โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

11. จำนวนถนนที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายแก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยกอุโมงค์ลอดใต้แยก ทางยกระดับ : 31

ค่าเป้าหมาย 3 เส้นทาง : 3 เส้นทาง

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ถนนที่เชื่อมโยงโครงข่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพถนน หมายถึง ถนนที่ดำเนินการโดยมีผลการศึกษา/วิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุ ที่จำเป็นต้องดำเนินการ เช่น ถนนที่เชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าสายสี ต่าง ๆ หรือถนนตามผังเมืองกำหนด หรือเพิ่มประสิทธิภาพถนน โดยกำหนดเป็นแผนงานของถนน ความสำเร็จ หมายถึง ถนนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และถนนที่เริ่มดำเนินการในแต่ละปี โดยเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนที่กำหนดไว้ที่เชื่อมโยงโครงข่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพถนนในแต่ละปี อย่างน้อยปีละ 3 เส้นทาง โดยระบุเส้นทางการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน หรือเพิ่มประสิทธิภาพถนนได้อย่างไร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนถนนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และถนนที่เริ่มดำเนินการในแต่ละปี พร้อมระบุเส้นทางที่เชื่อมโยงโครงข่ายถนนหรือการเพิ่มประสิทธิภาพของถนน เปรียบเทียบกับเป้าหมายแต่ละปี (อย่างน้อยปีละ 3 เส้นทาง)

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการโยธา

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050100, กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ-

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0341 : จำนวนและข้อมูลถนนที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายแก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยกอุโมงค์ลอดใต้แยก ทางยกระดับ)

ตาราง : 8.3 จำนวนและข้อมูลถนนที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายแก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยกอุโมงค์ลอด ใต้แยก ทางยกระดับ

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_dproject_year2020budgetadddateupdatedate
11โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขน เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต กับถนนพหลโยธิน 31000000.002020-05-212020-05-21
22โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน sta 2+935 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ 15000000.002020-05-212020-05-21
33โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำช่วงจากถนนพระรามที่ ๒ ถึงคลองสนามชัย 20000000.002020-05-212020-05-21
44โครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพรานนก788180000.002020-05-212020-05-21
55โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น - ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช 231794000.002020-05-212020-05-21
66โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก – ถนน พุทธมณฑลสาย 2 385000000.002020-05-212020-05-21
77โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง255000000.002020-05-212020-05-21
88โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา – ราชพฤกษ์170097100.002020-05-212020-05-21
99โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกถาวรธวัช และถนนซอยรามคำแหง 24 30000000.002020-05-212020-05-21
1010โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่าง ถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 1 60000000.002020-05-212020-05-21ตาราง : 8.3 จำนวนและข้อมูลถนนที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายแก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยกอุโมงค์ลอดใต้แยก ทางยกระดับ

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idproject_yearsi_dproject_nameproject_reasonproject_budgetbegin_datesuccess_dateadddateupdatedate
125511โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมถนนรัชดาภิเษกกับถนนลาดพร้าว - วังหิน ถึงถนนทวีวัฒนา-218319849.835 กันยายน 255130 กรกฎาคม 25532020-06-112020-06-11
425514โครงการก่อสร้างถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงจากเพชรเกษมถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร-520097109.321 กุมภาพันธ์ 25515 กรกฎาคม 25532020-06-112020-06-11
625526โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนสุวินทวงศ์-834198464.585 มกราคม 255213 สิงหาคม 2556 2020-06-112020-06-11
725527โครงการก่อสร้างถนนหทัยราษฏร์ (สุวินทวงศ์ - สายไหม)-929682562.226 มกราคม 255215 กรกฎาคม 25552020-06-112020-06-11
825528โครงการปรับปรุงถนนพระยาสุเรนทร์ตอนที่ 2 จากถนนพระยาสุเรนทร์ ตอนที่ 1 (กม.1 + 200) ถึงถนนคู้บอน-306388898.93 12 มีนาคม 255225552020-06-112020-06-11
925529โครงการทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์ กับถนนพรานนก-788185793.5228 ตุลาคม 2552(คาดว่าจะแล้วเสร็จ)2020-06-112020-06-11
10255210โครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนบรมราชชนนี-7586678179 ธันวาคม 255226 ธันวาคม 2555 2020-06-112020-06-11
