โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

10. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป : 27

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90 (วัดการผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป)

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน หมายถึง สถานรับเลี้ยงและดูแลเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 292 ศูนย์ 2. เกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร หมายถึง เกณฑ์มาตรฐาน ที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น จำนวน 7 ด้าน 35 ข้อ โดยมีแนวทาง การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน ตามแบบมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แบ่งผล การประเมินเป็น 4 ระดับ คือ ผ่านระดับดีมาก ผ่านระดับดี ผ่านระดับพื้นฐาน และไม่ผ่าน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนศูนย์ฯที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป x 100 หารด้วย จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0375 : จำนวนและข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครทั้งหมด)

ตาราง : จำนวนและข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครทั้งหมด

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง :

iddistrictname_child_preschoolnum_teachernum_malenum_femalegradesize_schooladddateupdatedate
1คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองเตยล็อค 61910783ดีมากL2020-06-192020-06-19
2คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนดวงประทีป13110100ดีมากL2020-06-192020-06-19
3คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาชุมชนใหม่73932ดีมากM2020-06-192020-06-19
4คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาเด็กรวมน้ำใจ31411ดีS2020-06-192020-06-19
5คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาใหม่75342ดีมากM2020-06-192020-06-19
6คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลต 12139575ดีมากL2020-06-192020-06-19
7คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลต 1763929ดีมากM2020-06-192020-06-19
8คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลต 23-2474255ดีM2020-06-192020-06-19
9คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมคลองวัดสะพาน41421ดีS2020-06-192020-06-19
10คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ21818ดีมากS2020-06-192020-06-19
11คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่มเกล้า63339ดีมากM2020-06-192020-06-19
12คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนล็อค 1-2-352032ดีมากM2020-06-192020-06-19
13คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดคลองเตยใน 152621ดีมากS2020-06-192020-06-19
14คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแฟลต 264347ดีมากM2020-06-192020-06-19
15คลองสานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ31614ดีมากS2020-06-192020-06-19
16คลองสานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยวัฒนา41624ดีมากS2020-06-192020-06-19
17คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกมาลุลอิสลาม29198193ดีมากL2020-06-192020-06-19
18คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเจริญพัฒนา(คูคต)63634ดีมากM2020-06-192020-06-19
19คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์นิมิตสัมพันธ์(ซารีฟะห์อุทิศ)42525ดีM2020-06-192020-06-19
20คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพระยาสุเรนทร์73735ดีมากM2020-06-192020-06-19
21คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพร้อมใจพัฒนา(สุขใจ)2716ดีS2020-06-192020-06-19
22คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีนทองพัฒนา52629ดีมากM2020-06-192020-06-19
23คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะจวน2611ดีมากS2020-06-192020-06-19
24คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านเกาะ21615ดีS2020-06-192020-06-19
25คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน หมู่ 53711พื้นฐานS2020-06-192020-06-19
26คันนายาวศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบุญศรีมุณีกรณ์29195168ดีมากL2020-06-192020-06-19
27คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านนาซารีน32619ดีมากS2020-06-192020-06-19
28คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอิลมุน(สุเหร่าแดง)54425ดีมากM2020-06-192020-06-19
29จตุจักรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสวนผัก42119ดีมากS2020-06-192020-06-19
30จตุจักรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเสนานิคม 242235ดีM2020-06-192020-06-19
31จตุจักรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมยุทธโยธาทหารบก41919ดีมากS2020-06-192020-06-19
32จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบางมด21410ดีมากS2020-06-192020-06-19
33จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยากิน278ดีS2020-06-192020-06-19
34จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสีสุก21411ดีS2020-06-192020-06-19
35จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนศิลปเดช42113ดีมากS2020-06-192020-06-19
36จอมทองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดยายร่ม52615ดีมากS2020-06-192020-06-19
37ดอนเมืองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาตลาดกลาง31111ดีS2020-06-192020-06-19
38ดอนเมืองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดพรหมรังษี1310284ดีมากL2020-06-192020-06-19
39ดอนเมืองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสีกัน (พุทธสยาม)63342ดีมากM2020-06-192020-06-19
40ดอนเมืองศูนย์เด็กปฐมวัย นปอ.ประจำพื้นที่สีกัน105060ดีมากL2020-06-192020-06-19
41ดอนเมืองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนปิ่นเจริญ 232017ดีมากS2020-06-192020-06-19
42ดินแดงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสุพรรณิการ์ 242020ดีS2020-06-192020-06-19
43ดินแดงศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ดินแดง21316ดีS2020-06-192020-06-19
44ดินแดงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกลางเทวา128080ดีL2020-06-192020-06-19
45ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนข้างวัดสุคันธาราม31419ดีS2020-06-192020-06-19
46ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพล ปตอ. พื้นที่เกียกกาย114541ดีมากM2020-06-192020-06-19
47ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดญวณ-คลองลำปัก379ดีมากS2020-06-192020-06-19
48ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม52523ดีS2020-06-192020-06-19
49ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุโขทัยซอย 92612ดีมากS2020-06-192020-06-19
50ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมท่าน้ำสามเสน71728ดีมากS2020-06-192020-06-19
51ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน ม.พัน 3 รอ.3913ดีมากS2020-06-192020-06-19
52ตลิ่งชันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจันทคุณาภรณ์157473ดีมากL2020-06-192020-06-19
53ตลิ่งชันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดจำปา282ดีมากS2020-06-192020-06-19
54ตลิ่งชันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดช่างเหล็ก-วัดเรไร63725ดีมากM2020-06-192020-06-19
55ตลิ่งชันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์84947ดีมากM2020-06-192020-06-19
56ตลิ่งชันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปากน้ำฝั่งเหนือ2133ดีS2020-06-192020-06-19
57ตลิ่งชันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมะกอก298ดีมากS2020-06-192020-06-19
58ทวีวัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดปุรณาวาส20105105ดีมากL2020-06-192020-06-19
59ทวีวัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดโกมุทพุทธรังสี97359ดีมากL2020-06-192020-06-19
60ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองเก้าห้อง2911ดีS2020-06-192020-06-19
61ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนชมทรัพย์(การิมี)96854ดีL2020-06-192020-06-19
62ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบลูไลท์32220ดีS2020-06-192020-06-19
63ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนประชาอุทิศ 6832417ดีS2020-06-192020-06-19
64ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดพุทธบูชา (หมู่ 3 บางมด)4177ดีS2020-06-192020-06-19
65ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน หมู่ 2 บางมด287พื้นฐานS2020-06-192020-06-19
66ทุ่งครุสถานรับเลี้ยงเด็กไฮเทคแอพพาเรล จำกัด41520ดีS2020-06-192020-06-19
67ทุ่งครุศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ทุ่งครุ32433ดีM2020-06-192020-06-19
68ทุ่งครุศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดทุ่งครุ137071ดีมากL2020-06-192020-06-19
69ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนใต้สะพานโซน 1288ดีS2020-06-192020-06-19
70ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ์42526ดีM2020-06-192020-06-19
71ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ85349ดีมากL2020-06-192020-06-19
72ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดหิรัญรูจี (วัดน้อย)31216ดีS2020-06-192020-06-19
73ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านสวนพลู74044ดีM2020-06-192020-06-19
74บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง32015ดีมากS2020-06-192020-06-19
75บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลำสาลีพัฒนา104935ดีมากM2020-06-192020-06-19
76บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุขสันต์ 2663538ดีM2020-06-192020-06-19
77บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน 101 บึงทองหลาง3108ดีS2020-06-192020-06-19
78บางกะปิศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง103323ดีM2020-06-192020-06-19
79บางกอกน้อยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไชยทิศ83835ดีมากM2020-06-192020-06-19
80บางกอกน้อยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิทักษา32189173ดีมากL2020-06-192020-06-19
81บางกอกน้อยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดอัมพวา52840ดีมากM2020-06-192020-06-19
82บางกอกน้อยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดครุฑ31913ดีมากS2020-06-192020-06-19
83บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนข้างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา32822ดีมากM2020-06-192020-06-19
84บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเพชรทองคำ73738ดีM2020-06-192020-06-19
85บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิพิธพัฒนโสภณ (วัดปทีปพลีผล)42025ดีS2020-06-192020-06-19
86บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสามัคคี74847ดีมากM2020-06-192020-06-19
87บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหลวงพ่อขาว52030ดีM2020-06-192020-06-19
88บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเพชรสยาม42624ดีมากM2020-06-192020-06-19
89บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัชรปราณี1612ดีS2020-06-192020-06-19
90บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอนันต์สุขสันต์ รุ่น 18-2021610ดีS2020-06-192020-06-19
91บางเขนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต209684ดีมากL2020-06-192020-06-19
92บางเขนศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์รามอินทรา2618ดีมากS2020-06-192020-06-19
93บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเจริญศิริในชุมชนอาคารสวัสดิการ นทพ.31621ดีมากS2020-06-192020-06-19
94บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์42916ดีมากS2020-06-192020-06-19
95บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไผ่เงิน41825ดีS2020-06-192020-06-19
96บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3269ดีS2020-06-192020-06-19
97บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโรงแก้ว31317ดีS2020-06-192020-06-19
98บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสวนหลวง 1117065ดีมากL2020-06-192020-06-19
99บางคอแหลมศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์บางคอแหลม2811ดีมากS2020-06-192020-06-19
100บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหลังสามร้อยห้อง ( 1 )52916ดีS2020-06-192020-06-19
101บางแคศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศาลาแดง2398142ดีมากL2020-06-192020-06-19
102บางแคศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วชิรราชวิทยายน (วัดพรหมสุวรรณสามัคคี)38224226ดีมากL2020-06-192020-06-19
103บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทร์เกษม42627ดีมากM2020-06-192020-06-19
104บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสวนรื่น42723ดีมากM2020-06-192020-06-19
105บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง2137ดีS2020-06-192020-06-19
106บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสีน้ำเงิน 1 (สมทรง จามรมาน)42322ดีมากS2020-06-192020-06-19
107บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวรถจักรตึกแดง (บางซื่อ)41818ดีมากS2020-06-192020-06-19
108บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนข้างโรงงานธานินทร์298ดีS2020-06-192020-06-19
109บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทองใบ42020ดีS2020-06-192020-06-19
110บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวงษ์สวัสดิ์265พื้นฐานS2020-06-192020-06-19
111บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ (ลิขิต 2)85028ดีมากM2020-06-192020-06-19
112บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาซอย 7953525ดีมากM2020-06-192020-06-19
113บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดดาวดึงษาราม32312ดีมากS2020-06-192020-06-19
114บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดเทพากร43025ดีมากM2020-06-192020-06-19
115บางพลัดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวิมุตยาราม63226ดีM2020-06-192020-06-19
116บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองสวนพริก31718ดีมากS2020-06-192020-06-19
117บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสามัคคีพัฒนา42423ดีมากS2020-06-192020-06-19
118บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1188072ดีมากL2020-06-192020-06-19
119บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2118165ดีมากL2020-06-192020-06-19
120บึงกุ่มศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนวลจันทร์27135143ดีมากL2020-06-192020-06-19
121บึงกุ่มศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบางเตย30142158ดีมากL2020-06-192020-06-19
122บึงกุ่มศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์บึงกุ่ม21520ดีมากS2020-06-192020-06-19
123บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวัง148779ดีมากL2020-06-192020-06-19
124ปทุมวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเคหะชุมชนบ่อนไก่73321ดีM2020-06-192020-06-19
125ปทุมวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาบ่อนไก่21312ดีS2020-06-192020-06-19
126ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะกลาง1694100ดีL2020-06-192020-06-19
127ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านม้า42726พื้นฐานM2020-06-192020-06-19
128ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมใจพัฒนา16114106ดีมากL2020-06-192020-06-19
129ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอ่อนนุช (เกาะมุสลิม)31216พื้นฐานS2020-06-192020-06-19
130ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่42416ดีS2020-06-192020-06-19
131ประเวศศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ประเวศ31611พื้นฐานS2020-06-192020-06-19
132ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนอาคารสงเคราะห์อ่อนนุช 8621411ดีS2020-06-192020-06-19
133ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกระทุ่มเสือปลา247ดีS2020-06-192020-06-19
134ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ65137ดีM2020-06-192020-06-19
135ป้อมปราบฯศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์41926ดีมากS2020-06-192020-06-19
136ป้อมปราบฯศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร22322พื้นฐานS2020-06-192020-06-19
137ป้อมปราบฯศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค31619ดีมากS2020-06-192020-06-19
138พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไผ่ตัน84246ดีมากM2020-06-192020-06-19
139พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (ชุมชนสนามเป้า)246ดีS2020-06-192020-06-19
140พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.1 พัน.1 รอ. (ชุมชนราชวัลลภ 2)41716ดีS2020-06-192020-06-19
141พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราชวัลลภ 32710ดีS2020-06-192020-06-19
142พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลตลือชา2810ดีมากS2020-06-192020-06-19
143พระโขนงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า125352ดีมากL2020-06-192020-06-19
144ภาษีเจริญศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนวมประดิษฐ์74141ดีมากM2020-06-192020-06-19
145ภาษีเจริญศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงหิรัญ31825พื้นฐานS2020-06-192020-06-19
146มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์31315ดีมากS2020-06-192020-06-19
147มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวังทองพัฒนา1115ดีS2020-06-192020-06-19
148มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบางชันพัฒนา42414ดีมากS2020-06-192020-06-19
149มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนูรุ้ลอิสลาม52719ดีมากS2020-06-192020-06-19
150มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีนบุรีอุปถัมป์52822ดีM2020-06-192020-06-19
151มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรามอินทราเนรมิต74141ดีมากM2020-06-192020-06-19
152มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์พัฒนา168783ดีมากL2020-06-192020-06-19
153มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่น41426ดีมากS2020-06-192020-06-19
154มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุภาวัลย์-เทพารักษ์157872ดีมากL2020-06-192020-06-19
155มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านคูคตพัฒนา135959ดีมากL2020-06-192020-06-19
156มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ 74441ดีมากM2020-06-192020-06-19
157มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านธรากร74347ดีมากM2020-06-192020-06-19
158มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านปรีชา 1074243ดีมากM2020-06-192020-06-19
159มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอิดซ์ฮาร์ด97050ดีL2020-06-192020-06-19
160มีนบุรีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแสนสุข1781109ดีมากL2020-06-192020-06-19
161มีนบุรีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบำเพ็ญเหนือ95664ดีมากL2020-06-192020-06-19
162มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งนภา231317ดีมากS2020-06-192020-06-19
163มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดทองสัมฤทธิ์21911ดีมากS2020-06-192020-06-19
164มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอันนูรอยน์ (บึงขวาง)169179ดีL2020-06-192020-06-19
165มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอับดุลรอมาน2513ดีS2020-06-192020-06-19
166มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวาพัฒนา (คลองสองต้นนุ่น)31320ดีมากS2020-06-192020-06-19
167มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอัลฮูดา1148พื้นฐานS2020-06-192020-06-19
168ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเชื้อเพลิงนอก52619ดีมากS2020-06-192020-06-19
169ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเชื้อเพลิงใน42121ดีมากS2020-06-192020-06-19
170ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบุณยรักษ์296พื้นฐานS2020-06-192020-06-19
171ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบัวหลวง2138ดีมากS2020-06-192020-06-19
172ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนปรีชา 1298พื้นฐานS2020-06-192020-06-19
173ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเย็นอากาศ 263430ดีมากM2020-06-192020-06-19
174ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดช่องลม296พื้นฐานS2020-06-192020-06-19
175ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโสณมัย-อร่ามดวง21810ดีS2020-06-192020-06-19
176ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเศตะพราหมณ์3139พื้นฐานS2020-06-192020-06-19
177ราชเทวีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนิคมมักกะสัน125069ดีมากL2020-06-192020-06-19
178ราชเทวีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมคลองสามเสน2107ดีS2020-06-192020-06-19
179ราชเทวีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ)43823ดีมากM2020-06-192020-06-19
180ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสถาพร2137ดีS2020-06-192020-06-19
181ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ32619ดีS2020-06-192020-06-19
182ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจีนะ31520ดีS2020-06-192020-06-19
183ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน32124ดีS2020-06-192020-06-19
184ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจิตรา42919ดีS2020-06-192020-06-19
185ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนดารุลมุกีมอุปถัมภ์21615ดีS2020-06-192020-06-19
186ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหลังวัดลานบุญ (ทองคำอุปถัมภ์)64332ดีM2020-06-192020-06-19
187ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบำรุงรื่น42322ดีS2020-06-192020-06-19
188ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร 2 (พิวซิวติ่ง-ลิ้มเซาะคิ้ม)63124ดีมากM2020-06-192020-06-19
189ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรปลูกศรัทธา105244ดีมากM2020-06-192020-06-19
190ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 5 โซน 1174939ดีมากM2020-06-192020-06-19
191ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรประชาร่วมใจฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 6 โซน 1243130ดีมากM2020-06-192020-06-19
192ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสุทธาโภชน์สุนทรอุปถัมภ์2109ดีS2020-06-192020-06-19
193ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทิพพาวาส43931ดีM2020-06-192020-06-19
194ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 1 โซน 7124535ดีมากM2020-06-192020-06-19
195ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 2 โซน 941321ดีมากS2020-06-192020-06-19
196ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 3 โซน 81410579ดีมากL2020-06-192020-06-19
197ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 4 โซน 1017111117ดีมากL2020-06-192020-06-19
198ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดราชโกษา136670ดีมากL2020-06-192020-06-19
199ลาดกระบังศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ประชาร่วมใจ21215ดีS2020-06-192020-06-19
200ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดพลมานีย์1691112ดีL2020-06-192020-06-19
201ลาดพร้าวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี31825ดีS2020-06-192020-06-19
202ลาดพร้าวศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 7121619ดีมากS2020-06-192020-06-19
203ลาดพร้าวศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดลาดพร้าว22198237ดีมากL2020-06-192020-06-19
204วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทราสุข64248ดีมากM2020-06-192020-06-19
205วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา53334ดีมากM2020-06-192020-06-19
206วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 9132721ดีมากS2020-06-192020-06-19
207วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพลับพลา42728ดีมากM2020-06-192020-06-19
208วัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอน73128ดีมากM2020-06-192020-06-19
209วัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนศาลาลอย42014ดีS2020-06-192020-06-19
210สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง (สุเหร่าซีรอ)47252223ดีมากL2020-06-192020-06-19
211สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงธรรมคลองมณี38188192ดีมากL2020-06-192020-06-19
212สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา53536ดีมากM2020-06-192020-06-19
213สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดย่ามีลุ้ลอิบาดะห์136671ดีมากL2020-06-192020-06-19
214สาทรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์2116ดีมากS2020-06-192020-06-19
215สาทรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอยสวนพลู15104112ดีมากL2020-06-192020-06-19
216สาทรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู96258ดีมากL2020-06-192020-06-19
217สายไหมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมใจสามัคคี1681110ดีL2020-06-192020-06-19
218สายไหมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา126972ดีมากL2020-06-192020-06-19
219สายไหมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพูนทรัพย์45239ดีM2020-06-192020-06-19
220สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองสะแก51619ดีมากS2020-06-192020-06-19
221สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนธรรมานุรักษ์24127113ดีมากL2020-06-192020-06-19
222สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนาคภาษิต42015ดีมากS2020-06-192020-06-19
223สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนประสาทศีล95243ดีมากM2020-06-192020-06-19
224สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า92832ดีมากM2020-06-192020-06-19
225สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านป่า52622ดีมากS2020-06-192020-06-19
226สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโมราวรรณ 142215ดีมากS2020-06-192020-06-19
227สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมใจ41515ดีS2020-06-192020-06-19
228สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแหลมทองพัฒนา94347ดีมากM2020-06-192020-06-19
229สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอัลกุ๊บรอ43529ดีมากM2020-06-192020-06-19
230สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม31514ดีมากS2020-06-192020-06-19
231สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์127179ดีมากL2020-06-192020-06-19
232สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจวน31817ดีมากS2020-06-192020-06-19
233หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกิตติเหมกรณ์4269ดีมากS2020-06-192020-06-19
234หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา169ดีS2020-06-192020-06-19
235หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองซอลีฮุ้ลมุสลีมีน31617ดีS2020-06-192020-06-19
236หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุสซุนนี24154144ดีมากL2020-06-192020-06-19
237หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์41420ดีมากS2020-06-192020-06-19
238หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 5 กระทุ่มราย31211ดีS2020-06-192020-06-19
239หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลอะมาน284ดีS2020-06-192020-06-19
240หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฮาซานัย2135ดีมากS2020-06-192020-06-19
241หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนุรุ้ลลอฮ์145ดีS2020-06-192020-06-19
242หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุดดีน21518ดีมากS2020-06-192020-06-19
243หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุสลาม42525ดีM2020-06-192020-06-19
244หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลเอี๊ยะชาน2815ดีS2020-06-192020-06-19
245หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเนี๊ยะมาตุ้ลมักบูนลีน31911ดีมากS2020-06-192020-06-19
246หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฆอนี248ดีมากS2020-06-192020-06-19
247หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลยากีน31117ดีS2020-06-192020-06-19
248หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดแสนเกษม31018ดีS2020-06-192020-06-19
249หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองสะฟีรุสซาลาม31214ดีS2020-06-192020-06-19
250หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองลำมดตะนอยสร้างสรรค์2116ดีS2020-06-192020-06-19
251หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองภักดีธรรม73041ดีมากM2020-06-192020-06-19
252หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองยายชุ่มอุทิศ52515ดีมากS2020-06-192020-06-19
253หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดพระยาปลา53225ดีมากM2020-06-192020-06-19
254หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดราษฎร์บำรุง31713ดีS2020-06-192020-06-19
255หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดลำต้อยติ่ง42413ดีS2020-06-192020-06-19
256หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดลำผักชี (ทิวะสุวรรณเตมีย์)42816ดีS2020-06-192020-06-19
257หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองศิริวังพัฒนา31923ดีS2020-06-192020-06-19
258หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 2 สื่อสันติ21411ดีS2020-06-192020-06-19
259หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 9 มูลนิธิมัสยิดอัลฮุดา1711991ดีมากL2020-06-192020-06-19
260หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองอินดารุ้ลมีนา30147139ดีมากL2020-06-192020-06-19
261หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมูลนิธิอิสลามเพื่อการพัฒนา41814ดีS2020-06-192020-06-19
262หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองฮาซานุดดีน2139ดีS2020-06-192020-06-19
263หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนลำสลิดทองพัฒนา178088ดีมากL2020-06-192020-06-19
264หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมัสยิดดารุ้ลมูกร็อดรอบีน (ลำหิน)20140140ดีมากL2020-06-192020-06-19
265หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี115555ดีมากL2020-06-192020-06-19
266หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสะพาน 1 2010595ดีมากL2020-06-192020-06-19
267หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกำนันวิจิตร146159ดีมากL2020-06-192020-06-19
268หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสามัคคีชุมชน หมู่ 325135100ดีมากL2020-06-192020-06-19
269หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนหลวงพ่อทวีศักดิ์2012989ดีมากL2020-06-192020-06-19
270หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเลียบคลองหมื่นแช่มหมู่ 132313199ดีมากL2020-06-192020-06-19
271หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบัวแก้ว2095115ดีมากL2020-06-192020-06-19
272หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยรียนเทียนส่องเดย์แคร์52825ดีมากM2020-06-192020-06-19
273หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผลิตน้ำดี62926ดีมากM2020-06-192020-06-19
274หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนไผ่เลี้ยง74030ดีมากM2020-06-192020-06-19
275หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแป้นรักษา85030ดีมากM2020-06-192020-06-19
276หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสิริสมบัติ25124136ดีมากL2020-06-192020-06-19
277หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก ประจำพื้นที่ทุ่งสองห้อง63035ดีมากM2020-06-192020-06-19
278หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชายคลองบางบัว42119ดีS2020-06-192020-06-19
279หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตรีเพชร 251615ดีมากS2020-06-192020-06-19
280หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบางบัว (หมู่บ้านพระอาทิตย์)51616ดีมากS2020-06-192020-06-19
281หลักสี่ศูนย์สงเคราะห์เด็กทุ่งสองห้อง84241ดีมากM2020-06-192020-06-19
282หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลาง31916ดีมากS2020-06-192020-06-19
283หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทหารเสือ31617ดีมากS2020-06-192020-06-19
284ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนร่วมใจพิบูลย์ 241219ดีS2020-06-192020-06-19
285ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทับแก้ว275ดีS2020-06-192020-06-19
286ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบึงพระราม 942623ดีS2020-06-192020-06-19
287ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา32715ดีS2020-06-192020-06-19
288ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโรงปูนฝั่งใต้31310ดีS2020-06-192020-06-19
289ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-4441712พื้นฐานS2020-06-192020-06-19
