โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

9. จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น : 259

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา/สำนักงานเขต : 1

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา หมายถึง ผู้สูงอายุที่ได้รับคัดเลือกภูมิปัญญา ที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่เขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งตามประเภทสาขา 6 สาขา ได้แก่ เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สาธารณสุข ภาษาและวรรณกรรม และอื่นๆ 2. การทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม เช่น เป็นวิทยากร ที่ปรึกษา กรรมการ เป็นต้น 3. การนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ประกอบอาชีพ , การเสริมรายได้, งานอดิเรก ผ่อนคลายจิตใจ ฯลฯ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน ๑ ภูมิปัญญา/สำนักงานเขต

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม/สำนักงานเขต

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0373 : จำนวนและข้อมูลภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ จำแนกรายเขต ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : จำนวนและข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง :

idinformation_yearname_personname_wisdomdistrictsubjectadddateupdatedate
12558นายบุญรอด เนียมปานการเกษตรแบบผสมผสานคลองสามวาเกษตรกรรม2020-06-102020-06-10
22558นางลัดดา สงวนบุญนาบัว “การทำเกษตรแบบผสมผสาน”สายไหมเกษตรกรรม2020-06-102020-06-10
32558นายทศพร พวงสอาดปลาตะเพียนต้มเค็มคลองเตยคหกรรม2020-06-102020-06-10
42558นางเฉลียว คุ้มเกิดข้าวแช่คลองสานคหกรรม2020-06-102020-06-10
52558นางกฤษณา จินดาพราหมณ์แกงไตปลาคั่วกลิ้งคันนายาวคหกรรม2020-06-102020-06-10
62558นางสมลักษณ์ ขุนศรีวินัยขนมหวานและอาหารไทยโบราณจอมทองคหกรรม2020-06-102020-06-10
72558นางสาวสุภาภรณ์ อุ่นสมบูรณ์การทำอาหารและขนมไทยทุ่งครุคหกรรม2020-06-102020-06-10
82558นายหมัด เสน่หาการจัดบ้านเรือนได้น่าอยู่บางกะปิคหกรรม2020-06-102020-06-10
92558นางพรหม สอนสำแดงขนมหวานมอญบางกระดี่บางขุนเทียนคหกรรม2020-06-102020-06-10
102558นางสาวสมจิต ทองศรีเมืองการปรุงอาหารไทย (แกงบอน)บางบอนคหกรรม2020-06-102020-06-10
112558รองศาสตราจารย์วราพร สุรวดีพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกบางรักคหกรรม2020-06-102020-06-10
122558นายสมชาย มีพรมการทำน้ำพริกลงเรือและพะแนงไก่ปทุมวันคหกรรม2020-06-102020-06-10
132558นางพรรณี คุณประเสริฐชุดชั้นในพรรณีแปดริ้วพญาไทคหกรรม2020-06-102020-06-10
142558นางวรรณา เวิ่นทองขนมไทยโบราณ “ข้าวต้มน้ำวุ้น”พระนครคหกรรม2020-06-102020-06-10
152558นางสาวรุ่งนภา แซ่เตี้ยว ช่างฝีมือตัดเย็บราชเทวีคหกรรม2020-06-102020-06-10
162558นางมาลี สีม่วงการทำขนมไทย(ถั่วแปบและตะโก้เผือก)ลาดกระบังคหกรรม2020-06-102020-06-10
172558นางสาวสุภาพร ตัณฑพฤกษ์ผลขนมผักกาดสูตรโบราณของชาวจีน(ไชเท้าก้วย)สัมพันธวงศ์คหกรรม2020-06-102020-06-10
182558ว่าที่ ร.ต.กฤษณศักดิ์ กัณฐสุทธิ์การสืบสานอักษรโบราณทวีวัฒนาภาษาและวรรณกรรม2020-06-102020-06-10
192558นายชุมพล สุขอิ่มการเล่นกลองยาวดินแดงศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
202558นางสมหมาย ถนอมวงษ์การประดิษฐ์ดอกไม้บายศรีดุสิตศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
212558นางสมหมาย อุยยานุกูลการพับดอกกุหลาบจากใบเตยตลิ่งชันศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
222558นางธัญยรัตน์ มูหะหมัดสะและการปั้นเทียนแฟนซีธนบุรีศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
232558นางเมตตา เสลานนท์ขันลงหินบางกอกน้อยศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
242558นางชื่นชีวัน พฤทธิพันธุ์การทำพานพุ่มดอกบัวและการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าบางกอกใหญ่ศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
252558นางสาวกัญญา ด้วงใยสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิลบางเขนศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
262558นางบุญมา บินกาซอดอกไม้ประดิษฐ์บางคอแหลมศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
272558นางกลอย บัตรพรรธนะโมบายประดิษฐ์จากพลาสติกบางนาศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
282558นางธานิต ศาลากิจนาฏศิลป์บางพลัดศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