11255211โครงการก่อสร้างถนนสะแกงาม จากถนนพระราม 2 ถึงถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล-19150000027 พฤศจิกายน 255221 มีนาคม 25542020-06-112020-06-11
12255312โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนราษฎร์อุทิศ - ถนนเลียบวารีจากถนนสุวินทวงศ์ ถึงบริเวณใกล้ถนนเชื่อมสัมพันธ์-1159115691.3121 มกราคม 255312 กันยายน 25572020-06-112020-06-11
13255313โครงการก่อสร้างถนนพหลโยธิน - ถนนรัตนโกสินทร์สมโภชน์-896590503.4526 มิถุนายน 255325 พฤศจิกายน 25582020-06-112020-06-11
14255314โครงการก่อสร้างถนนต่อขยายแนวถนนพัฒนาการไปสวนหลวง ร.9 จากถนนสุขุมวิท 77 ถึง ถนนสุขุมวิท 103-257421000 5 สิงหาคม 2553 23 มีนาคม 25582020-06-112020-06-11
15255315โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีนครินทร์ จากบริเวณแยกถนนพัฒนาการ ถึงสุขุมวิท 103-765945294 2 พฤศจิกายน 2553 19 ธันวาคม 25572020-06-112020-06-11
16255316โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 3 ช่วงจากถนนเพชรเกษม ถึงทางรถไฟสายใต้-888134135.0526 พฤศจิกายน 255319 พฤษภาคม 25582020-06-112020-06-11
17255317โครงการต่อเขื่อมจากถนนจรัญสนิทวงศ์ - ถนนกาญจนาภิเษก จากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงคลองลัดวัดใหม่-723184419.231 ธันวาคม 2553 31 มีนาคม 25582020-06-112020-06-11
18255418โครงการขยายถนนซอยกล้วยไม้ (ซอยรามอินทรา 14)-208555330.8324 สิงหาคม 255419 ธันวาคม 25572020-06-112020-06-11
19255419โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงจากถนนอ่อนนุชถึงถนนวงแหวนรอบนอก-166363033.15 20 ธันวาคม 2554 8 ธันวาคม 25562020-06-112020-06-11
20255420โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนพัฒนาการ - ถนนอ่อนนุช-887848780.45 30 กันายน 2554 1 มิถุนายน 25592020-06-112020-06-11
21255421โครงการต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์ – ถนนกาญจนาภิเษก จากคลองลัดวัดใหม่ถึงถนนกาญจนาภิเษก -769901526.8225 กุมภาพันธ์ 255429 ตุลาคม 25572020-06-112020-06-11
22255422โครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับถนนจรัญสนิทวงศ์ – ถนนกาญจนาภิเษก ตัดถนนกาญจนาภิเษก-377751126.1616 กันยายน 255421 กรกฎาคม 25582020-06-112020-06-11
23255423โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทวีวัฒนา ช่วงจากถนนอุทยานถึงถนนเพชรเกษม-3557002761 ธันวาคม 2554 22 กรกฎาคม 25592020-06-112020-06-11
24255424 โครงการก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก-969142655.1411 ตุลาคม 25541 กรกฎาคม 25602020-06-112020-06-11
25255525โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบางกระดี่ ช่วงจากถนนพระราม 2 ถึงคลองสนามชัย-225759894.39 10 มีนาคม 255517 มีนาคม 25572020-06-112020-06-11
26255626โครงการก่อสร้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 (ตอนที่3) ช่วงจากวงเวียนถึงจุดที่ปรับปรุง-124535603.0530 กันายน 2556 11 มกราคม 25592020-06-112020-06-11
27255827โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนศรีนคริทร์ - ร่มเกล้า จากคลองหัวหมาก ถึงคลองลำสาลีก่อสร้างปรับปรุงส่วนขยายถนนกรุงเทพกรีฑาบริเวณแยกซอยมูลนิธิกันซูลซอรีธีน ถึงถนนกรุงเทพกรีฑาเพื่อเพิ่มโครงข่ายถนน แก้ไขปัญหาด้านการจราจร ให้เกิดการคล่องตัว93480000024 กรกฎาคม 2558 26 ธันวาคม 2561 2020-06-112020-06-11
28255828โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 4 ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า จากคลองลัดวัดใหม่ถึงทางหลวงหมายเลข 9ก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรเร่งด่วนของกรุงเทพมหานคร584400000 9 กันยายน 2558 30 มีนาคม 25612020-06-112020-06-11
29255829โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วง 7 ก่อสร้างทางยกระดับร่มเกล้าเจ้าคุณทหารก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรเร่งด่วนของกรุงเทพมหานคร8598000002 กันายน 2558 16 ธันวาคม 25602020-06-112020-06-11
30255830โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า จากลำสาลีถึงคลองวังใหม่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจร และช่วยเพิ่มและเสริมโครงข่ายถนนให้สมบูรณ์ และเพื่อพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เขตดังกล่าว79580000025 กรกฎาคม 255812 กรกฎาคม 25602020-06-112020-06-11
31255831โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 6 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า จากทางหลวงหมายเลข 9 ถึงถนนร่มเกล้าเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรเร่งด่วนของกรุงเทพมหานคร8470000004 กันยายน 25586 กุมภาพันธ์ 25612020-06-112020-06-11
32255832โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรเร่งด่วน และปรับปรุงจุดตัดบริเวณทางแยกถนนศรีนครินทร์ กับถนนกรุงเทพกรีฑา88570000021 กรกฎาคม 255827 กุมภาพันธ์ 25612020-06-112020-06-11
33255833โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 5 ก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9ก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรเร่งด่วนของกรุงเทพมหานคร66789095026 มิถุนายน 2558 25 ตุลาคม 25622020-06-112020-06-11
