โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

9. ร้อยละของผู้สัญจรทางน้ำเพิ่มขึ้น : 263

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ (เทียบกับปี พ.ศ. 2563) : 2

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนของผู้ใช้บริการเรือโดยสารตามแนวเส้นทางที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ ให้บริการเดินเรือโดยสารแบบเต็มรูปแบบ ได้แก่ เส้นทางคลองภาษีเจริญ และคลองผดุงกรุงเกษม คลองโองอ่าง และคลองแสนแสบ (ส่วนต่อขยาย)

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากจำนวนผู้ใช้บริการปี 2563 ลบจำนวนผู้ใช้บริการปี 2562 คูณ 100 หารด้วยจำนวนผู้ใช้บริการปี 2562

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการจราจรและขนส่ง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0336 : จำนวนผู้สัญจรทางน้ำในปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : จำนวนผู้ใช้บริการเรือโดยสาร

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง :

idid_nom_monthp_phadungp_phasicharoenp_paseoadddateupdatedate
11กันยายน 2562181852020-06-182020-06-18
22ตุลาคม 2562152692020-06-182020-06-18
33พฤศจิกายน 2562167702020-06-182020-06-18
44ธันวาคม 2562156452020-06-182020-06-18
55มกราคม 2563984815226157692020-06-182020-06-18
66กุมภาพันธ์ 2563963313376137532020-06-182020-06-18
77มีนาคม 25637997811993082020-06-182020-06-18
88เมษายน 25631590244211742020-06-182020-06-18
99พฤษภาคม 2563120224242020-06-182020-06-18