โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

11. ร้อยละชุมชนสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2560 (339 แห่ง) : 37

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ชุมชนฯ ที่จัดการมูลฝอย หมายถึง สถานที่ที่มีการจัดการมูลฝอยตามความพร้อมของแหล่งนั้น ๆ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนชุมชนฯ ปี 2563 ลบ จำนวนชุมชนฯ ปี 2560 หาร จำนวนชุมชนฯ ปี 2560 คูณ 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักสิ่งแวดล้อม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040200-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0052 : จำนวนชุมชนสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอยในปีปัจจุบัน และปี 2560)

ตาราง : จำนวนชุมชนสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอยในปี 2560 และ 2562

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : รายชื่อจำนวนชุมชนสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอยในปี 2560 และ ปี2562

iddistict_namecommunity_name_2560community_name_2562adddateupdatedate
2ชุมชนเกาะกลางชุมชนเกาะกลาง2020-06-112020-06-11
3ชุมชนเริ่มเจริญชุมชนเริ่มเจริญ2020-06-112020-06-11
4ชุมชนริมคลองพระโขนงชุมชนริมคลองพระโขนง2020-06-112020-06-11
5ชุมชน 70 ไร่ชุมชนพัฒนาใหม่2020-06-112020-06-11
6ชุมชนล้อค 1,2,3ชุมชนล้อค 1,2,32020-06-112020-06-11
7ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัยชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย2020-06-112020-06-11
8ชุมชนร่มเกล้า2020-06-112020-06-11
9คลองสานชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ2020-06-112020-06-11
10ชุมชนคลองพระยาเกษมชุมชนคลองพระยาเกษม2020-06-112020-06-11
11ชุมชนหลังตลาดเจริญนครชุมชนหลังตลาดเจริญนคร2020-06-112020-06-11
12ชุมชนซอยเกษมใหม่ชุมชนซอยเกษมใหม่2020-06-112020-06-11
13ชุมชนวัดเศวตฉัตรชุมชนวัดเศวตฉัตร2020-06-112020-06-11
14ชุมชนวัดทองนพคุณชุมชนวัดทองนพคุณ2020-06-112020-06-11
15ชุมชนซอยสารภี 1ชุมชนซอยสารภี 12020-06-112020-06-11
16ชุมชนเจริญรัถ 52020-06-112020-06-11
17คลองสามวาชุมชนพร้อมใจพัฒนาชุมชนพร้อมใจพัฒนา2020-06-112020-06-11
18ชุมชนสุขสำราญพัฒนาชุมชนสุขสำราญพัฒนา2020-06-112020-06-11
19ชุมชนสุขสันต์พัฒนาชุมชนสุขสันต์พัฒนา2020-06-112020-06-11
20ชุมชนแสนนครชุมชนแสนนคร2020-06-112020-06-11
21ชุมชนกาญจนาชุมชนกาญจนา2020-06-112020-06-11
22ชุมชนหมู่ 14 พัฒนาชุมชนหมู่ 14 พัฒนา2020-06-112020-06-11
23มัสยิดฮีดาย่าตุ้ยอิสลามียะห์ มัสยิดฮีดาย่าตุ้ยอิสลามียะห์ 2020-06-112020-06-11
24ชุมชนหมู่ 3 แขวงสามวาตะวันออก2020-06-112020-06-11
25คันนายาวชุมชนริมคลองหลอแหลชุมชนริมคลองหลอแหล2020-06-112020-06-11
26ชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์นครสวนสยามชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์นครสวนสยาม2020-06-112020-06-11
27ชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์นครเสรีไทยชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์นครเสรีไทย2020-06-112020-06-11
28ชุมชนหมู่ 5ชุมชนหมู่ 52020-06-112020-06-11
29ชุมชนบ้านเก้าแสนเจ็ดชุมชนบ้านเก้าแสนเจ็ด2020-06-112020-06-11
30ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย 1 ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย 1 2020-06-112020-06-11
31ชุมชนรามอินทรา 89,912020-06-112020-06-11
32จตุจักรชุมชนประชาร่วมใจ 2ชุมชนประชาร่วมใจ 22020-06-112020-06-11
33ชุมชนพรรณี 1ชุมชนคลองพระยาเวิก2020-06-112020-06-11
34ชุมชนร่วมสุขพัฒนาชุมชนประดิษฐ์โทรการ2020-06-112020-06-11
35ชุมชนเคหะสถานเจริญชัยชุมชนเคหะสถานเจริญชัย2020-06-112020-06-11
36ชุมชนหนองจุฬาชุมชนหนองจุฬา2020-06-112020-06-11
37ชุมชนภักดีชุมชนภักดี2020-06-112020-06-11
38โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช2020-06-112020-06-11
39จอมทองชุมชนบางมดชุมชนบางมด2020-06-112020-06-11
40ชุมชนวัดสิงห์ชุมชนวัดสิงห์2020-06-112020-06-11
41ชุมชนวัดบางขุนเทียนนอกชุมชนวัดบางขุนเทียนนอก2020-06-112020-06-11
42ชุมชนซอยชัยวัฒน์ 10ชุมชนซอยชัยวัฒน์ 102020-06-112020-06-11
43ชุมชนซอยสวนหลวงชุมชนซอยสวนหลวง2020-06-112020-06-11
44ชุมชนเทียนทรัพย์ชุมชนเทียนทรัพย์2020-06-112020-06-11
45ชุมชนวัดสีสุก2020-06-112020-06-11