34255834โครงการปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดงบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนมิตรไมตรี 3 - ถนนประชาสงเคราะห์เพื่อรองรับการจราจรที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปิดใช้ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดงและเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในพื้นที่เขตดินแดงและพื้นที่โดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง1418000002 กันยายน 255810 สิงหาคม 25612020-06-112020-06-11
35255935โครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ - รามคำแหง - ถาวรธวัชเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณการจราจรบนถนนพัฒนาการและบริเวณใกล้เคียง76210000021 เมษายน 255926 กรกฎาคม 25622020-06-112020-06-11
36255936โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น - ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราชเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายถนนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี (เขตบางกอกน้อย) บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช 8857000009 สิงหาคม 2559คาดว่าจะแล้วเสร็จมกราคม 25642020-06-112020-06-11
37255937โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ รแก้ไขปัญหาจราจรโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช 22690000027 มิถุนายน 2559อยู่ระหว่างขยายอายุสัญญา2020-06-112020-06-11
38256038โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้าเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง และพื้นที่ใกล้เคียง77931350010 ตุลาคม 256025 มีนาคม 25632020-06-112020-06-11
39256039โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ - ถนนมิตรไมตรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถนนเดิมให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นและเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตหนองจอกและพื้นที่ใกล้เคียง376612215.7230 กันยายน 6015 มกราคม 25632020-06-112020-06-11
40256040โครงการต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8)เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับบริการกับหน่วยงานภาครัฐที่สัญจรระหว่างถนนแจ้งวัฒนะออกสู่ถนนกำแพงเพชร 6 และถนนวิภาวดี9665000030 กันยายน 256027 ธันวาคม 25622020-06-112020-06-11
41256041โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิต - ถนนประชาสงเคราะห์รองรับการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเปิดใช้ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนัก และเป็นส่วนหนึ่งของถนนตามแนวผังเมือง กทม. พ.ศ.2556 สาย ง.134983830028 กันยายน 256010 มิถุนายน 25622020-06-112020-06-11
42256142โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนองเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการจราจรในถนนวงแหวน-รัชดาภิเษกและถนนสายหลัก 134507800026 กันยายน 2561(คาดว่าจะแล้วเสร็จ) สิงหาคม 25642020-06-112020-06-11
43256143โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา - ราชพฤกษ์เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการจราจรในถนนวงแหวน-รัชดาภิเษกและถนนสายหลัก 92494993928 กันยายน 2561(คาดว่าจะแล้วเสร็จ) มีนาคม 25642020-06-112020-06-11
44256144โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวาเพื่อเชื่อมโครงข่ายถนนสายหลักรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง 18555000028 กันยายน 256131 ธันวาคม 25622020-06-112020-06-11
45256145โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก - ถนนพุทธมณฑลสาย2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรพื้นที่ฝั่งธนบุรี ของกรุงเทพมหานคร เชื่อมโครงข่ายการจราจรพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก 1135996286.2329 กันยายน 2561(คาดว่าจะแล้วเสร็จ) กันยายน 25632020-06-112020-06-11
46256146โครงการก่อสร้างปรับปรุงซอยพระรามที่ 2 ซอย 82เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซอยพระรามที่ 2 ซอย 82 ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน12200000020 พฤศจิกายน 2561(คาดว่าจะแล้วเสร็จ) กรกฎาคม 25632020-06-112020-06-11
47256147โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 และถนนทวีวัฒนา 20440372128 กันยายน 2561(คาดว่าจะแล้วเสร็จ) สิงหาคม 25632020-06-112020-06-11ตาราง : 3.4 ข้อมูลอุโมงค์ทางลอดรถยนต์และคนเดิน ในพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_dcartunnel_namekind_tunnellatitudelongituded_districtroad_namelong_metrehigh_metrewidelane_metretraffic_lanewidepavement_metrecar_directionadddateupdatedate
11อุโมงค์ลอดใต้ทางแยกท่าพระรถยนต์13.729381100.474184บางกอกใหญ่จรัญสนิทวงศ์8324.7330.922020-06-122020-06-12
22อุโมงค์ศรีนครินทร์รถยนต์13.67772781100.6460388ประเวศศรีนครินทร์7614.9340.822020-06-122020-06-12
33อุโมงค์ดินแดงรถยนต์13.76391881100.5473164ดินแดงดินแดง5114.73.520.912020-06-122020-06-12
44อุโมงค์ทางลอดแยกสุทธิสารรถยนต์13.78973100.5742ดินแดงรัชดาภิเษก6324.9340.722020-06-122020-06-12
55อุโมงค์ทางลอดแยกห้วยขวางรถยนต์13.77856647100.5736528ห้วยขวางรัชดาภิเษก6284.9340.722020-06-122020-06-12
66ทางลอดกลับรถยนต์พัฒนาการรถยนต์13.73648100.63041สวนหลวงพัฒนาการ5263.83.510.812020-06-122020-06-12
