โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

11. จำนวนเขตที่มีการสำรวจความต้องการ การเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีแผนงานการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความต้องการของประชาชน : 30

ค่าเป้าหมาย 50 เขต : 50 เขต

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เขต หมายถึง พื้นที่ทางการบริหารของกรุงเทพมหานครโดยแบ่งเป็น ๕๐ เขต ประชาชน หมายถึง เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานคร การเรียนรู้ตามอัธยาศัย หมายถึง ความต้องการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม และศักยภาพในการ เรียนรู้ของแต่ละบุคคล (อ้างอิงตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑) แผนงานการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความต้องการของประชาชน หมายถึง กรอบการดำเนินงานเพื่อจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความต้องการของประชาชน โดยระบุถึงวิธีการและงานที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนเขตที่มีการสำรวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (bma_stat0106 : จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 - 2559)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0428 : จำนวนและข้อมูลเขตที่มีการสำรวจความต้องการ การเรียนรู้ตามอัธยาศัย)