292558นางสาวขจีรัศม์ ฟักฉิมเครื่องประกอบและเครื่องใช้ในพิธีทางประเพณีประเวศศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
302558นายพล มาลัยการทำบาตรพระป้อมปราบศัตรูพ่ายศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
312558นางฐปนี เลิศไชยพลานนท์ดอกกุหลาบประดิษฐ์จากใบเตยพระโขนงศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
322558นางบุญส่ง ทองวิทยากุลสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ภาษีเจริญศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
332558นางลำดวน เด่นดวงถักปลอกหมอนมีนบุรีศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
342558นายเซี่ยวพี แซ่หลิ่วแกะสลักงานไม้ยานนาวาศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
352558นางโกศล ศรีอาจศิลปะประดิษฐ์งานกระดุมลาดพร้าวศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
362558นายจันทร์ น้อยบุตรเครื่องดนตรีพื้นบ้าน(พิณ)วังทองหลางศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
372558นางวิมลวรรณ มีลักษณ์งานประดิษฐ์ดอกไม้และจัดดอกไม้สดสะพานสูงศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
382558นางสาคร สุขเกษมดอกไม้ผ้าใยบัวสาทรศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
392558นายสวาท พึ่งแก้วการแสดงกลองยาวสวนหลวงศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
402558นางวาสนา กล่ำกลายสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หนองจอกศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
412558นางสำเนา ผินกลับการจัดเครื่องบูชาบายศรีหนองแขมศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
422558นางฉวีวรรณ จันทร์ลีขับเสภา ร้องเพลงไทยเดิมหลักสี่ศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
432558นางสมศรี สวนเสริมกระเป๋าสานตะกร้าสานห้วยขวางศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
442558นางสาวจิราภรณ์ เชาวลิตการรักษาสุขภาพอนามัยจตุจักรสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
452558นางสายบัว คำภักดีการรักษาสุขภาพอนามัยร่างกายบางแคสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
462558นางสมพร มูลจนะบาตร์การรักษาสุขภาพอนามัยร่างกายบางซื่อสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
472558นางสาวทองสุข เสถียรคชสืบสานตำนานสมุนไพรราษฎร์บูรณะสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
482558นางมาเรียม มีสุวรรณผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยวัฒนาสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
492558นางรุจิรา คัดชาการตั้งศาลพระภูมิดอนเมืองอื่นๆ2020-06-102020-06-10
502558นายสมภพ เทพนิมิตหัตถศาสตร์และโหราศาสตร์บึงกุ่มอื่นๆ2020-06-102020-06-10
512559นางสาวสมสุข สมทรงเกษตรกลางเมืองคลองสานเกษตรกรรม2020-06-102020-06-10
522559นายยงยุทธ เทียนรุ่งเรืองการเกษตรแบบผสมผสานคลองสามวาเกษตรกรรม2020-06-102020-06-10
532559นายนพภา ขำประดิษฐ์เกษตรพอเพียงหลักสี่เกษตรกรรม2020-06-102020-06-10
542559นางวันเพ็ญ แตงเที่ยงขนมไทยโบราณห่อใบตองจอมทองคหกรรม2020-06-102020-06-10
552559นางดารุณี อักษรไวสมผลน้ำปลาหวานเจ๊หมูดอนเมืองดอนเมืองคหกรรม2020-06-102020-06-10
562559นางบุบผา ฉ่ำเฉื่อยน้ำพริกกะปิสูตรโบราณ ตลิ่งชันคหกรรม2020-06-102020-06-10
572559นางสุอาภา บันดาลสุขสันติ์ขนมเบื้องญวนธนบุรีคหกรรม2020-06-102020-06-10
582559นายลมูล นิลจาดพริกแกงสูตรโบราณ บางบอนคหกรรม2020-06-102020-06-10
592559นางลำเจียก ไชยสิทธิ์อาหารและขนมไทยโบราณบางพลัดคหกรรม2020-06-102020-06-10
602559นายไพศาล เลิศลำเนาชัยบัวลอยงาดำน้ำขิงบางรักคหกรรม2020-06-102020-06-10
612559นางทองคำ สุคนธศุภมาลย์เนื้อแดดเดียวปลอดสารมีนบุรีคหกรรม2020-06-102020-06-10
622559นายชัชวาล คงเสรีดำรงร้านไทยดุสิต(แว่น)เนื้อตุ๋นราชเทวีคหกรรม2020-06-102020-06-10
632559นายประเสริฐ หมื่นแผงวารีอาหารมุสลิม วัฒนาคหกรรม2020-06-102020-06-10
642559นางละมัย เอี่ยมเสริมศรีหมี่กรอบสูตรโบราณสาทรคหกรรม2020-06-102020-06-10
652559นางดวงตะวัน หงอสุวรรณไส้กรอกปลาแนมสัมพันธวงศ์คหกรรม2020-06-102020-06-10
662559พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์ไม้ดัดไทย (ไม้ตำรา)คลองเตยศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
672559นางนิภา เกรียงกรุงไกรการประดิษฐ์ผลงานเลียนแบบธรรมชาติจากเศษผ้าเหลือใช้ดุสิตศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