77ถนนเชื่อมถนนรามคำแหง- ถนนพัฒนาการรถยนต์13.74142100.61609สวนหลวงพัฒนาการ ซอย256374.9341.222020-06-122020-06-12
88อุโมงค์ทางลอดแยกมไหสวรรย์รถยนต์13.70472100.48567ธนบุรีรัชดาภิเษก887----22020-06-122020-06-12
99อุโมงค์ลอดใต้ทางแยกบางพลัดรถยนต์13.78459100.4945บางพลัดจรัญสนิทวงศ์9215.2330.922020-06-122020-06-12
1010อุโมงเชื่อมถนนพหลโยธิน- ถนนลาดปลาเค้ารถยนต์13.85646100.58929บางเขนผลาสินธุ์10253.63.540.922020-06-122020-06-12
1111อุโมงค์ทางลอดใต้ทางแยกบรมราชชนนีรถยนต์13.773329100.481887บางกอกน้อยจรัญสนิทวงศ์7964.65330.822020-06-122020-06-12
1212อุโมงค์คนเดินตากสินคนเดิน13.725929100.492524ธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสิน302.73.510-2020-06-122020-06-12
1313อุโมงค์คนเดินหน้าโรงเรียนนนทรีวิทยาคนเดิน13.706682100.547928ยานนาวาพระราม 3702.7414-2020-06-122020-06-12
1414ทางลอดใต้ทางแยกรัชโยธินรถยนต์13.827027100.568126จตุจักรรัชดาภิเษก10857.53.5422020-06-122020-06-12ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0339 : ข้อมูลถนนด้วยระบบแผนที่ที่ระบุปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ(ปีย้อนหลัง - ปีปัจจุบัน))

ตาราง : 8.2 ข้อมูลการศึกษา/วิเคราะห์/ปัญหา/สาเหตุในการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนในแต่ละปี (โครงการพัฒนาโครงข่ายถนน ในกรุงเทพมหานคร)

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_dbegin_yearsproject_nameproject_characteristicsbudget_millionbahtproject_reasonproject_statusadddateupdatedate
112558โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 10 ช่องจราจร ทางแยกต่างระดับ สะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษก เขตทาง 40 - 60 เมตร ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร4500เพื่อเพิ่มโครงข่ายถนนสายหลัก จากถนนรามคำแหง (ถนนรามคำแหง 24) และถนนศรีนครินทร์ สู่ถนนร่มเกล้า ให้สมบูรณ์ ทำให้มีการสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้นแล้วเสร็จ2020-06-112020-06-11
222560โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนประชาสงเคราะห์ก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนเดิมขนาด 5-6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 800 เมตร พร้อมทางเท้า ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร 49.84เป็นส่วนหนึ่งของถนนตามแนวผังเมืองกทม. พ.ศ. 2556 สาย ง 13 รองรับการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเปิดใช้ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 และโครงการแผนแม่บทพัฒนาชุมชนเมืองดินแดงโดยการเคหะแห่งชาติแล้วเสร็จ2020-06-112020-06-11
332560โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ - ถนนมิตรไมตรีขยายถนนผิวทางแอสฟัลต์เดิม จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร395เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในถนนประชาร่วมใจ รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองในพื้นที่แล้วเสร็จ2020-06-112020-06-11
442560โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า ก่อสร้างถนน ขนาด 2 - 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร817เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในถนนคุ้มเกล้า รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองในพื้นที่แล้วเสร็จ2020-06-112020-06-11
552560โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8)ก่อสร้างถนนคสล ขนาด 4 ช่องจราจร และสะพานข้ามคลอง จำนวน 2 แห่ง (สะพานข้ามคลองเปรมประชากร และสะพานข้ามคลองบางตลาด) ระยะทางรวมประมาณ890 เมตร 96.65เสริมโครงข่ายการจราจรรองรับปริมาณการจราจรบริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ รพ.จุฬาภรณ์และ ถนนโดยรอบศูนย์ราชการแล้วเสร็จ2020-06-112020-06-11
662561โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากร เชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กับถนนแจ้งวัฒนะ 5ก่อสร้างสะพานข้ามคลองขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 11 เมตร ยาว 47 เมตร เชื่อมต่อบริเวณ ด้านหลังของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับถนนแจ้งวัฒนะ 521.6เชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง รพ.จุฬาภรณ์เดิมและ รพ.จุฬาภรณ์แห่งใหม่แล้วเสร็จ2020-06-112020-06-11
772562โครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์ กับถนนพรานนกก่อสร้างทางลอดขนาด 3 ช่องจราจร ยาว 827 ม. ความยาวทั้งโครงการ 1.25 กิโลเมตร788ลดการติดขัดบริเวณทางแยกไฟฉายอยู่ระหว่างดำเนินการ2020-06-112020-06-11
882562โครงการก่อสร้างทางลอดพัฒนาการ - รามคำแหง - ถาวรธวัชทางลอดขนาด 2 ช่องจราจร ยาว 900 ม.ความยาวทั้งโครงการ 1.25 กม.762แก้ไขปัญหาการจราจร ถนนพัฒนาการ - บริเวณแยกถาวรธวัชแล้วเสร็จ2020-06-112020-06-11
992562โครงการต่อขยายสะพานอรุณอัมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราชก่อสร้างทางยกระดับต่อเชื่อมจากสะพานอรุณอมรินทร์ไปลงหน้ากรมอู่ทหารเรือ ขนาด 2 ช่องจราจร ก่อสร้าง Ramp ทางขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์885เพิ่มประสิทธิภาพ ถนนอรุณอมรินทร์ ลดการติดขัดทางแยกและทางเข้า-ออก รพ.ศิริราชอยู่ระหว่างดำเนินการ2020-06-112020-06-11
