โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

10. ร้อยละความสำเร็จของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง : 28

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการประมาณระดับความเสี่ยงของภัยหรืออันตราย เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและตัดสินใจในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยง 2) ความเสี่ยง หมายถึง ผลลัพธ์ของโอกาสที่จะเกิดภัยหรืออันตรายและผลกระทบจากภัยหรืออันตรายโดยค านึงถึงความสามารถในการป้องกันตอบโต้และบรรเทาฟื้นฟูจากภัยหรืออันตรายนั้นๆในที่นี้ไม่รวมถึงความเสี่ยงภัยหรืออันตรายที่เกิดจากความตั้งใจหรือจงใจของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 3) อัคคีภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟ ไฟไหม้ ในที่นี้ไม่รวมถึงไฟไหม้จากการวางเพลิง ไฟป่า หรือไฟไหม้จากการเผาหญ้า 4) ผู้รับผิดชอบ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย เป็นผู้เก็บข้อมูลที่มีความเสี่ยง ประกอบด้วย ข้อมูลศักยภาพพื้นที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ฯลฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์จัดระดับความเสี่ยง สำหรับใช้ในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป 5) ร้อยละความสำเร็จ หมายถึง ร้อยละของจำนวนชุมชนที่ได้รับการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยเทียบกับจำนวนชุมชนแออัดตามเป้าหมาย 6) พื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง หมายถึง ชุมชนทุกประเภทในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาด้านสภาพแวดล้อมเป็นหลัก เช่น มีซอยคับแคบ สภาพบ้านเรือนที่มีสภาพเก่า และปลูกติดกันอย่างหนาแน่นแบ่งประเภทเป็น ชุมชนแออัด ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง และเคหะชุมชน 7) การประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย หมายถึง กระบวนการที่นำองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอัคคีภัยมาพิจารณารวมกันเพื่อช่วยให้บุคคลชุมชนและสังคมสามารถต่อสู้หรือรับมือกับอัคคีภัยได้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอัคคีภัยที่นำมาพิจารณาประกอบด้วยโอกาสที่จะเป็นอันตราย ผลกระทบและศักยภาพในการป้องกันตอบโต้และบรรเทาช่วยเหลือหากเกิดอัคคีภัย

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนชุมชนที่ได้รับการประเมิน หารด้วย จำนวนชุมชนทุกประเภทในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร คูณ 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0162 : ข้อมูลการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง)

ตาราง : data Assessment and rack fire ris kIn the area of responsibility firestation

หน่วยงาน : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบายตาราง :

idvehicle_yearvehicle_idvehicle_firestationvehicle_namecommunityvehicle_riskassesmentadddateupdatedate
125611ห้วยขวางเคหะห้วยขวาง แฟลต 21-241.8182020-06-252020-06-25
22สวนมะลิวานิชสัมพันธ์1.6452020-06-252020-06-25
33ตลิ่งชันประตูน้ำฉิมพลี1.5432020-06-252020-06-25
44ตลาดพูลมะนาวหวาน1.5202020-06-252020-06-25
55สุทธิสารโชคชัยร่วมมิตร1.5062020-06-252020-06-25
66ดาวคะนองผาสุก1.4122020-06-252020-06-25
77หัวหมากร่วมกันสร้าง ซอยลาดพร้าว 101 แยก 481.4082020-06-252020-06-25
88บางแคริมคลองราชมนตรี1.3702020-06-252020-06-25
99บางแคเลียบคลองทวีวัฒนา1.2442020-06-252020-06-25
1010ลาดยาวประชาร่วมใจ 11.1282020-06-252020-06-25
1111ทุ่งครุชมทรัพย์ ประชาอุทิศ691.1152020-06-252020-06-25
1212ดุสิตแฟลตตำรวจลือชา1.1052020-06-252020-06-25
1313ปากคลองสานสมเด็จย่า1.0992020-06-252020-06-25
1414ห้วยขวางเคหะห้วยขวาง แฟลต 25-281.0952020-06-252020-06-25
1515ปากคลองสานท่าดินแดง 14-161.0752020-06-252020-06-25
1616พระโขนงพัฒนาคลองสะแก1.0562020-06-252020-06-25
1717บางเขนหมู่บ้านรามอินทรา 67 (รามอินทรานิเวศน์)1.0552020-06-252020-06-25
1818บางขุนเทียนคลองใหญ่1.0372020-06-252020-06-25
1919ดาวคะนองบางระแนะใหญ่ ซอยเอกชัย 331.0312020-06-252020-06-25
2020ถนนจันทร์วัดคลองภูมิ1.0272020-06-252020-06-25
2121บางขุนเทียนมุ่งพัฒนา1.0262020-06-252020-06-25
2222บางเขนเทพนครนิเวศน์ พหลโยธิน 521.0202020-06-252020-06-25
2323ลาดยาวปู้เจ้าสมิงพราย(สะพานปูน)0.9972020-06-252020-06-25
2424บ่อนไก่กุหลาบแดง0.9962020-06-252020-06-25
2525บางโพซอยบุญเหลือ 20.9872020-06-252020-06-25
2626ตลาดพูลรวมพลัง0.9842020-06-252020-06-25
2727ภูเขาทองวัดสามพระยา0.9582020-06-252020-06-25
2828สวนมะลิภิรมย์0.9552020-06-252020-06-25
2929บางแคคานเรือ0.9552020-06-252020-06-25
3030ยานนาวาเมืองอยู่ดี0.9492020-06-252020-06-25
3131ภูเขาทองตรอกบ้านพานถม0.9332020-06-252020-06-25
3232บางโพโคกปู่แก่น0.9332020-06-252020-06-25
3333ย่อยหนองแขมฉัตรชัยเสริมโชค0.9292020-06-252020-06-25
3434พระโขนงกระทุ่มเสือปลา0.9042020-06-252020-06-25
3535บางโพซอยบุญเหลือ 10.8982020-06-252020-06-25
3636ปากคลองสานหลังตลาดเจริญนคร0.8982020-06-252020-06-25
3737ภูเขาทองวัดโสมนัส0.8742020-06-252020-06-25
3838ลาดพร้าวหมู่บ้านเอื้อประชา0.8702020-06-252020-06-25
3939ย่อยหนองแขมซอยสามัคคี0.8682020-06-252020-06-25
4040สุทธิสารแม่เนี้ยวแยก 30.8602020-06-252020-06-25
4141ยานนาวาศาลเจ้าแดง0.8592020-06-252020-06-25
4242ห้วยขวางเคหะห้วยขวาง แฟลต 15-180.8532020-06-252020-06-25
4343ห้วยขวางเคหะห้วยขวาง แฟลต 37-380.8242020-06-252020-06-25
4444บางเขนร่วมพัฒนา 330.8222020-06-252020-06-25
4545ดุสิตวัดมะกอกส่วนหน้า0.8122020-06-252020-06-25
4646ตลิ่งชันบางพรหมร่วมใจ0.8102020-06-252020-06-25
4747ทุ่งครุหมู่ 2 บางมด0.8062020-06-252020-06-25
4848บวรมงคลคลองบางบำหรุ0.8012020-06-252020-06-25
4949ย่อยหนองแขมประดิษฐ์เจริญ0.7942020-06-252020-06-25
5050บางชันหมู่บ้านธีรวรรณ0.7872020-06-252020-06-25
5151พญาไทซอยสวนเงิน0.7832020-06-252020-06-25
5252ภูเขาทองตรอกบวรรังษี0.7812020-06-252020-06-25
5353บางเขนสามัคคีร่วมใจ0.7672020-06-252020-06-25
5454ตลาดพูลสนามแดง0.7632020-06-252020-06-25
5555ทุ่งครุประคองมิตร0.7482020-06-252020-06-25
5656บางชันวิมานสุข0.7432020-06-252020-06-25
5757บางขุนนนท์วัดรัชฎาธิษฐาน (วัดเงิน)0.7432020-06-252020-06-25
5858บางรักตรอกขุนนาวา0.7372020-06-252020-06-25
5959พระโขนงหน้าโรงเรียนบางจาก (ซ.มะพร้าวคต)0.7272020-06-252020-06-25
6060ดาวคะนองวัดนางนอง0.7232020-06-252020-06-25
6161สวนมะลิมัสยิดมหานาค0.7132020-06-252020-06-25
6262บางอ้อคลองสวนพริก ซอยจรัญสนิทวงศ์ 790.7112020-06-252020-06-25
6363บางซ่อนไทรคู่0.7092020-06-252020-06-25
6464บางรักซอยพิพัฒน์ 20.7082020-06-252020-06-25
6565พญาไทริมคลองสามเสน0.7032020-06-252020-06-25
6666ตลิ่งชันบ้านจัดสรรสกุลทิพย์0.6932020-06-252020-06-25
6767บางอ้อพัฒนาซอย 79 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 790.6882020-06-252020-06-25
6868ตลาดพูลวัดกันตทาราราม0.6862020-06-252020-06-25
6969หัวหมากสุเหร่าดอนสะแก0.6752020-06-252020-06-25
7070ลาดพร้าวเสนานิเวสน์โครงการ 20.6742020-06-252020-06-25
7171พระโขนงวัดบางนานอก0.6702020-06-252020-06-25
7272บางรักวัดหัวลำโพง0.6652020-06-252020-06-25
7373ดุสิตวัดมะกอกกลางสวน0.6552020-06-252020-06-25
7474บางชันรามอินทราเนรมิต0.6412020-06-252020-06-25
7575บางโพซอยโจ้ก0.6362020-06-252020-06-25
7676บางอ้อวัดภาณุรังษี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 750.6302020-06-252020-06-25
7777บางอ้อดวงดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 790.6302020-06-252020-06-25
7878สุทธิสารสุพรรณิการ์ 20.6242020-06-252020-06-25
7979ทุ่งมหาเมฆหน้าสมาคมธรรมศาสตร์0.6242020-06-252020-06-25
8080พระโขนงหมู่บ้านรุ่งอรุณ0.6242020-06-252020-06-25
8181บรรทัดทองบ้านครัวใต้0.6172020-06-252020-06-25
8282บางอ้อวัดบางพลัด ซอยจรัญสนิทวงศ์ 790.6112020-06-252020-06-25
8383ย่อยหนองแขมจิตรณรงค์ 210.6072020-06-252020-06-25
8484บางขุนนนท์วัดบางขุนนนท์0.6052020-06-252020-06-25
8585ตลาดพูลตรอกสะพานยาว0.6042020-06-252020-06-25
8686บางอ้อสวนปรก ซอยจรัญสนิทวงศ์ 750.5972020-06-252020-06-25
8787สามเสนสุโขทัย 1 (ซอย9)0.5882020-06-252020-06-25
8888ทุ่งมหาเมฆพัฒนสิน0.5842020-06-252020-06-25
8989ธนบุรีวัดใหญ่ศรีสุพรรณ0.5802020-06-252020-06-25
9090พระโขนงเยี่ยมเจริญสุข0.5782020-06-252020-06-25
9191ตลิ่งชันวัดปุรณาวาส0.5762020-06-252020-06-25
9292บางโพศรีบุญยืนพัฒนา0.5762020-06-252020-06-25
9393คลองเตยสุเหร่าบ้านดอน0.5742020-06-252020-06-25
9494สามเสนวัดราชาธิวาส0.5642020-06-252020-06-25
9595ธนบุรีศรีภูมิ0.5642020-06-252020-06-25
9696ทุ่งครุคลองเก้าห้อง0.5592020-06-252020-06-25
9797ตลาดพูลหลังไปรณีย์สำเหร่0.5542020-06-252020-06-25
9898บางรักตรอกห้านาย0.5542020-06-252020-06-25
9999บ่อนไก่พัฒนาบ่อนไก่0.5442020-06-252020-06-25
100100บางโพพัฒนาประชาราษฎร์ 300.5382020-06-252020-06-25
101101ลาดพร้าวอมรพันธ์ 90.5292020-06-252020-06-25
102102ดุสิตอุทัยรัตน์0.5292020-06-252020-06-25
103103ยานนาวาหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร0.5282020-06-252020-06-25
104104บวรมงคลศรีอุลัย0.5252020-06-252020-06-25
105105บางชันวัดพิชัย0.5242020-06-252020-06-25
106106ทุ่งมหาเมฆบ้านมั่นคงสวนพลู0.5202020-06-252020-06-25
107107คลองเตยคลองวัดสะพาน0.5182020-06-252020-06-25
108108บ่อนไก่ซอยพระเจน0.5162020-06-252020-06-25
109109ตลาดพูลวัดบางน้ำชน0.5132020-06-252020-06-25
110110สามเสนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม0.5122020-06-252020-06-25
111111บางขุนนนท์วัดเกาะ0.5042020-06-252020-06-25
112112บางอ้อพัฒนา 850.5022020-06-252020-06-25
113113บางซ่อนยิ้มประยูร0.4962020-06-252020-06-25
114114บวรมงคลวัดดาวดึงษาราม0.4952020-06-252020-06-25
115115คลองเตยวัดคลองเตยใน 2 0.4932020-06-252020-06-25
116116ยานนาวาบางอุทิศ0.4922020-06-252020-06-25
117117ตลิ่งชันพรรณพฤกษา0.4922020-06-252020-06-25
118118บรรทัดทองวัดดวงแข0.4872020-06-252020-06-25
119119บางกะปิทับแก้ว0.4842020-06-252020-06-25
120120บางแควัดจันทร์ประดิษฐ์ฐาราม เขต 1 หมู่ 70.4732020-06-252020-06-25
121121บวรมงคลมะพร้าวคู่0.4642020-06-252020-06-25
122122สามเสนวัดเทวราชกุญชร0.4612020-06-252020-06-25
123123บางกะปิบึงพระรามเก้าพัฒนา0.4562020-06-252020-06-25
124124หัวหมากนาคภาษิต ซอยพระรามเก้า 450.4562020-06-252020-06-25
125125บางขุนเทียนรางโพธิ์0.4552020-06-252020-06-25