682559นายวิชัย เกล็ดพงษาผลิตภัณฑ์จากกระดาษทวีวัฒนาศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
692559นายจำนงค์ เครือภู่ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวทุ่งครุศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
702559กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง การเพ้นท์ภาพบนพื้นทรายบางกะปิศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
712559นางพัฒนกุล ทวีสาครเรือกระทงจากกาบมะพร้าว บางกอกน้อยศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
722559นางสาวศิวาพร รอดเพชรไพรการทำตุ๊กตาการบูรด้วยผ้ากระดาษสาบางกอกใหญ่ศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
732559นางณัฐยาภรณ์ ภู่เกสรผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติกบางเขนศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
742559นายฮังจั้ว แซ่ฮึงเรือไทยจำลองโบราณบางคอแหลมศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
752559นายอำนวย ดอกไม้ขาวศิลปะการตัดกระดาษเป็นลวดลายบางแคศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
762559นายสำฤทธิ์ สายทองผลิตภัณฑ์จากไม้บางนาศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
772559นางลัดดาวัลย์ จงเฟื่องปริญญาการสอนนาฏศิลป์ไทยและมารยาทไทยบึงกุ่มศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
782559นายอนันต์ ไทยศรีการทำไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุปทุมวันศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
792559ชมรมผู้สูงอายุทุ่งเศรษฐี555ดนตรีและการเล่นเพลงพื้นบ้านประเวศศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
802559นางสาวนัยนา แก้วสารการแสดงละครชาตรีและการรำป้อมปราบศัตรูพ่ายศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
812559นางอนุสรณ์ สาหร่ายทองคำชุดพานขันหมากพระโขนงศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
822559นางสมพร สิริกอแก้วผลิตภัณฑ์จากใบตองภาษีเจริญศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
832559นางละเอียด ยิ้มแย้มการขับร้องเพลงยานนาวาศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
842559นางเฉลารัตน์ อินทนานาฏศิลป์ไทยและลีลาศราษฎร์บูรณะศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
852559นายวีระ แจ่มใสการประดิษฐ์ว่าวใบไม้และว่าวจุฬามือถือลาดกระบังศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
862559นายบุญช่วย แท่นจันทร์การเชิดหนังตะลุงลาดพร้าวศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
872559นายจรูญ ทองอยู่การรำกระบี่กระบองสะพานสูงศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
882559นางจิราภรณ์ ฑีฆายุวัฒนาการประดิษฐ์ดอกไม้และเครื่องประดับสายไหมศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
892559นายวีระ พลายแก้วหมวกพัดหนองจอกศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
902559นายดวงจันทร์ ศรีวารีการเล่นดนตรีไทยหนองแขมศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
912559นางจารุวรรณ พัฒนเจริญสบู่ธรรมชาติทำมือคันนายาวสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
922559นางสุกัญญา ธาราพงษ์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุจตุจักรสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
932559นายประสิทธิ์ วงศ์เทศการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรดินแดงสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
942559นายสงัด คงคาหลวงการออกกำลังกายชี่กง 18 ท่าบางซื่อสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
952559นางมานิตย์ จันทร์เพ็ญน้ำยาเอนกประสงค์พญาไทสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
962559นางประจวบ วงษ์ราศผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรวังทองหลางสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
972559นางวันดี จงใจรักษ์แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรสวนหลวงสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
982559นางประนอม เอี่ยมสำอางน้ำมันไพลหอมละม่อมห้วยขวางสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
992559นางถวิล มอญดะการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่บางขุนเทียนอื่นๆ2020-06-102020-06-10
1002559พันเอก เพียรศักดิ์ ศรีบุญเรืองศาสนพิธีพระนครอื่นๆ2020-06-102020-06-10