10102562โครงการขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาส และสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างขยายถนนสุทธาวาสและถนนเลียบทางรถไฟเป็นถนน ค.ส.ล. 4 ช่องจราจรระยะทางรวมประมาณ 3,500 เมตร - ก่อสร้างสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ขนาด 2 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 350 เมตร - ก่อสร้างขยายถนนสุทธาวาสและถนนเลียบทางรถไฟเป็นถนน ค.ส.ล. 4 ช่องจราจรระยะทางรวมประมาณ 3,500 เมตร - ก่อสร้างสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ขนาด 2 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 350 เมตร 230 - เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมเชื่อมต่อสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชและโรงพยาบาลศิริราชเข้ากับพื้นที่ฝั่งตะวันตก - แบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนอรุณอมรินทร์ถนนพรานนก และถนนอิสรภาพ อยู่ระหว่างดำเนินการ2020-06-112020-06-11
11112561โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง-ก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกณ ระนองขนาด 4 ช่องจราจร ยาวประมาณ 1950 ม. -ก่อสร้างสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงจำนวน 1 แห่ง -ก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนองในแนวถนนรัชดาภิเษก-สุนทรโกษา จำนวน 1แห่ง1470แก้ปัญหาจุดตัดการจราจรในวงแหวนรัชดาภิเษกอยู่ระหว่างดำเนินการ2020-06-112020-06-11
12122561โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ก่อสร้างทางลอดขนาด 4 ช่องจราจร ความยาวรวมประมาณ 1,500 ม.975แก้ปัญหาจุดตัดการจราจรในวงแหวนรัชดาภิเษกอยู่ระหว่างดำเนินการ2020-06-112020-06-11
13132561โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวาก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 3,200 ม.230เพิ่มประสิทธิภาพรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองในพื้นที่เชตมีนบุรี และคลองสามวาแล้วเสร็จ2020-06-112020-06-11
14142561โครงการเชื่อมต่อถนนกาญจนาภิเษก - ถนนพุทธมณฑลสาย 2- ก่อสร้างทางยกระดับขนาด 4-6 ช่องจราจรและทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย 2 - สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 6 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลาง ทางเท้าทางจักรยาน - สร้างถนนบริเวณทางแยกและส่วนต่อเนื่องถนนกาญจนาภิเษกและถนนพุทธมณฑลสาย 2 - งานจราจรสงเคราะห์ งานระบบระบายน้ำ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอื่นๆ ความยาวทั้งโครงการ 1.60 กิโลเมตร เขตทาง 60 เมตร1180ทำหน้าที่รับและกระจายปริมาณการจราจรสู่พื้นที่ชานเมืองฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร ช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจร แก้ปัญหาพื้นที่ปิดล้อมและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางระหว่างถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษมอยู่ระหว่างดำเนินการ2020-06-112020-06-11
15152561โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 2-4 ช่องจราจร และทางเท้า และส่วนต่อเนื่อง - ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง จำนวน 5 แห่ง งานจราจรสงเคราะห์ สร้างระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอื่นๆ ความยาวทั้งโครงการ 7.10 กิโลเมตร280ทำหน้าที่รับและกระจายปริมาณการจราจรสู่พื้นที่ชานเมืองฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามาถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดนครปฐมและจังหวัดนนทบุรี ช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรของถนนบรมราชชนนีอยู่ระหว่างดำเนินการ2020-06-112020-06-11
1616อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกายก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ ขนาด 6 ช่องจราจร ต่อเนื่องด้วยทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมขยายถนนเป็น 8 ช่องจราจร ระยะทางรวม 5.9 กิโลเมตร4500เชื่อมโยงโครงข่ายถนนระหว่าง 2 ฝั่งแม่น้ำ ช่วยแบ่งเบาการจราจรในพื้น รองรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ2020-06-112020-06-11
17172563โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต 38 ถึง ถนนคลองเก้าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เขตทางกว้าง 30.00 เมตร พร้อม ทางเท้า ทางจักรยาน ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายและเครื่องหมายจราจร สะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลอง และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมระยะทางประมาณ 1,600 เมตร1900เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในพื้นที่เขตคลองสามวาและเขตหนองจอก สามารถรองรับปริมาณการจราจรบริเวณศูนย์บริการศาสนาอิสลามแห่งชาติและศูนย์กลางการบริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย แก้ไขปัญหาจราจร ช่วยกระจายการจราจรในถนนสายหลักอยู่ระหว่างดำเนินการ2020-06-112020-06-11