126126ทุ่งครุประชาอุทิศ 430.4542020-06-252020-06-25
127127สุทธิสารอินทรามระซอย 1 (ลับแล)0.4522020-06-252020-06-25
128128บางซ่อนหนองจุฬา0.4502020-06-252020-06-25
129129บรรทัดทองหลังวัดปทุมวนาราม0.4402020-06-252020-06-25
130130ดาวคะนองสามง่ามพัฒนา0.4372020-06-252020-06-25
131131บางโพราชทรัพย์0.4342020-06-252020-06-25
132132ทุ่งครุรัตนจีนะ0.4282020-06-252020-06-25
133133หัวหมากรวมใจพัฒนาวังใหญ่0.4242020-06-252020-06-25
134134พญาไทบ้านครัวเหนือ0.4212020-06-252020-06-25
135135บางอ้อวัดเพลง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 750.4202020-06-252020-06-25
136136บางอ้อริมคลองบางพลัด0.4112020-06-252020-06-25
137137บางขุนเทียนทรัพย์สินพัฒนา0.4082020-06-252020-06-25
138138ลาดยาวเทวสุนทร0.4052020-06-252020-06-25
139139บ่อนไก่ซอยร่วมฤดี0.3962020-06-252020-06-25
140140บ่อนไก่ซอยเปาโล0.3962020-06-252020-06-25
141141ถนนจันทร์ร่วมพัฒนาวัดช่องนนทรี0.3902020-06-252020-06-25
142142ตลาดพูลปากคลองบางสะแก0.3892020-06-252020-06-25
143143บรรทัดทองตรอกสลักหิน0.3882020-06-252020-06-25
144144ทุ่งครุบุญมาก0.3862020-06-252020-06-25
145145บางรักวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูน0.3812020-06-252020-06-25
146146ธนบุรีวัดนาคกลาง0.3732020-06-252020-06-25
147147บางซ่อนวัดเลียบราษฎร์บำรุง0.3712020-06-252020-06-25
148148ลาดพร้าวเสนานิเวสน์โครงการ 10.3712020-06-252020-06-25
149149ปากคลองสานวัดสุวรรณ0.3442020-06-252020-06-25
150150พญาไทสมประสงค์ 50.3322020-06-252020-06-25
151151บางกะปิโรงปูนฝั่งใต้0.3192020-06-252020-06-25
152152ปากคลองสานซอยเจริญรัถ 50.2532020-06-252020-06-25
15325621ทุ่งครุชุมชนแจงร้อน3.7972020-06-252020-06-25
1542ลาดพร้าวชุมชนพหลโยธิน 323.1252020-06-252020-06-25
1553บางชันชุมชนอัสลามคลองกุ่ม2.0832020-06-252020-06-25
1564บางชันชุมชนสามัคคีพัฒนา2.0832020-06-252020-06-25
1575บวรมงคลชุมชนคลองเจ้าครุฑ1.8992020-06-252020-06-25
1586ตลาดพลูชุมชนวัดสุทธาราม1.8022020-06-252020-06-25
1597บางชันชุมชนข้างโรงเรียนสายอักษร1.7992020-06-252020-06-25
1608คลองเตยชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่1.7752020-06-252020-06-25
1619บางเขนชุมชนวัชรปราณี1.7242020-06-252020-06-25
16210บางแคชุมชนเจริญแพทย์(เล้าไก่)1.52020-06-252020-06-25
16311คลองเตยชุมชนสวนอ้อย1.4782020-06-252020-06-25
16412ทุ่งครุชุมชนราษฎร์บูรณะ หมู่71.3952020-06-252020-06-25
16513ห้วยขวางชุมชนชานเมือง1.3762020-06-252020-06-25
16614พญาไทชุมชนเฉลิมอนุสรณ์1.2992020-06-252020-06-25
16715บางแคชุมชนเพิ่มทรัพย์1.2822020-06-252020-06-25
16816บางแคชุมชนเลียบคลองยายเทียบฝั่งเหนือ1.2612020-06-252020-06-25
16917พญาไทชุมชนหน้าวัดมะกอก1.2452020-06-252020-06-25
17018บางขุนนนท์วัดมะกอก1.242020-06-252020-06-25
17119ดุสิตชุมชนอาเซี่ยน1.2352020-06-252020-06-25
17220ห้วยขวางชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ1.222020-06-252020-06-25
17321ทุ่งครุชุมชนเบอร์ลี1.1962020-06-252020-06-25
17422บางโพชุมชนศรีบุญยืน1.1582020-06-252020-06-25
17523คลองเตยชุมชนริงคลองไผ่สิงโต1.1412020-06-252020-06-25
17624บางเขนชุมชนร้อยกรอง1.1072020-06-252020-06-25
17725ถนนจันทร์ชุมชนบัวหลวง1.1032020-06-252020-06-25
17826บางเขนชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ1.1032020-06-252020-06-25
17927บางเขนชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง1.1032020-06-252020-06-25
18028ภูเขาทองชุมชนมัสยิสจักรพงษ์1.0872020-06-252020-06-25
18129หัวหมากชุมชนวัดเทพลีลา1.0872020-06-252020-06-25
18230ยานนาวาบุญประทานพร1.0712020-06-252020-06-25
18331ปากคลองสานชุมชนอู่ใหม่ซอยเจริญนคร 231.0682020-06-252020-06-25
18432ทุ่งครุชุมชนซอยสถาพร1.0622020-06-252020-06-25
18533ดาวคะนองชุมชนสุขศิริ1.062020-06-252020-06-25
18634ปากคลองสานชุมชนสารภี11.0492020-06-252020-06-25
18735หัวหมากชุมชนสะพานสูง (เกาะดอน)1.0492020-06-252020-06-25
18836หัวหมากชุมชนลาสาลี1.0432020-06-252020-06-25
18937บางขุนนนท์ชุมชนวัดมะลิ21.0422020-06-252020-06-25
19038บวรมงคลชุมชนวัดสิงห์1.022020-06-252020-06-25
19139บางชันชุมชนเพชรคลองจั่น1.012020-06-252020-06-25
19240สุทธิสารซอยริมคลองบางซื่อ ซอยโชคชัยร่วมมิตรแยก2-40.9872020-06-252020-06-25
19341บางเขนชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้0.982020-06-252020-06-25
19442ลาดยาวชุมชนพัฒนาประชาอุทิศ0.9772020-06-252020-06-25
19543บางอ้อขุมชนวัดแก้วจงกลณี(วัดฉัตรแก้ว)0.9712020-06-252020-06-25
19644บางโพชุมชนสุขสันต์20.9432020-06-252020-06-25
19745ทุ่งมหาเมฆชุมชนวัดช่องลม0.942020-06-252020-06-25
19846ตลาดพลูชุมชนสองร้อยห้อง0.942020-06-252020-06-25
19947ทุ่งครุชุมชนวัดสน0.942020-06-252020-06-25
20048บางแคชุมชนข้างวัดบางแวก0.9262020-06-252020-06-25
20149ภูเขาทองชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน0.922020-06-252020-06-25
20250บางขุนเทียนชุมชนวัดนาคสี่บาท0.922020-06-252020-06-25
20351ยานนาวาศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง0.9122020-06-252020-06-25
20452ลาดพร้าวชุมชนนกแก้วน้อย0.9062020-06-252020-06-25
20553บางกะปิชุมชนบึงพระราม 90.8852020-06-252020-06-25
20654พระโขนงชุมชนเกาะมุสลิม0.8752020-06-252020-06-25
20755พญาไทชุมชนโรงเจมักกะสัน0.8672020-06-252020-06-25
20856ห้วยขวางชุมชนริมครองบางชื่อลาดพร้าว 460.8672020-06-252020-06-25
20957ห้วยขวางชุมชนริมครองบางชื่อลาดพร้าว 42 - 440.8672020-06-252020-06-25
21058ลาดพร้าวชุมชนหลังราชภัฎจันทรเกษม0.8552020-06-252020-06-25
21159ภูเขาทองชุมชนสิตาราม0.8522020-06-252020-06-25
21260ทุ่งมหาเมฆชุมชนคลองขวาง0.8522020-06-252020-06-25
21361บวรมงคลชุมชนโค้งถ่าน0.8522020-06-252020-06-25
21462ปากคลองสานชุมชนซอยช่างนาคสะพานยาว0.852020-06-252020-06-25
21563ภูเขาทองชุมชนบ้านดอกไม้0.8362020-06-252020-06-25
21664ยานนาวาเจริญกรุง 660.8362020-06-252020-06-25
21765คลองเตยชุมชนโรงหมู0.8292020-06-252020-06-25
21866บางโพชุมชนสุดซอยสีนาเงิน0.8262020-06-252020-06-25
21967ดาวคะนองชุมชนศิลปเดช0.8262020-06-252020-06-25
22068บางชันชุมชนสุเหราแดง ซอยเสรีไทย 460.8252020-06-252020-06-25
22169บางอ้อชุมชนวัดวิมุตยาราม0.8222020-06-252020-06-25
22270บางอ้อชุมชนจรัญวิถี740.8222020-06-252020-06-25
22371พญาไทชุมชนหลังวัดมักกะสัน0.822020-06-252020-06-25
22472ภูเขาทองชุมชนท่าวัง0.8132020-06-252020-06-25
22573สามเสนชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริว0.8132020-06-252020-06-25
22674บางโพชุมชนสุขสันต์10.7862020-06-252020-06-25
22775ถนนจันทร์ชุมชนซอยสรรค์สุข0.7852020-06-252020-06-25
22876บางเขนชุมชนวัดบางบัว0.7852020-06-252020-06-25
22977สามเสนชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ0.7832020-06-252020-06-25
23078พระโขนงชุมชนประดับสุข0.7832020-06-252020-06-25
23179ยานนาวาชุมชนโรงแก้ว0.7792020-06-252020-06-25
23280ทุ่งมหาเมฆชุมชนร่วมพัฒนาเชือเพลิง 20.7712020-06-252020-06-25
23381ทุ่งมหาเมฆเชือเพลิงพัฒนา0.7712020-06-252020-06-25
23482ถนนจันทร์ชุมชนปากคลองช่องนนทรี0.7712020-06-252020-06-25
23583ภูเขาทองชุมชนวัดสระเกศ0.7582020-06-252020-06-25
23684บางแคชุมชนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค0.7562020-06-252020-06-25
23785บางโพชุมชนจันทร์เกษม0.7482020-06-252020-06-25
23886บางขุนนนท์ชุมชนวัดมะลิ10.7482020-06-252020-06-25
23987ห้วยขวางชุมชนรุ่งเรืองตอนปลาย0.7462020-06-252020-06-25
24088บางกะปิชุมชนโรงปูนฝั่งเหนือ0.7442020-06-252020-06-25
24189ธนบุรีชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่0.7442020-06-252020-06-25
24290คลองเตยชุมชนร่มเกล้า0.7412020-06-252020-06-25
24391คลองเตยชุมชนบ้านกล้วย0.7412020-06-252020-06-25
24492สุทธิสารชุมชนซอยสมบูรณ์พัฒนา 20.7352020-06-252020-06-25
24593บรรทัดทองชุมชนชาวชูชีพ0.7282020-06-252020-06-25
24694บรรทัดทองชุมชนริมคลองนางหงส์0.7282020-06-252020-06-25
24795บางกะปิชุมชนเพชรบุรี400.7232020-06-252020-06-25
24896ห้วยขวางชุมชนร่วมใจพิบูล 20.7212020-06-252020-06-25
24997หัวหมากชุมชนจันทราสุข0.7212020-06-252020-06-25
25098บางแคชุมชนวัดรางบัว0.7172020-06-252020-06-25
25199ภูเขาทองชุมชนบ้านบาตร0.7162020-06-252020-06-25
252100บางขุนนนท์ชุมชนบ้านลุ่ม0.7132020-06-252020-06-25
253101บางโพชุมชนปทุมทิพย์0.7092020-06-252020-06-25
254102ห้วยขวางชุมชนอินทามระ 550.7092020-06-252020-06-25
255103ถนนจันทร์ชุมชนกุศลทอง0.6992020-06-252020-06-25
256104สุทธิสารชุมชนคลองพระยาเวิก0.692020-06-252020-06-25
257105ตลาดพลูชุมชนสายสัมพันธ์0.692020-06-252020-06-25
258106บางอ้อชุมชนมัสยิดบางอ้อ0.6852020-06-252020-06-25
259107บางอ้อชุมชนแสงทอง0.6832020-06-252020-06-25
260108บางขุนนนท์ชุมชนชัยพฤกษ์มาลา0.6772020-06-252020-06-25
261109ลาดพร้าวชุมชนลาดพร้าว 450.6762020-06-252020-06-25
262110บางเขนชุมชนอุทิศอนุสรณ์0.6742020-06-252020-06-25
263111หัวหมากชุมชนซาอาดะห์0.6582020-06-252020-06-25
264112บางซ่อนชุมชนหลังมหาวิทยาลัคเทคโนโลยี่หระจอมเกล้าพระครเหนือ0.6552020-06-252020-06-25
265113บางขุนนนท์ชุมชนวัดอมรทรายิการาม (วัดใหม่ยายมอญ)0.6512020-06-252020-06-25
266114สุทธิสารชุมชนอินทามระ 110.6472020-06-252020-06-25
267115ปากคลองสานชุมชนวัดเศวตฉัตร ซอยเจริญนคร 250.6442020-06-252020-06-25
268116หัวหมากชุมชนคลองพลับพลา0.6432020-06-252020-06-25
269117บางโพชุมชนซอยโจ๊ก0.6422020-06-252020-06-25
270118บางกะปิชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 110.642020-06-252020-06-25
271119ภูเขาทองชุมชนจักรพรรดิพงษ์0.6342020-06-252020-06-25
272120หัวหมากชุมชนรุ่งมณี0.6262020-06-252020-06-25
273121บางซ่อนชุมชนข้างธนาคารอาคารสงเคราห์0.6242020-06-252020-06-25
274122บวรมงคลชุมชนวัดภคินีนาถ0.6162020-06-252020-06-25
275123หัวหมากชุมชนลาสาลีพัฒนา0.6132020-06-252020-06-25
276124ทุ่งครุชุมชนใต้สะพานโซน 10.612020-06-252020-06-25
277125บางกะปิชุมชนชวาลา ซอยปรีดีพนมยงค์450.612020-06-252020-06-25
278126บางรักชุมชนซอยไวตี0.6092020-06-252020-06-25
279127บางชันชุมชนเกาะจวน ซอยเสรีไทย 830.6092020-06-252020-06-25
280128บางอ้อชุมชนชินศรี910.6062020-06-252020-06-25
281129บางกะปิชุมชนนวลจิตร0.6012020-06-252020-06-25
282130บวรมงคลชุมชนโค้งมะขาม0.5962020-06-252020-06-25