1012560นายชาญณรงค์ วงษ์มะเซาะการเกษตรแบบพอเพียงคันนายาวเกษตรกรรม2020-06-102020-06-10
1022560นายประสาท อิ่มจงใจรักมะม่วงนวลจันทร์ทุ่งครุเกษตรกรรม2020-06-102020-06-10
1032560นายจวน เจี่ยฮะสูนการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านบางแคเกษตรกรรม2020-06-102020-06-10
1042560นายยุพล สมปางการทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลาดกระบังเกษตรกรรม2020-06-102020-06-10
1052560นายวิชัย น้อยรักษามะม่วงขาวนิยมหนองแขมเกษตรกรรม2020-06-102020-06-10
1062560นางน้อย จริยากุลอาหารไทยโบราณ(แกงบวน)คลองเตยคหกรรม2020-06-102020-06-10
1072560นางสุภาพ ลุ่มทองการทำผลไม้แช่อิ่มจอมทองคหกรรม2020-06-102020-06-10
1082560นางอำพันธุ์ นากสุกข้าวต้มลูกโยนตลิ่งชันคหกรรม2020-06-102020-06-10
1092560นางไดหนับ ทองอ่อนน้ำพริกเผาบางกะปิคหกรรม2020-06-102020-06-10
1102560นางสมจิตต์ อิสมาแอลขนมจีนน้ำยาใต้บางคอแหลมคหกรรม2020-06-102020-06-10
1112560นางเล็ก มงคลพันธ์ขนมตึงตังบางนาคหกรรม2020-06-102020-06-10
1122560นายปราโมช ตปนียะสถิตขนมเปี๊ยะบางรักคหกรรม2020-06-102020-06-10
1132560นางสิริกร พุ่มสุวรรณการทำข้าวเหนียวสังขยาจากสมุนไพรปทุมวันคหกรรม2020-06-102020-06-10
1142560นางบุญเจือ คำภักดีการทำหมูสะเต๊ะพญาไทคหกรรม2020-06-102020-06-10
1152560นางอินธิราภรณ์ แซ่ลิบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงพระโขนงคหกรรม2020-06-102020-06-10
1162560นางสมจิตร แตงวิเชียรขนมหวานแม่สมจิตรมีนบุรีคหกรรม2020-06-102020-06-10
1172560นางคอตีเยาะ พวงมณีขนมไทยสะพานสูงคหกรรม2020-06-102020-06-10
1182560นางสาวมาลีสา อู๋สังข์ขนมใส่ไส้และข้าวต้มมัดสาทรคหกรรม2020-06-102020-06-10
1192560นางบุญมา แย้มประเสริฐบ้านขนมไทยคุณแม่แต๋วสายไหมคหกรรม2020-06-102020-06-10
1202560นางสารภี บัวเกษการทำขนม “ปั้นสิบ”หนองจอกคหกรรม2020-06-102020-06-10
1212560นางบุบผา ล้วนวิลัยบ้านโขนไทยคลองสานศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1222560นางเลื่อน ปีอาทิตย์ตะกร้าสานพลาสติกคลองสามวาศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1232560นายสุรศักดิ์ เผ่าโนรีเรือจำลองไม้สักไทยดอนเมืองศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1242560นายปริญญา สุขชิตว่าวไทยดุสิตศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1252560นายสี สารำพึงเพลงวณิพกขอทานกระยาสารททวีวัฒนาศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1262560นางธัญวรัตน์ สุขใจธรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติธนบุรีศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1272560นายอุดม ขันธ์หิรัญบ้านบุคอลเลคชั่นบางกอกน้อยศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1282560นางณัฐกาญจน์ ศุภลักษณ์หัตถกรรมพลาสติกบางขุนเทียนศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1292560นางเปรมจิต นิยะบุญการร้อยลูกปัดแบบต่างๆบางเขนศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1302560ร.ต.บุญช่วย ยินดีฉัตรเทพเจ้าแห่งช้างบางซื่อศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1312560นางจรินทร์ กลัดเจริญการทำดอกข่าจากกุหลาบบางบอนศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1322560จ.ส.อ.ประชุม ชูวันการละเล่นพื้นบ้านบางพลัดศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1332560นายหวล มณฑากลีบดนตรีนาเสปประเวศศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1342560นายรัชพล เรืองนนท์ดนตรีไทยประกอบละครชาตรีโขนและหุ่นกระบอกป้อมปราบศัตรูพ่ายศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1352560นายสมหมาย บุญเอี่ยมสร้อยคอเงิน เอส เจ พี ซิลเวอร์(เครื่องประดับเงินแท้)ภาษีเจริญศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1362560นางบุญพิมพ์ โสภาสมสวัสดิ์กรอบรูปพ่นทรายราชเทวีศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1372560นางนิภา นพรัตน์ดอกไม้จันทน์ราษฎร์บูรณะศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1382560นางทัศนีย์ ปัทมดิลกสาธิตการทำร่มหอมการบูรลาดพร้าวศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1392560นางพนิดา สมบูรณ์เครื่องประดับลงยาราชวดีวังทองหลางศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1402560นายจิรวัฒน์ เอื้อบำรุงพงศ์หน้ากากจีนสัมพันธวงศ์ศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1412560นายธีรพล แซ่โชวที่นอนนวดพร้อมหมอนนวดแผนโบราณสวนหลวงศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1422560นางบุญศรี เจริญศักดิ์ดอกไม้ประดิษฐ์หลักสี่ศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1432560นางบุญมา ศรีโพธิ์ต้นไม้มงคลและบายศรีกระดาษห้วยขวางศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1442560นางลัดดา ธีรวัฒน์ออกกำลังกายจตุจักรสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