18182563โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน1. ก่อสร้างทางยกระดับข้ามถนนพหลโยธิน 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 1 กม. 2. ก่อสร้างถนน 6 ช่องจราจร พร้อมทางเท้าและทางจักรยาน เขตทางกว้าง 40 ม. ระยะทางประมาณ 2 กม. 3. ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 1 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 150 ม. จำนวน 2 สะพาน18001. เสริมโครงข่ายถนนในแนวตะวันออก - ตะวันตก ให้สมบูรณ์ เชื่อมต่อการเดินทางจากถนนวิภาวดีรังสิต กับถนนเทพรักษ์ (จ.1) สู่พื้นที่ด้านตะวันออก ในพื้นที่เขตคลองสามวา หนองจอก มีนบุรี และลาดกระบัง 2. เพื่อแบ่งเบาการจราจรในถนนรามอินทรา และถนนเกษตร-นวมินทร์ 3. เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิบนโครงข่ายถนนของกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มจากถนนวิภาวดีรังสิตไปตามแนวถนนตะวันออก-ตะวันตก แล้วเชื่อมต่อกับถนนตามแนวเหนือ-ใต้ในแนวถนนคู้คลองสิบ เพื่อเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิอยู่ระหว่างดำเนินการ2020-06-112020-06-11
19192563โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกถาวรธวัช และถนนซอยรามคำแหง 24-ก่อสร้างทางยกระดับขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 9.20 เมตร และก่อสร้างปรับปรุงถนนทางราบใต้ทางยกระดับถนนซอยรามคำแหง 24 ขนาด 4 - 6 ช่องจราจร '-ก่อสร้างปรับปรุงถนนขนาด 6 ช่องจราจร แก้ไขปัญหา การทรุดตัว ระยะทางรวมทั้งโครงการประมาณ 2200 ม.450เชื่อมโยงโครงข่ายการจราจรบริเวณถนน ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ถนนรามคำแหง ถ.พระราม 9 และซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายอยู่ระหว่างดำเนินการ2020-06-112020-06-11
20202565โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนกรุงเทพกรีฑา จากคลองบ้านม้า ถึงบริเวณทางแยกถนนนักกีฬาแหลมทองก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 6 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลาง ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทางประมาณ 4 กม.570รองรับปริมาณจราจรจากการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง นิคมอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาโครงข่ายถนนเส้นทางเชื่อมต่อจากถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรจากถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้าขอบรรจุในแผนกทม. 25652020-06-112020-06-11
21212563โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2-ถนนพุทธมณฑลสาย 3ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย 2 ไปบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย 3 ขนาด 8 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร ก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 และส่วนต่อเนื่อง พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานจราจรสงเคราะห์ และอื่นๆ1545ทำหน้าที่รับและกระจายปริมาณการจราจรสู่พื้นที่ชานเมืองฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร ช่วยแบ่งเบาปริมาณการจรา แก้ปัญหาพื้นที่ปิดล้อมและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางระหว่างถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษมอยู่ระหว่างดำเนินการ2020-06-112020-06-11
22222564โครงการเชื่อมต่อ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 - ถนนพุทธมณฑลสาย 4ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย 3 ไปบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย 4 ขนาด 8 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและถนนทวีวัฒนา ก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 และส่วนต่อเนื่อง พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานจราจรสงเคราะห์ และอื่นๆ1170ทำหน้าที่รับและกระจายปริมาณการจราจรสู่พื้นที่ชานเมืองฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร ช่วยแบ่งเบาปริมาณการจรา แก้ปัญหาพื้นที่ปิดล้อมและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางระหว่างถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษมอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ2020-06-112020-06-11
23232557โครงการก่อสร้างปรับปรุงซอยพระรามที่ 2 ซอย 82ถนน ค.ส.ล ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง122เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกส่วนสาธารณะและศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการ2020-06-112020-06-11
24242562โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 2.80 กม.300เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรพื้นที่ฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหนคร และแก้ปัญหาน้ำท่วมขังของถนนแสมดำอยู่ระหว่างดำเนินการ2020-06-112020-06-11
25252562โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขน เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธินก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางจากถนนวิภาวดี – รังสิต และถนนพหลโยธิน375-แก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนงามวงศ์วาน สี่แยกบางเขน ถึงสี่แยกเกษตร - แก้ไขปัญหาพื้นที่ปิดล้อม ถนนงามวงศ์วาน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธินและถนนแจ้งวัฒนะ - เพิ่มทางเลือกในการเดินทางระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต กับถนนพหลโยธิน - ช่วยกระจายปริมาณจราจรในถนนงามวงศ์วาน บริเวณมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนินการ2020-06-112020-06-11ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0359 : จำนวนและข้อมูลสถานีรถไฟฟ้าในพื้นที่ กทม.)

