โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

9. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษามีผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป : 264

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใน 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และศิลปะ ตามเกณฑ์การประเมินของโรงเรียนสองภาษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 ด้วยแบบทดสอบกลางของโรงเรียนสองภาษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

หลักเกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้คะแนนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลางฯ ดังนี้ - ระดับผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา • วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน คะแนนเต็มวิชาละ 30 คะแนน เกณฑ์การตัดสิน ระดับ:คะแนน 0:0 – 14.99 1:15 – 16.49 1.5:16.50 – 17.99 2:18 – 19.49 2.5:19.50 – 20.99 3:21 – 22.49 3.5:22.50 – 23.99 4:24 ขึ้นไป • วิชาสุขศึกษา และวิชาศิลปศึกษา คะแนนเต็มวิชาละ 20 คะแนน ระดับ:คะแนน 0:0 – 9.99 1:10 – 10.99 1.5:11 – 11.99 2:12 – 12.99 2.5:13.00 – 13.99 3:14 – 14.99 3.5:15.00 – 15.99 4:16 ขึ้นไป -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายโรงเรียน โดยหาค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียน ทั้ง 5 รายวิชา หาค่าเฉลี่ยระดับผลการเรียน ทั้ง 5 รายวิชา = (ระดับเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ + วิชาวิทยาศาสตร์ +วิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน +วิชาสุขศึกษา + วิชาศิลปศึกษา)/5 วิธีการคานวณ (ค่าตัวชี้วัด) (จานวนโรงเรียนฯ ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๒.๕ ขึ้นไป*100)/จำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด เกณฑ์ตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 0 ไม่ผ่าน (0 – 49 คะแนน) ระดับ 1 ผ่าน (50 – 54.5 คะแนน) ระดับ 1.5 ผ่าน (55 – 59.5 คะแนน) ระดับ 2 พอใช้ (60 – 64.5 คะแนน) ระดับ 2.5 พอใช้ (65 – 69.5 คะแนน) ระดับ 3 ดี (70 – 74.5 คะแนน) ระดับ 3.5 ดี (75 – 79.5 คะแนน) ระดับ 4 ดีมาก (80 คะแนน ขึ้นไป)

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการศึกษา

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0425 : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนที่เรียนหลักสูตร 2 ภาษา)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0423 : จำนวนและข้อมูลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีการจัดสอนหลักสูตร 2 ภาษา - จำนวนนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร 2 ภาษา (แยกตามระดับชั้น) - จำนวนห้องเรียนที่มีการจัดสอนหลักสูตร 2 ภาษา)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0424 : ผลการสอบข้อสอบกลางที่จัดทำโดยสำนักการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีการสอนหลักสูตร 2 ภาษา)