283131บวรมงคลชุมชนบ้านญวน0.5942020-06-252020-06-25
284132สามเสนชุมชนข้างวัดสุคันธาราม0.5852020-06-252020-06-25
285133ลาดกระบังชุมชนวังหนับอุทิศ0.5812020-06-252020-06-25
286134บางอ้อชุมชนคลองมะนาว0.5812020-06-252020-06-25
287135สุทธิสารชุมชนบุญชูศรี0.5762020-06-252020-06-25
288136สามเสนชุมชนชาววัดราชา0.5672020-06-252020-06-25
289137คลองเตยชุมชนล็อค 4-5-60.5672020-06-252020-06-25
290138ห้วยขวางชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษก0.5662020-06-252020-06-25
291139บางซ่อนชุมชนซอยวัดหลวง0.5612020-06-252020-06-25
292140ยานนาวาห้องเย็น0.5612020-06-252020-06-25
293141ธนบุรีชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ0.5512020-06-252020-06-25
294142ธนบุรีชุมชนสี่แยกบ้านแขก0.5462020-06-252020-06-25
295143บางซ่อนชุมชนซอยภักดี0.5382020-06-252020-06-25
296144ดุสิตชุมชนวัดไผ่ตัน0.5252020-06-252020-06-25
297145พระโขนงชุมชนเทพรักษา0.5242020-06-252020-06-25
298146ทุ่งมหาเมฆชุมชนสามัคคีร่วมใจ0.5222020-06-252020-06-25
299147ภูเขาทองชุมชนวัดอินทรวิหาร0.5212020-06-252020-06-25
300148ยานนาวาชุมชนบ้านแบบ0.5212020-06-252020-06-25
301149ทุ่งมหาเมฆชุมชนโรงสี0.5212020-06-252020-06-25
302150ภูเขาทองชุมชนศุภมิตร 20.5182020-06-252020-06-25
303151ทุ่งมหาเมฆชุมชนคาลเท็กซ์0.5182020-06-252020-06-25
304152ยานนาวามิตรสัมพันธ์0.5132020-06-252020-06-25
305153บวรมงคลชุมชนวัดรวกบางบาหรุ0.5112020-06-252020-06-25
306154พญาไทชุมชนรื่นฤดี0.512020-06-252020-06-25
307155สามเสนชุมชนท่านาสามเสน0.5062020-06-252020-06-25
308156ธนบุรีชุมชนปรกอรุณ0.5062020-06-252020-06-25
309157ดุสิตชุมชนซอยประดิพัทธ์110.5052020-06-252020-06-25
310158ธนบุรีชุมชนสวนพลู0.5012020-06-252020-06-25
311159สามเสนชุมชนซอยโซดา0.4982020-06-252020-06-25
312160บางกะปิชุมชนเพชรพระราม0.4982020-06-252020-06-25
313161ดุสิตชุมชนสุขสวัสดิ์0.4932020-06-252020-06-25
314162พระโขนงชุมชนหลังบ้านมุฑิตา0.4892020-06-252020-06-25
315163บางแคชุมชนปู่เย็น-ย่าคา ยังอยู่0.4892020-06-252020-06-25
316164พระโขนงชุมชนหลังวัดบุญรอดธรรมาราม0.4882020-06-252020-06-25
317165ตลาดพลูชุมชนวัดราชวรินทร์0.4832020-06-252020-06-25
318166ลาดพร้าวชุมชนสันติสุข0.4792020-06-252020-06-25
319167ยานนาวาชุมชนมาตานุสรณ์0.4752020-06-252020-06-25
320168ยานนาวาสวนหลวง 20.4742020-06-252020-06-25
321169ลาดพร้าวชุมชนหลังโรงเจ0.4742020-06-252020-06-25
322170ทุ่งมหาเมฆชุมชนเย็นอากาศ 20.4722020-06-252020-06-25
323171ภูเขาทองชุมชนศุภมิตร 10.4692020-06-252020-06-25
324172บางชันชุมชนริมคลองระหัสพัฒนา ซอยเสรีไทย 38 แยก 20.4672020-06-252020-06-25
325173ลาดยาวชุมชนประเสริฐเปรมประชา0.4642020-06-252020-06-25
326174ยานนาวาหลังสามร้อยห้อง0.452020-06-252020-06-25
327175ลาดพร้าวชุมชนซอยโรงนาแข็ง0.4492020-06-252020-06-25
328176พระโขนงชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน0.4462020-06-252020-06-25
329177สุทธิสารชุมชนอินทามระ 29 แยก 40.4412020-06-252020-06-25
330178พระโขนงชุมชนเซ่งไพเราะ0.4392020-06-252020-06-25
331179บางขุนนนท์ชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาสน์0.4342020-06-252020-06-25
332180ลาดยาวชุมชนร่วมพัฒนา0.4342020-06-252020-06-25
333181บางซ่อนชุมชนวัดเลียบราษฎร์บารุง0.4312020-06-252020-06-25
334182พระโขนงชุมชนเชลียง 50.4312020-06-252020-06-25
335183ปากคลองสานชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ0.432020-06-252020-06-25
336184บรรทัดทองชุมชนวัดชัยมงคล (ศาลเจ้าแป๊ะกง)0.4292020-06-252020-06-25
337185บางซ่อนชุมชนวัดมัชฌันติการม0.4282020-06-252020-06-25
338186บ่อนไก่ชุมชนซอยโปโล0.4222020-06-252020-06-25
339187คลองเตยชุมชนล็อค 1-2-30.4212020-06-252020-06-25
340188ลาดยาวชุมชนคนรักถิ่น0.4212020-06-252020-06-25
341189ลาดยาวชุมชนคลองเปรมประชาพัฒนา0.4182020-06-252020-06-25
342190ลาดยาวชุมชนประชาร่วมใจ 20.3982020-06-252020-06-25
343191ลาดยาวชุมชนสามัคคีเทวสุนทร0.3982020-06-252020-06-25
344192ยานนาวาชุมชนเชิงสะพานกรุงเทพ0.3922020-06-252020-06-25
345193ตลาดพลูชุมชนสามัคคีธรรม0.3882020-06-252020-06-25
346194ลาดกระบังชุมชนมัสยิดย่ามีลุ้ลอิบาดะห์0.3862020-06-252020-06-25
347195ทุ่งครุชุมชนสุขสวัสดิ์420.3852020-06-252020-06-25
348196ยานนาวาร่วมใจพัฒนา0.3822020-06-252020-06-25
349197บางชันชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์0.382020-06-252020-06-25
350198ลาดยาวชุมชนพัฒนาตลาดกลาง0.3792020-06-252020-06-25
351199ปากคลองสานชุมชนคลองพระยาเกษม0.3792020-06-252020-06-25
352200ตลาดพลูชุมชนโกวบ๊อพัฒนา0.3752020-06-252020-06-25
353201บางขุนเทียนชุมชนปู่โฉมพัฒนา0.3742020-06-252020-06-25
354202ยานนาวาบาหยัน0.3722020-06-252020-06-25
355203บรรทัดทองชุมชนวัดบรมนิวาส0.3692020-06-252020-06-25
356204สุทธิสารชุมชนเป็นสุข0.3672020-06-252020-06-25
357205พญาไทชุมชนคลองส้มป่อย0.3672020-06-252020-06-25
358206บางโพชุมชนประชาระบือธรรม 40.3672020-06-252020-06-25
359207บางซ่อนชุมชนปานทิพย์10.3552020-06-252020-06-25
360208ดุสิตชุมชนถวัลย์ศักดิ์0.3492020-06-252020-06-25
361209ปากคลองสานชุมชนซอยวนาวรรณ0.3462020-06-252020-06-25
362210บางซ่อนชุมชนวัดเสาหิน0.3372020-06-252020-06-25
363211พญาไทชุมชนบ้านครัวตะวันตก0.3262020-06-252020-06-25
364212ลาดกระบังชุมชนหลวงพรต - ท่านเลี่ยม0.3222020-06-252020-06-25
365213ตลาดพลูชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย0.3222020-06-252020-06-25
366214ลาดยาวชุมชนร่มไทรงามพัฒนา0.3172020-06-252020-06-25
367215ยานนาวาชุมชนเจริญกรุง 890.3052020-06-252020-06-25
368216ยานนาวาชุมชนโรงเจ0.2962020-06-252020-06-25
369217ยานนาวาชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 30.2942020-06-252020-06-25
370218ลาดยาวชุมชนสะพานปูน0.282020-06-252020-06-25
37125631ดุสิตชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง0.9742020-06-252020-06-25
3722บางกะปิชุมชนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น0.7412020-06-252020-06-25
3733สุทธิสารชุมชนพรรณี 10.8872020-06-252020-06-25
3744สุทธิสารชุมชนร่วมสุขพัฒนา1.0892020-06-252020-06-25
3755สุทธิสารชุมชนซอยแม่เนี้ยว แยก 20.2942020-06-252020-06-25
3766สุทธิสารชุมชนซอยริมคลองบางซื่อ (โชคชัยร่วมมิตร แยก 18)0.3602020-06-252020-06-25
3777สุทธิสารชุมชนอินทามระ 29 แยก 10.3452020-06-252020-06-25
3788สุทธิสารชุมชนอินทามระ 1 (ลับแล)0.7772020-06-252020-06-25
3799พญาไทชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา0.6022020-06-252020-06-25
38010พญาไทชุมชนโค้งรถไฟยมราช0.6642020-06-252020-06-25
38111พญาไทชุมชนซอยแดงบุหงา (ซอยเพชรบุรี 7)0.4272020-06-252020-06-25
38212พญาไทชุมชนสุเหร่า ซอย 70.4392020-06-252020-06-25
38313พญาไทชุมชนหลังกรมทางหลวง0.7022020-06-252020-06-25
38414พญาไทชุมชนสระแก้ว1.4352020-06-252020-06-25
38515พญาไทชุมชนมซอยมั่นสิน0.8042020-06-252020-06-25
38616พญาไทชุมชนนิคมมักกะสัน0.7292020-06-252020-06-25
38717พญาไทชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน0.6552020-06-252020-06-25
38818ห้วยขวางชุมชนริมคลองลาดพร้าว 801.6042020-06-252020-06-25
38919ห้วยขวางชุมชนริมคลองบางซื่อ0.9122020-06-252020-06-25
39020ห้วยขวางชุมชนซอยพัทลุง1.1542020-06-252020-06-25
39121คลองเตยชุมชนวัดคลองเตยใน 30.3892020-06-252020-06-25
39222คลองเตยชุมชนแจ่มจันทร์0.6732020-06-252020-06-25
39323คลองเตยชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ1.7362020-06-252020-06-25
39424คลองเตยชุมชนเริ่มเจริญ 1.0252020-06-252020-06-25
39525คลองเตยชุมชนน้องใหม่1.0172020-06-252020-06-25
39626คลองเตยชุมชนพัฒนาอาเซีย1.3162020-06-252020-06-25
39727คลองเตยชุมชนริมคลองสามัคคี1.6672020-06-252020-06-25
39828คลองเตยชุมชนพัฒนาใหม่1.6132020-06-252020-06-25
39929คลองเตยชุมชนวัดคลองเตยใน 11.0342020-06-252020-06-25
40030คลองเตยชุมชนคลองเป้งลีลานุช0.4902020-06-252020-06-25
40131คลองเตยชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ0.5642020-06-252020-06-25
40232คลองเตยชุมชนข้างโรงเรียนวัดสะพาน0.3562020-06-252020-06-25
40333คลองเตยชุมชนร่วมใจสามัคคี0.5522020-06-252020-06-25
40434คลองเตยชุมชนตลาดปีนัง0.5812020-06-252020-06-25
40535คลองเตยชุมชนหัวโค้ง0.5522020-06-252020-06-25
40636คลองเตยชุมขนริมคลองพระโขนง0.6772020-06-252020-06-25
40737พระโขนงชุมชนเกตุไพเราะ 1-20.5292020-06-252020-06-25
40838พระโขนงชุมชนเกตุไพเราะ 3-50.6702020-06-252020-06-25
40939พระโขนงชุมชนสองพี่น้อง0.5642020-06-252020-06-25
41040พระโขนงชุมชนสาหร่ายไพเราะ0.7302020-06-252020-06-25
41141พระโขนงชุมชนข้างโรงงานธานินท์0.7972020-06-252020-06-25
41242พระโขนงชุมชนกลางนา1.0072020-06-252020-06-25
41343พระโขนงชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ0.4282020-06-252020-06-25
41444พระโขนงชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก0.3612020-06-252020-06-25
41545พระโขนงชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม0.3992020-06-252020-06-25
41646พระโขนงชุมชนโรงหวาย0.5152020-06-252020-06-25
41747พระโขนงชุมชนวัดใต้0.7462020-06-252020-06-25
41848พระโขนงชุมชนมีสุวรรณ 31.2302020-06-252020-06-25
41949พระโขนงชุมชนสาหร่ายทองคำ0.7142020-06-252020-06-25
42050พระโขนงชุมชนทุ่งสาธิต0.3922020-06-252020-06-25
42151ยานนาวาชุมชนแสงจันทร์ใน0.4072020-06-252020-06-25
42252ยานนาวาวัดไผ่เงิน0.8902020-06-252020-06-25
42353ยานนาวาวันอินทร์บรรจง0.5302020-06-252020-06-25
42454ยานนาวาชุมชนบางโคล่0.4612020-06-252020-06-25
42555ยานนาวาชุมชนโสณมัย อร่ามดวง1.7542020-06-252020-06-25
42656ยานนาวาชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ 10.6942020-06-252020-06-25
42757ยานนาวาชุมชนกิ่งจันทร์0.5842020-06-252020-06-25
42858ยานนาวาชุมชนมิตรสามัคคี0.6982020-06-252020-06-25
42959ยานนาวาชุมชนเซ่งกี่1.7052020-06-252020-06-25
43060ยานนาวาชุมชนวัดจันทร์ใน0.6472020-06-252020-06-25
43161ยานนาวาชุมชนบางคอแหลม0.7252020-06-252020-06-25
43262ยานนาวาชุมชนสวนหลวง 10.3592020-06-252020-06-25
43363ยานนาวาชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์0.7042020-06-252020-06-25
43464ยานนาวาชุมชนวัดลาดบัวขาว0.5522020-06-252020-06-25
43565ยานนาวาชุมชนจันทร์ร่ำรวย0.5112020-06-252020-06-25