ตาราง : เส้นทางรถไฟฟ้า

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง :

idmts_m_plan_idspecific_codename_mtsline_namesrc_namedst_namelength_mtsy_yeariiddnameuserdate_mtsorganizationasset_id_statuscolorcoordinateadddateupdatedate
11โครงข่ายที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเขียวอ่อนถนนตากสินบางหว้า5100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#00ff00[[100.49514703,13.72104955,0],[100.45777058,13.72082496,0]]2020-05-132020-05-13
22โครงข่ายปัจจุบันที่เปิดให้บริการแล้วน้ำเงินบางซื่อหัวลำโพง20 100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#0033cc[[100.53929209,13.80210615,0],[100.51700941,13.73757114,0]]2020-05-132020-05-13
33โครงข่ายปัจจุบันที่เปิดให้บริการแล้วเขียวเข้มหมอชิตอ่อนนุช17 100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.55375482,13.80247902,0],[100.60097251,13.70577132,0]]2020-05-132020-05-13
44โครงข่ายที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเขียวเข้มอ่อนนุชแบริ่ง5 100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.60097251,13.70577132,0],[100.60179973,13.6611743,0]]2020-05-132020-05-13
55โครงข่ายปัจจุบันที่เปิดให้บริการแล้วเขียวอ่อนสะพานตากสินถนนตากสิน2 100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#00ff00[[100.51416424,13.71880897,0],[100.49514703,13.72104955,0]]2020-05-132020-05-13
66โครงข่ายปัจจุบันที่เปิดให้บริการแล้วเขียวอ่อนสนามกีฬาแห่งชาติสะพานตากสิน7 100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#00ff00[[100.52908858,13.74647758,0],[100.51416424,13.71880897,0]]2020-05-132020-05-13
77โครงข่ายเปิดให้บริการแอร์พอร์ตลิงก์พญาไทสุวรรณภูมิ29 100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#de5145[[100.75222364,13.69810312,0],[100.53495002,13.75673502,0]]2020-05-132020-05-13
88โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เหลืองพัฒนาการสำโรง182572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ffff00[[100.6410244,13.73385588,0],[100.59553569,13.64554196,0]]2020-05-132020-05-13
99โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549เขียวเข้มแบริ่งสมุทรปราการ132549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.60179973,13.6611743,0],[100.61374782,13.55387827,0]]2020-05-132020-05-13
1010โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549น้ำเงินบางซื่อหัวลำโพง192549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#0033cc[[100.51700941,13.73757114,0],[100.53929209,13.80210615,0]]2020-05-132020-05-13
1111โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549น้ำเงินท่าพระบางแค82549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#0033cc[[100.47384008,13.72924538,0],[100.40581597,13.71079203,0]]2020-05-132020-05-13
1212โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549แดงอ่อนบางซื่อตลิ่งชัน152549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff6666[[100.5413035,13.80102192,0],[100.43080606,13.79635037,0]]2020-05-132020-05-13
1313โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เหลืองลาดพร้าวพัฒนาการ132572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ffff00[[100.57292011,13.80648447,0],[100.6410244,13.73385588,0]]2020-05-132020-05-13
1414โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เขียวเข้มสมุทรปราการบางปู72572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.61374782,13.55387827,0],[100.67558552,13.51546562,0]]2020-05-132020-05-13
1515โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549แดงเข้มบางซื่อหัวลำโพง72549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0000[[100.53904623,13.80162765,0],[100.51586392,13.7383575,0]]2020-05-132020-05-13
1616โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549แดงเข้มบางซื่อธรรมศาสตร์362549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0000[[100.53904623,13.80162765,0],[100.58957853,14.07394512,0]]2020-05-132020-05-13
1717โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549แดงอ่อนบางซื่อมักกะสัน92549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff6666[[100.5413035,13.80102192,0],[100.5734086,13.74993176,0]]2020-05-132020-05-13
1818โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549แดงอ่อนมักกะสันหัวหมาก102549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff6666[[100.5734086,13.74993176,0],[100.64245354,13.73982252,0]]2020-05-132020-05-13
1919โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549เขียวเข้มหมอชิตสะพานใหม่112549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.56022223,13.81356866,0],[100.60955529,13.89765205,0]]2020-05-132020-05-13
2020โครงข่ายตามแผนเร่งรัดตามมติ ครม. พ.ศ. 2549ม่วงบางใหญ่บางซื่อ232549100nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff33cc[[100.53054293,13.80596809,0],[100.40834546,13.88909855,0]]2020-05-132020-05-13
2121โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562แดงเข้มหัวลำโพงบางบอน182562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0000[[100.51586392,13.7383575,0],[100.40696308,13.64766587,0]]2020-05-132020-05-13
2222โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562แดงอ่อนตลิ่งชันศาลายา142562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff6666[[100.43080606,13.79635037,0],[100.32745929,13.80258998,0]]2020-05-132020-05-13
2323โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562แอร์พอร์ตลิงก์บางซื่อพญาไท82562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#de5145[[100.54639182,13.80951823,0],[100.53495002,13.75673502,0]]2020-05-132020-05-13
2424โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562เขียวเข้มสะพานใหม่คูคต72562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.60955529,13.89765205,0],[100.64983967,13.93232348,0]]2020-05-132020-05-13
2525โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562เขียวอ่อนสนามกีฬาแห่งชาติยศเส12562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#00ff00[[100.52908858,13.74647758,0],[100.52059768,13.74800316,0]]2020-05-132020-05-13
2626โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ม่วงบางซื่อราษฎร์บูรณะ202562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff33cc[[100.53054293,13.80596809,0],[100.51862604,13.65876467,0]]2020-05-132020-05-13
2727โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ส้มตลิ่งชันศูนย์วัฒนธรรม182562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ffa500[[100.44436899,13.78623766,0],[100.58920121,13.76549095,0]]2020-05-132020-05-13
2828โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ส้มศูนย์วัฒนธรรมบางกะปิ92562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ffa500[[100.58920121,13.76549095,0],[100.64562267,13.7618863,0]]2020-05-132020-05-13
2929โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ส้มบางกะปิมีนบุรี112562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ffa500[[100.64562267,13.7618863,0],[100.7362519,13.81071974,0]]2020-05-132020-05-13
3030โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ชมพูวงเวียนหลักสี่วงแหวนรอบนอก112562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0066[[100.59642066,13.87480923,0],[100.67476576,13.82612925,0]]2020-05-132020-05-13
3131โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ชมพูแครายปากเกร็ด62562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0066[[100.51464515,13.86103651,0],[100.50356023,13.90668732,0]]2020-05-132020-05-13
3232โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ชมพูปากเกร็ดวงเวียนหลักสี่122562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0066[[100.50356023,13.90668732,0],[100.59642066,13.87480923,0]]2020-05-132020-05-13
3333โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2562ชมพูวงแหวนรอบนอกมีนบุรี82562200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0066[[100.67476576,13.82612925,0],[100.73146722,13.80592959,0]]2020-05-132020-05-13
3434โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572แดงเข้มบางบอนมหาชัย202572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff0000[[100.40696308,13.64766587,0],[100.28350315,13.56754947,0]]2020-05-132020-05-13
3535โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572แดงอ่อนบางบำหรุมักกะสัน112572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#ff6666[[100.4743502,13.79087761,0],[100.55207213,13.75474968,0]]2020-05-132020-05-13
3636โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เขียวเข้มคูคตลำลูกกา72572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#009933[[100.64983967,13.93232348,0],[100.71827404,13.93372604,0]]2020-05-132020-05-13
3737โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572น้ำเงินบางแคพุทธมณฑลสาย 482572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#0033cc[[100.40581597,13.71079203,0],[100.32957547,13.70460212,0]]2020-05-132020-05-13
3838โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เทาวัชรพลลาดพร้าว82572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#808080[[100.64095742,13.85234588,0],[100.60860175,13.78619155,0]]2020-05-132020-05-13
3939โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เทาลาดพร้าวพระราม 4102572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#808080[[100.60860175,13.78619155,0],[100.5590775,13.72024819,0]]2020-05-132020-05-13
4040โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572เทาพระราม 4สะพานพระราม 962572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#808080[[100.5590775,13.72024819,0],[100.52189764,13.68801135,0]]2020-05-132020-05-13
4141โครงข่ายเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ.2572ฟ้าดินแดงสาทร102572200nucharee6/25/2016 9:30ปกติ#add8e6[[100.55936985,13.7720833,0],[100.5300038,13.7220197,0]]2020-05-132020-05-13
42421 สีทอง กรุงธนบุรี ประชาธิปก0krongsiri10/8/2019 13:57ปกติ#FFD732[[100.50320735,13.72113571,0],[100.49934497,13.73322568,0]]2020-05-132020-05-13