1452560นายสมหมาย สาตทรัพย์ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่"ลุงหมาย"คนเอาถ่าน CARBON MAN”บึงกุ่มสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
1462560นางอินทิรา ภิสัชเพ็ญการรักษาโรคแผนโบราณ(หมอแม๊ะ)พระนครสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
1472560นายแพทย์เฉก ธนะสิริการดูแลสุขภาพอนามัยเพื่อให้อายุยืน 120 ปีวัฒนาสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
1482560นางรุ่งนภา ณรงค์ศักดิ์พิธีกรรมนำความมงคลดินแดงอื่นๆ2020-06-102020-06-10
1492560นายฉัตรชัย ทองสวัสดิ์ด้านพิธีกรรมบางกอกใหญ่อื่นๆ2020-06-102020-06-10
1862561นายสมศักดิ์ ร่ำรวยธรรมผลิตภัณฑ์ปั้นจิ๋วพระนครศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1502560นายประจิตร พลับเจริญสุขพิธีกรรมทางพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยยานนาวาอื่นๆ2020-06-102020-06-10
1512561นายอุบล ม่วงทิมการปลูกพืชผักสวนครัว ปลอดสารเคมีดุสิตเกษตรกรรม2020-06-102020-06-10
1522561นายเทวินทร์ กุลปิยะวัฒน์การวิจัยไร่ส้มเขียวหวานบางมดทุ่งครุเกษตรกรรม2020-06-102020-06-10
1532561นายเกษม เวณุจันทร์สวนลุงเกษมยานนาวาเกษตรกรรม2020-06-102020-06-10
1542561นายฉลอง สว่างใจการทำน้ำหมักชีวภาพ และน้ำยาอเนกประสงค์ลาดพร้าวเกษตรกรรม2020-06-102020-06-10
1552561นางสาวไพรัช อ่อนดำน้ำพริกป้าติ๋วคันนายาวคหกรรม2020-06-102020-06-10
1562561กลุ่มแม่บ้านเขตตลิ่งชันกระยาสารทสูตรโบราณตลิ่งชันคหกรรม2020-06-102020-06-10
1572561นางศิริพร อินทรสิงห์ข้าวเหนียวหน้าต่างๆทวีวัฒนาคหกรรม2020-06-102020-06-10
1582561นางสาวสุมาลี เนียมศิริอาหารและขนมไทยบางกะปิคหกรรม2020-06-102020-06-10
1592561นางทองเจือ สินเทศอาหารและขนมไทยบางกอกใหญ่คหกรรม2020-06-102020-06-10
1602561นางฉอ้อน บูชาวงศ์อาหารเพื่อสุขภาพบางคอแหลมคหกรรม2020-06-102020-06-10
1612561นางสาวบุญเรือน บัวพ่วงขนมครองแครงบางซื่อคหกรรม2020-06-102020-06-10
1622561นางภู่ระหงษ์ สุขสอาดอาหารไทยบางพลัดคหกรรม2020-06-102020-06-10
1632561นางบุญสืบ พราหมณ์แก้วไส้อั่วเลิศรส ต้นตำหรับความอร่อยเขตพญาไทพญาไทคหกรรม2020-06-102020-06-10
1642561นายประวิทย์ มุหะหมัดข้าวเหนียวมูนยีบังมีนบุรีคหกรรม2020-06-102020-06-10
1652561นางอัจฉรา สมันวอโรตีมะตะบะราชเทวีคหกรรม2020-06-102020-06-10
1662561ชุมชนหมู่บ้านพลับพลาขนมไทยโบราณ(กระยาสารท)วังทองหลางคหกรรม2020-06-102020-06-10
1672561นายมิน สันประเสริฐอาหารมุสลิม(แกงมัสมั่น,แกงกุรุหม่า)วัฒนาคหกรรม2020-06-102020-06-10
1682561นางสาวอุษา ไชยะกิตติรัตนาขนมฮวกก้วย ขนมมาไลโก๊วสัมพันธวงศ์คหกรรม2020-06-102020-06-10
1692561นายอภิสิทธิ์ ฟักภู่ข้าวต้มมัดสวนหลวงคหกรรม2020-06-102020-06-10
1702561นายจำเนียร ทรงฤกษ์การแต่งหนังสือพระพุทธศาสนาวันสำคัญพระพุทธศาสนาและคำกลอนดอนเมืองภาษาและวรรณกรรม2020-06-102020-06-10
1712561นางสุรีย์ประภา ศรีโพธิ์สุขภาษาไทยสายไหมภาษาและวรรณกรรม2020-06-102020-06-10
1722561นายสมพงษ์ เพียรวิบูลย์เครื่องฉีดน้ำแรงดันไม่ใช้พลังงานคลองเตยศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1732561นายธนกร จันทร์ศรีรองเท้าผ้าปักชาวเขาคลองสานศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1742561นางสุพิชชา ฟิเนท์ประดิษฐ์ดอกไม้ จากวัสดุเหลือใช้จตุจักรศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1752561นางเรณู อุกฤษโชคการปั้นผลไม้จิ๋ว,ขนมไทยจิ๋วจอมทองศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1762561นางสาวพิทยา บุญสวัสดิ์กระเป๋าสานซองกาแฟธนบุรีศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1772561นายสุรพันธุ์ อภิชาตนันท์งานหล่อพระพุทธรูปบางกอกน้อยศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1782561นางอุไร ใจหาญการจักสานเส้นพลาสติกแบบต่างๆบางเขนศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1792561นายอุดม อาจหาญลายเส้นรามเกียรติ์บางแคศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1802561นางสาวนฤมล