โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

10. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป : 27

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90 (วัดการผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป)

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน หมายถึง สถานรับเลี้ยงและดูแลเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 292 ศูนย์ 2. เกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร หมายถึง เกณฑ์มาตรฐาน ที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น จำนวน 7 ด้าน 35 ข้อ โดยมีแนวทาง การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน ตามแบบมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แบ่งผล การประเมินเป็น 4 ระดับ คือ ผ่านระดับดีมาก ผ่านระดับดี ผ่านระดับพื้นฐาน และไม่ผ่าน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนศูนย์ฯที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป x 100 หารด้วย จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0375 : จำนวนและข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครทั้งหมด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0374 : จำนวนและข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครจำแนกรายระดับและรายเขต)