โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

9. ร้อยละของผู้สัญจรทางน้ำเพิ่มขึ้น : 263

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ (เทียบกับปี พ.ศ. 2563) : 2

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนของผู้ใช้บริการเรือโดยสารตามแนวเส้นทางที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ ให้บริการเดินเรือโดยสารแบบเต็มรูปแบบ ได้แก่ เส้นทางคลองภาษีเจริญ และคลองผดุงกรุงเกษม คลองโองอ่าง และคลองแสนแสบ (ส่วนต่อขยาย)

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากจำนวนผู้ใช้บริการปี 2563 ลบจำนวนผู้ใช้บริการปี 2562 คูณ 100 หารด้วยจำนวนผู้ใช้บริการปี 2562

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการจราจรและขนส่ง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0336 : จำนวนผู้สัญจรทางน้ำในปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : จำนวนผู้ใช้บริการเรือโดยสาร

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง :

idid_nom_monthp_phadungp_phasicharoenp_paseoadddateupdatedate
11กันยายน 2562181852020-06-182020-06-18
22ตุลาคม 2562152692020-06-182020-06-18
33พฤศจิกายน 2562167702020-06-182020-06-18
44ธันวาคม 2562156452020-06-182020-06-18
55มกราคม 2563984815226157692020-06-182020-06-18
66กุมภาพันธ์ 2563963313376137532020-06-182020-06-18
77มีนาคม 25637997811993082020-06-182020-06-18
88เมษายน 25631590244211742020-06-182020-06-18
99พฤษภาคม 2563120224242020-06-182020-06-18
101ตุลาคม 256157192020-09-292020-09-29
112พฤศจิกายน 256183762020-09-292020-09-29
123ธันวาคม 256184112020-09-292020-09-29
134มกราคม 2562102972020-09-292020-09-29
145กุมภาพันธ์ 2562105112020-09-292020-09-29
156มีนาคม 2562105032020-09-292020-09-29
167เมษายน 256273632020-09-292020-09-29
178พฤษภาคม 256283692020-09-292020-09-29
189มิถุนายน 256266682020-09-292020-09-29
1910กรกฎาคม 256278832020-09-292020-09-29
2011สิงหาคม 256246132020-09-292020-09-29
2112กันยายน 25626320181852020-09-292020-09-29
2213ตุลาคม 25628511152692020-09-292020-09-29
2314พฤศจิกายน 25627843167702020-09-292020-09-29
2415ธันวาคม 25627657156452020-09-292020-09-29
2516มกราคม 2563526915226157692020-09-292020-09-29
2617กุมภาพันธ์ 2563516013376137532020-09-292020-09-29
2718มีนาคม 25634205811993082020-09-292020-09-29
2819เมษายน 25631617244211742020-09-292020-09-29
2920พฤษภาคม 2563118824242020-09-292020-09-29
3021มิถุนายน 256333892020-09-292020-09-29
3122กรกฎาคม 256346622020-09-292020-09-29
3223สิงหาคม 256349312020-09-292020-09-29
3324กันยายน 256342132020-09-292020-09-29