46ดอนเมืองชุมชนหมู่บ้านศรีกาญจน์ชุมชนหมู่บ้านศรีกาญจน์2020-06-112020-06-11
47ชุมชนแก้วงามชุมชนแก้วงาม2020-06-112020-06-11
48ชุมชนปิ่นเจริญ 4ชุมชนปิ่นเจริญ 42020-06-112020-06-11
49ชุมชนอยู่เจริญวิภาวดีชุมชนอยู่เจริญวิภาวดี2020-06-112020-06-11
50โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยาโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา2020-06-112020-06-11
51โรงเรียนวัดเวฬุวนารามโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม2020-06-112020-06-11
52ชุมชนยิ่งโอฬาร2020-06-112020-06-11
53ดินแดงชุมชนสุพรรณิการ์ 2ชุมชนสุพรรณิการ์ 22020-06-112020-06-11
54ชุมชนผาสุกชุมชนผาสุก2020-06-112020-06-11
55ชุมชนแสนสุขชุมชนแสนสุข2020-06-112020-06-11
56ชุมชนสวัสดีชุมชนสวัสดี2020-06-112020-06-11
57โรงเรียนวิชากรโรงเรียนวิชากร2020-06-112020-06-11
58โรงเรียนอำนวยวิทยาโรงเรียนอำนวยวิทยา2020-06-112020-06-11
59โรงเรียนสามเสนนอกโรงเรียนสามเสนนอก2020-06-112020-06-11
60โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา2020-06-112020-06-11
61ดุสิตชุมชนพระยาประสิทธิ์ชุมชนแฟลตสิริสาสน์ เคหะศรีย่าน2020-06-112020-06-11
62ชุมชนถนนนครไชยศรีชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า2020-06-112020-06-11
63ชุมชนสวนอ้อยชุมชนพระยาประสิทธิ์2020-06-112020-06-11
64ชุมชนศรีย่าน ซอย 3โรงเรียนวัดจันทรสโมสร2020-06-112020-06-11
65โรงเรียนเบญจมบพิตรสื่อสารสะพานแดง2020-06-112020-06-11
66โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร2020-06-112020-06-11
67ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าโรงเรียนเบญจมบพิตร2020-06-112020-06-11
68ชุมชนตรอกต้นโพธิ์2020-06-112020-06-11
69ตลิ่งชันชุมชนบ้านคู่คลองชุมชนบ้านคู่คลอง2020-06-112020-06-11
70ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ์ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ์2020-06-112020-06-11
71ชุมชนวัดทองบางระมาด หมู่ 10 ฉิมพลีชุมชนวัดทองบางระมาด หมู่ 10 ฉิมพลี2020-06-112020-06-11
72ชุมชนราชพฤกษ์ชุมชนราชพฤกษ์2020-06-112020-06-11
73ชุมชนบ้านลุ่มชุมชนวัดจำปา2020-06-112020-06-11
74ชุมชนหลังวัดรัชฎาธิษฐาน (วัดเงิน)ชุมชนหลังวัดรัชฎาธิษฐาน (วัดเงิน)2020-06-112020-06-11
75ชุมชนวัดจำปาชุมชนหมู่บ้านพัฒนาอินทราวาส 12020-06-112020-06-11
76โรงเรียนวัดปากน้ำ (ฝั่งเหนือ)ชุมชนบ้านลุ่ม2020-06-112020-06-11
77ลุมพินีเพลส2020-06-112020-06-11
78ทวีวัฒนาชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1-2ชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1-22020-06-112020-06-11
79ชุมชนหมู่บ้านสกุลทิพย์ชุมชนหมู่บ้านสกุลทิพย์2020-06-112020-06-11
80ชุมชนหมู่บ้านพรรณพฤกษาชุมชนหมู่บ้านพรรณพฤกษา2020-06-112020-06-11
81ชุมชนหมู่บ้านกรีนนิชาเล่ย์ชุมชนหมู่บ้านกรีนนิชาเล่ย์2020-06-112020-06-11
82โรงเรียนเพลินพัฒนาโรงเรียนเพลินพัฒนา2020-06-112020-06-11
83โรงเรียนคลองทวีวัฒนาโรงเรียนคลองทวีวัฒนา2020-06-112020-06-11
84ชุมชนบางพรหมร่วมใจชุมชนบางพรหมร่วมใจ2020-06-112020-06-11
85ตลาดเวิล์ดมาเก็ต2020-06-112020-06-11
86ทุ่งครุชุมชนร่วมรัฐสามัคคีชุมชนร่วมรัฐสามัคคี2020-06-112020-06-11
87ชุมชนดารีซีนชุมชนดารีซีน2020-06-112020-06-11
88ชุมชนหมู่ 2 บางมดชุมชนหมู่ 2 บางมด2020-06-112020-06-11
89ชุมชนหลังวัดกลางนาชุมชนหลังวัดกลางนา2020-06-112020-06-11
90ชุมชนมิตรไมตรีชุมชนมิตรไมตรี2020-06-112020-06-11
91ชุมชนหมู่บ้านวิเศษสุขนคร โครงการ 14ชุมชนหมู่บ้านวิเศษสุขนคร โครงการ 142020-06-112020-06-11
92ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์2020-06-112020-06-11
93ตลาดทุ่งครุประชาอุทิศ 61ตลาดทุ่งครุประชาอุทิศ 612020-06-112020-06-11
94ชุมชนมติมิตร2020-06-112020-06-11
95ธนบุรีชุมชนกุฏีจีนโรงเรียนวัดกระจับพินิจ2020-06-112020-06-11
96ชุมชนบางน้ำชนโรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง2020-06-112020-06-11
97ชุมชนสองร้อยห้องชุมชนตากสินสัมพันธ์2020-06-112020-06-11
98ชุมชนหลังไปรษณีย์สำเหร่ชุมชนหลังศูนย์จันทร์ฉิมไพบูลย์2020-06-112020-06-11
99ชุมชนกุฏีขาวชุมชนสองร้อยห้อง2020-06-112020-06-11
100ชุมชนวัดราชวรินทร์ปั๊มน้ำมันรัชดาฯ 132020-06-112020-06-11
101ปั๊มน้ำมันเทอดไทย 262020-06-112020-06-11
102บางกอกน้อยชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 41ตลาดศาลาน้ำร้อน2020-06-112020-06-11
103ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาสชุมชนวัดวิเศษการฯ2020-06-112020-06-11
104ชุมชนวัดดุสิตารามชุมชนวัดดุสิตาราม2020-06-112020-06-11
105ชุมชนวัดอมรทายิการามศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนพิทักษา2020-06-112020-06-11
106ชุมชนซอยบุปผาสวรรค์ชุมชนบุปผาสวรรค์2020-06-112020-06-11
107ชุมชนวัดยางสุทธารามชุมชนวัดยางสุทธาราม2020-06-112020-06-11
108ชุมชนเจริญสนิทวงศ์ประชาร่วมใจชุมชนเจริญสนิทวงศ์ประชาร่วมใจ2020-06-112020-06-11
109ชุมชนวัดโพธิ์เรียงชุมชนวัดโพธิ์เรียง2020-06-112020-06-11
110ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธงชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง2020-06-112020-06-11
111ชุมชนวัดครุฑโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง2020-06-112020-06-11
112ชุมชนวัดไชยทิศ2020-06-112020-06-11
113บางกอกใหญ่ชุมชนซอยสมบุญพัฒนาชุมชนซอยสมบุญพัฒนา2020-06-112020-06-11
114ชุมชนหลังโรงเคลือบชุมชนหลังโรงเคลือบ2020-06-112020-06-11
115ชุมชนวัดใหม่วิเชียรชุมชนวัดใหม่วิเชียร2020-06-112020-06-11
116ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์2020-06-112020-06-11
117ชุมชนวัดหงส์รัตนารามชุมชนวัดหงส์รัตนาราม2020-06-112020-06-11
118ชุมชนเจ้าพ่อเขาตกชุมชนเจ้าพ่อเขาตก2020-06-112020-06-11
119ชุมชนวัดใหม่2020-06-112020-06-11
120บางกะปิชุมชนไขศรีปราโมชพัฒนาชุมชนไขศรีปราโมชพัฒนา2020-06-112020-06-11
121ชุมชนโครงการร่วมกันสร้างชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง2020-06-112020-06-11
122ชุมชนหมู่บ้านอยู่สบายชุมชนหมู่บ้านอยู่สบาย2020-06-112020-06-11
123โรงเรียนคลองกะจะโรงเรียนคลองกะจะ2020-06-112020-06-11
124โรงเรียนบ้านบางกะปิโรงเรียนบ้านบางกะปิ2020-06-112020-06-11
125ตลาดแฮปปี้แลนด์ชุมชน 101 บึงทองหลาง2020-06-112020-06-11
126ชุมชนวัดกลางชุมชนวัดกลาง2020-06-112020-06-11
127ชุมชนสามัคคีพัฒนาชุมชนสามัคคีพัฒนา2020-06-112020-06-11
128ชุมชนสามัคคี2020-06-112020-06-11
129บางขุนเทียนชุมชนหลวงพ่อขาวชุมชนหลวงพ่อขาว2020-06-112020-06-11
130ชุมชนวัดนาคสี่บาทชุมชนวัดนาคสี่บาท2020-06-112020-06-11
131ชุมชนนายเจียกชุมชนนายเจียก2020-06-112020-06-11
132ชุมชนทรัพย์สินพัฒนาชุมชนทรัพย์สินพัฒนา2020-06-112020-06-11
133ชุมชนสายสัมพันธ์ชุมชนสายสัมพันธ์2020-06-112020-06-11
134บริษัท ชาญทวีสิน จำกัดบริษัท ชาญทวีสิน จำกัด2020-06-112020-06-11
135ชุมชนโฟร์โมสต์2020-06-112020-06-11
136บางเขนชุมชนกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ชุมชนกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์2020-06-112020-06-11
137ชุมชนเพชราวุธชุมชนเพชราวุธ2020-06-112020-06-11
138ชุมชนเพชราวุธ พัน 1ชุมชนเพชราวุธ พัน 12020-06-112020-06-11
139ชุมชนเพชราวุธ พัน 2ชุมชนเพชราวุธ พัน 22020-06-112020-06-11
140โรงเรียนประชาภิบาลโรงเรียนประชาภิบาล2020-06-112020-06-11
141โรงเรียนวัดไตรรัตนารามโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม2020-06-112020-06-11
142ชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคีชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคี2020-06-112020-06-11
143ชุมชนศิริชัย2020-06-112020-06-11
144บางคอแหลมชุมชนสวนหลวง 1 ชุมชนสวนหลวง 1 2020-06-112020-06-11
145ชุมชนร่วมใจพัฒนาชุมชนร่วมใจพัฒนา2020-06-112020-06-11
146ชุมชนโรงแก้วชุมชนโรงแก้ว2020-06-112020-06-11
147ชุมชนบางคอแหลมชุมชนบางคอแหลม2020-06-112020-06-11
148ชุมชนเซ่งกี่ชุมชนเมืองอยู่ดี2020-06-112020-06-11
149ชุมชนเมืองอยู่ดีชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ 32020-06-112020-06-11
150ชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ 3โรงเรียนวัดจันทร์นอก2020-06-112020-06-11
151โรงเรียนวัดจันทร์ใน2020-06-112020-06-11
152บางแคชุมชนปู่เย็น-ย่าคำ-ยังอยู่ชุมชนปู่เย็น-ย่าคำ-ยังอยู่2020-06-112020-06-11
153ชุมชนพุ่มพวงชุมชนพุ่มพวง2020-06-112020-06-11
154ชุมชนหมู่บ้านชมเดือนชุมชนหมู่บ้านชมเดือน2020-06-112020-06-11
155ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50ชุมชนศิริเกษมรวมใจ2020-06-112020-06-11
156ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคีชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี2020-06-112020-06-11