43666ลาดยาวชุมชนท่าอากาศยานด้านใต้0.8062020-06-252020-06-25
43767ลาดยาวชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ0.7442020-06-252020-06-25
43868ลาดยาวชุมชนพรหมสัมฤทธิ์0.4022020-06-252020-06-25
43969ลาดยาวชุมชนร่วมพัฒนา0.4782020-06-252020-06-25
44070ลาดยาวชุมชนเปรมสุขสันต์0.4392020-06-252020-06-25
44171ลาดยาวชุมชนประชากร 30.7272020-06-252020-06-25
44272ลาดยาวชุมชนประชากร 40.7272020-06-252020-06-25
44373ลาดยาวชุมชนตลาดบางเขน0.5812020-06-252020-06-25
44474ลาดยาวชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา0.9522020-06-252020-06-25
44575ลาดยาวชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ0.8062020-06-252020-06-25
44676ลาดยาวชุมชนตลาดหลักสี่0.8722020-06-252020-06-25
44777บางโพชุมชนตรอกต้นมะม่วง 0.9842020-06-252020-06-25
44878บางโพชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 10.6162020-06-252020-06-25
44979บางโพชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 20.7632020-06-252020-06-25
45080บางโพชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 30.7632020-06-252020-06-25
45181บางโพชุมชนตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูง0.3872020-06-252020-06-25
45282บางโพชุมชนสวัสดิรักษา1.0502020-06-252020-06-25
45383บางโพชุมชนซอยพัฒนา0.3102020-06-252020-06-25
45484บางโพชุมชนเดลี่เบลล์0.7892020-06-252020-06-25
45585บางโพชุมชนซอยสนิท0.4232020-06-252020-06-25
45686บางโพชุมชนเชิงสะพานพิบูลย์ฝั่งซ้าย0.8222020-06-252020-06-25
45787บางโพชุมชนบางกระบือ 140.4392020-06-252020-06-25
45888บางโพชุมชนประดู่ธรรมาธิปัตย์0.9492020-06-252020-06-25
45989บางซ่อนชุมชนสวนรื่น0.8422020-06-252020-06-25
46090บางซ่อนชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา0.7942020-06-252020-06-25
46191บางซ่อนชุมชนสมบุญดี0.4702020-06-252020-06-25
46292บางซ่อนชุมชนซอยสมถวิล1.0712020-06-252020-06-25
46393บางซ่อนชุมชนบ้านสามเรือน0.8562020-06-252020-06-25
46494บางเขนชุมชนวัดอาวุธ0.6802020-06-252020-06-25
46595บางเขนชุมชนลำชะล่า (โคกบ่าวสาว)0.4262020-06-252020-06-25
46696บางเขนชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้ 2)0.5482020-06-252020-06-25
46797บางเขนชุมชน กสบ.หมู่ 50.4892020-06-252020-06-25
46898บางเขนชุมชนรวมใจสามัคคี (หนองผักชี)0.4892020-06-252020-06-25
46999บางเขนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 20.7812020-06-252020-06-25
470100บางเขนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 10.7432020-06-252020-06-25
471101บางเขนชุมชนบางบัว0.9902020-06-252020-06-25
472102ลาดพร้าวชุมชนสุขทรัพย์1.5532020-06-252020-06-25
473103ลาดพร้าวชุมชนคลองน้ำแก้ว (ระหว่างลาดพร้าวและห้วยขวาง)0.7022020-06-252020-06-25
474104ลาดพร้าวชุมชนริมคลองลาดพร้าว ภาวนา0.8772020-06-252020-06-25
475105ลาดพร้าวชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์1.0422020-06-252020-06-25
476106ลาดพร้าวชุมชนชายคลองเสนานิคม 21.8632020-06-252020-06-25
477107บางชันชุมชนซอยรอดอนันต์ 11.6782020-06-252020-06-25
478108บางชันชุมชนข้างหมู่บ้านสหกรณ์ (โต๊ะบางอุปถัมภ์)0.9352020-06-252020-06-25
479109บางชันชุมชนซอยสมหวัง1.1812020-06-252020-06-25
480110บางชันชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 13.0612020-06-252020-06-25
481111บางชันชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 22.0662020-06-252020-06-25
482112บางชันชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 31.0492020-06-252020-06-25
483113บางชันชุมชนบางเตยล่าง0.8472020-06-252020-06-25
484114บางชันชุมชนบ้านเกาะ0.4402020-06-252020-06-25
485115บางชันชุมชนริมคลองหลอแหล0.9122020-06-252020-06-25
486116บางชันชุมชนสยามพัฒนา2.3622020-06-252020-06-25
487117บางชันชุมชนนภาพิไลพัฒนา1.9692020-06-252020-06-25
488118บางชันชุมชนคลองลำนุ่น0.9172020-06-252020-06-25
489119บางชันชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา1.3392020-06-252020-06-25
490120บางชันชุมชนนวลจันทร์2.1982020-06-252020-06-25
491121บางชันชุมชนโพธิ์ทอง0.6282020-06-252020-06-25
492122บางชันชุมชนชูสุวรรณ1.7442020-06-252020-06-25
493123บางชันชุมชนหลวงวิจิตร0.9092020-06-252020-06-25
494124หัวหมากชุมชนลาดพร้าว 911.4492020-06-252020-06-25
495125หัวหมากชุมชนไดร์ฟอิน1.3592020-06-252020-06-25
496126หัวหมากชุมชนทรัพย์สินเก่า0.6672020-06-252020-06-25
497127หัวหมากชุมชนทรัพย์สินใหม่0.7652020-06-252020-06-25
498128หัวหมากชุมชนรามคำแหง 531.2422020-06-252020-06-25
499129หัวหมากชุมชนน้อมเกล้า0.9382020-06-252020-06-25
500130หัวหมากชุมชนสันประเสริฐ2.3812020-06-252020-06-25
501131หัวหมากชุมชนเก้าพัฒนา0.5242020-06-252020-06-25
502132หัวหมากชุมชนร่วมสามัคคี1.0032020-06-252020-06-25
503133หัวหมากชุมชนวังโสม0.6652020-06-252020-06-25
504134หัวหมากชุมชนริมคลองกะจะ0.4872020-06-252020-06-25
505135หัวหมากชุมชนสามัคคีพัฒนา1.0072020-06-252020-06-25
506136หัวหมากชุมชนมัจฉา1.5722020-06-252020-06-25
507137หัวหมากชุมชนวังใหญ่0.4982020-06-252020-06-25
508138หัวหมากชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย1.3202020-06-252020-06-25
509139บางอ้อชุมชนพัฒนาซอย 850.5672020-06-252020-06-25
510140บางอ้อชุมชนสงวนทรัพย์0.5992020-06-252020-06-25
511141บางอ้อชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 720.8552020-06-252020-06-25
512142บางอ้อชุมชนบางพระครู0.7372020-06-252020-06-25
513143บางอ้อชุมชนวัดเทพากร0.5122020-06-252020-06-25
514144บางอ้อชุมชนสะพานยาว0.4312020-06-252020-06-25
515145บางอ้อชุมชนร่วมใจสามัคคี0.7592020-06-252020-06-25
516146บางอ้อชุมชนเติมสุข0.8262020-06-252020-06-25
517147บางอ้อชุมชนวัดเทพนารี0.9772020-06-252020-06-25
518148ดาวคะนองชุมชนป้าแดงพัฒนา (ย่อยจอมทอง)1.1572020-06-252020-06-25
519149ปากคลองสานชุมชนข้างโรงเรียนมิตรพลพณิชยการ0.7742020-06-252020-06-25
520150ปากคลองสานชุมชนวัดทองเพลง0.6402020-06-252020-06-25
521151ปากคลองสานชุมชนซอยจำเริญ0.6742020-06-252020-06-25
522152ปากคลองสานชุมชนซอยแยกถนนเชียงใหม่1.0042020-06-252020-06-25
523153ปากคลองสานชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี0.5152020-06-252020-06-25
524154ปากคลองสานชุมชนซอยเจริญรัถ 120.7232020-06-252020-06-25
525155ปากคลองสานชุมชนคลองต้นไทร0.9802020-06-252020-06-25
526156ปากคลองสานชุมชนตรอกงูเห่า0.7022020-06-252020-06-25
527157ตลาดพลูชุมชนวัดบางสะแกใน0.5382020-06-252020-06-25
528158ตลาดพลูชุมชนเจริญนคร 661.0532020-06-252020-06-25
529159ตลาดพลูชุมชนเกื้อวิทยา0.8622020-06-252020-06-25
530160ตลาดพลูชุมชนวัดสุทธาราม1.7002020-06-252020-06-25
531161ตลาดพลูชุมชนวัดดาวคนอง1.1902020-06-252020-06-25
532162ธนบุรีชุมชนช้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่0.6792020-06-252020-06-25
533163ธนบุรีชุมชนศูนย์จันทร์ฉิมไพบูลย์0.4412020-06-252020-06-25
534164ธนบุรีชุมชนวัดดีดวด0.4472020-06-252020-06-25
535165ธนบุรีชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ0.3562020-06-252020-06-25
536166ธนบุรีชุมชนวัดประดู่ฉีมพลี0.4822020-06-252020-06-25
537167ธนบุรีชุมชนวัดหงส์รัตนาราม0.7872020-06-252020-06-25
538168ธนบุรีชุมชมวัดประดิษฐาราม0.4782020-06-252020-06-25
539169ธนบุรีชุมชนวัดหิรัญรูจี0.9232020-06-252020-06-25
540170บวรมงคลชุมชนบ้านปูน0.7262020-06-252020-06-25
541171บวรมงคลชุมชนวัดคฤหบดี0.6962020-06-252020-06-25
542172บวรมงคลชุมชนวัดบวรมงคล0.4242020-06-252020-06-25
543173บวรมงคลชุมชนพระยาศิริไอศวรรย์0.9472020-06-252020-06-25
544174บวรมงคลชุมชนวัดทอง0.5762020-06-252020-06-25
545175บวรมงคลชุมชนสะพานไม้0.4422020-06-252020-06-25
546176บางขุนนนท์ชุมชนวัดระฆัง0.7082020-06-252020-06-25
547177บางขุนนนท์ชุมชนสะพานผัก-คลองศาลเจ้า1.0452020-06-252020-06-25
548178บางขุนนนท์ชุมชนวัดช่างเหล็ก - วัดเรไร0.4402020-06-252020-06-25
549179บางขุนนนท์ชุมชนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน0.3202020-06-252020-06-25
550180บางขุนนนท์ชุมชนวัดรวกสุทธาราม0.7892020-06-252020-06-25
551181บางขุนนนท์ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น0.8622020-06-252020-06-25
552182บางขุนนนท์ชุมชนวัดพระยาทำ1.4022020-06-252020-06-25
553183บางขุนนนท์ชุมชนวัดครุฑ0.4842020-06-252020-06-25
554184บางแคชุมชนวัดนิมมานรดี 0.4432020-06-252020-06-25
555185บางแคชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 21.5382020-06-252020-06-25
556186บางแคชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 41.1062020-06-252020-06-25
557187บางแคชุมชนกระถินทอง0.7192020-06-252020-06-25
558188บางแคชุมชนนครแสงเพชร0.5332020-06-252020-06-25
559189บางแคชุมชนเจิมจิตต์1.0702020-06-252020-06-25
560190บางแคชุมชนเพชรเกษม 560.8852020-06-252020-06-25
561191บางแคชุมชนงามปัญจะ0.5262020-06-252020-06-25
562192บางแคชุมชนเพชรเกษม 580.9062020-06-252020-06-25
563193บางแคชุมชนแสงหิรัญ0.7092020-06-252020-06-25
564194บางแคชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษา0.5082020-06-252020-06-25
565195ทุ่งครุชุมชนรุ่งอรุณ3.5712020-06-252020-06-25
566196ทุ่งครุชุมชนสุขสวัสดิ์ 601.5242020-06-252020-06-25
567197ทุ่งครุชุมชนบูรณะสุดเขต1.0022020-06-252020-06-25
568198ทุ่งครุชุมชนรุ่งเรือง1.0852020-06-252020-06-25
569199ทุ่งครุชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ2.2902020-06-252020-06-25
570200ทุ่งครุชุมชนซอยหมอผึ้งอุทิศ1.3102020-06-252020-06-25
571201ทุ่งครุชุมชนรวมน้ำใจ0.8022020-06-252020-06-25
572202ทุ่งครุชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์1.2562020-06-252020-06-25
573203ทุ่งครุชุมชนสุขสวัสดิ์ 91.1342020-06-252020-06-25
574204ทุ่งครุชุมชนอนามัย3.3782020-06-252020-06-25
575205ทุ่งครุชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา0.4332020-06-252020-06-25
576206ทุ่งครุชุมชนมิ่งประชา1.9462020-06-252020-06-25
577207ทุ่งครุชุมชนสุขสวัสดิ์ 360.8232020-06-252020-06-25
578208ทุ่งครุชุมชนร่วมใจ สุขสวัสดิ์ 50 แยก 10.8382020-06-252020-06-25
579209ทุ่งครุชุมชนสุขสวัสดิ์ 290.4392020-06-252020-06-25
580210ทุ่งครุชุมชนสุขสวัสดิ์ 311.3392020-06-252020-06-25
581211บางแคชุมชนร่วมใจริมคลอง หมู่ 30.7352020-06-252020-06-25
582212บางแคชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 10.9062020-06-252020-06-25
583213บางแคชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 30.9582020-06-252020-06-25
584214บางแคชุมชนร่วมใจพัฒนา0.5122020-06-252020-06-25
585215บางแคชุมชนสุภัทรภิบาล0.7032020-06-252020-06-25
586216บางแคชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 50.4812020-06-252020-06-25
587217บางขุนเทียนชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี0.4372020-06-252020-06-25
588218บางขุนเทียนชุมชนคลองบางพรานพัฒนา0.8472020-06-252020-06-25
589219บางแคชุมชนเกษตรรุ่งเรือง0.4572020-06-252020-06-25
590220บางแคชุมชนเลียบคลองบางแค0.4632020-06-252020-06-25
591221บางแคชุมชนซอยพึ่งธรรม0.6712020-06-252020-06-25
592222บางแคชุมชนคลองยายเทียบฝั่งใต้0.5092020-06-252020-06-25
593223บางแคชุมชนมีสุวรรณพัฒนา0.7122020-06-252020-06-25
594224บางแคชุมชนชาววัดม่วง1.0082020-06-252020-06-25
595225บางแคชุมชนพุ่มพวง1.3452020-06-252020-06-25
596226บางแคชุมชนหลังโรงน้ำตาล0.4292020-06-252020-06-25
597227หนองแขมชุมชนบุญส่ง1.1742020-06-252020-06-25
598228หนองแขมชุมชนกองขยะหนองแขม0.6542020-06-252020-06-25ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0161 : ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยจำแนกรายสถานีดับเพลิง)

ตาราง : data Assessment and rack fire ris kIn the area of responsibility firestation

หน่วยงาน : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบายตาราง :

idvehicle_yearvehicle_idvehicle_firestationvehicle_namecommunityvehicle_riskassesmentadddateupdatedate
125611ห้วยขวางเคหะห้วยขวาง แฟลต 21-241.8182020-06-252020-06-25
22สวนมะลิวานิชสัมพันธ์1.6452020-06-252020-06-25
33ตลิ่งชันประตูน้ำฉิมพลี1.5432020-06-252020-06-25
44ตลาดพูลมะนาวหวาน1.5202020-06-252020-06-25
55สุทธิสารโชคชัยร่วมมิตร1.5062020-06-252020-06-25
66ดาวคะนองผาสุก1.4122020-06-252020-06-25
77หัวหมากร่วมกันสร้าง ซอยลาดพร้าว 101 แยก 481.4082020-06-252020-06-25
88บางแคริมคลองราชมนตรี1.3702020-06-252020-06-25
99บางแคเลียบคลองทวีวัฒนา1.2442020-06-252020-06-25
1010ลาดยาวประชาร่วมใจ 11.1282020-06-252020-06-25
1111ทุ่งครุชมทรัพย์ ประชาอุทิศ691.1152020-06-252020-06-25
1212ดุสิตแฟลตตำรวจลือชา1.1052020-06-252020-06-25
1313ปากคลองสานสมเด็จย่า1.0992020-06-252020-06-25
1414ห้วยขวางเคหะห้วยขวาง แฟลต 25-281.0952020-06-252020-06-25
1515ปากคลองสานท่าดินแดง 14-161.0752020-06-252020-06-25
1616พระโขนงพัฒนาคลองสะแก1.0562020-06-252020-06-25
1717บางเขนหมู่บ้านรามอินทรา 67 (รามอินทรานิเวศน์)1.0552020-06-252020-06-25
1818บางขุนเทียนคลองใหญ่1.0372020-06-252020-06-25
1919ดาวคะนองบางระแนะใหญ่ ซอยเอกชัย 331.0312020-06-252020-06-25
2020ถนนจันทร์วัดคลองภูมิ1.0272020-06-252020-06-25
2121บางขุนเทียนมุ่งพัฒนา1.0262020-06-252020-06-25
2222บางเขนเทพนครนิเวศน์ พหลโยธิน 521.0202020-06-252020-06-25
2323ลาดยาวปู้เจ้าสมิงพราย(สะพานปูน)0.9972020-06-252020-06-25
2424บ่อนไก่กุหลาบแดง0.9962020-06-252020-06-25
2525บางโพซอยบุญเหลือ 20.9872020-06-252020-06-25
2626ตลาดพูลรวมพลัง0.9842020-06-252020-06-25
2727ภูเขาทองวัดสามพระยา0.9582020-06-252020-06-25
2828สวนมะลิภิรมย์0.9552020-06-252020-06-25
2929บางแคคานเรือ0.9552020-06-252020-06-25
3030ยานนาวาเมืองอยู่ดี0.9492020-06-252020-06-25
3131ภูเขาทองตรอกบ้านพานถม0.9332020-06-252020-06-25
3232บางโพโคกปู่แก่น0.9332020-06-252020-06-25
3333ย่อยหนองแขมฉัตรชัยเสริมโชค0.9292020-06-252020-06-25
3434พระโขนงกระทุ่มเสือปลา0.9042020-06-252020-06-25
3535บางโพซอยบุญเหลือ 10.8982020-06-252020-06-25
3636ปากคลองสานหลังตลาดเจริญนคร0.8982020-06-252020-06-25
3737ภูเขาทองวัดโสมนัส0.8742020-06-252020-06-25
3838ลาดพร้าวหมู่บ้านเอื้อประชา0.8702020-06-252020-06-25
3939ย่อยหนองแขมซอยสามัคคี0.8682020-06-252020-06-25
4040สุทธิสารแม่เนี้ยวแยก 30.8602020-06-252020-06-25
4141ยานนาวาศาลเจ้าแดง0.8592020-06-252020-06-25
4242ห้วยขวางเคหะห้วยขวาง แฟลต 15-180.8532020-06-252020-06-25
4343ห้วยขวางเคหะห้วยขวาง แฟลต 37-380.8242020-06-252020-06-25
4444บางเขนร่วมพัฒนา 330.8222020-06-252020-06-25
4545ดุสิตวัดมะกอกส่วนหน้า0.8122020-06-252020-06-25
4646ตลิ่งชันบางพรหมร่วมใจ0.8102020-06-252020-06-25
4747ทุ่งครุหมู่ 2 บางมด0.8062020-06-252020-06-25
4848บวรมงคลคลองบางบำหรุ0.8012020-06-252020-06-25
4949ย่อยหนองแขมประดิษฐ์เจริญ0.7942020-06-252020-06-25
5050บางชันหมู่บ้านธีรวรรณ0.7872020-06-252020-06-25
5151พญาไทซอยสวนเงิน0.7832020-06-252020-06-25
5252ภูเขาทองตรอกบวรรังษี0.7812020-06-252020-06-25
5353บางเขนสามัคคีร่วมใจ0.7672020-06-252020-06-25
5454ตลาดพูลสนามแดง0.7632020-06-252020-06-25
5555ทุ่งครุประคองมิตร0.7482020-06-252020-06-25
5656บางชันวิมานสุข0.7432020-06-252020-06-25
5757บางขุนนนท์วัดรัชฎาธิษฐาน (วัดเงิน)0.7432020-06-252020-06-25
5858บางรักตรอกขุนนาวา0.7372020-06-252020-06-25
5959พระโขนงหน้าโรงเรียนบางจาก (ซ.มะพร้าวคต)0.7272020-06-252020-06-25
6060ดาวคะนองวัดนางนอง0.7232020-06-252020-06-25
6161สวนมะลิมัสยิดมหานาค0.7132020-06-252020-06-25
6262บางอ้อคลองสวนพริก ซอยจรัญสนิทวงศ์ 790.7112020-06-252020-06-25
6363บางซ่อนไทรคู่0.7092020-06-252020-06-25
6464บางรักซอยพิพัฒน์ 20.7082020-06-252020-06-25
6565พญาไทริมคลองสามเสน0.7032020-06-252020-06-25
6666ตลิ่งชันบ้านจัดสรรสกุลทิพย์0.6932020-06-252020-06-25
6767บางอ้อพัฒนาซอย 79 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 790.6882020-06-252020-06-25
6868ตลาดพูลวัดกันตทาราราม0.6862020-06-252020-06-25
6969หัวหมากสุเหร่าดอนสะแก0.6752020-06-252020-06-25
7070ลาดพร้าวเสนานิเวสน์โครงการ 20.6742020-06-252020-06-25
7171พระโขนงวัดบางนานอก0.6702020-06-252020-06-25
7272บางรักวัดหัวลำโพง0.6652020-06-252020-06-25
7373ดุสิตวัดมะกอกกลางสวน0.6552020-06-252020-06-25
7474บางชันรามอินทราเนรมิต0.6412020-06-252020-06-25
7575บางโพซอยโจ้ก0.6362020-06-252020-06-25
7676บางอ้อวัดภาณุรังษี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 750.6302020-06-252020-06-25
7777บางอ้อดวงดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 790.6302020-06-252020-06-25
7878สุทธิสารสุพรรณิการ์ 20.6242020-06-252020-06-25
7979ทุ่งมหาเมฆหน้าสมาคมธรรมศาสตร์0.6242020-06-252020-06-25
8080พระโขนงหมู่บ้านรุ่งอรุณ0.6242020-06-252020-06-25
8181บรรทัดทองบ้านครัวใต้0.6172020-06-252020-06-25
8282บางอ้อวัดบางพลัด ซอยจรัญสนิทวงศ์ 790.6112020-06-252020-06-25
8383ย่อยหนองแขมจิตรณรงค์ 210.6072020-06-252020-06-25
8484บางขุนนนท์วัดบางขุนนนท์0.6052020-06-252020-06-25
8585ตลาดพูลตรอกสะพานยาว0.6042020-06-252020-06-25
8686บางอ้อสวนปรก ซอยจรัญสนิทวงศ์ 750.5972020-06-252020-06-25
8787สามเสนสุโขทัย 1 (ซอย9)0.5882020-06-252020-06-25
8888ทุ่งมหาเมฆพัฒนสิน0.5842020-06-252020-06-25
8989ธนบุรีวัดใหญ่ศรีสุพรรณ0.5802020-06-252020-06-25
9090พระโขนงเยี่ยมเจริญสุข0.5782020-06-252020-06-25
9191ตลิ่งชันวัดปุรณาวาส0.5762020-06-252020-06-25
9292บางโพศรีบุญยืนพัฒนา0.5762020-06-252020-06-25
9393คลองเตยสุเหร่าบ้านดอน0.5742020-06-252020-06-25
9494สามเสนวัดราชาธิวาส0.5642020-06-252020-06-25
9595ธนบุรีศรีภูมิ0.5642020-06-252020-06-25
9696ทุ่งครุคลองเก้าห้อง0.5592020-06-252020-06-25
9797ตลาดพูลหลังไปรณีย์สำเหร่0.5542020-06-252020-06-25
9898บางรักตรอกห้านาย0.5542020-06-252020-06-25
9999บ่อนไก่พัฒนาบ่อนไก่0.5442020-06-252020-06-25
100100บางโพพัฒนาประชาราษฎร์ 300.5382020-06-252020-06-25
101101ลาดพร้าวอมรพันธ์ 90.5292020-06-252020-06-25
102102ดุสิตอุทัยรัตน์0.5292020-06-252020-06-25
103103ยานนาวาหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร0.5282020-06-252020-06-25
104104บวรมงคลศรีอุลัย0.5252020-06-252020-06-25
105105บางชันวัดพิชัย0.5242020-06-252020-06-25
106106ทุ่งมหาเมฆบ้านมั่นคงสวนพลู0.5202020-06-252020-06-25
107107คลองเตยคลองวัดสะพาน0.5182020-06-252020-06-25
108108บ่อนไก่ซอยพระเจน0.5162020-06-252020-06-25
109109ตลาดพูลวัดบางน้ำชน0.5132020-06-252020-06-25
110110สามเสนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม0.5122020-06-252020-06-25
111111บางขุนนนท์วัดเกาะ0.5042020-06-252020-06-25
112112บางอ้อพัฒนา 850.5022020-06-252020-06-25
113113บางซ่อนยิ้มประยูร0.4962020-06-252020-06-25
114114บวรมงคลวัดดาวดึงษาราม0.4952020-06-252020-06-25
115115คลองเตยวัดคลองเตยใน 2 0.4932020-06-252020-06-25
116116ยานนาวาบางอุทิศ0.4922020-06-252020-06-25
117117ตลิ่งชันพรรณพฤกษา0.4922020-06-252020-06-25
118118บรรทัดทองวัดดวงแข0.4872020-06-252020-06-25
119119บางกะปิทับแก้ว0.4842020-06-252020-06-25
120120บางแควัดจันทร์ประดิษฐ์ฐาราม เขต 1 หมู่ 70.4732020-06-252020-06-25
121121บวรมงคลมะพร้าวคู่0.4642020-06-252020-06-25
122122สามเสนวัดเทวราชกุญชร0.4612020-06-252020-06-25
123123บางกะปิบึงพระรามเก้าพัฒนา0.4562020-06-252020-06-25
124124หัวหมากนาคภาษิต ซอยพระรามเก้า 450.4562020-06-252020-06-25
125125บางขุนเทียนรางโพธิ์0.4552020-06-252020-06-25
126126ทุ่งครุประชาอุทิศ 430.4542020-06-252020-06-25
127127สุทธิสารอินทรามระซอย 1 (ลับแล)0.4522020-06-252020-06-25
128128บางซ่อนหนองจุฬา0.4502020-06-252020-06-25
129129บรรทัดทองหลังวัดปทุมวนาราม0.4402020-06-252020-06-25
130130ดาวคะนองสามง่ามพัฒนา0.4372020-06-252020-06-25
131131บางโพราชทรัพย์0.4342020-06-252020-06-25
132132ทุ่งครุรัตนจีนะ0.4282020-06-252020-06-25
133133หัวหมากรวมใจพัฒนาวังใหญ่0.4242020-06-252020-06-25
134134พญาไทบ้านครัวเหนือ0.4212020-06-252020-06-25
135135บางอ้อวัดเพลง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 750.4202020-06-252020-06-25
136136บางอ้อริมคลองบางพลัด0.4112020-06-252020-06-25
137137บางขุนเทียนทรัพย์สินพัฒนา0.4082020-06-252020-06-25
138138ลาดยาวเทวสุนทร0.4052020-06-252020-06-25
139139บ่อนไก่ซอยร่วมฤดี0.3962020-06-252020-06-25
140140บ่อนไก่ซอยเปาโล0.3962020-06-252020-06-25
141141ถนนจันทร์ร่วมพัฒนาวัดช่องนนทรี0.3902020-06-252020-06-25
142142ตลาดพูลปากคลองบางสะแก0.3892020-06-252020-06-25
143143บรรทัดทองตรอกสลักหิน0.3882020-06-252020-06-25
144144ทุ่งครุบุญมาก0.3862020-06-252020-06-25
