โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

11. จำนวนเขตที่มีการสำรวจความต้องการ การเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีแผนงานการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความต้องการของประชาชน : 30

ค่าเป้าหมาย 50 เขต : 50 เขต

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เขต หมายถึง พื้นที่ทางการบริหารของกรุงเทพมหานครโดยแบ่งเป็น ๕๐ เขต ประชาชน หมายถึง เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานคร การเรียนรู้ตามอัธยาศัย หมายถึง ความต้องการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม และศักยภาพในการ เรียนรู้ของแต่ละบุคคล (อ้างอิงตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑) แผนงานการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความต้องการของประชาชน หมายถึง กรอบการดำเนินงานเพื่อจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความต้องการของประชาชน โดยระบุถึงวิธีการและงานที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนเขตที่มีการสำรวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (bma_stat0106 : จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 - 2559)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0428 : จำนวนและข้อมูลเขตที่มีการสำรวจความต้องการ การเรียนรู้ตามอัธยาศัย)

ตาราง : 4_12 leaning_act

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนรุ้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

idleaningactdistrictdatareportfiscalyeardepartmentbranchadddateupdatedate
1โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครห้องสมุดประชาชน2019-01-012019สวท.สนส2020-05-272020-05-27
2โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครพระนคร2019-01-012019สวท.สนส2020-05-272020-05-27
3โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑จตุจักร2019-01-012019สวท.สนส2020-05-272020-05-27
4โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ทุ่งครุ2019-01-012019สวท.สนส2020-05-272020-05-27
5กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้/การจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยห้องสมุด 2019-01-012019สวท.สนส2020-05-272020-05-27ตาราง : 4_11 leaning_library

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : จำนวนเขตที่มีการสำรวจความต้องการ การเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีแผนงานการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความต้องการของประชาชน

idlibrarydistrictdatereportfiscalyeardepartmentbranchadddateupdatedate
1หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครพระนคร2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
2พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑จตุจักร2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
3พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ทุ่งครุ2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
4ห้องสมุดวิชาการกทม12019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
5ห้องสมุดฯ เขตราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะ2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
6ห้องสมุดฯ ดุสิตดุสิต2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
7 ห้องสมุดฯ เขตคลองสานคลองสาน2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
8ห้องสมุดฯ วัดอนงคารามวัดอนงคาราม2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
9ห้องสมุดฯ วัดรัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
10ห้องสมุดฯ ซอยพระนางซอยพระนาง2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
11 ห้องสมุดฯ ห้วยขวางห้วยขวาง2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
12ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อบางซื่อ2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
13ห้องสมุดสิ่งแวดล้อมจตุจักร2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
14ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง 2ดินแดง2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
15 ห้องสมุดฯ จตุจักรจตุจักร2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
16 ห้องสมุดฯ สวนรมณีย์ ทุ่งสีกันดอนเมือง2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
17 ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสารามจอมทอง2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
18ห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถคันที่ 3-7)กทม22019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
19 ห้องสมุดฯ มีนบุรีมีนบุรี2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
20ห้องสมุดฯ หนองจอกหนองจอก2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
21ห้องสมุดฯ สะพานสูงสะพานสูง2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
22พิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)จตุจักร2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
23ห้องสมุดฯ คลองสามวาคลองสามวา2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
24ห้องสมุดฯ ลาดกระบังลาดกระบัง2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
25ห้องสมุดฯ “บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์”พระโขนง2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
26 ห้องสมุดวนธรรมประเวศ2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
27 ห้องสมุดฯ ประเวศประเวศ2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
28ห้องสมุดฯ สวนลุมพินีปทุมวัน2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27
29ห้องสมุดสีเขียวลาดกระบัง2019-01-012019สวทสนส2020-05-272020-05-27