สรัสสลักษณ์การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติบางบอนศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1812561นางสมศรี มณีจรัสพรการประดิษฐ์เหรียญโปรยทานบางรักศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1822561นายบรรลุ เวียงพลสื่อสร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนาบึงกุ่มศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1832561นางสุชิน รัตนชลการประดิษฐ์ดอกไม้ ปทุมวันศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1842561นายสุรเดช หวังเจริญการสอนเด็กให้รู้จักการเจียระไนพลอยประเวศศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1852561นายพินิจ สุทธิเนตรการปักเครื่องละครและชุดโขนป้อมปราบศัตรูพ่ายศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1872561นางสิริพร สถิตดำรงสกุลบายศรีพระโขนงศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1882561นางอารมณ์ ยมทองการประดิษฐ์โมบายมะกรูดและดอกกุหลาบใบเตยภาษีเจริญศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1892561นายวุฒิชัย ดนตรีดนตรีไทย(ประเภทเครื่องตี)ราษฎร์บูรณะศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1902561นายบัว อินทะแสนสอนดนตรีไทยลาดกระบังศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1912561นางกานดา ลาวรรณ์กระเป๋าผ้าสะพานสูงศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1922561นายธนู นาควิจิตรโมบายรีไซเคิลหนองแขมศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1932561นายนิมิต วาระวรรณ์ร้อยลูกปัดถักเชือกหลักสี่ศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1942561นางฤดีวรรณ ตันเจริญทรัพย์งานประดิษฐ์ดอกไม้บายศรีห้วยขวางศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
1952561นางฉวีวรรณ ภาณุศานต์สบู่มะเฟือง/เปลือกมังคุด คลองสามวาสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
1962561นางสาวเพ็ญอำพันธ์ ธนโชคชิยานนท์สมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพดินแดงสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
1972561นางสอิ้ง แจ่มใสนวดแผนไทยบางนาสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
1982561นางลิ้นจี่ ปะกูการทำลูกประคบหนองจอกสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
1992561นายธีระพันธ์ งามถิ่นการแสดงโขนบางขุนเทียนอื่นๆ2020-06-102020-06-10
2002561นางปี ศรีกระทุ่มการละเล่นม้าก้านกล้วยและเดินกะลาสาทรอื่นๆ2020-06-102020-06-10
2012562นายสมจิตร จุลมานะการปลูกส้มในบ่อซีเมนต์หรือกระถางบางขุนเทียนเกษตรกรรม2020-06-102020-06-10
2022562นายสุรชัย เหลือเศษหมอดิน ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยบางบอนเกษตรกรรม2020-06-102020-06-10
2032562นายสมพงษ์ โชติวรรณการทำน้ำหมักชีวภาพ ป้อมปราบศัตรูพ่ายเกษตรกรรม2020-06-102020-06-10
2042562นายสมใจ มณีการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อสุขภาพหนองจอกเกษตรกรรม2020-06-102020-06-10
2052562นายพยุง หนูแย้มน้ำหอมแท้สกัดจากดอกจำปีหนองแขมเกษตรกรรม2020-06-102020-06-10
2062562กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนเกาะกลางน้ำพริกเผาเห็ดคลองเตยคหกรรม2020-06-102020-06-10
2072562นางสายหยุด เนียมกล่ำขนมไทยชุมชนริมคลองหนองระแหงคลองสามวาคหกรรม2020-06-102020-06-10
2082562นางสาวอรรถนา เล็กกูลเมี่ยงคำคันนายาวคหกรรม2020-06-102020-06-10
2092562นางณัฐพร วงศ์อินทร์สาคูข้าวเกรียบปากหม้อมังสวิรัติผสมสมุนไพรจอมทองคหกรรม2020-06-102020-06-10
2102562นางจันทิมา รื่นจิตร์ไข่เค็มสมุนไพรดินแดงคหกรรม2020-06-102020-06-10
2112562นางสาวเล็ก เขียวมณฑาด้านอาหารและขนมไทยบางกอกใหญ่คหกรรม2020-06-102020-06-10
2122562นางเสาวณีย์ ชัยศิริขนมวุ้นคุณณีย์บางซื่อคหกรรม2020-06-102020-06-10
2132562นางอรชดา หอมกระจ่างผัดหมี่โบราณบางนาคหกรรม2020-06-102020-06-10
2142562นายเควิล โพธิ์ทองกระยาสารทน้ำอ้อยบางพลัดคหกรรม2020-06-102020-06-10
2152562นางราตรี ชื่นชมถั่วกรอบแก้วและถั่วทอดพญาไทคหกรรม2020-06-102020-06-10
2162562นางสาวอารี ดีเจริญขนมเทียนราชเทวีคหกรรม2020-06-102020-06-10
2172562นางวรรณี ดีเลิศผ้าขาวม้าทอมือวังทองหลางคหกรรม2020-06-102020-06-10
2182562นางมาลี สันประเสริฐขนมไทยประยุกต์(ขนมบดิน)วัฒนาคหกรรม2020-06-102020-06-10
2192562นางกัญวรรณ ฤทัยสิริสกุลบะจ่างโบราณสัมพันธวงศ์คหกรรม2020-06-102020-06-10