157ชุมชนร่มเย็นชุมชนร่มเย็น2020-06-112020-06-11
158ชุมชนชมเพลิน2020-06-112020-06-11
159บางซื่อชุมชนซอยสนิทชุมชนซอยสนิท2020-06-112020-06-11
160ชุมชนซอยสวนรื่นชุมชนซอยสวนรื่น2020-06-112020-06-11
161ชุมชนวัดบางโพโอมาวาสชุมชนวัดบางโพโอมาวาส2020-06-112020-06-11
162ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนาชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา2020-06-112020-06-11
163ชุมชนวัดเสาหินชุมชนวัดเสาหิน2020-06-112020-06-11
164ชุมชนราชทรัพย์ชุมชนราชทรัพย์2020-06-112020-06-11
165ชุมชนซอยพัฒนา2020-06-112020-06-11
166บางนาชุมชนรุ่งสว่างชุมชนองค์การแบตเตอรี่2020-06-112020-06-11
167ชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ (ลิขิต 2)ชุมชนรุ่งสว่าง2020-06-112020-06-11
168ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินท์โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์2020-06-112020-06-11
169ชุมชนข้างโรงงานธานินทร์โรงงานยูเทคไทย2020-06-112020-06-11
170ชุมชนบัวเกิดชุมชนพึ่งบุญ2020-06-112020-06-11
171ชุมชนวงษ์สวัสดิ์ชุมชนร่วมพัฒนา2020-06-112020-06-11
172ชุมชนบ้านพักองค์การแบตเตอรี่ชุมชนวัดบางนาใน2020-06-112020-06-11
173ชุมชนรุ่งเรือง2020-06-112020-06-11
174บางบอนชุมชนสวนผักชุมชนสวนผัก2020-06-112020-06-11
175ชุมชนซอยกำนันแม้น 3ชุมชนซอยกำนันแม้น 32020-06-112020-06-11
176กองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ2020-06-112020-06-11
177โรงเรียนสถานีพรมแดนโรงเรียนสถานีพรมแดน2020-06-112020-06-11
178ศูนย์กระจายสินค้าอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัดศูนย์กระจายสินค้าอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด2020-06-112020-06-11
179บริษัท แอ๊ดด้า (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท แอ๊ดด้า (ไทยแลนด์) จำกัด2020-06-112020-06-11
180ชุมชนพัฒนา2020-06-112020-06-11
181บางพลัดชุมชนพัฒนาซอย 79ชุมชนพัฒนาซอย 792020-06-112020-06-11
182ชุมชนคลองสวนพริกชุมชนคลองสวนพริก2020-06-112020-06-11
183ชุมชนมะพร้าวคู่ชุมชนมะพร้าวคู่2020-06-112020-06-11
184ชุมชนแสงทองชุมชนแสงทอง2020-06-112020-06-11
185ชุมชนมัสยิดบางอ้อชุมชนมัสยิดบางอ้อ2020-06-112020-06-11
186โรงแรมรอยัลริเวอร์โรงแรมรอยัลริเวอร์2020-06-112020-06-11
187ชุมชนบ้านปูน2020-06-112020-06-11
188บางรักชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า (สี่พระยา)ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า (สี่พระยา)2020-06-112020-06-11
189ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูณชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูณ2020-06-112020-06-11
190ชุมชนซอยสองพระชุมชนซอยสองพระ2020-06-112020-06-11
191ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2ชุมชนซอยพิพัฒน์ 22020-06-112020-06-11
192ชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ชุมชนซอยจอมสมบูรณ์2020-06-112020-06-11
193ชุมชนตรอกขุนนาวาชุมชนตรอกขุนนาวา2020-06-112020-06-11
194ชุมชนซอยวัดมหาพฤพฤฒรามชุมชนซอยวัดมหาพฤพฤฒราม2020-06-112020-06-11
195ชุมชนเพชรพลอย2020-06-112020-06-11
196บึงกุ่มชุมชนเพชรคลองจั่นชุมชนเพชรคลองจั่น2020-06-112020-06-11
197ชุมชนหมู่บ้านเสริมมิตรห้างแม็คโคร สาขา นวมินทร์ 702020-06-112020-06-11
198ชุมชนหมู่บ้านนวกานต์หมู่บ้านสราญรมย์2020-06-112020-06-11
199ชุมชนซอยสมหวังชุมชนซอยสมหวัง2020-06-112020-06-11
200โรงเรียนวัดนวลจันทร์โรงเรียนวัดนวลจันทร์2020-06-112020-06-11
201โรงเรียนคลองกุ่มโรงเรียนคลองกุ่ม2020-06-112020-06-11
202ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่มศูนย์บริการสาธารณะสุข 50 บึงกุ่ม2020-06-112020-06-11
203บริษัท ไอพีดี แพคเก็จจิ้ง จากัด2020-06-112020-06-11
204ปทุมวันชุมชนวัดดวงแขชุมชนวัดดวงแข2020-06-112020-06-11
205ชุมชนวัดชัยมงคลชุมชนวัดชัยมงคล2020-06-112020-06-11
206ชุมชนบ้านครัวใต้ชุมชนบ้านครัวใต้2020-06-112020-06-11
207ชุมชนพระเจนชุมชนจรัสเมือง2020-06-112020-06-11
208ชุมชนจรัสเมืองชุมชนพระเจน2020-06-112020-06-11
209ชุมชน สน.ปทุมวันชุมชน สน.ปทุมวัน2020-06-112020-06-11
210จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2020-06-112020-06-11
211ประเวศชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ชุมชนเปรมฤทัย 202020-06-112020-06-11
