โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

9. จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2563 : 257

ค่าเป้าหมาย เท่าปี พ.ศ. 2562 (ปีฐาน) : เท่าปี พ.ศ. 2562 (ปีฐาน)

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๒ ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมหมายถึง พื้นที่เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 2. กฎหมายและมาตรการทางผังเมืองที่เกี่ยวข้องในการควบคุมพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมคือ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 3. พื้นที่เขตเป้าหมายดำเนินการ คือ พื้นที่เขตบางแค 4. จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมในปีที่ผ่านมา(2562)(ราย) 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1) จัดแบ่งพื้นที่และเจ้าหน้าที่ - จัดแบ่งเขตพื้นที่และจำนวนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 2) เตรียมการตรวจสอบ 3) ตรวจสอบยังพื้นที่เป้าหมาย - บันทึกข้อมูล จัดทำแผนที่ตั้งสังเขปถ่ายภาพ และการวัดระยะอาคาร 4) รายงานผลตรวจสอบอาจเข้าข่ายกระทำผิดหนังสือแจ้งสำนักงานเขต - จัดทำหนังสือรายงานผลการตรวจสอบ (รายงานผลการตรวจสอบมีรายละเอียดของข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย สามารถสรุปได้ว่าอาจเข้าข่ายการกระทำผิด) - หนังสือแจ้งสำนักงานเขตเพื่อประสานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 5) ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองพิจารณลงนามหนังสือ - ผอ.สวพ. พิจารณาลงนามในหนังสือแจ้งสำนักงานเขตเพื่อประสานให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (หนังสือแจ้งประสานสำนักงานเขตมีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่สรุปได้ว่าอาจเข้าข่ายกระทำผิด) 6) ส่งหนังสือแจ้งสำนักงานเขตดำเนินการ(หนังสือส่งสำนักงานเขตได้แนบผลการตรวจสอบเบื้องต้นไว้ครบถ้วนเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ว่ามีการกระทำผิดหรือไม่)

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนกรณีการกระทำคววามผิดในการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓ เปรียบเทียบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมในส่วนของการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมระหว่างปี 2563 และ 2562

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำรวจพื้นที่เป้าหมายตามขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (bma_stat0107 : จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0452 : จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทาง ผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)