2202562นางฉัตร์วไลย จำลองรัตน์วุ้นแก้ว วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนห้วยขวางคหกรรม2020-06-102020-06-10
2212562สิบโทวิเชียร ตันตระเสนีย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาและวัฒนธรรมอาเชียนลาดพร้าวภาษาและวรรณกรรม2020-06-102020-06-10
2222562นางสาวนงนุช พูลทรัพย์ต้นไม้คริสตัลจตุจักรศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
2232562นางกาญจนมาส สุวรรณวงศ์สอนร้อยพวงมาลัยดอนเมืองศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
2242562นางปทิตตา ทัศบุตรผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากสบู่ดุสิตศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
2252562นางโสภา บุญเพ็ชร์ผลไม้การบูรหอมตลิ่งชันศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
2262562นายเสนาะ เฑียรทองการผูกผ้าระบายสถานที่ทวีวัฒนาศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
2272562นางมาลินี มาลีถาวรกุลฝึกรำไทยธนบุรีศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
2282562นายดำรงค์ แย้มบางการผลิตฆ้องวงบางกอกน้อยศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
2292562นางสาวอารียา เกตุตระกูลการประดิษฐ์ของใช้จากผ้าบางเขนศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
2302562นางอรัญญา ดิสสราผลิตภัณฑ์จากลูกปัดบางคอแหลมศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
2312562นางมัลลิกา เจริญการเทียนแฟนซี เทียนเจลบางแคศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
2322562นางธัญพร นิ้มเจริญอุบะหน้าช้างบางรักศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
2332562นายผาย บัวคลี่เครื่องประดับชุบทองบึงกุ่มศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
2342562นางศิริพร นิยมศิริวนิชเครื่องแขวนไทยประเวศศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
2352562นางสำอางค์ ชิงวงษ์พรมงานฝังจิวเวอรี่พระนครศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
2362562นางอภิณห์พร แม้นวิเศษพงษ์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยมีนบุรีศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
2372562นายสมบูรณ์ สุ่นสวัสดิ์เครื่องเงินบนโต๊ะอาหารราษฎร์บูรณะศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
2382562นายจำลอง สวนมาลาศิลปะการแสดงกลองยาวลาดกระบังศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
2392562ชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายสะพานสูงรำไทย-จีน สัมพันธ์สะพานสูงศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
2402562นางสาวสมเจตน์ สุธัมมะการสานเส้นพลาสติกงูกัดเขียด แก้นิ้วล๊อค ข้ออักเสบสาทรศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
2412562นางสาวบุปผา จันทรสูตต้นไม้เงินต้นไม้ทองสวนหลวงศิลปกรรม2020-06-102020-06-10
2422562นายสง่า มานพวงศ์ยาสมุนไพร นวดกดจุด แพทย์แผนไทยทุ่งครุสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
2432562นายอดุล จาติกะวนิชค์กะลาเพื่อสุขภาพบางกะปิสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
2442562นางนพ พวงกิจจานวดหม้อดิน กลิ่นสมุนไพร กระโจมอยู่ไฟปทุมวันสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
2452562นายสุรินทร์ เปี่ยมสอาดการออกกำลังกายแบบรำไม้พลองภาษีเจริญสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
2462562นางสาวธิดารัตน์ สวนมะลินวดประคบสมุนไพรสายไหมสาธารณสุข2020-06-102020-06-10
2472562นางจำปา แสนพรมการเรียนรู้ประเพณีทางศาสนาพระโขนงอื่นๆ2020-06-102020-06-10
2482562นายธีรพล พรมแก้วมัคนายกหลักสี่อื่นๆ2020-06-102020-06-10
2492563นายสวรรค์ จันทร์ม่วงการตอนกิ่งมะนาวจอมทองเกษตรกรรม2020-09-152020-09-15
2502563นายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์กล้วยไม้ตัดดอกหนองแขมเกษตรกรรม2020-09-152020-09-15
2512563นางประไพ จ้อยประสิทธิ์ข้าวต้มมัดคันนายาวคหกรรม2020-09-152020-09-15
2522563นางจันทร์แรม ประสารวงศ์ข้าวต้มลูกโยนจตุจักรคหกรรม2020-09-152020-09-15
2532563นางส้มแก้ว แจ่มประเสริฐขนมจีนน้ำพริกทวีวัฒนาคหกรรม2020-09-152020-09-15
2542563นางสาวนิราภรณ์ เกาทันขนมเทียนบางกะปิคหกรรม2020-09-152020-09-15
2552563นางเพยาว์ จันทร์สมบูรณ์ประดิษฐ์งานผ้าตัดเย็บผ้า เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ใช้ภายในบ้านบางกอกน้อยคหกรรม2020-09-152020-09-15
2562563นางมณี ขาวมากข้าวต้มมัดบางคอแหลมบางคอแหลมคหกรรม2020-09-152020-09-15