145145บางรักวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูน0.3812020-06-252020-06-25
146146ธนบุรีวัดนาคกลาง0.3732020-06-252020-06-25
147147บางซ่อนวัดเลียบราษฎร์บำรุง0.3712020-06-252020-06-25
148148ลาดพร้าวเสนานิเวสน์โครงการ 10.3712020-06-252020-06-25
149149ปากคลองสานวัดสุวรรณ0.3442020-06-252020-06-25
150150พญาไทสมประสงค์ 50.3322020-06-252020-06-25
151151บางกะปิโรงปูนฝั่งใต้0.3192020-06-252020-06-25
152152ปากคลองสานซอยเจริญรัถ 50.2532020-06-252020-06-25
15325621ทุ่งครุชุมชนแจงร้อน3.7972020-06-252020-06-25
1542ลาดพร้าวชุมชนพหลโยธิน 323.1252020-06-252020-06-25
1553บางชันชุมชนอัสลามคลองกุ่ม2.0832020-06-252020-06-25
1564บางชันชุมชนสามัคคีพัฒนา2.0832020-06-252020-06-25
1575บวรมงคลชุมชนคลองเจ้าครุฑ1.8992020-06-252020-06-25
1586ตลาดพลูชุมชนวัดสุทธาราม1.8022020-06-252020-06-25
1597บางชันชุมชนข้างโรงเรียนสายอักษร1.7992020-06-252020-06-25
1608คลองเตยชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่1.7752020-06-252020-06-25
1619บางเขนชุมชนวัชรปราณี1.7242020-06-252020-06-25
16210บางแคชุมชนเจริญแพทย์(เล้าไก่)1.52020-06-252020-06-25
16311คลองเตยชุมชนสวนอ้อย1.4782020-06-252020-06-25
16412ทุ่งครุชุมชนราษฎร์บูรณะ หมู่71.3952020-06-252020-06-25
16513ห้วยขวางชุมชนชานเมือง1.3762020-06-252020-06-25
16614พญาไทชุมชนเฉลิมอนุสรณ์1.2992020-06-252020-06-25
16715บางแคชุมชนเพิ่มทรัพย์1.2822020-06-252020-06-25
16816บางแคชุมชนเลียบคลองยายเทียบฝั่งเหนือ1.2612020-06-252020-06-25
16917พญาไทชุมชนหน้าวัดมะกอก1.2452020-06-252020-06-25
17018บางขุนนนท์วัดมะกอก1.242020-06-252020-06-25
17119ดุสิตชุมชนอาเซี่ยน1.2352020-06-252020-06-25
17220ห้วยขวางชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ1.222020-06-252020-06-25
17321ทุ่งครุชุมชนเบอร์ลี1.1962020-06-252020-06-25
17422บางโพชุมชนศรีบุญยืน1.1582020-06-252020-06-25
17523คลองเตยชุมชนริงคลองไผ่สิงโต1.1412020-06-252020-06-25
17624บางเขนชุมชนร้อยกรอง1.1072020-06-252020-06-25
17725ถนนจันทร์ชุมชนบัวหลวง1.1032020-06-252020-06-25
17826บางเขนชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ1.1032020-06-252020-06-25
17927บางเขนชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง1.1032020-06-252020-06-25
18028ภูเขาทองชุมชนมัสยิสจักรพงษ์1.0872020-06-252020-06-25
18129หัวหมากชุมชนวัดเทพลีลา1.0872020-06-252020-06-25
18230ยานนาวาบุญประทานพร1.0712020-06-252020-06-25
18331ปากคลองสานชุมชนอู่ใหม่ซอยเจริญนคร 231.0682020-06-252020-06-25
18432ทุ่งครุชุมชนซอยสถาพร1.0622020-06-252020-06-25
18533ดาวคะนองชุมชนสุขศิริ1.062020-06-252020-06-25
18634ปากคลองสานชุมชนสารภี11.0492020-06-252020-06-25
18735หัวหมากชุมชนสะพานสูง (เกาะดอน)1.0492020-06-252020-06-25
18836หัวหมากชุมชนลาสาลี1.0432020-06-252020-06-25
18937บางขุนนนท์ชุมชนวัดมะลิ21.0422020-06-252020-06-25
19038บวรมงคลชุมชนวัดสิงห์1.022020-06-252020-06-25
19139บางชันชุมชนเพชรคลองจั่น1.012020-06-252020-06-25
19240สุทธิสารซอยริมคลองบางซื่อ ซอยโชคชัยร่วมมิตรแยก2-40.9872020-06-252020-06-25
19341บางเขนชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้0.982020-06-252020-06-25
19442ลาดยาวชุมชนพัฒนาประชาอุทิศ0.9772020-06-252020-06-25
19543บางอ้อขุมชนวัดแก้วจงกลณี(วัดฉัตรแก้ว)0.9712020-06-252020-06-25
19644บางโพชุมชนสุขสันต์20.9432020-06-252020-06-25
19745ทุ่งมหาเมฆชุมชนวัดช่องลม0.942020-06-252020-06-25
19846ตลาดพลูชุมชนสองร้อยห้อง0.942020-06-252020-06-25
19947ทุ่งครุชุมชนวัดสน0.942020-06-252020-06-25
20048บางแคชุมชนข้างวัดบางแวก0.9262020-06-252020-06-25
20149ภูเขาทองชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน0.922020-06-252020-06-25
20250บางขุนเทียนชุมชนวัดนาคสี่บาท0.922020-06-252020-06-25
20351ยานนาวาศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง0.9122020-06-252020-06-25
20452ลาดพร้าวชุมชนนกแก้วน้อย0.9062020-06-252020-06-25
20553บางกะปิชุมชนบึงพระราม 90.8852020-06-252020-06-25
20654พระโขนงชุมชนเกาะมุสลิม0.8752020-06-252020-06-25
20755พญาไทชุมชนโรงเจมักกะสัน0.8672020-06-252020-06-25
20856ห้วยขวางชุมชนริมครองบางชื่อลาดพร้าว 460.8672020-06-252020-06-25
20957ห้วยขวางชุมชนริมครองบางชื่อลาดพร้าว 42 - 440.8672020-06-252020-06-25
21058ลาดพร้าวชุมชนหลังราชภัฎจันทรเกษม0.8552020-06-252020-06-25
21159ภูเขาทองชุมชนสิตาราม0.8522020-06-252020-06-25
21260ทุ่งมหาเมฆชุมชนคลองขวาง0.8522020-06-252020-06-25
21361บวรมงคลชุมชนโค้งถ่าน0.8522020-06-252020-06-25
21462ปากคลองสานชุมชนซอยช่างนาคสะพานยาว0.852020-06-252020-06-25
21563ภูเขาทองชุมชนบ้านดอกไม้0.8362020-06-252020-06-25
21664ยานนาวาเจริญกรุง 660.8362020-06-252020-06-25
21765คลองเตยชุมชนโรงหมู0.8292020-06-252020-06-25
21866บางโพชุมชนสุดซอยสีนาเงิน0.8262020-06-252020-06-25
21967ดาวคะนองชุมชนศิลปเดช0.8262020-06-252020-06-25
22068บางชันชุมชนสุเหราแดง ซอยเสรีไทย 460.8252020-06-252020-06-25
22169บางอ้อชุมชนวัดวิมุตยาราม0.8222020-06-252020-06-25
22270บางอ้อชุมชนจรัญวิถี740.8222020-06-252020-06-25
22371พญาไทชุมชนหลังวัดมักกะสัน0.822020-06-252020-06-25
22472ภูเขาทองชุมชนท่าวัง0.8132020-06-252020-06-25
22573สามเสนชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริว0.8132020-06-252020-06-25
22674บางโพชุมชนสุขสันต์10.7862020-06-252020-06-25
22775ถนนจันทร์ชุมชนซอยสรรค์สุข0.7852020-06-252020-06-25
22876บางเขนชุมชนวัดบางบัว0.7852020-06-252020-06-25
22977สามเสนชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ0.7832020-06-252020-06-25
23078พระโขนงชุมชนประดับสุข0.7832020-06-252020-06-25
23179ยานนาวาชุมชนโรงแก้ว0.7792020-06-252020-06-25
23280ทุ่งมหาเมฆชุมชนร่วมพัฒนาเชือเพลิง 20.7712020-06-252020-06-25
23381ทุ่งมหาเมฆเชือเพลิงพัฒนา0.7712020-06-252020-06-25
23482ถนนจันทร์ชุมชนปากคลองช่องนนทรี0.7712020-06-252020-06-25
23583ภูเขาทองชุมชนวัดสระเกศ0.7582020-06-252020-06-25
23684บางแคชุมชนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค0.7562020-06-252020-06-25
23785บางโพชุมชนจันทร์เกษม0.7482020-06-252020-06-25
23886บางขุนนนท์ชุมชนวัดมะลิ10.7482020-06-252020-06-25
23987ห้วยขวางชุมชนรุ่งเรืองตอนปลาย0.7462020-06-252020-06-25
24088บางกะปิชุมชนโรงปูนฝั่งเหนือ0.7442020-06-252020-06-25
24189ธนบุรีชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่0.7442020-06-252020-06-25
24290คลองเตยชุมชนร่มเกล้า0.7412020-06-252020-06-25
24391คลองเตยชุมชนบ้านกล้วย0.7412020-06-252020-06-25
24492สุทธิสารชุมชนซอยสมบูรณ์พัฒนา 20.7352020-06-252020-06-25
24593บรรทัดทองชุมชนชาวชูชีพ0.7282020-06-252020-06-25
24694บรรทัดทองชุมชนริมคลองนางหงส์0.7282020-06-252020-06-25
24795บางกะปิชุมชนเพชรบุรี400.7232020-06-252020-06-25
24896ห้วยขวางชุมชนร่วมใจพิบูล 20.7212020-06-252020-06-25
24997หัวหมากชุมชนจันทราสุข0.7212020-06-252020-06-25
25098บางแคชุมชนวัดรางบัว0.7172020-06-252020-06-25
25199ภูเขาทองชุมชนบ้านบาตร0.7162020-06-252020-06-25
252100บางขุนนนท์ชุมชนบ้านลุ่ม0.7132020-06-252020-06-25
253101บางโพชุมชนปทุมทิพย์0.7092020-06-252020-06-25
254102ห้วยขวางชุมชนอินทามระ 550.7092020-06-252020-06-25
255103ถนนจันทร์ชุมชนกุศลทอง0.6992020-06-252020-06-25
256104สุทธิสารชุมชนคลองพระยาเวิก0.692020-06-252020-06-25
257105ตลาดพลูชุมชนสายสัมพันธ์0.692020-06-252020-06-25
258106บางอ้อชุมชนมัสยิดบางอ้อ0.6852020-06-252020-06-25
259107บางอ้อชุมชนแสงทอง0.6832020-06-252020-06-25
260108บางขุนนนท์ชุมชนชัยพฤกษ์มาลา0.6772020-06-252020-06-25
261109ลาดพร้าวชุมชนลาดพร้าว 450.6762020-06-252020-06-25
262110บางเขนชุมชนอุทิศอนุสรณ์0.6742020-06-252020-06-25
263111หัวหมากชุมชนซาอาดะห์0.6582020-06-252020-06-25
264112บางซ่อนชุมชนหลังมหาวิทยาลัคเทคโนโลยี่หระจอมเกล้าพระครเหนือ0.6552020-06-252020-06-25
265113บางขุนนนท์ชุมชนวัดอมรทรายิการาม (วัดใหม่ยายมอญ)0.6512020-06-252020-06-25
266114สุทธิสารชุมชนอินทามระ 110.6472020-06-252020-06-25
267115ปากคลองสานชุมชนวัดเศวตฉัตร ซอยเจริญนคร 250.6442020-06-252020-06-25
268116หัวหมากชุมชนคลองพลับพลา0.6432020-06-252020-06-25
269117บางโพชุมชนซอยโจ๊ก0.6422020-06-252020-06-25
270118บางกะปิชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 110.642020-06-252020-06-25
271119ภูเขาทองชุมชนจักรพรรดิพงษ์0.6342020-06-252020-06-25
272120หัวหมากชุมชนรุ่งมณี0.6262020-06-252020-06-25
273121บางซ่อนชุมชนข้างธนาคารอาคารสงเคราห์0.6242020-06-252020-06-25
274122บวรมงคลชุมชนวัดภคินีนาถ0.6162020-06-252020-06-25
275123หัวหมากชุมชนลาสาลีพัฒนา0.6132020-06-252020-06-25
276124ทุ่งครุชุมชนใต้สะพานโซน 10.612020-06-252020-06-25
277125บางกะปิชุมชนชวาลา ซอยปรีดีพนมยงค์450.612020-06-252020-06-25
278126บางรักชุมชนซอยไวตี0.6092020-06-252020-06-25
279127บางชันชุมชนเกาะจวน ซอยเสรีไทย 830.6092020-06-252020-06-25
280128บางอ้อชุมชนชินศรี910.6062020-06-252020-06-25
281129บางกะปิชุมชนนวลจิตร0.6012020-06-252020-06-25
282130บวรมงคลชุมชนโค้งมะขาม0.5962020-06-252020-06-25
283131บวรมงคลชุมชนบ้านญวน0.5942020-06-252020-06-25
284132สามเสนชุมชนข้างวัดสุคันธาราม0.5852020-06-252020-06-25
285133ลาดกระบังชุมชนวังหนับอุทิศ0.5812020-06-252020-06-25
286134บางอ้อชุมชนคลองมะนาว0.5812020-06-252020-06-25
287135สุทธิสารชุมชนบุญชูศรี0.5762020-06-252020-06-25
288136สามเสนชุมชนชาววัดราชา0.5672020-06-252020-06-25
289137คลองเตยชุมชนล็อค 4-5-60.5672020-06-252020-06-25
290138ห้วยขวางชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษก0.5662020-06-252020-06-25
291139บางซ่อนชุมชนซอยวัดหลวง0.5612020-06-252020-06-25
292140ยานนาวาห้องเย็น0.5612020-06-252020-06-25
293141ธนบุรีชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ0.5512020-06-252020-06-25
294142ธนบุรีชุมชนสี่แยกบ้านแขก0.5462020-06-252020-06-25
295143บางซ่อนชุมชนซอยภักดี0.5382020-06-252020-06-25
296144ดุสิตชุมชนวัดไผ่ตัน0.5252020-06-252020-06-25
297145พระโขนงชุมชนเทพรักษา0.5242020-06-252020-06-25
298146ทุ่งมหาเมฆชุมชนสามัคคีร่วมใจ0.5222020-06-252020-06-25
299147ภูเขาทองชุมชนวัดอินทรวิหาร0.5212020-06-252020-06-25
300148ยานนาวาชุมชนบ้านแบบ0.5212020-06-252020-06-25
301149ทุ่งมหาเมฆชุมชนโรงสี0.5212020-06-252020-06-25