212ชุมชนซอยร่มเย็นชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 2020-06-112020-06-11
213ชุมชนเปรมฤทัย 20ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่2020-06-112020-06-11
214ชุมชนกระทุ่มเสือปลาชุมชนซอยร่มเย็น2020-06-112020-06-11
215ชุมชนมิตรภาพซอย 6ชุมชนมิตรภาพซอย 62020-06-112020-06-11
216ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ชุมชนกระทุ่มเสือปลา2020-06-112020-06-11
217ชุมชนสุเหร่าจระเข้ขบชุมชนมัสยิดดอกไม้2020-06-112020-06-11
218ชุมชนมัสยิดดอกไม้ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่2020-06-112020-06-11
219ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา2020-06-112020-06-11
220บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด2020-06-112020-06-11
221ป้อมปราบศัตรูพ่ายชุมชนจักรพรรดิพงษ์ชุมชนจักรพรรดิพงษ์2020-06-112020-06-11
222ชุมชนวัดโสมนัสชุมชนวัดโสมนัส2020-06-112020-06-11
223ชุมชนบ้านบาตรชุมชนบ้านบาตร2020-06-112020-06-11
224โรงเรียนวัดสิตารามโรงเรียนวัดสิตาราม2020-06-112020-06-11
225โรงเรียนสตรีจุลนาคโรงเรียนสตรีจุลนาค2020-06-112020-06-11
226ชุมชนมัสยิดมหานาคชุมชนมัสยิดมหานาค2020-06-112020-06-11
227ชุมชนวังแดง2020-06-112020-06-11
228พญาไทชุมชนอินทามระ 1 (ลับแล)ชุมชนอินทามระ 1 (ลับแล)2020-06-112020-06-11
229ชุมชนราชวัลลภ 1ชุมชนราชวัลลภ 12020-06-112020-06-11
230ชุมชนราชวัลลภ 2ชุมชนราชวัลลภ 22020-06-112020-06-11
231ชุมชนราชวัลลภ 3ชุมชนราชวัลลภ 32020-06-112020-06-11
232ชุมชนกองดุริยางค์ทหารบกชุมชนกองดุริยางค์ทหารบก2020-06-112020-06-11
233โรงเรียนวัดไผ่ตันโรงเรียนวัดไผ่ตัน2020-06-112020-06-11
234ชุมชนอุทัยรัตน์ชุมชนอุทัยรัตน์2020-06-112020-06-11
235สถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาสวัสดิการ ร1รอ.สถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาสวัสดิการ ร1รอ.2020-06-112020-06-11
236อาคาร EXIM BANK2020-06-112020-06-11
237พระโขนงชุมชนสุนทรธรรมชุมชนสุนทรธรรม2020-06-112020-06-11
238ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5ชุมชนเกตุไพเราะ 3-52020-06-112020-06-11
239ชุมชนสุภาพงษ์ชุมชนสุภาพงษ์2020-06-112020-06-11
240ชุมชนศรัณจิต 4ชุมชนศรัณจิต 42020-06-112020-06-11
241ชุมชนเล็กเที่ยงชุมชนเล็กเที่ยง2020-06-112020-06-11
242ชุมชนหน้าวัดบุญรอดชุมชนหน้าวัดบุญรอด2020-06-112020-06-11
243ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 1ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ 12020-06-112020-06-11
244ชุมชนบ้านทับแก้ว2020-06-112020-06-11
245พระนครชุมชนหลังวัดราชนัดดารามชุมชนหลังวัดราชนัดดาราม2020-06-112020-06-11
246ชุมชนท่าวังชุมชนท่าวัง2020-06-112020-06-11
247ชุมชนวัดสังเวชชุมชนวัดสังเวช2020-06-112020-06-11
248ชุมชนเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้โรงแรมรัตนโกสินทร์2020-06-112020-06-11
249โรงแรมรัตนโกสินทร์โรงแรมไอบิสสไตน์ กรุงเทพฯ บาย เวียงใต้2020-06-112020-06-11
250โรงแรมไอบิสสไตน์ กรุงเทพฯ บาย เวียงใต้ชุมชนเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้2020-06-112020-06-11
251โรงเรียนวัดสุทัศน์2020-06-112020-06-11
252ภาษีเจริญชุมชนราชมนตรีร่วมใจชุมชนพูนบำเพ็ญ2020-06-112020-06-11
253ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5ชุมชนวิจิตรสามัคคี2020-06-112020-06-11
254ชุมชนคลองลัดภาชีชุมชนศิรินทร์และเพื่อน2020-06-112020-06-11
255ชุมชนเทพประทานชุมชนคลองลัดภาชี2020-06-112020-06-11
256ชุมชนตวงทองชุมชนวิจิตรสัมพันธ์2020-06-112020-06-11
257ชุมชนกัลปพฤกษ์บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด2020-06-112020-06-11
258ชุมชนศิรินทร์และเพื่อนโรงเรียนวัดทองศาลางาม2020-06-112020-06-11
259โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)2020-06-112020-06-11
260มีนบุรีชุมชนบางชันพัฒนาชุมชนบางชันพัฒนา2020-06-112020-06-11
261ชุมชนนูรุ้ลพัฒนาชุมชนนูรุ้ลพัฒนา2020-06-112020-06-11
262ชุมชนสุกกาทองชุมชนสุกกาทองโครงการ 22020-06-112020-06-11
263ชุมชนคลองตะโหนดชุมชนคลองตะโหนด2020-06-112020-06-11
264ชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่นชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่น2020-06-112020-06-11
265ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 11ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 112020-06-112020-06-11