2572563นายณรงค์ แผ้วบุญตราไอศกรีมกะทิสดตึกแดงบางซื่อคหกรรม2020-09-152020-09-15
2582563นางมานิต ลักษมัญขนมไทย ขนมเครื่องทองบางบอนคหกรรม2020-09-152020-09-15
2592563นายสอน เมืองแก้วขนมสอดไส้บึงกุ่มคหกรรม2020-09-152020-09-15
2602563นางสุภรณ์ ชัยสุธาทิพย์ขนมบะจ่างสูตรโบราณปทุมวันคหกรรม2020-09-152020-09-15
2612563นางสาวสุปราณี เส็งสืบผลข้าวเกรียบปากหม้อประเวศคหกรรม2020-09-152020-09-15
2622563นางสาวนัยนา ชูเกษมขนมเบื้องญวนโบราณ วัดดุสิตารามป้อมปราบศัตรูพ่ายคหกรรม2020-09-152020-09-15
2632563นางสุกัญญา โตสมจิตรข้าวเหนียวมูนกะทิสดสุขสวัสดิ์ ต้นตำรับเขตพญาไทพญาไทคหกรรม2020-09-152020-09-15
2642563นายไพบูลย์ การสมใจข้าวตังเมี่ยงลาวพระนครคหกรรม2020-09-152020-09-15
2652563นางวีรวัลย์ เรืองขจรไส้กรอกปลาแนมพระโขนงคหกรรม2020-09-152020-09-15
2662563นางมาเรียม มหากลั่นเกี๊ยวซ่าราชเทวีคหกรรม2020-09-152020-09-15
2672563นายประมุข งามละเมียดลูกบิดประตูกลอนพิเศษวังทองหลางคหกรรม2020-09-152020-09-15
2682563นายชาคริต พวงมณีกวนข้าวเหนียวแดงสะพานสูงคหกรรม2020-09-152020-09-15
2692563นางนิตย์ ภู่ใจเที่ยงการทำก๋วยเตี๋ยวแกงสาทรคหกรรม2020-09-152020-09-15
2702563นางจินดารัตน์ อุครกูลเฮงเส็ง 100 ปี หมอนไหว้เจ้าสัมพันธวงศ์คหกรรม2020-09-152020-09-15
2712563นางสมบุญ อะหมัดตอเฮตขนมโบราณบ้านโต๊ะบุญสวนหลวงคหกรรม2020-09-152020-09-15
2722563นางชื่นสุข ฤกษ์งามอาหารไทย (แกงมัสมั่น)ห้วยขวางคหกรรม2020-09-152020-09-15
2732563นายสุเมธ แสงสวยหัวสิงโตคลองสานศิลปกรรม2020-09-152020-09-15
2742563นางสุนีย์ ปัทมพันธ์การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ (เกล็ดปลา) คลองสามวาศิลปกรรม2020-09-152020-09-15
2752563พันเอกสำอางค์ เอี่ยมเอกภาพเขียน (จิตรกรรมฝาผนัง)ดอนเมืองศิลปกรรม2020-09-152020-09-15
2762563นางนันท์นภัส ธนโชคนัจนันทน์การสานปลาตะเพียนจากใบเตยลายตลิ่งชันศิลปกรรม2020-09-152020-09-15
2772563ชมรมผู้สูงอายุรักษ์สุขภาพประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุรีไซเคิลทุ่งครุศิลปกรรม2020-09-152020-09-15
2782563นายสุชาติ วงษ์ทองภาพวาดสีน้ำบางกอกใหญ่ศิลปกรรม2020-09-152020-09-15
2792563นางอังคณา ปิ่นทองวิทยากรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์บางขุนเทียนศิลปกรรม2020-09-152020-09-15
2802563นางฉันทนา วิมลประสารการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยบางเขนศิลปกรรม2020-09-152020-09-15
2812563นายเทวินทร์ สงฆ์สันเทียะดนตรีไทย (การเล่นดนตรี)บางแคศิลปกรรม2020-09-152020-09-15
2822563นางสมรศรี ฉิมพานิชย์งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้บางพลัดศิลปกรรม2020-09-152020-09-15
2832563นางล่วงไน้ แซ่กี้การพับผ้าเช็ดปาก (Napking) จัดวางบนโต๊ะอาหารบางรักศิลปกรรม2020-09-152020-09-15
2842563นายสมจิตร์ พวงทองการทำพวงมโหตรภาษีเจริญศิลปกรรม2020-09-152020-09-15
2852563กลุ่มศิลปะต่อสู้ด้วยกระบี่กระบองตามแบบชาวมุสลิม "ศิษย์ ซ.สุวรรณ"การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยมีนบุรีศิลปกรรม2020-09-152020-09-15
2862563นางสาวทวีวัฒนา วิเชียรทองดนตรีและนาฎศิลป์ไทยยานนาวาศิลปกรรม2020-09-152020-09-15
2872563นางกอบเกื้อ เทียนพาลีตะกร้า 3 มิติราษฎร์บูรณะศิลปกรรม2020-09-152020-09-15
2882563นายจำเริญ เพ็งสะและดนตรีนาเสปวัฒนาศิลปกรรม2020-09-152020-09-15
2892563นายกนกชัย สวัสดีกลองยาวและดนตรีไทยสายไหมศิลปกรรม2020-09-152020-09-15
2902563นายพรเกื้อ ถาวรบัณฑิตน้ำมันเหลืองคลองเตยสาธารณสุข2020-09-152020-09-15
2912563กลุ่มนวดกดจุดฝ่าเท้าและผ่อนคลาย/ยาหม่องสมุนไพรพญาว่านนวดกดจุดฝ่าเท้าและผ่อนคลาย/ยาหม่องสมุนไพรพญาว่านดุสิตสาธารณสุข2020-09-152020-09-15
2922563นางสาวณัฐวดี มิ่งชัยสมุนไพรมะกรูด ตะไคร้หอมกันยุงธนบุรีสาธารณสุข2020-09-152020-09-15
2932563นางศาตพร แซ่เตียยานวดสมุนไพร นวดสมุนไพรการอบสมุนไพรหลังคลอดบางนาสาธารณสุข2020-09-152020-09-15
2942563กลุ่มทำน้ำหมักชุมชนชื่นกมลนิเวศน์ 1ทำน้ำหมักชุมชนชื่นกมลนิเวศน์ 1หลักสี่สาธารณสุข2020-09-152020-09-15
2952563นายมาเนตร ทรัพย์อุดมชุมชนอยู่ดีมีสุขดินแดงอื่นๆ2020-09-152020-09-15
2962563นางอำภา บุณยเกตุนักสื่อความหมายประจำชุมชนลาดกระบังอื่นๆ2020-09-152020-09-15
2972563นายมาโนช เทศรัตนพันธ์พิธีกรดำเนินงานด้านศาสนพิธีลาดพร้าวอื่นๆ2020-09-152020-09-15
2982563นายจิรภัทร ชื่นชมการทำขวัญนาคหนองจอกอื่นๆ2020-09-152020-09-15