โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

1. ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลาการตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ : 3

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ มีองค์ประกอบการดำเนินการ 2 องค์ประกอบ คือ 1. ทบทวนปรับปรุงหรือจัดทำสมรรถนะให้มีความเหมาะสม และ 2. การดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ ซึ่งสำนักงาน ก.ก. ได้ดำเนินการองค์ประกอบที่ 1 โดยจัดทำสมรรถนะ 1. ผู้อำนวยการเขตและ 2. ผู้ตรวจราชการไปแล้ว การดำเนินการในปีนี้ คือ การทบทวนสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (Managerial Competency) ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะสู่ความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งสามารถใช้ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกและแต่งต้ัง โดยพิจารณาความสำเร็จขององค์ประกอบที่ 1 จากการที่สามารถดำเนินการทบทวนปรับปรุงสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้แล้วเสร็จตามแผนงานและข้ันตอนที่กำหนด

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด ได้แก่ 1. มีการจัดทำโครงการและกำหนดแผนงาน 2. ดำเนินการศึกษาทบทวนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ตามแผนงานที่กำหนด 3. สรุปผลการทบทวนสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (Managerial Competency) พร้อมนิยามของสมรรถนะ 4. จัดทำสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพ-มหานคร (Managerial Competency) แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

1. โครงการศึกษาทบทวนปรับปรุงสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. หลักฐานการปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา 3. มีสรุปผลการทบทวนสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (Managerial Competency) พร้อมนิยามของสมรรถนะ 4. สมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (Managerial Competency) ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ 5. รายงานผลการศึกษาทบทวนการปรับปรุงสมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020200-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0521 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการพัฒนาบุคลาการตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ)