โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

9. จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 258

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 50

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1) การฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย และด้านความมั่นคง หมายถึง การกระทำเพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติด้านสาธารณภัย โดยเป็นการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมการฝึก จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมมุติเหตุการณ์ขึ้น ถือเป็นการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และระบบปฏิบัติการให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ รองรับการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนอาสาสมัครและประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนครั้งของการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0160 : จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ จำแนกรายเขต)

ตาราง : TIMES TRAINING NATIONAL DISASTER PREVENTION AND MITIGATION PLAN AND NUMBER OF TRAINER

หน่วยงาน : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบายตาราง :

idvehicle_yearvehicle_areavehicle_particvehicle_numberadddateupdatedate
12563สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ดำเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย722020-06-252020-06-25
2ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 62 ณ อาคาร2020-06-252020-06-25
3สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประกอบด้วย2020-06-252020-06-25
4สถานีตำรวจนครบาลท่าพระ2020-06-252020-06-25
5สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่2020-06-252020-06-25
6สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 62020-06-252020-06-25
7อปพร.,ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่2020-06-252020-06-25
8สำนักงานเขตมีนบุรีดำเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย1002020-06-252020-06-25
9ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 62 ณ อาคาร2020-06-252020-06-25
10สำนักงานเขตมีนบุรี โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประกอบด้วย2020-06-252020-06-25
11ศูนย์บริการสาธารณสุข43 มีนบุรี 2020-06-252020-06-25
12ประชาชนที่มาติดต่อราชการ2020-06-252020-06-25
13มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร2020-06-252020-06-25
14เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย,อปพร.,ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตมีนบุรี2020-06-252020-06-25
15ดำเนินการฝึกซ้อมและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 15-16 ต.ค. 622002020-06-252020-06-25
16ณ กลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน ของเสรีไทย 62 เคหะชุมชนบางชัน โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย2020-06-252020-06-25
17สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน 2020-06-252020-06-25
18ฝ่ายเทศกิจ,ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายสิ่งแวดล้อม2020-06-252020-06-25
19อปพร.เขตมีนบุรี 2020-06-252020-06-25
204. พนักงานและบุคลากรของกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน2020-06-252020-06-25
212.3 ดำเนินการฝึกซ้อมและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 62 ณ บริษัทวงศ์ทองก๊าซ จำกัด502020-06-252020-06-25
22โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย 2020-06-252020-06-25
231. ฝ่ายเทศกิจ,ฝ่ายปกครอง, 2020-06-252020-06-25
242. อปพร.เขตมีนบุรี 2020-06-252020-06-25
253. สถานีดับเพลิงบางชัน2020-06-252020-06-25
264. พนักงานและบริษัทวงศ์ทองก๊าซ จำกัด2020-06-252020-06-25
272.4 ดำเนินการฝึกซ้อมและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 63 ณ บริษัท ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ3002020-06-252020-06-25
28สาขาสุขาภิบาล 3 (ห้างไทวัสดุ) ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย 2020-06-252020-06-25
291. สำนักงานเขตมีนบุรี2020-06-252020-06-25
302. อปพร.,อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตมีนบุรี 2020-06-252020-06-25
313. พนักงานของห้างไทวัสดุ2020-06-252020-06-25
32สำนักงานเขตสาทรดำเนินการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับสำนักงานเขต 802020-06-252020-06-25
33เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63 ณ สำนักงานเขตสาทร โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย2020-06-252020-06-25
34 ประธาน ข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงานเขตสาทร 2020-06-252020-06-25