โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

9. จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น : 259

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา/สำนักงานเขต : 1

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา หมายถึง ผู้สูงอายุที่ได้รับคัดเลือกภูมิปัญญา ที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่เขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งตามประเภทสาขา 6 สาขา ได้แก่ เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สาธารณสุข ภาษาและวรรณกรรม และอื่นๆ 2. การทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม เช่น เป็นวิทยากร ที่ปรึกษา กรรมการ เป็นต้น 3. การนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ประกอบอาชีพ , การเสริมรายได้, งานอดิเรก ผ่อนคลายจิตใจ ฯลฯ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน ๑ ภูมิปัญญา/สำนักงานเขต

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม/สำนักงานเขต

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0373 : จำนวนและข้อมูลภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ จำแนกรายเขต ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)