โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

9. มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน : 261

ค่าเป้าหมาย มีการเสนอแก้ไขกฏหมายและระเบียบด้านงบประมาณต่อผู้บร : ร้อยละ 80

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ระเบียบและกฎหมาย หมายถึง หลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือแนวทางต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนระเบียบและกฎหมายที่ได้รับการแก้ไข X 100/จำนวนระเบียบและกฎหมายที่นำไปใช้กับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0006 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน)

ตาราง : ภารกิจพัฒนากฎหมายและระเบียบด้านงบประมาณ

หน่วยงาน : สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

คำอธิบายตาราง : จัดเก็บตามชื่อตัวชี้วัด แสดงผลการดำเนินงาน เหตุผล และเอกสารประกอบ

idindicatorsstatusreasonreferenceadddateupdatedate
1มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งแน้นผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563บันทึกหนังสือ ที่ กท 0100/732 ลงวันที่ 15 เม.ย. 63 เรื่อง ลงนามในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 2020-06-102020-06-10
2มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งแน้นผลงานดำเนินการแล้วเสร็จประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 76 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 144 ง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีผลใช้บังคับแล้ว และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ลงเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว http://203.155.220.217/budd/main/upload/2020/06/19/A20200619154051.PDF2020-07-092020-07-09
3มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งแน้นผลงานดำเนินการแล้วเสร็จประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 76 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 144 ง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีผลใช้บังคับแล้ว และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ลงเว็บไซด์ของสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว http://203.155.220.217/budd/main/upload/2020/06/19/A20200619154051.PDF2020-08-112020-08-11
4มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อใช้งบประมาณแบบมุ่งแน้นผลงานดำเนินการแล้วเสร็จประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 76 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 144 ง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีผลใช้บังคับแล้ว และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ลงเว็บไซด์ของสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว http://203.155.220.217/budd/main/upload/2020/06/19/A20200619154051.PDF2020-09-082020-09-08