์10300220200000000002020-06-012020-06-01
154HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล10310220200000000002020-06-012020-06-01
155HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง10290220200000000002020-06-012020-06-01
156HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด10080220200000000002020-06-012020-06-01
157HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1039022020111000001002020-06-012020-06-01
158HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ10340220200000000002020-06-012020-06-01
159HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา10040220200000000002020-06-012020-06-01
160HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1030022020111000001002020-06-012020-06-01
161HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง10170220200000000002020-06-012020-06-01
162HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์10150220200000000002020-06-012020-06-01
163HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์10150220200000000002020-06-012020-06-01
164HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1018022020222000001002020-06-012020-06-01
165HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1035022020444430001002020-06-012020-06-01
166HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม10200220200000000002020-06-012020-06-01
167HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร10250220200000000002020-06-012020-06-01
168HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก10090220200000000002020-06-012020-06-01
169HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1016022020111000001002020-06-012020-06-01
170HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี10090220200000000002020-06-012020-06-01
171HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก10060220200000000002020-06-012020-06-01
172HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล10150220200000000002020-06-012020-06-01
173HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา10340220200000000002020-06-012020-06-01
174HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ10020220200000000002020-06-012020-06-01
175HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1024022020111000001002020-06-012020-06-01
176HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค10400220200000000002020-06-012020-06-01
177HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย10330220200000000002020-06-012020-06-01
399HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ10491220190000000002020-06-102020-06-10
178HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา10210220200000000002020-06-012020-06-01
179HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี10100220200000000002020-06-012020-06-01
180HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก10030220200000000002020-06-012020-06-01
181HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า10110220200000000002020-06-012020-06-01
182HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ10110220200000000002020-06-012020-06-01
183HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง10220220200000000002020-06-012020-06-01
184HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ10230220200000000002020-06-012020-06-01
185HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา10190220200000000002020-06-012020-06-01
186HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม10270220200000000002020-06-012020-06-01
187HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน10140220200000000002020-06-012020-06-01
188HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก10260220200000000002020-06-012020-06-01
189HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง10410220200000000002020-06-012020-06-01
190HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม10490220200000000002020-06-012020-06-01
191HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์10120220200000000002020-06-012020-06-01
192HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ10270220200000000002020-06-012020-06-01
193HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ10320220200000000002020-06-012020-06-01
194HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม10240220200000000002020-06-012020-06-01
195HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ10490220200000000002020-06-012020-06-01
196HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์10360220200000000002020-06-012020-06-01
197HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์10420220200000000002020-06-012020-06-01
198HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา1022022020221001001002020-06-012020-06-01
199HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย10280220200000000002020-06-012020-06-01
200HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1046022020111010001002020-06-012020-06-01
201HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน10500220200000000002020-06-012020-06-01
202HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 410380220200000000002020-06-012020-06-01
203HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา1048022020111100001002020-06-012020-06-01
204HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง10440220200000000002020-06-012020-06-01
205HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ10011020190000000002020-06-102020-06-10
206HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ10371020190000000002020-06-102020-06-10
208HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง10261020190000000002020-06-102020-06-10
209HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์10071020190000000002020-06-102020-06-10
210HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1002102019111000101002020-06-102020-06-10
211HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์10121020190000000002020-06-102020-06-10
212HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง10471020190000000002020-06-102020-06-10
213HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1001102019222000001002020-06-102020-06-10
214HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท10331020190000000002020-06-102020-06-10
215HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์1014102019111010001002020-06-102020-06-10
216HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1031102019333102001002020-06-102020-06-10
217HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช10131020190000000002020-06-102020-06-10
218HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1031102019444000301002020-06-102020-06-10
219HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว1017102019111000001002020-06-102020-06-10
220HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี10071020190000000002020-06-102020-06-10
221HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์10301020190000000002020-06-102020-06-10
222HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล10311020190000000002020-06-102020-06-10
223HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง10291020190000000002020-06-102020-06-10
224HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด10081020190000000002020-06-102020-06-10
225HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง10391020190000000002020-06-102020-06-10
226HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ10341020190000000002020-06-102020-06-10
228HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1030102019555005001002020-06-102020-06-10
229HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง10171020190000000002020-06-102020-06-10
230HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์10151020190000000002020-06-102020-06-10
231HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์10151020190000000002020-06-102020-06-10
232HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1018102019333000001002020-06-102020-06-10
233HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1035102019444430001002020-06-102020-06-10
234HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม10201020190000000002020-06-102020-06-10
235HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร10251020190000000002020-06-102020-06-10
236HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก10091020190000000002020-06-102020-06-10
237HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1016102019171717000001002020-06-102020-06-10
238HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี10091020190000000002020-06-102020-06-10
239HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก10061020190000000002020-06-102020-06-10
240HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล10151020190000000002020-06-102020-06-10
241HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา10341020190000000002020-06-102020-06-10
242HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ10021020190000000002020-06-102020-06-10
243HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ10241020190000000002020-06-102020-06-10
244HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค10401020190000000002020-06-102020-06-10
245HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย10331020190000000002020-06-102020-06-10
246HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา10211020190000000002020-06-102020-06-10
247HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี10101020190000000002020-06-102020-06-10
248HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก10031020190000000002020-06-102020-06-10
249HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า10111020190000000002020-06-102020-06-10
250HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ10111020190000000002020-06-102020-06-10
251HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง10221020190000000002020-06-102020-06-10
252HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ10231020190000000002020-06-102020-06-10
253HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา10191020190000000002020-06-102020-06-10
254HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม10271020190000000002020-06-102020-06-10
255HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน10141020190000000002020-06-102020-06-10
256HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก10261020190000000002020-06-102020-06-10
257HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1041102019444044001002020-06-102020-06-10
258HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม10491020190000000002020-06-102020-06-10
259HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์10121020190000000002020-06-102020-06-10
260HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ10271020190000000002020-06-102020-06-10
261HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ10321020190000000002020-06-102020-06-10
262HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม10241020190000000002020-06-102020-06-10
263HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ10491020190000000002020-06-102020-06-10
264HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์1036102019111000011002020-06-102020-06-10
265HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์10421020190000000002020-06-102020-06-10
444HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล10150120200000000002020-06-102020-06-10
266HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา1022102019222020101002020-06-102020-06-10
267HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย10281020190000000002020-06-102020-06-10
268HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา10461020190000000002020-06-102020-06-10
269HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน10501020190000000002020-06-102020-06-10
270HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 410381020190000000002020-06-102020-06-10
271HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา10481020191616161600001002020-06-102020-06-10
272HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง10441020190000000002020-06-102020-06-10
273HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ10011120190000000002020-06-102020-06-10
274HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ10371120190000000002020-06-102020-06-10
276HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง10261120190000000002020-06-102020-06-10
277HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์1007112019131313000001002020-06-102020-06-10
278HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง10021120190000000002020-06-102020-06-10
279HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์10121120190000000002020-06-102020-06-10
280HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง10471120190000000002020-06-102020-06-10
281HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย10011120190000000002020-06-102020-06-10
282HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท10331120190000000002020-06-102020-06-10
283HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์1014112019111010001002020-06-102020-06-10
284HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1031112019222020201002020-06-102020-06-10
285HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช10131120190000000002020-06-102020-06-10
286HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1031112019666000201002020-06-102020-06-10
287HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว10171120190000000002020-06-102020-06-10
288HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี10071120190000000002020-06-102020-06-10
289HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์10301120190000000002020-06-102020-06-10
290HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล10311120190000000002020-06-102020-06-10
291HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง10291120190000000002020-06-102020-06-10
292HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด10081120190000000002020-06-102020-06-10
293HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1039112019111001001002020-06-102020-06-10
294HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ10341120190000000002020-06-102020-06-10
296HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1030112019333003001002020-06-102020-06-10
297HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง10171120190000000002020-06-102020-06-10
298HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์10151120190000000002020-06-102020-06-10
299HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์10151120190000000002020-06-102020-06-10
300HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1018112019333011001002020-06-102020-06-10
301HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1035112019333330201002020-06-102020-06-10
302HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม10201120190000000002020-06-102020-06-10
303HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1025112019202020000001002020-06-102020-06-10
304HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก10091120190000000002020-06-102020-06-10
305HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม10161120190000000002020-06-102020-06-10
306HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี10091120190000000002020-06-102020-06-10
307HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก1006112019111000101002020-06-102020-06-10
308HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล10151120190000000002020-06-102020-06-10
309HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา10341120190000000002020-06-102020-06-10
310HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ10021120190000000002020-06-102020-06-10
311HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ10241120190000000002020-06-102020-06-10
312HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค10401120190000000002020-06-102020-06-10
313HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย10331120190000000002020-06-102020-06-10
314HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา10211120190000000002020-06-102020-06-10
315HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี10101120190000000002020-06-102020-06-10
316HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1003112019111000001002020-06-102020-06-10
317HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า10111120190000000002020-06-102020-06-10
318HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ10111120190000000002020-06-102020-06-10
319HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง10221120190000000002020-06-102020-06-10
320HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ10231120190000000002020-06-102020-06-10
321HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา10191120190000000002020-06-102020-06-10
322HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม10271120190000000002020-06-102020-06-10
323HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน10141120190000000002020-06-102020-06-10
324HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1026112019111010001002020-06-102020-06-10
325HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1041112019333000001002020-06-102020-06-10
326HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม10491120190000000002020-06-102020-06-10
327HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์10121120190000000002020-06-102020-06-10
328HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ10271120190000000002020-06-102020-06-10
329HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ10321120190000000002020-06-102020-06-10
330HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม10241120190000000002020-06-102020-06-10
331HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ10491120190000000002020-06-102020-06-10
332HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์10361120190000000002020-06-102020-06-10
333HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์10421120190000000002020-06-102020-06-10
334HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา1022112019111101101002020-06-102020-06-10
335HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย10281120190000000002020-06-102020-06-10
336HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1046112019333000001002020-06-102020-06-10
337HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน10501120190000000002020-06-102020-06-10
338HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 410381120190000000002020-06-102020-06-10
339HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา10481120191313131300001002020-06-102020-06-10
340HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง10441120190000000002020-06-102020-06-10
341HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ10011220190000000002020-06-102020-06-10
342HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ10371220190000000002020-06-102020-06-10
344HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง10261220190000000002020-06-102020-06-10
345HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์10071220190000000002020-06-102020-06-10
346HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1002122019222000001002020-06-102020-06-10
347HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์10121220190000000002020-06-102020-06-10
348HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง10471220190000000002020-06-102020-06-10
349HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย10011220190000000002020-06-102020-06-10
350HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท10331220190000000002020-06-102020-06-10
351HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์10141220190000000002020-06-102020-06-10
352HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ10311220190000000002020-06-102020-06-10
353HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช10131220190000000002020-06-102020-06-10
354HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1031122019111000101002020-06-102020-06-10
355HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว10171220190000000002020-06-102020-06-10
356HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี10071220190000000002020-06-102020-06-10
357HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์10301220190000000002020-06-102020-06-10
358HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล10311220190000000002020-06-102020-06-10
359HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง10291220190000000002020-06-102020-06-10
360HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด10081220190000000002020-06-102020-06-10
361HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1039122019221001001002020-06-102020-06-10
362HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ10341220190000000002020-06-102020-06-10
364HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน10301220190000000002020-06-102020-06-10
365HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง10171220190000000002020-06-102020-06-10
366HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์10151220190000000002020-06-102020-06-10
367HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์10151220190000000002020-06-102020-06-10
368HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1018122019444000001002020-06-102020-06-10
369HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1035122019444400021002020-06-102020-06-10
370HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม10201220190000000002020-06-102020-06-10
371HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร10251220190000000002020-06-102020-06-10
372HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก10091220190000000002020-06-102020-06-10
373HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1016122019999000001002020-06-102020-06-10
374HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี10091220190000000002020-06-102020-06-10
375HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก1006122019111001111002020-06-102020-06-10
376HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล10151220190000000002020-06-102020-06-10
377HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา10341220190000000002020-06-102020-06-10
378HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ10021220190000000002020-06-102020-06-10
379HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ10241220190000000002020-06-102020-06-10
380HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค10401220190000000002020-06-102020-06-10
381HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย10331220190000000002020-06-102020-06-10
382HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา10211220190000000002020-06-102020-06-10
383HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี10101220190000000002020-06-102020-06-10
384HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก10031220190000000002020-06-102020-06-10
385HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า10111220190000000002020-06-102020-06-10
386HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ10111220190000000002020-06-102020-06-10
387HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง10221220190000000002020-06-102020-06-10
388HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ10231220190000000002020-06-102020-06-10
389HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา10191220190000000002020-06-102020-06-10
390HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม10271220190000000002020-06-102020-06-10
391HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน10141220190000000002020-06-102020-06-10
392HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก10261220190000000002020-06-102020-06-10
393HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1041122019111000001002020-06-102020-06-10
394HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม10491220190000000002020-06-102020-06-10
395HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์10121220190000000002020-06-102020-06-10
396HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ10271220190000000002020-06-102020-06-10
397HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ10321220190000000002020-06-102020-06-10
398HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม10241220190000000002020-06-102020-06-10
400HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์10361220190000000002020-06-102020-06-10
401HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์10421220190000000002020-06-102020-06-10
402HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา1022122019111011001002020-06-102020-06-10
403HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย10281220190000000002020-06-102020-06-10
404HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา10461220190000000002020-06-102020-06-10
405HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน10501220190000000002020-06-102020-06-10
406HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 410381220190000000002020-06-102020-06-10
407HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา1048122019333300001002020-06-102020-06-10
408HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง10441220190000000002020-06-102020-06-10
409HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ10010120200000000002020-06-102020-06-10
410HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ10370120200000000002020-06-102020-06-10
412HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง10260120200000000002020-06-102020-06-10
413HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์10070120200000000002020-06-102020-06-10
415HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์10120120200000000002020-06-102020-06-10
416HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง10470120200000000002020-06-102020-06-10
417HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย10010120200000000002020-06-102020-06-10
418HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท10330120200000000002020-06-102020-06-10
419HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์10140120200000000002020-06-102020-06-10
420HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ10310120200000000002020-06-102020-06-10
421HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช10130120200000000002020-06-102020-06-10
422HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1031012020111000001002020-06-102020-06-10
423HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว10170120200000000002020-06-102020-06-10
424HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี10070120200000000002020-06-102020-06-10
425HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์10300120200000000002020-06-102020-06-10
426HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล10310120200000000002020-06-102020-06-10
427HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง10290120200000000002020-06-102020-06-10
428HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด10080120200000000002020-06-102020-06-10
429HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1039012020220002001002020-06-102020-06-10
430HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ10340120200000000002020-06-102020-06-10
431HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา10040120200000000002020-06-102020-06-10
432HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1030012020111000101002020-06-102020-06-10
433HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง10170120200000000002020-06-102020-06-10
434HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์10150120200000000002020-06-102020-06-10
435HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์10150120200000000002020-06-102020-06-10
436HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1018012020111111010001002020-06-102020-06-10
437HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1035012020666620301002020-06-102020-06-10
438HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม10200120200000000002020-06-102020-06-10
439HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร10250120200000000002020-06-102020-06-10
440HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก10090120200000000002020-06-102020-06-10
441HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1016012020666000601002020-06-102020-06-10
442HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี10090120200000000002020-06-102020-06-10
443HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก10060120200000000002020-06-102020-06-10
411HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1029012020222002001002020-06-102020-08-31
445HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา10340120200000000002020-06-102020-06-10
446HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ10020120200000000002020-06-102020-06-10
447HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ10240120200000000002020-06-102020-06-10
448HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค10400120200000000002020-06-102020-06-10
449HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย10330120200000000002020-06-102020-06-10
450HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา10210120200000000002020-06-102020-06-10
451HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี10100120200000000002020-06-102020-06-10
452HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก10030120200000000002020-06-102020-06-10
453HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า10110120200000000002020-06-102020-06-10
454HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ10110120200000000002020-06-102020-06-10
455HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง10220120200000000002020-06-102020-06-10
456HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ10230120200000000002020-06-102020-06-10
457HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา10190120200000000002020-06-102020-06-10
458HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม10270120200000000002020-06-102020-06-10
459HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน10140120200000000002020-06-102020-06-10
460HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1026012020111000001002020-06-102020-06-10
461HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1041012020111000001002020-06-102020-06-10
462HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม10490120200000000002020-06-102020-06-10
463HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์10120120200000000002020-06-102020-06-10
465HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ10320120200000000002020-06-102020-06-10
466HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม10240120200000000002020-06-102020-06-10
467HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ10490120200000000002020-06-102020-06-10
468HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์10360120200000000002020-06-102020-06-10
469HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์10420120200000000002020-06-102020-06-10
470HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา1022012020222012001002020-06-102020-06-10
471HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย10280120200000000002020-06-102020-06-10
472HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1046012020222000001002020-06-102020-06-10
473HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน10500120200000000002020-06-102020-06-10
474HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 410380120200000000002020-06-102020-06-10
475HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา1048012020666600001002020-06-102020-06-10
476HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง10440120200000000002020-06-102020-06-10
477HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ10010520200000000002020-06-102020-06-10
478HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ10370520200000000002020-06-102020-06-10
480HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง10260520200000000002020-06-102020-06-10
481HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์10070520200000000002020-06-102020-06-10
482HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง10020520200000000002020-06-102020-06-10
483HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์10120520200000000002020-06-102020-06-10
484HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง10470520200000000002020-06-102020-06-10
485HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย10010520200000000002020-06-102020-06-10
486HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท10330520200000000002020-06-102020-06-10
487HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์10140520200000000002020-06-102020-06-10
488HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ10310520200000000002020-06-102020-06-10
464HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1027012020111000001002020-06-102020-09-14
489HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช10130520200000000002020-06-102020-06-10
491HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว10170520200000000002020-06-102020-06-10
492HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี10070520200000000002020-06-102020-06-10
493HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์10300520200000000002020-06-102020-06-10
494HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล10310520200000000002020-06-102020-06-10
495HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง10290520200000000002020-06-102020-06-10
496HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด10080520200000000002020-06-102020-06-10
497HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1039052020110001001002020-06-102020-06-10
498HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ10340520200000000002020-06-102020-06-10
500HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน10300520200000000002020-06-102020-06-10
501HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง10170520200000000002020-06-102020-06-10
502HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์10150520200000000002020-06-102020-06-10
503HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์10150520200000000002020-06-102020-06-10
504HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี10180520200000000002020-06-102020-06-10
505HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1035052020555530001002020-06-102020-06-10
506HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม10200520200000000002020-06-102020-06-10
507HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร10250520200000000002020-06-102020-06-10
508HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก10090520200000000002020-06-102020-06-10
509HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม10160520200000000002020-06-102020-06-10
510HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี10090520200000000002020-06-102020-06-10
511HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก1006052020111010011002020-06-102020-06-10
512HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล10150520200000000002020-06-102020-06-10
513HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา10340520200000000002020-06-102020-06-10
514HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ10020520200000000002020-06-102020-06-10
515HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ10240520200000000002020-06-102020-06-10
516HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค10400520200000000002020-06-102020-06-10
517HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย10330520200000000002020-06-102020-06-10
518HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา10210520200000000002020-06-102020-06-10
519HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี10100520200000000002020-06-102020-06-10
520HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก10030520200000000002020-06-102020-06-10
521HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า10110520200000000002020-06-102020-06-10
522HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ10110520200000000002020-06-102020-06-10
523HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง10220520200000000002020-06-102020-06-10
524HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ10230520200000000002020-06-102020-06-10
525HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา10190520200000000002020-06-102020-06-10
526HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม10270520200000000002020-06-102020-06-10
527HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน10140520200000000002020-06-102020-06-10
528HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก10260520200000000002020-06-102020-06-10
529HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง10410520200000000002020-06-102020-06-10
530HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม10490520200000000002020-06-102020-06-10
531HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์10120520200000000002020-06-102020-06-10
532HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ10270520200000000002020-06-102020-06-10
533HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ10320520200000000002020-06-102020-06-10
499HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1004052020222010101002020-06-102020-09-14
534HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม10240520200000000002020-06-102020-06-10
535HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ10490520200000000002020-06-102020-06-10
537HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์10420520200000000002020-06-102020-06-10
538HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา10220520200000000002020-06-102020-06-10
539HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย10280520200000000002020-06-102020-06-10
540HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา10460520200000000002020-06-102020-06-10
541HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน10500520200000000002020-06-102020-06-10
542HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 410380520200000000002020-06-102020-06-10
543HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา10480520200000000002020-06-102020-06-10
544HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง10440520200000000002020-06-102020-06-10
547HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1029062020111001001002020-07-102020-08-31
14HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1031042020111000001002020-06-012020-07-02
558HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1031062020222020001002020-07-102020-08-01
490HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1031052020111010001002020-06-102020-07-02
536HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์1036052020111000001002020-06-102020-07-02
545HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ10010620200000000002020-07-102020-07-10
546HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ10370620200000000002020-07-102020-07-10
548HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง10260620200000000002020-07-102020-07-10
549HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์10070620200000000002020-07-102020-07-10
550HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1002062020111000001002020-07-102020-07-10
551HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์10120620200000000002020-07-102020-07-10
552HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง10470620200000000002020-07-102020-07-10
553HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย10010620200000000002020-07-102020-07-10
554HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท10330620200000000002020-07-102020-07-10
555HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์10140620200000000002020-07-102020-07-10
556HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ10310620200000000002020-07-102020-07-10
557HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช10130620200000000002020-07-102020-07-10
559HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว10170620200000000002020-07-102020-07-10
560HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี10070620200000000002020-07-102020-07-10
561HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์10300620200000000002020-07-102020-07-10
562HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล10310620200000000002020-07-102020-07-10
563HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง10290620200000000002020-07-102020-07-10
564HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด10080620200000000002020-07-102020-07-10
565HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1039062020111000001002020-07-102020-07-10
566HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ10340620200000000002020-07-102020-07-10
568HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน10300620200000000002020-07-102020-07-10
569HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง10170620200000000002020-07-102020-07-10
570HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์10150620200000000002020-07-102020-07-10
571HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์10150620200000000002020-07-102020-07-10
573HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1035062020555531001002020-07-102020-07-10
574HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม10200620200000000002020-07-102020-07-10
575HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร10250620200000000002020-07-102020-07-10
576HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก10090620200000000002020-07-102020-07-10
577HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม10160620200000000002020-07-102020-07-10
578HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี10090620200000000002020-07-102020-07-10
579HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก1006062020111110001002020-07-102020-07-10
580HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล10150620200000000002020-07-102020-07-10
581HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา10340620200000000002020-07-102020-07-10
582HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ10020620200000000002020-07-102020-07-10
583HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ10240620200000000002020-07-102020-07-10
584HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค10400620200000000002020-07-102020-07-10
585HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย10330620200000000002020-07-102020-07-10
586HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา10210620200000000002020-07-102020-07-10
587HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี10100620200000000002020-07-102020-07-10
589HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า10110620200000000002020-07-102020-07-10
590HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ10110620200000000002020-07-102020-07-10
591HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง10220620200000000002020-07-102020-07-10
592HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ10230620200000000002020-07-102020-07-10
593HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา10190620200000000002020-07-102020-07-10
594HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม10270620200000000002020-07-102020-07-10
595HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน10140620200000000002020-07-102020-07-10
596HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก10260620200000000002020-07-102020-07-10
597HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง10410620200000000002020-07-102020-07-10
598HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม10490620200000000002020-07-102020-07-10
599HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์10120620200000000002020-07-102020-07-10
600HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ10270620200000000002020-07-102020-07-10
601HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ10320620200000000002020-07-102020-07-10
602HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม10240620200000000002020-07-102020-07-10
603HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ10490620200000000002020-07-102020-07-10
604HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์10360620200000000002020-07-102020-07-10
605HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์10420620200000000002020-07-102020-07-10
606HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา10220620200000000002020-07-102020-07-10
572HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1018062020111000001002020-07-102020-09-03
588HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1003062020111000001002020-07-102020-09-03
607HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย10280620200000000002020-07-102020-07-10
608HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา10460620200000000002020-07-102020-07-10
609HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน10500620200000000002020-07-102020-07-10
610HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 410380620200000000002020-07-102020-07-10
612HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง10440620200000000002020-07-102020-07-10
621HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1001072020111000001002020-08-092020-09-06
414HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1002012020222000001002020-06-102020-07-31
626HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1031072020111000001002020-08-092020-09-06
615HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1029072020111100001002020-08-092020-09-06
567HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา10040620200000000002020-07-102020-09-14
611HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา1048062020222200001002020-07-102020-08-01
613HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ10010720200000000002020-08-092020-08-09
614HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ10370720200000000002020-08-092020-08-09
616HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง10260720200000000002020-08-092020-08-09
617HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์10070720200000000002020-08-092020-08-09
618HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง10020720200000000002020-08-092020-08-09
619HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์10120720200000000002020-08-092020-08-09
620HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง10470720200000000002020-08-092020-08-09
622HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท10330720200000000002020-08-092020-08-09
623HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์10140720200000000002020-08-092020-08-09
624HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ10310720200000000002020-08-092020-08-09
625HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช10130720200000000002020-08-092020-08-09
627HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว10170720200000000002020-08-092020-08-09
628HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี10070720200000000002020-08-092020-08-09
629HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์10300720200000000002020-08-092020-08-09
630HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล10310720200000000002020-08-092020-08-09
631HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง10290720200000000002020-08-092020-08-09
632HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด10080720200000000002020-08-092020-08-09
634HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ10340720200000000002020-08-092020-08-09
635HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา10040720200000000002020-08-092020-08-09
636HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน10300720200000000002020-08-092020-08-09
633HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1039072020111000001002020-08-092020-09-06
637HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง10170720200000000002020-08-092020-08-09
638HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์10150720200000000002020-08-092020-08-09
639HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์10150720200000000002020-08-092020-08-09
642HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม10200720200000000002020-08-092020-08-09
643HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร10250720200000000002020-08-092020-08-09
644HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก10090720200000000002020-08-092020-08-09
645HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม10160720200000000002020-08-092020-08-09
646HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี10090720200000000002020-08-092020-08-09
647HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก10060720200000000002020-08-092020-08-09
648HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล10150720200000000002020-08-092020-08-09
649HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา10340720200000000002020-08-092020-08-09
650HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ10020720200000000002020-08-092020-08-09
651HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ10240720200000000002020-08-092020-08-09
652HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค10400720200000000002020-08-092020-08-09
653HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย10330720200000000002020-08-092020-08-09
654HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา10210720200000000002020-08-092020-08-09
655HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี10100720200000000002020-08-092020-08-09
656HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก10030720200000000002020-08-092020-08-09
657HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า10110720200000000002020-08-092020-08-09
658HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ10110720200000000002020-08-092020-08-09
659HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง10220720200000000002020-08-092020-08-09
660HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ10230720200000000002020-08-092020-08-09
661HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา10190720200000000002020-08-092020-08-09
662HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม10270720200000000002020-08-092020-08-09
663HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน10140720200000000002020-08-092020-08-09
664HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก10260720200000000002020-08-092020-08-09
665HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง10410720200000000002020-08-092020-08-09
666HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม10490720200000000002020-08-092020-08-09
667HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์10120720200000000002020-08-092020-08-09
668HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ10270720200000000002020-08-092020-08-09
669HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ10320720200000000002020-08-092020-08-09
670HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม10240720200000000002020-08-092020-08-09
671HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ10490720200000000002020-08-092020-08-09
672HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์10360720200000000002020-08-092020-08-09
673HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์10420720200000000002020-08-092020-08-09
674HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา10220720200000000002020-08-092020-08-09
675HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย10280720200000000002020-08-092020-08-09
676HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา10460720200000000002020-08-092020-08-09
677HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน10500720200000000002020-08-092020-08-09
678HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 410380720200000000002020-08-092020-08-09
680HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง10440720200000000002020-08-092020-08-09
641HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1035072020333330301002020-08-092020-09-06
679HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา1048072020222200001002020-08-092020-09-06
149HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช1013022020111000001002020-06-012020-08-31
207HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1029102019111000001002020-06-102020-08-31
683HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1029082020333001101002020-09-102020-11-05
275HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1029112019111000001002020-06-102020-08-31
343HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1029122019222001001002020-06-102020-08-31
71HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1029032020111000001002020-06-012020-08-31
479HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1029052020111001001002020-06-102020-08-31
96HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1018032020555000001002020-06-012020-09-03
640HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1018072020111000001002020-08-092020-09-06
681HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ10010820200000000002020-09-102020-09-10
682HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ10370820200000000002020-09-102020-09-10
684HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง10260820200000000002020-09-102020-09-10
685HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์10070820200000000002020-09-102020-09-10
686HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง10020820200000000002020-09-102020-09-10
687HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์10120820200000000002020-09-102020-09-10
688HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง10470820200000000002020-09-102020-09-10
689HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย10010820200000000002020-09-102020-09-10
690HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท10330820200000000002020-09-102020-09-10
691HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์10140820200000000002020-09-102020-09-10
692HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ10310820200000000002020-09-102020-09-10
693HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช10130820200000000002020-09-102020-09-10
696HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี10070820200000000002020-09-102020-09-10
697HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์10300820200000000002020-09-102020-09-10
698HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล10310820200000000002020-09-102020-09-10
699HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง10290820200000000002020-09-102020-09-10
700HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด10080820200000000002020-09-102020-09-10
702HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ10340820200000000002020-09-102020-09-10
703HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา10040820200000000002020-09-102020-09-10
704HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน10300820200000000002020-09-102020-09-10
705HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง10170820200000000002020-09-102020-09-10
706HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์10150820200000000002020-09-102020-09-10
707HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์10150820200000000002020-09-102020-09-10
708HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี10180820200000000002020-09-102020-09-10
710HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม10200820200000000002020-09-102020-09-10
711HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร10250820200000000002020-09-102020-09-10
712HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก10090820200000000002020-09-102020-09-10
713HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม10160820200000000002020-09-102020-09-10
714HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี10090820200000000002020-09-102020-09-10
715HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก10060820200000000002020-09-102020-09-10
716HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล10150820200000000002020-09-102020-09-10
717HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา10340820200000000002020-09-102020-09-10
718HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ10020820200000000002020-09-102020-09-10
719HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ10240820200000000002020-09-102020-09-10
720HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค10400820200000000002020-09-102020-09-10
721HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย10330820200000000002020-09-102020-09-10
722HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา10210820200000000002020-09-102020-09-10
723HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี10100820200000000002020-09-102020-09-10
724HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก10030820200000000002020-09-102020-09-10
725HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า10110820200000000002020-09-102020-09-10
726HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ10110820200000000002020-09-102020-09-10
727HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง10220820200000000002020-09-102020-09-10
728HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ10230820200000000002020-09-102020-09-10
729HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา10190820200000000002020-09-102020-09-10
730HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม10270820200000000002020-09-102020-09-10
731HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน10140820200000000002020-09-102020-09-10
732HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก10260820200000000002020-09-102020-09-10
733HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง10410820200000000002020-09-102020-09-10
734HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม10490820200000000002020-09-102020-09-10
735HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์10120820200000000002020-09-102020-09-10
736HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ10270820200000000002020-09-102020-09-10
737HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ10320820200000000002020-09-102020-09-10
695HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว1017082020111010001002020-09-102020-09-14
709HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1035082020333330001002020-09-102020-09-14
701HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1039082020110001001002020-09-102020-10-03
738HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม10240820200000000002020-09-102020-09-10
739HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ10490820200000000002020-09-102020-09-10
740HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์10360820200000000002020-09-102020-09-10
741HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์10420820200000000002020-09-102020-09-10
742HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา10220820200000000002020-09-102020-09-10
743HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย10280820200000000002020-09-102020-09-10
744HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา10460820200000000002020-09-102020-09-10
745HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน10500820200000000002020-09-102020-09-10
746HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 410380820200000000002020-09-102020-09-10
748HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง10440820200000000002020-09-102020-09-10
694HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1031082020111000001002020-09-102020-09-14
751HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1029092020222002201002020-10-052020-11-06
227HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1004102019220022001002020-06-102020-09-14
295HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1004112019222002001002020-06-102020-09-14
363HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา10041220190000000002020-06-102020-09-14
747HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา10480820201111111100001002020-09-102020-10-03
749HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ10010920200000000002020-10-052020-10-05
750HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ10370920200000000002020-10-052020-10-05
752HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง10260920200000000002020-10-052020-10-05
753HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์10070920200000000002020-10-052020-10-05
754HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง10020920200000000002020-10-052020-10-05
755HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์10120920200000000002020-10-052020-10-05
756HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง10470920200000000002020-10-052020-10-05
757HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย10010920200000000002020-10-052020-10-05
758HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท10330920200000000002020-10-052020-10-05
759HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์10140920200000000002020-10-052020-10-05
760HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ10310920200000000002020-10-052020-10-05
761HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช10130920200000000002020-10-052020-10-05
763HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว10170920200000000002020-10-052020-10-05
764HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี10070920200000000002020-10-052020-10-05
765HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์10300920200000000002020-10-052020-10-05
766HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล10310920200000000002020-10-052020-10-05
767HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง10290920200000000002020-10-052020-10-05
768HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด10080920200000000002020-10-052020-10-05
770HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ10340920200000000002020-10-052020-10-05
772HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน10300920200000000002020-10-052020-10-05
773HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง10170920200000000002020-10-052020-10-05
774HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์10150920200000000002020-10-052020-10-05
775HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์10150920200000000002020-10-052020-10-05
776HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี10180920200000000002020-10-052020-10-05
778HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม10200920200000000002020-10-052020-10-05
779HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร10250920200000000002020-10-052020-10-05
780HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก10090920200000000002020-10-052020-10-05
781HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม10160920200000000002020-10-052020-10-05
782HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี10090920200000000002020-10-052020-10-05
783HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก1006092020111000011002020-10-052020-10-05
784HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล1015092020333333301002020-10-052020-10-05
785HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา10340920200000000002020-10-052020-10-05
786HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ10020920200000000002020-10-052020-10-05
787HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ10240920200000000002020-10-052020-10-05
788HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค10400920200000000002020-10-052020-10-05
789HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย10330920200000000002020-10-052020-10-05
790HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา10210920200000000002020-10-052020-10-05
791HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี10100920200000000002020-10-052020-10-05
792HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก10030920200000000002020-10-052020-10-05
793HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า10110920200000000002020-10-052020-10-05
794HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ10110920200000000002020-10-052020-10-05
795HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง10220920200000000002020-10-052020-10-05
796HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ10230920200000000002020-10-052020-10-05
797HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา10190920200000000002020-10-052020-10-05
798HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม10270920200000000002020-10-052020-10-05
799HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน10140920200000000002020-10-052020-10-05
800HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก10260920200000000002020-10-052020-10-05
801HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง10410920200000000002020-10-052020-10-05
802HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม10490920200000000002020-10-052020-10-05
803HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์10120920200000000002020-10-052020-10-05
769HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1039092020220002001002020-10-052020-11-06
771HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1004092020111101001002020-10-052020-11-06
777HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1035092020444440001002020-10-052020-11-06
804HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ10270920200000000002020-10-052020-10-05
805HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ10320920200000000002020-10-052020-10-05
806HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม10240920200000000002020-10-052020-10-05
807HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ10490920200000000002020-10-052020-10-05
808HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์10360920200000000002020-10-052020-10-05
809HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์10420920200000000002020-10-052020-10-05
810HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา10220920200000000002020-10-052020-10-05
811HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย10280920200000000002020-10-052020-10-05
812HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา10460920200000000002020-10-052020-10-05
813HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน10500920200000000002020-10-052020-10-05
814HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 410380920200000000002020-10-052020-10-05
816HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง10440920200000000002020-10-052020-10-05
817HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ10011020200000000002020-10-302020-10-30
818HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ10371020200000000002020-10-302020-10-30
819HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ10291020200000000002020-10-302020-10-30
820HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง10261020200000000002020-10-302020-10-30
821HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์10071020200000000002020-10-302020-10-30
822HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง10021020200000000002020-10-302020-10-30
823HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์10121020200000000002020-10-302020-10-30
824HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง10471020200000000002020-10-302020-10-30
825HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย10011020200000000002020-10-302020-10-30
826HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท10331020200000000002020-10-302020-10-30
827HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์10141020200000000002020-10-302020-10-30
828HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ10311020200000000002020-10-302020-10-30
829HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช10131020200000000002020-10-302020-10-30
830HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง10311020200000000002020-10-302020-10-30
831HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว10171020200000000002020-10-302020-10-30
832HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี10071020200000000002020-10-302020-10-30
833HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์10301020200000000002020-10-302020-10-30
834HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล10311020200000000002020-10-302020-10-30
835HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง10291020200000000002020-10-302020-10-30
836HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด10081020200000000002020-10-302020-10-30
837HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง10391020200000000002020-10-302020-10-30
838HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ10341020200000000002020-10-302020-10-30
839HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา10041020200000000002020-10-302020-10-30
840HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน10301020200000000002020-10-302020-10-30
841HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง10171020200000000002020-10-302020-10-30
842HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์10151020200000000002020-10-302020-10-30
843HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์10151020200000000002020-10-302020-10-30
844HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี10181020200000000002020-10-302020-10-30
845HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร10351020200000000002020-10-302020-10-30
846HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม10201020200000000002020-10-302020-10-30
847HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร10251020200000000002020-10-302020-10-30
848HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก10091020200000000002020-10-302020-10-30
849HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม10161020200000000002020-10-302020-10-30
850HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี10091020200000000002020-10-302020-10-30
851HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก10061020200000000002020-10-302020-10-30
852HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล10151020200000000002020-10-302020-10-30
853HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา10341020200000000002020-10-302020-10-30
854HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ10021020200000000002020-10-302020-10-30
855HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ10241020200000000002020-10-302020-10-30
856HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค10401020200000000002020-10-302020-10-30
857HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย10331020200000000002020-10-302020-10-30
858HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา10211020200000000002020-10-302020-10-30
859HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี10101020200000000002020-10-302020-10-30
860HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก10031020200000000002020-10-302020-10-30
861HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า10111020200000000002020-10-302020-10-30
862HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ10111020200000000002020-10-302020-10-30
863HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง10221020200000000002020-10-302020-10-30
864HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ10231020200000000002020-10-302020-10-30
865HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา10191020200000000002020-10-302020-10-30
866HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม10271020200000000002020-10-302020-10-30
867HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน10141020200000000002020-10-302020-10-30
868HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก10261020200000000002020-10-302020-10-30
869HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง10411020200000000002020-10-302020-10-30
870HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม10491020200000000002020-10-302020-10-30
871HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์10121020200000000002020-10-302020-10-30
872HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ10271020200000000002020-10-302020-10-30
873HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ10321020200000000002020-10-302020-10-30
874HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม10241020200000000002020-10-302020-10-30
875HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ10491020200000000002020-10-302020-10-30
876HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์10361020200000000002020-10-302020-10-30
877HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์10421020200000000002020-10-302020-10-30
878HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา10221020200000000002020-10-302020-10-30
879HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย10281020200000000002020-10-302020-10-30
880HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา10461020200000000002020-10-302020-10-30
881HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน10501020200000000002020-10-302020-10-30
882HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 410381020200000000002020-10-302020-10-30
883HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา10481020200000000002020-10-302020-10-30
884HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง10441020200000000002020-10-302020-10-30
885HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว10431020200000000002020-10-302020-10-30
815HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา1048092020222200001002020-10-052020-11-06
762HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1031092020222000001002020-10-052020-11-06ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0215 : จำนวนคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า)

ตาราง : กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง :

idhccodehcnamethdcoderepmonthrepyearment_depressionment_treatment_consultment_educatement_visitment_psyment_referment_otherment_resultadddateupdatedate
1HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ10010420200000000002020-06-012020-06-01
2HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ10370420200000000002020-06-012020-06-01
3HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ10290420200000000002020-06-012020-06-01
4HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง10260420200000000002020-06-012020-06-01
5HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์10070420200000000002020-06-012020-06-01
6HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง10020420200000000002020-06-012020-06-01
7HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์10120420200000000002020-06-012020-06-01
8HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง10470420200000000002020-06-012020-06-01
9HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย10010420200000000002020-06-012020-06-01
10HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท10330420200000000002020-06-012020-06-01
11HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์10140420200000000002020-06-012020-06-01
12HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ10310420200000000002020-06-012020-06-01
13HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช10130420200000000002020-06-012020-06-01
15HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว10170420200000000002020-06-012020-06-01
16HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี10070420200000000002020-06-012020-06-01
17HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์10300420200000000002020-06-012020-06-01
18HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล10310420200000000002020-06-012020-06-01
19HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง10290420200000000002020-06-012020-06-01
20HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด10080420200000000002020-06-012020-06-01
21HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1039042020110001001002020-06-012020-06-01
22HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ10340420200000000002020-06-012020-06-01
24HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน10300420200000000002020-06-012020-06-01
25HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง10170420200000000002020-06-012020-06-01
26HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์10150420200000000002020-06-012020-06-01
27HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์10150420200000000002020-06-012020-06-01
29HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1035042020444440001002020-06-012020-06-01
30HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม10200420200000000002020-06-012020-06-01
31HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร10250420200000000002020-06-012020-06-01
32HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก10090420200000000002020-06-012020-06-01
33HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม10160420200000000002020-06-012020-06-01
34HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี10090420200000000002020-06-012020-06-01
35HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก10060420200000000002020-06-012020-06-01
36HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล10150420200000000002020-06-012020-06-01
37HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา10340420200000000002020-06-012020-06-01
38HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ10020420200000000002020-06-012020-06-01
39HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ10240420200000000002020-06-012020-06-01
40HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค10400420200000000002020-06-012020-06-01
41HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย10330420200000000002020-06-012020-06-01
42HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา10210420200000000002020-06-012020-06-01
43HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี10100420200000000002020-06-012020-06-01
44HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก10030420200000000002020-06-012020-06-01
45HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า10110420200000000002020-06-012020-06-01
28HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1018042020111000001002020-06-012020-09-03
23HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1004042020110001001002020-06-012020-09-14
46HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ10110420200000000002020-06-012020-06-01
47HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง10220420200000000002020-06-012020-06-01
48HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ10230420200000000002020-06-012020-06-01
49HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา10190420200000000002020-06-012020-06-01
50HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม10270420200000000002020-06-012020-06-01
51HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน10140420200000000002020-06-012020-06-01
52HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก10260420200000000002020-06-012020-06-01
53HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1041042020111000001002020-06-012020-06-01
54HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม10490420200000000002020-06-012020-06-01
55HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์10120420200000000002020-06-012020-06-01
56HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ10270420200000000002020-06-012020-06-01
57HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ10320420200000000002020-06-012020-06-01
58HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม10240420200000000002020-06-012020-06-01
59HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ10490420200000000002020-06-012020-06-01
60HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์1036042020111000001002020-06-012020-06-01
61HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์10420420200000000002020-06-012020-06-01
62HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา10220420200000000002020-06-012020-06-01
63HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย10280420200000000002020-06-012020-06-01
64HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา10460420200000000002020-06-012020-06-01
65HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน10500420200000000002020-06-012020-06-01
66HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 410380420200000000002020-06-012020-06-01
67HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา10480420200000000002020-06-012020-06-01
68HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง10440420200000000002020-06-012020-06-01
69HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ10010320200000000002020-06-012020-06-01
70HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ10370320200000000002020-06-012020-06-01
72HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง10260320200000000002020-06-012020-06-01
73HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์10070320200000000002020-06-012020-06-01
74HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1002032020222000001002020-06-012020-06-01
75HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์10120320200000000002020-06-012020-06-01
76HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง10470320200000000002020-06-012020-06-01
77HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1001032020111010001002020-06-012020-06-01
78HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท10330320200000000002020-06-012020-06-01
79HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์10140320200000000002020-06-012020-06-01
80HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ10310320200000000002020-06-012020-06-01
81HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช10130320200000000002020-06-012020-06-01
82HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1031032020222000001002020-06-012020-06-01
83HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว10170320200000000002020-06-012020-06-01
84HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี10070320200000000002020-06-012020-06-01
85HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์10300320200000000002020-06-012020-06-01
86HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล10310320200000000002020-06-012020-06-01
87HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง10290320200000000002020-06-012020-06-01
88HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด10080320200000000002020-06-012020-06-01
89HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1039032020221001001002020-06-012020-06-01
90HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ10340320200000000002020-06-012020-06-01
92HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1030032020333010301002020-06-012020-06-01
93HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง10170320200000000002020-06-012020-06-01
94HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์10150320200000000002020-06-012020-06-01
95HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์10150320200000000002020-06-012020-06-01
97HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1035032020333320001002020-06-012020-06-01
98HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม10200320200000000002020-06-012020-06-01
99HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร10250320200000000002020-06-012020-06-01
100HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก10090320200000000002020-06-012020-06-01
101HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1016032020222000001002020-06-012020-06-01
102HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี10090320200000000002020-06-012020-06-01
103HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก10060320200000000002020-06-012020-06-01
104HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล10150320200000000002020-06-012020-06-01
105HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา10340320200000000002020-06-012020-06-01
106HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ10020320200000000002020-06-012020-06-01
107HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1024032020111000001002020-06-012020-06-01
108HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค10400320200000000002020-06-012020-06-01
109HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย10330320200000000002020-06-012020-06-01
110HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา10210320200000000002020-06-012020-06-01
111HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี10100320200000000002020-06-012020-06-01
112HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1003032020111100001002020-06-012020-06-01
113HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า10110320200000000002020-06-012020-06-01
114HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ1011032020111100001002020-06-012020-06-01
115HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง10220320200000000002020-06-012020-06-01
116HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ10230320200000000002020-06-012020-06-01
117HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา10190320200000000002020-06-012020-06-01
118HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม10270320200000000002020-06-012020-06-01
119HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน10140320200000000002020-06-012020-06-01
120HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก10260320200000000002020-06-012020-06-01
121HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1041032020222000001002020-06-012020-06-01
122HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม10490320200000000002020-06-012020-06-01
123HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์10120320200000000002020-06-012020-06-01
124HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ10270320200000000002020-06-012020-06-01
125HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ10320320200000000002020-06-012020-06-01
126HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม10240320200000000002020-06-012020-06-01
127HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ10490320200000000002020-06-012020-06-01
128HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์10360320200000000002020-06-012020-06-01
129HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์10420320200000000002020-06-012020-06-01
130HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา1022032020111001001002020-06-012020-06-01
131HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1028032020111000101002020-06-012020-06-01
132HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1046032020222000001002020-06-012020-06-01
133HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน10500320200000000002020-06-012020-06-01
91HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1004032020110000011002020-06-012020-09-14
134HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 410380320200000000002020-06-012020-06-01
135HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา10480320200000000002020-06-012020-06-01
136HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง10440320200000000002020-06-012020-06-01
137HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ10010220200000000002020-06-012020-06-01
138HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ10370220200000000002020-06-012020-06-01
139HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ10290220200000000002020-06-012020-06-01
140HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง10260220200000000002020-06-012020-06-01
141HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์10070220200000000002020-06-012020-06-01
142HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง10020220200000000002020-06-012020-06-01
143HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์10120220200000000002020-06-012020-06-01
144HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง10470220200000000002020-06-012020-06-01
145HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย10010220200000000002020-06-012020-06-01
146HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท10330220200000000002020-06-012020-06-01
147HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์10140220200000000002020-06-012020-06-01
148HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ10310220200000000002020-06-012020-06-01
150HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1031022020111000001002020-06-012020-06-01
151HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว1017022020111000001002020-06-012020-06-01
152HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี10070220200000000002020-06-012020-06-01
153HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์10300220200000000002020-06-012020-06-01
154HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล10310220200000000002020-06-012020-06-01
155HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง10290220200000000002020-06-012020-06-01
156HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด10080220200000000002020-06-012020-06-01
157HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1039022020111000001002020-06-012020-06-01
158HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ10340220200000000002020-06-012020-06-01
159HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา10040220200000000002020-06-012020-06-01
160HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1030022020111000001002020-06-012020-06-01
161HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง10170220200000000002020-06-012020-06-01
162HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์10150220200000000002020-06-012020-06-01
163HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์10150220200000000002020-06-012020-06-01
164HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1018022020222000001002020-06-012020-06-01
165HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1035022020444430001002020-06-012020-06-01
166HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม10200220200000000002020-06-012020-06-01
167HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร10250220200000000002020-06-012020-06-01
168HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก10090220200000000002020-06-012020-06-01
169HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1016022020111000001002020-06-012020-06-01
170HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี10090220200000000002020-06-012020-06-01
171HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก10060220200000000002020-06-012020-06-01
172HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล10150220200000000002020-06-012020-06-01
173HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา10340220200000000002020-06-012020-06-01
174HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ10020220200000000002020-06-012020-06-01
175HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1024022020111000001002020-06-012020-06-01
176HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค10400220200000000002020-06-012020-06-01
177HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย10330220200000000002020-06-012020-06-01
399HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ10491220190000000002020-06-102020-06-10
178HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา10210220200000000002020-06-012020-06-01
179HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี10100220200000000002020-06-012020-06-01
180HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก10030220200000000002020-06-012020-06-01
181HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า10110220200000000002020-06-012020-06-01
182HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ101102