302150ภูเขาทองชุมชนศุภมิตร 20.5182020-06-252020-06-25
303151ทุ่งมหาเมฆชุมชนคาลเท็กซ์0.5182020-06-252020-06-25
304152ยานนาวามิตรสัมพันธ์0.5132020-06-252020-06-25
305153บวรมงคลชุมชนวัดรวกบางบาหรุ0.5112020-06-252020-06-25
306154พญาไทชุมชนรื่นฤดี0.512020-06-252020-06-25
307155สามเสนชุมชนท่านาสามเสน0.5062020-06-252020-06-25
308156ธนบุรีชุมชนปรกอรุณ0.5062020-06-252020-06-25
309157ดุสิตชุมชนซอยประดิพัทธ์110.5052020-06-252020-06-25
310158ธนบุรีชุมชนสวนพลู0.5012020-06-252020-06-25
311159สามเสนชุมชนซอยโซดา0.4982020-06-252020-06-25
312160บางกะปิชุมชนเพชรพระราม0.4982020-06-252020-06-25
313161ดุสิตชุมชนสุขสวัสดิ์0.4932020-06-252020-06-25
314162พระโขนงชุมชนหลังบ้านมุฑิตา0.4892020-06-252020-06-25
315163บางแคชุมชนปู่เย็น-ย่าคา ยังอยู่0.4892020-06-252020-06-25
316164พระโขนงชุมชนหลังวัดบุญรอดธรรมาราม0.4882020-06-252020-06-25
317165ตลาดพลูชุมชนวัดราชวรินทร์0.4832020-06-252020-06-25
318166ลาดพร้าวชุมชนสันติสุข0.4792020-06-252020-06-25
319167ยานนาวาชุมชนมาตานุสรณ์0.4752020-06-252020-06-25
320168ยานนาวาสวนหลวง 20.4742020-06-252020-06-25
321169ลาดพร้าวชุมชนหลังโรงเจ0.4742020-06-252020-06-25
322170ทุ่งมหาเมฆชุมชนเย็นอากาศ 20.4722020-06-252020-06-25
323171ภูเขาทองชุมชนศุภมิตร 10.4692020-06-252020-06-25
324172บางชันชุมชนริมคลองระหัสพัฒนา ซอยเสรีไทย 38 แยก 20.4672020-06-252020-06-25
325173ลาดยาวชุมชนประเสริฐเปรมประชา0.4642020-06-252020-06-25
326174ยานนาวาหลังสามร้อยห้อง0.452020-06-252020-06-25
327175ลาดพร้าวชุมชนซอยโรงนาแข็ง0.4492020-06-252020-06-25
328176พระโขนงชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน0.4462020-06-252020-06-25
329177สุทธิสารชุมชนอินทามระ 29 แยก 40.4412020-06-252020-06-25
330178พระโขนงชุมชนเซ่งไพเราะ0.4392020-06-252020-06-25
331179บางขุนนนท์ชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาสน์0.4342020-06-252020-06-25
332180ลาดยาวชุมชนร่วมพัฒนา0.4342020-06-252020-06-25
333181บางซ่อนชุมชนวัดเลียบราษฎร์บารุง0.4312020-06-252020-06-25
334182พระโขนงชุมชนเชลียง 50.4312020-06-252020-06-25
335183ปากคลองสานชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ0.432020-06-252020-06-25
336184บรรทัดทองชุมชนวัดชัยมงคล (ศาลเจ้าแป๊ะกง)0.4292020-06-252020-06-25
337185บางซ่อนชุมชนวัดมัชฌันติการม0.4282020-06-252020-06-25
338186บ่อนไก่ชุมชนซอยโปโล0.4222020-06-252020-06-25
339187คลองเตยชุมชนล็อค 1-2-30.4212020-06-252020-06-25
340188ลาดยาวชุมชนคนรักถิ่น0.4212020-06-252020-06-25
341189ลาดยาวชุมชนคลองเปรมประชาพัฒนา0.4182020-06-252020-06-25
342190ลาดยาวชุมชนประชาร่วมใจ 20.3982020-06-252020-06-25
343191ลาดยาวชุมชนสามัคคีเทวสุนทร0.3982020-06-252020-06-25
344192ยานนาวาชุมชนเชิงสะพานกรุงเทพ0.3922020-06-252020-06-25
345193ตลาดพลูชุมชนสามัคคีธรรม0.3882020-06-252020-06-25
346194ลาดกระบังชุมชนมัสยิดย่ามีลุ้ลอิบาดะห์0.3862020-06-252020-06-25
347195ทุ่งครุชุมชนสุขสวัสดิ์420.3852020-06-252020-06-25
348196ยานนาวาร่วมใจพัฒนา0.3822020-06-252020-06-25
349197บางชันชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์0.382020-06-252020-06-25
350198ลาดยาวชุมชนพัฒนาตลาดกลาง0.3792020-06-252020-06-25
351199ปากคลองสานชุมชนคลองพระยาเกษม0.3792020-06-252020-06-25
352200ตลาดพลูชุมชนโกวบ๊อพัฒนา0.3752020-06-252020-06-25
353201บางขุนเทียนชุมชนปู่โฉมพัฒนา0.3742020-06-252020-06-25
354202ยานนาวาบาหยัน0.3722020-06-252020-06-25
355203บรรทัดทองชุมชนวัดบรมนิวาส0.3692020-06-252020-06-25
356204สุทธิสารชุมชนเป็นสุข0.3672020-06-252020-06-25
357205พญาไทชุมชนคลองส้มป่อย0.3672020-06-252020-06-25
358206บางโพชุมชนประชาระบือธรรม 40.3672020-06-252020-06-25
359207บางซ่อนชุมชนปานทิพย์10.3552020-06-252020-06-25
360208ดุสิตชุมชนถวัลย์ศักดิ์0.3492020-06-252020-06-25
361209ปากคลองสานชุมชนซอยวนาวรรณ0.3462020-06-252020-06-25
362210บางซ่อนชุมชนวัดเสาหิน0.3372020-06-252020-06-25
363211พญาไทชุมชนบ้านครัวตะวันตก0.3262020-06-252020-06-25
364212ลาดกระบังชุมชนหลวงพรต - ท่านเลี่ยม0.3222020-06-252020-06-25
365213ตลาดพลูชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย0.3222020-06-252020-06-25
366214ลาดยาวชุมชนร่มไทรงามพัฒนา0.3172020-06-252020-06-25
367215ยานนาวาชุมชนเจริญกรุง 890.3052020-06-252020-06-25
368216ยานนาวาชุมชนโรงเจ0.2962020-06-252020-06-25
369217ยานนาวาชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 30.2942020-06-252020-06-25
370218ลาดยาวชุมชนสะพานปูน0.282020-06-252020-06-25
37125631ดุสิตชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง0.9742020-06-252020-06-25
3722บางกะปิชุมชนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น0.7412020-06-252020-06-25
3733สุทธิสารชุมชนพรรณี 10.8872020-06-252020-06-25
3744สุทธิสารชุมชนร่วมสุขพัฒนา1.0892020-06-252020-06-25
3755สุทธิสารชุมชนซอยแม่เนี้ยว แยก 20.2942020-06-252020-06-25
3766สุทธิสารชุมชนซอยริมคลองบางซื่อ (โชคชัยร่วมมิตร แยก 18)0.3602020-06-252020-06-25
3777สุทธิสารชุมชนอินทามระ 29 แยก 10.3452020-06-252020-06-25
3788สุทธิสารชุมชนอินทามระ 1 (ลับแล)0.7772020-06-252020-06-25
3799พญาไทชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา0.6022020-06-252020-06-25
38010พญาไทชุมชนโค้งรถไฟยมราช0.6642020-06-252020-06-25
38111พญาไทชุมชนซอยแดงบุหงา (ซอยเพชรบุรี 7)0.4272020-06-252020-06-25
38212พญาไทชุมชนสุเหร่า ซอย 70.4392020-06-252020-06-25
38313พญาไทชุมชนหลังกรมทางหลวง0.7022020-06-252020-06-25
38414พญาไทชุมชนสระแก้ว1.4352020-06-252020-06-25
38515พญาไทชุมชนมซอยมั่นสิน0.8042020-06-252020-06-25
38616พญาไทชุมชนนิคมมักกะสัน0.7292020-06-252020-06-25
38717พญาไทชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน0.6552020-06-252020-06-25
38818ห้วยขวางชุมชนริมคลองลาดพร้าว 801.6042020-06-252020-06-25
38919ห้วยขวางชุมชนริมคลองบางซื่อ0.9122020-06-252020-06-25
39020ห้วยขวางชุมชนซอยพัทลุง1.1542020-06-252020-06-25
39121คลองเตยชุมชนวัดคลองเตยใน 30.3892020-06-252020-06-25
39222คลองเตยชุมชนแจ่มจันทร์0.6732020-06-252020-06-25
39323คลองเตยชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ1.7362020-06-252020-06-25
39424คลองเตยชุมชนเริ่มเจริญ 1.0252020-06-252020-06-25
39525คลองเตยชุมชนน้องใหม่1.0172020-06-252020-06-25
39626คลองเตยชุมชนพัฒนาอาเซีย1.3162020-06-252020-06-25
39727คลองเตยชุมชนริมคลองสามัคคี1.6672020-06-252020-06-25
39828คลองเตยชุมชนพัฒนาใหม่1.6132020-06-252020-06-25
39929คลองเตยชุมชนวัดคลองเตยใน 11.0342020-06-252020-06-25
40030คลองเตยชุมชนคลองเป้งลีลานุช0.4902020-06-252020-06-25
40131คลองเตยชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ0.5642020-06-252020-06-25
40232คลองเตยชุมชนข้างโรงเรียนวัดสะพาน0.3562020-06-252020-06-25
40333คลองเตยชุมชนร่วมใจสามัคคี0.5522020-06-252020-06-25
40434คลองเตยชุมชนตลาดปีนัง0.5812020-06-252020-06-25
40535คลองเตยชุมชนหัวโค้ง0.5522020-06-252020-06-25
40636คลองเตยชุมขนริมคลองพระโขนง0.6772020-06-252020-06-25
40737พระโขนงชุมชนเกตุไพเราะ 1-20.5292020-06-252020-06-25
40838พระโขนงชุมชนเกตุไพเราะ 3-50.6702020-06-252020-06-25
40939พระโขนงชุมชนสองพี่น้อง0.5642020-06-252020-06-25
41040พระโขนงชุมชนสาหร่ายไพเราะ0.7302020-06-252020-06-25
41141พระโขนงชุมชนข้างโรงงานธานินท์0.7972020-06-252020-06-25
41242พระโขนงชุมชนกลางนา1.0072020-06-252020-06-25
41343พระโขนงชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ0.4282020-06-252020-06-25
41444พระโขนงชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก0.3612020-06-252020-06-25
41545พระโขนงชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม0.3992020-06-252020-06-25
41646พระโขนงชุมชนโรงหวาย0.5152020-06-252020-06-25
41747พระโขนงชุมชนวัดใต้0.7462020-06-252020-06-25
41848พระโขนงชุมชนมีสุวรรณ 31.2302020-06-252020-06-25
41949พระโขนงชุมชนสาหร่ายทองคำ0.7142020-06-252020-06-25
42050พระโขนงชุมชนทุ่งสาธิต0.3922020-06-252020-06-25
42151ยานนาวาชุมชนแสงจันทร์ใน0.4072020-06-252020-06-25
42252ยานนาวาวัดไผ่เงิน0.8902020-06-252020-06-25
42353ยานนาวาวันอินทร์บรรจง0.5302020-06-252020-06-25
42454ยานนาวาชุมชนบางโคล่0.4612020-06-252020-06-25
42555ยานนาวาชุมชนโสณมัย อร่ามดวง1.7542020-06-252020-06-25
42656ยานนาวาชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ 10.6942020-06-252020-06-25
42757ยานนาวาชุมชนกิ่งจันทร์0.5842020-06-252020-06-25
42858ยานนาวาชุมชนมิตรสามัคคี0.6982020-06-252020-06-25
42959ยานนาวาชุมชนเซ่งกี่1.7052020-06-252020-06-25
43060ยานนาวาชุมชนวัดจันทร์ใน0.6472020-06-252020-06-25
43161ยานนาวาชุมชนบางคอแหลม0.7252020-06-252020-06-25
43262ยานนาวาชุมชนสวนหลวง 10.3592020-06-252020-06-25
43363ยานนาวาชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์0.7042020-06-252020-06-25
43464ยานนาวาชุมชนวัดลาดบัวขาว0.5522020-06-252020-06-25
43565ยานนาวาชุมชนจันทร์ร่ำรวย0.5112020-06-252020-06-25
43666ลาดยาวชุมชนท่าอากาศยานด้านใต้0.8062020-06-252020-06-25
43767ลาดยาวชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ0.7442020-06-252020-06-25
43868ลาดยาวชุมชนพรหมสัมฤทธิ์0.4022020-06-252020-06-25
43969ลาดยาวชุมชนร่วมพัฒนา0.4782020-06-252020-06-25
44070ลาดยาวชุมชนเปรมสุขสันต์0.4392020-06-252020-06-25
44171ลาดยาวชุมชนประชากร 30.7272020-06-252020-06-25
44272ลาดยาวชุมชนประชากร 40.7272020-06-252020-06-25
44373ลาดยาวชุมชนตลาดบางเขน0.5812020-06-252020-06-25
44474ลาดยาวชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา0.9522020-06-252020-06-25
44575ลาดยาวชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ0.8062020-06-252020-06-25
44676ลาดยาวชุมชนตลาดหลักสี่0.8722020-06-252020-06-25
44777บางโพชุมชนตรอกต้นมะม่วง 0.9842020-06-252020-06-25
44878บางโพชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 10.6162020-06-252020-06-25
44979บางโพชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 20.7632020-06-252020-06-25
45080บางโพชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 30.7632020-06-252020-06-25
45181บางโพชุมชนตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูง0.3872020-06-252020-06-25