290ห้วยขวางศูนย์สงเคราะห์เด็กในแหล่งก่อสร้างอิตาเลี่ยน-ไทย41924ดีS2020-06-192020-06-19
291ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งเรืองตอนปลาย73932ดีM2020-06-192020-06-19
292ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 4542112ดีS2020-06-192020-06-19ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0374 : จำนวนและข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครจำแนกรายระดับและรายเขต)

ตาราง : จำนวนและข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครจำแนกรายระดับและรายเขต

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง :

iddistrictname_child_preschoolnum_teachernum_malenum_femalegradesize_schooladddateupdatedate
1คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองเตยล็อค 61910783ดีมากL2020-06-102020-06-10
2คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนดวงประทีป13110100ดีมากL2020-06-102020-06-10
3คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาชุมชนใหม่73932ดีมากM2020-06-102020-06-10
4คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาเด็กรวมน้ำใจ31411ดีS2020-06-102020-06-10
5คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาใหม่75342ดีมากM2020-06-102020-06-10
6คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลต 12139575ดีมากL2020-06-102020-06-10
7คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลต 1763929ดีมากM2020-06-102020-06-10
8คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลต 23-2474255ดีM2020-06-102020-06-10
9คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมคลองวัดสะพาน41421ดีS2020-06-102020-06-10
10คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ21818ดีมากS2020-06-102020-06-10
11คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่มเกล้า63339ดีมากM2020-06-102020-06-10
12คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนล็อค 1-2-352032ดีมากM2020-06-102020-06-10
13คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดคลองเตยใน 152621ดีมากS2020-06-102020-06-10
14คลองเตยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแฟลต 264347ดีมากM2020-06-102020-06-10
15คลองสานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ31614ดีมากS2020-06-102020-06-10
16คลองสานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยวัฒนา41624ดีมากS2020-06-102020-06-10
17คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกมาลุลอิสลาม29198193ดีมากL2020-06-102020-06-10
18คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเจริญพัฒนา(คูคต)63634ดีมากM2020-06-102020-06-10
19คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์นิมิตสัมพันธ์(ซารีฟะห์อุทิศ)42525ดีM2020-06-102020-06-10
20คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพระยาสุเรนทร์73735ดีมากM2020-06-102020-06-10
21คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพร้อมใจพัฒนา(สุขใจ)2716ดีS2020-06-102020-06-10
22คลองสามวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีนทองพัฒนา52629ดีมากM2020-06-102020-06-10
23คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะจวน2611ดีมากS2020-06-102020-06-10
24คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านเกาะ21615ดีS2020-06-102020-06-10
25คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน หมู่ 53711พื้นฐานS2020-06-102020-06-10
26คันนายาวศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบุญศรีมุณีกรณ์29195168ดีมากL2020-06-102020-06-10
27คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านนาซารีน32619ดีมากS2020-06-102020-06-10
28คันนายาวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอิลมุน(สุเหร่าแดง)54425ดีมากM2020-06-102020-06-10
29จตุจักรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสวนผัก42119ดีมากS2020-06-102020-06-10
30จตุจักรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเสนานิคม 242235ดีM2020-06-102020-06-10
31จตุจักรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมยุทธโยธาทหารบก41919ดีมากS2020-06-102020-06-10
32จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบางมด21410ดีมากS2020-06-102020-06-10
33จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยากิน278ดีS2020-06-102020-06-10
34จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสีสุก21411ดีS2020-06-102020-06-10
35จอมทองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนศิลปเดช42113ดีมากS2020-06-102020-06-10
36จอมทองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดยายร่ม52615ดีมากS2020-06-102020-06-10
37ดอนเมืองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาตลาดกลาง31111ดีS2020-06-102020-06-10
38ดอนเมืองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดพรหมรังษี1310284ดีมากL2020-06-102020-06-10
39ดอนเมืองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสีกัน (พุทธสยาม)63342ดีมากM2020-06-102020-06-10
40ดอนเมืองศูนย์เด็กปฐมวัย นปอ.ประจำพื้นที่สีกัน105060ดีมากL2020-06-102020-06-10
41ดอนเมืองศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนปิ่นเจริญ 232017ดีมากS2020-06-102020-06-10
42ดินแดงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสุพรรณิการ์ 242020ดีS2020-06-102020-06-10
43ดินแดงศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ดินแดง21316ดีS2020-06-102020-06-10
44ดินแดงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกลางเทวา128080ดีL2020-06-102020-06-10
45ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนข้างวัดสุคันธาราม31419ดีS2020-06-102020-06-10
46ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพล ปตอ. พื้นที่เกียกกาย114541ดีมากM2020-06-102020-06-10
47ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดญวณ-คลองลำปัก379ดีมากS2020-06-102020-06-10
48ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม52523ดีS2020-06-102020-06-10
49ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุโขทัยซอย 92612ดีมากS2020-06-102020-06-10
50ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมท่าน้ำสามเสน71728ดีมากS2020-06-102020-06-10
51ดุสิตศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน ม.พัน 3 รอ.3913ดีมากS2020-06-102020-06-10
52ตลิ่งชันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจันทคุณาภรณ์157473ดีมากL2020-06-102020-06-10
53ตลิ่งชันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดจำปา282ดีมากS2020-06-102020-06-10
54ตลิ่งชันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดช่างเหล็ก-วัดเรไร63725ดีมากM2020-06-102020-06-10
55ตลิ่งชันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์84947ดีมากM2020-06-102020-06-10
56ตลิ่งชันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปากน้ำฝั่งเหนือ2133ดีS2020-06-102020-06-10
57ตลิ่งชันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมะกอก298ดีมากS2020-06-102020-06-10
58ทวีวัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดปุรณาวาส20105105ดีมากL2020-06-102020-06-10
59ทวีวัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดโกมุทพุทธรังสี97359ดีมากL2020-06-102020-06-10
60ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองเก้าห้อง2911ดีS2020-06-102020-06-10
61ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนชมทรัพย์(การิมี)96854ดีL2020-06-102020-06-10
62ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบลูไลท์32220ดีS2020-06-102020-06-10
63ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนประชาอุทิศ 6832417ดีS2020-06-102020-06-10
64ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดพุทธบูชา (หมู่ 3 บางมด)4177ดีS2020-06-102020-06-10
65ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน หมู่ 2 บางมด287พื้นฐานS2020-06-102020-06-10
66ทุ่งครุสถานรับเลี้ยงเด็กไฮเทคแอพพาเรล จำกัด41520ดีS2020-06-102020-06-10
67ทุ่งครุศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ทุ่งครุ32433ดีM2020-06-102020-06-10
68ทุ่งครุศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดทุ่งครุ137071ดีมากL2020-06-102020-06-10
69ทุ่งครุศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนใต้สะพานโซน 1288ดีS2020-06-102020-06-10
70ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ์42526ดีM2020-06-102020-06-10
71ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ85349ดีมากL2020-06-102020-06-10
72ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดหิรัญรูจี (วัดน้อย)31216ดีS2020-06-102020-06-10
73ธนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านสวนพลู74044ดีM2020-06-102020-06-10
74บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง32015ดีมากS2020-06-102020-06-10
75บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลำสาลีพัฒนา104935ดีมากM2020-06-102020-06-10
76บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุขสันต์ 2663538ดีM2020-06-102020-06-10
77บางกะปิศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน 101 บึงทองหลาง3108ดีS2020-06-102020-06-10
78บางกะปิศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีบุญเรือง103323ดีM2020-06-102020-06-10
79บางกอกน้อยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไชยทิศ83835ดีมากM2020-06-102020-06-10
80บางกอกน้อยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิทักษา32189173ดีมากL2020-06-102020-06-10
81บางกอกน้อยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดอัมพวา52840ดีมากM2020-06-102020-06-10
82บางกอกน้อยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดครุฑ31913ดีมากS2020-06-102020-06-10
83บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนข้างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา32822ดีมากM2020-06-102020-06-10
84บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเพชรทองคำ73738ดีM2020-06-102020-06-10
85บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิพิธพัฒนโสภณ (วัดปทีปพลีผล)42025ดีS2020-06-102020-06-10
86บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสามัคคี74847ดีมากM2020-06-102020-06-10
87บางขุนเทียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหลวงพ่อขาว52030ดีM2020-06-102020-06-10
88บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเพชรสยาม42624ดีมากM2020-06-102020-06-10
89บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัชรปราณี1612ดีS2020-06-102020-06-10
90บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอนันต์สุขสันต์ รุ่น 18-2021610ดีS2020-06-102020-06-10
91บางเขนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต209684ดีมากL2020-06-102020-06-10
92บางเขนศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์รามอินทรา2618ดีมากS2020-06-102020-06-10
93บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเจริญศิริในชุมชนอาคารสวัสดิการ นทพ.31621ดีมากS2020-06-102020-06-10
94บางเขนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์42916ดีมากS2020-06-102020-06-10
95บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไผ่เงิน41825ดีS2020-06-102020-06-10
96บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3269ดีS2020-06-102020-06-10
97บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโรงแก้ว31317ดีS2020-06-102020-06-10
98บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสวนหลวง 1117065ดีมากL2020-06-102020-06-10
99บางคอแหลมศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์บางคอแหลม2811ดีมากS2020-06-102020-06-10
100บางคอแหลมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหลังสามร้อยห้อง ( 1 )52916ดีS2020-06-102020-06-10
101บางแคศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศาลาแดง2398142ดีมากL2020-06-102020-06-10
102บางแคศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วชิรราชวิทยายน (วัดพรหมสุวรรณสามัคคี)38224226ดีมากL2020-06-102020-06-10
103บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทร์เกษม42627ดีมากM2020-06-102020-06-10
104บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสวนรื่น42723ดีมากM2020-06-102020-06-10
105บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง2137ดีS2020-06-102020-06-10
106บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสีน้ำเงิน 1 (สมทรง จามรมาน)42322ดีมากS2020-06-102020-06-10
107บางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวรถจักรตึกแดง (บางซื่อ)41818ดีมากS2020-06-102020-06-10
108บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนข้างโรงงานธานินทร์298ดีS2020-06-102020-06-10
109บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทองใบ42020ดีS2020-06-102020-06-10
110บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวงษ์สวัสดิ์265พื้นฐานS2020-06-102020-06-10
111บางนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ (ลิขิต 2)85028ดีมากM2020-06-102020-06-10
112บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาซอย 7953525ดีมากM2020-06-102020-06-10
113บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดดาวดึงษาราม32312ดีมากS2020-06-102020-06-10
114บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดเทพากร43025ดีมากM2020-06-102020-06-10
115บางพลัดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวิมุตยาราม63226ดีM2020-06-102020-06-10
116บางพลัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองสวนพริก31718ดีมากS2020-06-102020-06-10
117บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสามัคคีพัฒนา42423ดีมากS2020-06-102020-06-10
118บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1188072ดีมากL2020-06-102020-06-10
119บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2118165ดีมากL2020-06-102020-06-10
120บึงกุ่มศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนวลจันทร์27135143ดีมากL2020-06-102020-06-10
121บึงกุ่มศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบางเตย30142158ดีมากL2020-06-102020-06-10
122บึงกุ่มศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์บึงกุ่ม21520ดีมากS2020-06-102020-06-10
123บึงกุ่มศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวัง148779ดีมากL2020-06-102020-06-10
124ปทุมวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเคหะชุมชนบ่อนไก่73321ดีM2020-06-102020-06-10
125ปทุมวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาบ่อนไก่21312ดีS2020-06-102020-06-10
126ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะกลาง1694100ดีL2020-06-102020-06-10
127ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านม้า42726พื้นฐานM2020-06-102020-06-10
128ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมใจพัฒนา16114106ดีมากL2020-06-102020-06-10
129ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอ่อนนุช (เกาะมุสลิม)31216พื้นฐานS2020-06-102020-06-10
130ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่42416ดีS2020-06-102020-06-10
131ประเวศศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ประเวศ31611พื้นฐานS2020-06-102020-06-10
132ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนอาคารสงเคราะห์อ่อนนุช 8621411ดีS2020-06-102020-06-10
133ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกระทุ่มเสือปลา247ดีS2020-06-102020-06-10
134ประเวศศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ65137ดีM2020-06-102020-06-10
135ป้อมปราบฯศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์41926ดีมากS2020-06-102020-06-10
136ป้อมปราบฯศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร22322พื้นฐานS2020-06-102020-06-10
137ป้อมปราบฯศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค31619ดีมากS2020-06-102020-06-10
138พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดไผ่ตัน84246ดีมากM2020-06-102020-06-10
139พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (ชุมชนสนามเป้า)246ดีS2020-06-102020-06-10
140พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.1 พัน.1 รอ. (ชุมชนราชวัลลภ 2)41716ดีS2020-06-102020-06-10
141พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราชวัลลภ 32710ดีS2020-06-102020-06-10
142พญาไทศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลตลือชา2810ดีมากS2020-06-102020-06-10
143พระโขนงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า125352ดีมากL2020-06-102020-06-10
144ภาษีเจริญศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนวมประดิษฐ์74141ดีมากM2020-06-102020-06-10
145ภาษีเจริญศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงหิรัญ31825พื้นฐานS2020-06-102020-06-10
146มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์31315ดีมากS2020-06-102020-06-10
147มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวังทองพัฒนา1115ดีS2020-06-102020-06-10
148มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบางชันพัฒนา42414ดีมากS2020-06-102020-06-10
149มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนูรุ้ลอิสลาม52719ดีมากS2020-06-102020-06-10
150มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีนบุรีอุปถัมป์52822ดีM2020-06-102020-06-10
151มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรามอินทราเนรมิต74141ดีมากM2020-06-102020-06-10
152มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์พัฒนา168783ดีมากL2020-06-102020-06-10
153มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่น41426ดีมากS2020-06-102020-06-10
154มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุภาวัลย์-เทพารักษ์157872ดีมากL2020-06-102020-06-10
155มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านคูคตพัฒนา135959ดีมากL2020-06-102020-06-10
156มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ 74441ดีมากM2020-06-102020-06-10
157มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านธรากร74347ดีมากM2020-06-102020-06-10
158มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านปรีชา 1074243ดีมากM2020-06-102020-06-10
159มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอิดซ์ฮาร์ด97050ดีL2020-06-102020-06-10
160มีนบุรีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแสนสุข1781109ดีมากL2020-06-102020-06-10
161มีนบุรีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบำเพ็ญเหนือ95664ดีมากL2020-06-102020-06-10
162มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งนภา231317ดีมากS2020-06-102020-06-10
163มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดทองสัมฤทธิ์21911ดีมากS2020-06-102020-06-10
164มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอันนูรอยน์ (บึงขวาง)169179ดีL2020-06-102020-06-10
165มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอับดุลรอมาน2513ดีS2020-06-102020-06-10
166มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวาพัฒนา (คลองสองต้นนุ่น)31320ดีมากS2020-06-102020-06-10
167มีนบุรีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอัลฮูดา1148พื้นฐานS2020-06-102020-06-10
168ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเชื้อเพลิงนอก52619ดีมากS2020-06-102020-06-10
169ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเชื้อเพลิงใน42121ดีมากS2020-06-102020-06-10
170ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบุณยรักษ์296พื้นฐานS2020-06-102020-06-10
171ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบัวหลวง2138ดีมากS2020-06-102020-06-10
172ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนปรีชา 1298พื้นฐานS2020-06-102020-06-10
173ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเย็นอากาศ 263430ดีมากM2020-06-102020-06-10
174ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดช่องลม296พื้นฐานS2020-06-102020-06-10
175ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโสณมัย-อร่ามดวง21810ดีS2020-06-102020-06-10
176ยานนาวาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเศตะพราหมณ์3139พื้นฐานS2020-06-102020-06-10
177ราชเทวีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนิคมมักกะสัน125069ดีมากL2020-06-102020-06-10
178ราชเทวีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมคลองสามเสน2107ดีS2020-06-102020-06-10
179ราชเทวีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ)43823ดีมากM2020-06-102020-06-10
180ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสถาพร2137ดีS2020-06-102020-06-10
181ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ32619ดีS2020-06-102020-06-10
182ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจีนะ31520ดีS2020-06-102020-06-10
183ราษฎร์บูรณะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน32124ดีS2020-06-102020-06-10
184ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจิตรา42919ดีS2020-06-102020-06-10
185ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนดารุลมุกีมอุปถัมภ์21615ดีS2020-06-102020-06-10
186ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหลังวัดลานบุญ (ทองคำอุปถัมภ์)64332ดีM2020-06-102020-06-10
187ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบำรุงรื่น42322ดีS2020-06-102020-06-10
188ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร 2 (พิวซิวติ่ง-ลิ้มเซาะคิ้ม)63124ดีมากM2020-06-102020-06-10
189ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรปลูกศรัทธา105244ดีมากM2020-06-102020-06-10
190ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 5 โซน 1174939ดีมากM2020-06-102020-06-10
191ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรประชาร่วมใจฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 6 โซน 1243130ดีมากM2020-06-102020-06-10
192ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสุทธาโภชน์สุนทรอุปถัมภ์2109ดีS2020-06-102020-06-10
193ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทิพพาวาส43931ดีM2020-06-102020-06-10
194ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 1 โซน 7124535ดีมากM2020-06-102020-06-10
195ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 2 โซน 941321ดีมากS2020-06-102020-06-10
196ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 3 โซน 81410579ดีมากL2020-06-102020-06-10
197ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 4 โซน 1017111117ดีมากL2020-06-102020-06-10
198ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดราชโกษา136670ดีมากL2020-06-102020-06-10
199ลาดกระบังศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ประชาร่วมใจ21215ดีS2020-06-102020-06-10
200ลาดกระบังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดพลมานีย์1691112ดีL2020-06-102020-06-10
201ลาดพร้าวศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี31825ดีS2020-06-102020-06-10
202ลาดพร้าวศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 7121619ดีมากS2020-06-102020-06-10
203ลาดพร้าวศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดลาดพร้าว22198237ดีมากL2020-06-102020-06-10
204วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจันทราสุข64248ดีมากM2020-06-102020-06-10
205วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา53334ดีมากM2020-06-102020-06-10
206วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 9132721ดีมากS2020-06-102020-06-10
207วังทองหลางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพลับพลา42728ดีมากM2020-06-102020-06-10
208วัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอน73128ดีมากM2020-06-102020-06-10
209วัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนศาลาลอย42014ดีS2020-06-102020-06-10
210สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง (สุเหร่าซีรอ)47252223ดีมากL2020-06-102020-06-10
211สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงธรรมคลองมณี38188192ดีมากL2020-06-102020-06-10
212สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา53536ดีมากM2020-06-102020-06-10
213สะพานสูงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดย่ามีลุ้ลอิบาดะห์136671ดีมากL2020-06-102020-06-10
214สาทรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์2116ดีมากS2020-06-102020-06-10
215สาทรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอยสวนพลู15104112ดีมากL2020-06-102020-06-10
216สาทรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู96258ดีมากL2020-06-102020-06-10
217สายไหมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมใจสามัคคี1681110ดีL2020-06-102020-06-10
218สายไหมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา126972ดีมากL2020-06-102020-06-10
219สายไหมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพูนทรัพย์45239ดีM2020-06-102020-06-10
220สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองสะแก51619ดีมากS2020-06-102020-06-10
221สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนธรรมานุรักษ์24127113ดีมากL2020-06-102020-06-10
222สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนาคภาษิต42015ดีมากS2020-06-102020-06-10
223สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนประสาทศีล95243ดีมากM2020-06-102020-06-10
224สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า92832ดีมากM2020-06-102020-06-10
225สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านป่า52622ดีมากS2020-06-102020-06-10
226สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโมราวรรณ 142215ดีมากS2020-06-102020-06-10
227สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนร่วมใจ41515ดีS2020-06-102020-06-10
228สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแหลมทองพัฒนา94347ดีมากM2020-06-102020-06-10
229สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอัลกุ๊บรอ43529ดีมากM2020-06-102020-06-10
230สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม31514ดีมากS2020-06-102020-06-10
231สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์127179ดีมากL2020-06-102020-06-10
232สวนหลวงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจวน31817ดีมากS2020-06-102020-06-10
233หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกิตติเหมกรณ์4269ดีมากS2020-06-102020-06-10
234หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา169ดีS2020-06-102020-06-10
235หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองซอลีฮุ้ลมุสลีมีน31617ดีS2020-06-102020-06-10
236หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุสซุนนี24154144ดีมากL2020-06-102020-06-10
237หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลนาซีฮะห์41420ดีมากS2020-06-102020-06-10
238หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 5 กระทุ่มราย31211ดีS2020-06-102020-06-10
239หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลอะมาน284ดีS2020-06-102020-06-10
240หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฮาซานัย2135ดีมากS2020-06-102020-06-10
241หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนนุรุ้ลลอฮ์145ดีS2020-06-102020-06-10
242หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุดดีน21518ดีมากS2020-06-102020-06-10
243หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุสลาม42525ดีM2020-06-102020-06-10
244หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลเอี๊ยะชาน2815ดีS2020-06-102020-06-10
245หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเนี๊ยะมาตุ้ลมักบูนลีน31911ดีมากS2020-06-102020-06-10
246หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองดารุ้ลฆอนี248ดีมากS2020-06-102020-06-10
247หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนูรุ้ลยากีน31117ดีS2020-06-102020-06-10
248หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดแสนเกษม31018ดีS2020-06-102020-06-10
249หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองสะฟีรุสซาลาม31214ดีS2020-06-102020-06-10
250หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองลำมดตะนอยสร้างสรรค์2116ดีS2020-06-102020-06-10
251หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองภักดีธรรม73041ดีมากM2020-06-102020-06-10
252หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองยายชุ่มอุทิศ52515ดีมากS2020-06-102020-06-10
253หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดพระยาปลา53225ดีมากM2020-06-102020-06-10
254หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดราษฎร์บำรุง31713ดีS2020-06-102020-06-10
255หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดลำต้อยติ่ง42413ดีS2020-06-102020-06-10
256หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองวัดลำผักชี (ทิวะสุวรรณเตมีย์)42816ดีS2020-06-102020-06-10
257หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองศิริวังพัฒนา31923ดีS2020-06-102020-06-10
258หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 2 สื่อสันติ21411ดีS2020-06-102020-06-10
259หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองหมู่ 9 มูลนิธิมัสยิดอัลฮุดา1711991ดีมากL2020-06-102020-06-10
260หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองอินดารุ้ลมีนา30147139ดีมากL2020-06-102020-06-10
261หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมูลนิธิอิสลามเพื่อการพัฒนา41814ดีS2020-06-102020-06-10
262หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองฮาซานุดดีน2139ดีS2020-06-102020-06-10
263หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนลำสลิดทองพัฒนา178088ดีมากL2020-06-102020-06-10
264หนองจอกศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมัสยิดดารุ้ลมูกร็อดรอบีน (ลำหิน)20140140ดีมากL2020-06-102020-06-10
265หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี115555ดีมากL2020-06-102020-06-10
266หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสะพาน 1 2010595ดีมากL2020-06-102020-06-10
267หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนกำนันวิจิตร146159ดีมากL2020-06-102020-06-10
268หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสามัคคีชุมชน หมู่ 325135100ดีมากL2020-06-102020-06-10
269หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนหลวงพ่อทวีศักดิ์2012989ดีมากL2020-06-102020-06-10
270หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเลียบคลองหมื่นแช่มหมู่ 132313199ดีมากL2020-06-102020-06-10
271หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบัวแก้ว2095115ดีมากL2020-06-102020-06-10
272หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยรียนเทียนส่องเดย์แคร์52825ดีมากM2020-06-102020-06-10
273หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผลิตน้ำดี62926ดีมากM2020-06-102020-06-10
274หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนไผ่เลี้ยง74030ดีมากM2020-06-102020-06-10
275หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแป้นรักษา85030ดีมากM2020-06-102020-06-10
276หนองแขมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสิริสมบัติ25124136ดีมากL2020-06-102020-06-10
277หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก ประจำพื้นที่ทุ่งสองห้อง63035ดีมากM2020-06-102020-06-10
278หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชายคลองบางบัว42119ดีS2020-06-102020-06-10
279หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตรีเพชร 251615ดีมากS2020-06-102020-06-10
280หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบางบัว (หมู่บ้านพระอาทิตย์)51616ดีมากS2020-06-102020-06-10
281หลักสี่ศูนย์สงเคราะห์เด็กทุ่งสองห้อง84241ดีมากM2020-06-102020-06-10
282หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลาง31916ดีมากS2020-06-102020-06-10
283หลักสี่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทหารเสือ31617ดีมากS2020-06-102020-06-10
284ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนร่วมใจพิบูลย์ 241219ดีS2020-06-102020-06-10
285ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทับแก้ว275ดีS2020-06-102020-06-10
286ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบึงพระราม 942623ดีS2020-06-102020-06-10
287ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา32715ดีS2020-06-102020-06-10
288ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโรงปูนฝั่งใต้31310ดีS2020-06-102020-06-10
289ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-4441712พื้นฐานS2020-06-102020-06-10
290ห้วยขวางศูนย์สงเคราะห์เด็กในแหล่งก่อสร้างอิตาเลี่ยน-ไทย41924ดีS2020-06-102020-06-10
291ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งเรืองตอนปลาย73932ดีM2020-06-102020-06-10
292ห้วยขวางศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 4542112ดีS2020-06-102020-06-10