45282บางโพชุมชนสวัสดิรักษา1.0502020-06-252020-06-25
45383บางโพชุมชนซอยพัฒนา0.3102020-06-252020-06-25
45484บางโพชุมชนเดลี่เบลล์0.7892020-06-252020-06-25
45585บางโพชุมชนซอยสนิท0.4232020-06-252020-06-25
45686บางโพชุมชนเชิงสะพานพิบูลย์ฝั่งซ้าย0.8222020-06-252020-06-25
45787บางโพชุมชนบางกระบือ 140.4392020-06-252020-06-25
45888บางโพชุมชนประดู่ธรรมาธิปัตย์0.9492020-06-252020-06-25
45989บางซ่อนชุมชนสวนรื่น0.8422020-06-252020-06-25
46090บางซ่อนชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา0.7942020-06-252020-06-25
46191บางซ่อนชุมชนสมบุญดี0.4702020-06-252020-06-25
46292บางซ่อนชุมชนซอยสมถวิล1.0712020-06-252020-06-25
46393บางซ่อนชุมชนบ้านสามเรือน0.8562020-06-252020-06-25
46494บางเขนชุมชนวัดอาวุธ0.6802020-06-252020-06-25
46595บางเขนชุมชนลำชะล่า (โคกบ่าวสาว)0.4262020-06-252020-06-25
46696บางเขนชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้ 2)0.5482020-06-252020-06-25
46797บางเขนชุมชน กสบ.หมู่ 50.4892020-06-252020-06-25
46898บางเขนชุมชนรวมใจสามัคคี (หนองผักชี)0.4892020-06-252020-06-25
46999บางเขนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 20.7812020-06-252020-06-25
470100บางเขนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 10.7432020-06-252020-06-25
471101บางเขนชุมชนบางบัว0.9902020-06-252020-06-25
472102ลาดพร้าวชุมชนสุขทรัพย์1.5532020-06-252020-06-25
473103ลาดพร้าวชุมชนคลองน้ำแก้ว (ระหว่างลาดพร้าวและห้วยขวาง)0.7022020-06-252020-06-25
474104ลาดพร้าวชุมชนริมคลองลาดพร้าว ภาวนา0.8772020-06-252020-06-25
475105ลาดพร้าวชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์1.0422020-06-252020-06-25
476106ลาดพร้าวชุมชนชายคลองเสนานิคม 21.8632020-06-252020-06-25
477107บางชันชุมชนซอยรอดอนันต์ 11.6782020-06-252020-06-25
478108บางชันชุมชนข้างหมู่บ้านสหกรณ์ (โต๊ะบางอุปถัมภ์)0.9352020-06-252020-06-25
479109บางชันชุมชนซอยสมหวัง1.1812020-06-252020-06-25
480110บางชันชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 13.0612020-06-252020-06-25
481111บางชันชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 22.0662020-06-252020-06-25
482112บางชันชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 31.0492020-06-252020-06-25
483113บางชันชุมชนบางเตยล่าง0.8472020-06-252020-06-25
484114บางชันชุมชนบ้านเกาะ0.4402020-06-252020-06-25
485115บางชันชุมชนริมคลองหลอแหล0.9122020-06-252020-06-25
486116บางชันชุมชนสยามพัฒนา2.3622020-06-252020-06-25
487117บางชันชุมชนนภาพิไลพัฒนา1.9692020-06-252020-06-25
488118บางชันชุมชนคลองลำนุ่น0.9172020-06-252020-06-25
489119บางชันชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา1.3392020-06-252020-06-25
490120บางชันชุมชนนวลจันทร์2.1982020-06-252020-06-25
491121บางชันชุมชนโพธิ์ทอง0.6282020-06-252020-06-25
492122บางชันชุมชนชูสุวรรณ1.7442020-06-252020-06-25
493123บางชันชุมชนหลวงวิจิตร0.9092020-06-252020-06-25
494124หัวหมากชุมชนลาดพร้าว 911.4492020-06-252020-06-25
495125หัวหมากชุมชนไดร์ฟอิน1.3592020-06-252020-06-25
496126หัวหมากชุมชนทรัพย์สินเก่า0.6672020-06-252020-06-25
497127หัวหมากชุมชนทรัพย์สินใหม่0.7652020-06-252020-06-25
498128หัวหมากชุมชนรามคำแหง 531.2422020-06-252020-06-25
499129หัวหมากชุมชนน้อมเกล้า0.9382020-06-252020-06-25
500130หัวหมากชุมชนสันประเสริฐ2.3812020-06-252020-06-25
501131หัวหมากชุมชนเก้าพัฒนา0.5242020-06-252020-06-25
502132หัวหมากชุมชนร่วมสามัคคี1.0032020-06-252020-06-25
503133หัวหมากชุมชนวังโสม0.6652020-06-252020-06-25
504134หัวหมากชุมชนริมคลองกะจะ0.4872020-06-252020-06-25
505135หัวหมากชุมชนสามัคคีพัฒนา1.0072020-06-252020-06-25
506136หัวหมากชุมชนมัจฉา1.5722020-06-252020-06-25
507137หัวหมากชุมชนวังใหญ่0.4982020-06-252020-06-25
508138หัวหมากชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย1.3202020-06-252020-06-25
509139บางอ้อชุมชนพัฒนาซอย 850.5672020-06-252020-06-25
510140บางอ้อชุมชนสงวนทรัพย์0.5992020-06-252020-06-25
511141บางอ้อชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 720.8552020-06-252020-06-25
512142บางอ้อชุมชนบางพระครู0.7372020-06-252020-06-25
513143บางอ้อชุมชนวัดเทพากร0.5122020-06-252020-06-25
514144บางอ้อชุมชนสะพานยาว0.4312020-06-252020-06-25
515145บางอ้อชุมชนร่วมใจสามัคคี0.7592020-06-252020-06-25
516146บางอ้อชุมชนเติมสุข0.8262020-06-252020-06-25
517147บางอ้อชุมชนวัดเทพนารี0.9772020-06-252020-06-25
518148ดาวคะนองชุมชนป้าแดงพัฒนา (ย่อยจอมทอง)1.1572020-06-252020-06-25
519149ปากคลองสานชุมชนข้างโรงเรียนมิตรพลพณิชยการ0.7742020-06-252020-06-25
520150ปากคลองสานชุมชนวัดทองเพลง0.6402020-06-252020-06-25
521151ปากคลองสานชุมชนซอยจำเริญ0.6742020-06-252020-06-25
522152ปากคลองสานชุมชนซอยแยกถนนเชียงใหม่1.0042020-06-252020-06-25
523153ปากคลองสานชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี0.5152020-06-252020-06-25
524154ปากคลองสานชุมชนซอยเจริญรัถ 120.7232020-06-252020-06-25
525155ปากคลองสานชุมชนคลองต้นไทร0.9802020-06-252020-06-25
526156ปากคลองสานชุมชนตรอกงูเห่า0.7022020-06-252020-06-25
527157ตลาดพลูชุมชนวัดบางสะแกใน0.5382020-06-252020-06-25
528158ตลาดพลูชุมชนเจริญนคร 661.0532020-06-252020-06-25
529159ตลาดพลูชุมชนเกื้อวิทยา0.8622020-06-252020-06-25
530160ตลาดพลูชุมชนวัดสุทธาราม1.7002020-06-252020-06-25
531161ตลาดพลูชุมชนวัดดาวคนอง1.1902020-06-252020-06-25
532162ธนบุรีชุมชนช้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่0.6792020-06-252020-06-25
533163ธนบุรีชุมชนศูนย์จันทร์ฉิมไพบูลย์0.4412020-06-252020-06-25
534164ธนบุรีชุมชนวัดดีดวด0.4472020-06-252020-06-25
535165ธนบุรีชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ0.3562020-06-252020-06-25
536166ธนบุรีชุมชนวัดประดู่ฉีมพลี0.4822020-06-252020-06-25
537167ธนบุรีชุมชนวัดหงส์รัตนาราม0.7872020-06-252020-06-25
538168ธนบุรีชุมชมวัดประดิษฐาราม0.4782020-06-252020-06-25
539169ธนบุรีชุมชนวัดหิรัญรูจี0.9232020-06-252020-06-25
540170บวรมงคลชุมชนบ้านปูน0.7262020-06-252020-06-25
541171บวรมงคลชุมชนวัดคฤหบดี0.6962020-06-252020-06-25
542172บวรมงคลชุมชนวัดบวรมงคล0.4242020-06-252020-06-25
543173บวรมงคลชุมชนพระยาศิริไอศวรรย์0.9472020-06-252020-06-25
544174บวรมงคลชุมชนวัดทอง0.5762020-06-252020-06-25
545175บวรมงคลชุมชนสะพานไม้0.4422020-06-252020-06-25
546176บางขุนนนท์ชุมชนวัดระฆัง0.7082020-06-252020-06-25
547177บางขุนนนท์ชุมชนสะพานผัก-คลองศาลเจ้า1.0452020-06-252020-06-25
548178บางขุนนนท์ชุมชนวัดช่างเหล็ก - วัดเรไร0.4402020-06-252020-06-25
549179บางขุนนนท์ชุมชนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน0.3202020-06-252020-06-25
550180บางขุนนนท์ชุมชนวัดรวกสุทธาราม0.7892020-06-252020-06-25
551181บางขุนนนท์ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น0.8622020-06-252020-06-25
552182บางขุนนนท์ชุมชนวัดพระยาทำ1.4022020-06-252020-06-25
553183บางขุนนนท์ชุมชนวัดครุฑ0.4842020-06-252020-06-25
554184บางแคชุมชนวัดนิมมานรดี 0.4432020-06-252020-06-25
555185บางแคชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 21.5382020-06-252020-06-25
556186บางแคชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 41.1062020-06-252020-06-25
557187บางแคชุมชนกระถินทอง0.7192020-06-252020-06-25
558188บางแคชุมชนนครแสงเพชร0.5332020-06-252020-06-25
559189บางแคชุมชนเจิมจิตต์1.0702020-06-252020-06-25
560190บางแคชุมชนเพชรเกษม 560.8852020-06-252020-06-25
561191บางแคชุมชนงามปัญจะ0.5262020-06-252020-06-25
562192บางแคชุมชนเพชรเกษม 580.9062020-06-252020-06-25
563193บางแคชุมชนแสงหิรัญ0.7092020-06-252020-06-25
564194บางแคชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษา0.5082020-06-252020-06-25
565195ทุ่งครุชุมชนรุ่งอรุณ3.5712020-06-252020-06-25
566196ทุ่งครุชุมชนสุขสวัสดิ์ 601.5242020-06-252020-06-25
567197ทุ่งครุชุมชนบูรณะสุดเขต1.0022020-06-252020-06-25
568198ทุ่งครุชุมชนรุ่งเรือง1.0852020-06-252020-06-25
569199ทุ่งครุชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ2.2902020-06-252020-06-25
570200ทุ่งครุชุมชนซอยหมอผึ้งอุทิศ1.3102020-06-252020-06-25
571201ทุ่งครุชุมชนรวมน้ำใจ0.8022020-06-252020-06-25
572202ทุ่งครุชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์1.2562020-06-252020-06-25
573203ทุ่งครุชุมชนสุขสวัสดิ์ 91.1342020-06-252020-06-25
574204ทุ่งครุชุมชนอนามัย3.3782020-06-252020-06-25
575205ทุ่งครุชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา0.4332020-06-252020-06-25
576206ทุ่งครุชุมชนมิ่งประชา1.9462020-06-252020-06-25
577207ทุ่งครุชุมชนสุขสวัสดิ์ 360.8232020-06-252020-06-25
578208ทุ่งครุชุมชนร่วมใจ สุขสวัสดิ์ 50 แยก 10.8382020-06-252020-06-25
579209ทุ่งครุชุมชนสุขสวัสดิ์ 290.4392020-06-252020-06-25
580210ทุ่งครุชุมชนสุขสวัสดิ์ 311.3392020-06-252020-06-25
581211บางแคชุมชนร่วมใจริมคลอง หมู่ 30.7352020-06-252020-06-25
582212บางแคชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 10.9062020-06-252020-06-25
583213บางแคชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 30.9582020-06-252020-06-25
584214บางแคชุมชนร่วมใจพัฒนา0.5122020-06-252020-06-25
585215บางแคชุมชนสุภัทรภิบาล0.7032020-06-252020-06-25
586216บางแคชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 50.4812020-06-252020-06-25
587217บางขุนเทียนชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี0.4372020-06-252020-06-25
588218บางขุนเทียนชุมชนคลองบางพรานพัฒนา0.8472020-06-252020-06-25
589219บางแคชุมชนเกษตรรุ่งเรือง0.4572020-06-252020-06-25
590220บางแคชุมชนเลียบคลองบางแค0.4632020-06-252020-06-25
591221บางแคชุมชนซอยพึ่งธรรม0.6712020-06-252020-06-25
592222บางแคชุมชนคลองยายเทียบฝั่งใต้0.5092020-06-252020-06-25
593223บางแคชุมชนมีสุวรรณพัฒนา0.7122020-06-252020-06-25
594224บางแคชุมชนชาววัดม่วง1.0082020-06-252020-06-25
595225บางแคชุมชนพุ่มพวง1.3452020-06-252020-06-25
596226บางแคชุมชนหลังโรงน้ำตาล0.4292020-06-252020-06-25
597227หนองแขมชุมชนบุญส่ง1.1742020-06-252020-06-25
598228หนองแขมชุมชนกองขยะหนองแขม0.6542020-06-252020-06-25