266ชุมชนหมู่บ้านพูนสิน 52020-06-112020-06-11
267ชุมชนนิมิตใหม่ซอย 12020-06-112020-06-11
268ยานนาวาชุมชนเย็นอากาศ 2ชุมชนเย็นอากาศ 22020-06-112020-06-11
269ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา2020-06-112020-06-11
270ชุมชนคลองขวางชุมชนคลองขวาง2020-06-112020-06-11
271ชุมชนโรงสีชุมชนโรงสี2020-06-112020-06-11
272โรงเรียนวัดดอกไม้โรงเรียนวัดดอกไม้2020-06-112020-06-11
273โรงเรียนวัดช่องลมโรงเรียนวัดช่องลม2020-06-112020-06-11
274ชุมชนโสนมัย-อร่ามดวง2020-06-112020-06-11
275ราชเทวีชุมชนซอยสวนเงินชุมชนซอยสวนเงิน2020-06-112020-06-11
276โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการามชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลพญาไท2020-06-112020-06-11
277แฟลตสถานีตำรวจนครบาลพญาไทชุมชนโค้งรถไฟยมราช2020-06-112020-06-11
278ชุมชนโค้งรถไฟยมราชโรงเรียนวัดดิสหงสาราม2020-06-112020-06-11
279โรงเรียนวัดดิษหงสารามโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม2020-06-112020-06-11
280โรงแรมเดอะสุโกศลโรงแรมเดอะ สุโกศล 2020-06-112020-06-11
281ชุมชนนิคมมักกะสัน2020-06-112020-06-11
282ราษฎร์บูรณะชุมชนวัดสนชุมชนวัดสน2020-06-112020-06-11
283ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนาชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา2020-06-112020-06-11
284ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ2020-06-112020-06-11
285ชุมชนบุญมากชุมชนบุญมาก2020-06-112020-06-11
286ชุมชนรุ่งเรืองชุมชนรุ่งเรือง2020-06-112020-06-11
287ชุมชนสถาพรชุมชนสถาพร2020-06-112020-06-11
288ชุมชนสุขสวัสดิ์ซอย 92020-06-112020-06-11
289ลาดกระบังชุมชนวัดสังฆราชาชุมชนวัดสังฆราชา2020-06-112020-06-11
290ชุมชนศิลาภิรัตน์อุปถัมภ์ชุมชนศิลาภิรัตน์อุปถัมภ์2020-06-112020-06-11
291ชุมชนบึงบัวชุมชนบึงบัว2020-06-112020-06-11
292ชุมชนริมคลองลาดบัวขาวชุมชนริมคลองลาดบัวขาว2020-06-112020-06-11
293ชุมชนลาดบัวขาวพัฒนาชุมชนลาดบัวขาวพัฒนา2020-06-112020-06-11
294ชุมชนร่วมใจพัฒนาชุมชนร่วมใจพัฒนา2020-06-112020-06-11
295ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยมชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม2020-06-112020-06-11
296ชุมชนมาเรียลัยชุมชนมาเรียลัย2020-06-112020-06-11
297เคหะชุมชนร่มเกล้า โซนหลังคาขาว 2032020-06-112020-06-11
298ลาดพร้าวชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์ชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์2020-06-112020-06-11
299ชุมชนหมู่บ้านสมิทธิโชติชุมชนหมู่บ้านสมิทธิโชติ2020-06-112020-06-11
300ชุมชนหมู่บ้านราณี 2ชุมชนหมู่บ้านราณี 22020-06-112020-06-11
301ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 4ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 42020-06-112020-06-11
302ชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำ2020-06-112020-06-11
303โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์2020-06-112020-06-11
304โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง2020-06-112020-06-11
305ชุมชนหมู่บ้านพุ่มโพธิ์กลาง2020-06-112020-06-11
306วังทองหลางชุมชนลาดพร้าว 64 แยก 8ชุมชนลาดพร้าว 64 แยก 82020-06-112020-06-11
307ชุมชนหมู่บ้านพลับพลาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา2020-06-112020-06-11
308ชุมชนเทพลีลาชุมชนเทพลีลา2020-06-112020-06-11
309ชุมชน 9 พัฒนาชุมชน 9 พัฒนา2020-06-112020-06-11
310ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 112020-06-112020-06-11
311โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแกโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก2020-06-112020-06-11
312โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม2020-06-112020-06-11
313หมู่บ้านจัดสรรโนเบิล ทารา โซนบี2020-06-112020-06-11
314วัฒนาชุมชนศาลาลอยชุมชนศาลาลอย2020-06-112020-06-11
315ชุมชนข้างสะพานคลองตันชุมชนข้างสะพานคลองตัน2020-06-112020-06-11
316ชุมชนหมู่บ้านพิบูลเวศม์ชุมชนหมู่บ้านพิบูลเวศม์2020-06-112020-06-11
317ชุมชนสุเหร่าบางมะเขือสถานีบริการน้ำมันเชลล์2020-06-112020-06-11
318ชุมชนหลัง สน.ทองหล่อชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ2020-06-112020-06-11
319โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย2020-06-112020-06-11
320โรงเรียนวัดธาตุทองโรงเรียนวัดธาตุทอง2020-06-112020-06-11
321ชุมชนแจ่มจันทร์ชุมชนแจ่มจันทร์2020-06-112020-06-11
322สวนป่าเอกมัย (สวนวัฒนาภิรมย์)2020-06-112020-06-11
323สวนหลวงชุมชนมิตรไมตรีโรงแรมฉิมพลี2020-06-112020-06-11
324ชุมชนสวนหลวงก้าวหน้าสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น2020-06-112020-06-11
325ชุมชนคลองสะแกชุมชนคลองสะแก2020-06-112020-06-11
326โรงเรียนปาณยาชุมชนสวนหลวงก้าวหน้า2020-06-112020-06-11
327สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นชุมชนริมคลองหัวหมากใหญ่2020-06-112020-06-11
328โรงแรมฉิมพลีชุมชนวัดปากบ่อ2020-06-112020-06-11
329ชุมชนริมคลองหัวหมากใหญ่ชุมชนอ่อนนุช-ทาวเฮาส์2020-06-112020-06-11
330ปั๊มเชล สาขาพัฒนาการ2020-06-112020-06-11
331สะพานสูงชุมชนหลอแหลคลองใหญ่ชุมชนหลอแหลคลองใหญ่2020-06-112020-06-11
332ชุมชนเคหะธานี 4ชุมชนเคหะธานี 42020-06-112020-06-11
333ชุมชนมัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์ชุมชนมัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์2020-06-112020-06-11
334ชุมชนวังหนับอุทิศชุมชนวังหนับอุทิศ2020-06-112020-06-11
335ชุมชนสามแยกคลองหลอแหลชุมชนสามแยกคลองหลอแหล2020-06-112020-06-11
336โรงเรียนสุเหร่าซีรอโรงเรียนสุเหร่าซีรอ2020-06-112020-06-11
337โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหลโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล2020-06-112020-06-11
338ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง2020-06-112020-06-11
339โรงเรียนโสมาภานุสรณ์ 32020-06-112020-06-11
340สัมพันธวงศ์ชุมชนโชฏิกชุมชนโชฏิก2020-06-112020-06-11
341ชุมชนภิรมย์ชุมชนภิรมย์2020-06-112020-06-11
342ชุมชนจงสวัสดิ์ชุมชนจงสวัสดิ์2020-06-112020-06-11
343ชุมชนโปลิศสภาชุมชนโปลิศสภา2020-06-112020-06-11
344โรงเรียนวัดปทุมคงคาโรงเรียนวัดปทุมคงคา2020-06-112020-06-11
345ร้านแดงโภชนาชุมชนพิพากษา2020-06-112020-06-11
346มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข2020-06-112020-06-11
347สาทรชุมชนแสงจันทร์ในชุมชนแสงจันทร์ใน2020-06-112020-06-11
348ชุมชนท้ายซอยจันทร์ 31ชุมชนท้ายซอยจันทร์ 312020-06-112020-06-11
349ชุมชนจันทร์ร่ำรวยชุมชนจันทร์ร่ำรวย2020-06-112020-06-11
350ชุมชนหมู่บ้านมั่นคงสวนพลูชุมชนหมู่บ้านมั่นคงสวนพลู2020-06-112020-06-11
351ชุมชนมิตรสามัคคีชุมชนมิตรสามัคคี2020-06-112020-06-11
352ชุมชนเจริญสุขใจชุมชนเจริญสุขใจ2020-06-112020-06-11
353ชุมชนศรีสุริโยทัย2020-06-112020-06-11
354สายไหมชุมชน กสบ. หมู่ 5ชุมชน กสบ. หมู่ 52020-06-112020-06-11
355ชุมชนเพิ่มสิน 1-2ชุมชนเพิ่มสิน 1-22020-06-112020-06-11
356ชุมชนหมู่บ้านมณชญา 2ชุมชนหมู่บ้านมณชญา 22020-06-112020-06-11
357ชุมชนรวมมิตรสัมพันธ์ชุมชนรวมมิตรสัมพันธ์2020-06-112020-06-11
358ชุมชนหมู่บ้านธนวรรณชุมชนหมู่บ้านธนวรรณ2020-06-112020-06-11
359โรงเรียนฤทธิยะวิทยาลัยประถมโรงเรียนฤทธิยะวิทยาลัยประถม2020-06-112020-06-11
360ชุมชนเสือใหญ่2020-06-112020-06-11
361โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม2020-06-112020-06-11
362หนองแขมชุมชนสงวนคำชุมชนสงวนคำ2020-06-112020-06-11
363ชุมชนแสงศิริชุมชนแสงศิริ2020-06-112020-06-11
364ชุมชนสะพาน 1ชุมชนสะพาน 12020-06-112020-06-11
365ชุมชนจันทร์ทรัพย์ชุมชนจันทร์ทรัพย์2020-06-112020-06-11
366ชุมชนตลาดการค้าหนองแขม หมู่ 2ชุมชนตลาดการค้าหนองแขม หมู่ 22020-06-112020-06-11
367โรงเรียนวัดสีนวลธรรมวิมลโรงเรียนวัดสีนวลธรรมวิมล2020-06-112020-06-11
368โรงเรียนประชาบำรุงโรงเรียนประชาบำรุง2020-06-112020-06-11
369ชุมชนตลาดหนองแขม2020-06-112020-06-11
370หนองจอกชุมชนแผ่นดินทองซอลิฮุ้ลมุสลิมีนชุมชนแผ่นดินทองซอลิฮุ้ลมุสลิมีน2020-06-112020-06-11
371ชุมชนแผ่นดินทองนูรุสลาม ชุมชนแผ่นดินทองนูรุสลาม 2020-06-112020-06-11
372ชุมชนแผ่นดินวัดลำพระองค์ชุมชนแผ่นดินวัดลำพระองค์2020-06-112020-06-11
373ชุมชนแผ่นดินทองวัดแสนเกษมชุมชนแผ่นดินทองวัดแสนเกษม2020-06-112020-06-11
374โรงเรียนศิริวังวิทยาคารโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร2020-06-112020-06-11
375โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วยโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย2020-06-112020-06-11
376ชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย2020-06-112020-06-11
377ชุมชนพัฒนาลำต้นไทร2020-06-112020-06-11
378หลักสี่ชุมชนพงษ์เพชรแจ้งวัฒนะ 14ชุมชนพงษ์เพชรแจ้งวัฒนะ 142020-06-112020-06-11
379ชุมชนชวนชื่นบางเขนชุมชนชวนชื่นบางเขน2020-06-112020-06-11
380ชุมชนสรรพาวุธเบา พล. 1รอชุมชนสรรพาวุธเบา พล. 1รอ2020-06-112020-06-11
381ชุมชน กฟภ.นิเวศน์ 2ชุมชน กฟภ.นิเวศน์ 12020-06-112020-06-11
382ชุมชนภัชราภา-เทพไพเราะชุมชนภัชราภา-เทพไพเราะ2020-06-112020-06-11
383ชุมชนหมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 1ชุมชนหมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 22020-06-112020-06-11
384โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียร)โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียร)2020-06-112020-06-11
385โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)2020-06-112020-06-11
386บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด2020-06-112020-06-11
387ห้วยขวางชุมชนริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 34ชุมชนบึงพระราม 92020-06-112020-06-11
388ชุมชนเพชรบุรี 40ชุมชนหมู่บ้านสุนทรศิริ2020-06-112020-06-11
389ชุมชนร่วมใจพิบูลย์ 2ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-442020-06-112020-06-11
390ชุมชนโรงปูนฝั่งเหนือชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 342020-06-112020-06-11
391ชุมชนโรงปูนฝั่งใต้ชุมชนร่วมใจพิบูล 22020-06-112020-06-11
392ชุมชนเพชรพระรามชุมชนเพชรพระราม2020-06-112020-06-11
393ชุมชนพัทลุงชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 112020-06-112020-06-11
394ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา2020-06-112020-06-11
1คลองเตยชุมชนริมคลองไผ่สิงโตชุมชนริมคลองไผ่สิงโต2020-06-112020-10-15ตาราง : ข้อมูลแหล่งกำเนิดในการคัดแยกมูลฝอย

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : ข้อมูลแหล่งกำเนิดในการคัดแยกมูลฝอย รายเขต จากการสำรวจของสำนักงานเขต ปี 2561 แบ่งเป็น 14 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชน/หมู่บ้าน อาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไป สถาบันการศึกษา วัด/ศาสนสถาน ตลาด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท สถานีบริการน้ำมัน โรงแรม โรงงาน ร้านอาหาร ธนาคาร สถานพยาบาล สวนสาธารณะ (หน่วยนับ - แห่ง)

iddistict_namecommunity_bulidingeducationreligiousmarketdepart_storesminimartsgasstationshotelsfactoriesfoodbankhospitalparkadddateupdatedate
2คลองสาน 423222171123286418227272722020-06-112020-06-11
3คลองสามวา 1830382183536072308612020-06-112020-06-11
4คันนายาว 12610125426612014020035212020-06-112020-06-11
5จตุจักร 6914655614328727672237322020-06-112020-06-11
6จอมทอง 750452012272141126415018202020-06-112020-06-11
7ดอนเมือง 155019760671311616910232020-06-112020-06-11
8ดินแดง 232721774838104213245202020-06-112020-06-11
9ดุสิต 48051173437922013634412020-06-112020-06-11
10ตลิ่งชัน 15864833111642308315922102020-06-112020-06-11
11ทวีวัฒนา 136019630119051297312020-06-112020-06-11
12ทุ่งครุ 71327443307043683151012020-06-112020-06-11
13ธนบุรี 442639318440124484144292412020-06-112020-06-11
14บางกอกน้อย 4250583694547574225524422020-06-112020-06-11
15บางกอกใหญ่ 3211161340276192907102020-06-112020-06-11
16บางกะปิ 29138301314916121114345224232020-06-112020-06-11
17บางขุนเทียน 1550441518456150160313212312020-06-112020-06-11
18บางเขน 774116445157220311224202020-06-112020-06-11
19บางคอแหลม 4815172022254654813913512020-06-112020-06-11
20บางแค 1621240914494301622135201102020-06-112020-06-11
21บางซื่อ 506624974501205016818402020-06-112020-06-11
22บางนา 6731336625823633717835402020-06-112020-06-11
23บางบอน 1202331235019014648517702020-06-112020-06-11
24บางพลัด 5641342364661266219025322020-06-112020-06-11
25บางรัก 15722551258523267701130102020-06-112020-06-11
26บึงกุ่ม 1977318338925010411523522020-06-112020-06-11
27ปทุมวัน 175278114203448204938115302020-06-112020-06-11
28ประเวศ 432036188211520454021236502020-06-112020-06-11
29ป้อมปราบฯ141151111345115225045302020-06-112020-06-11
30พญาไท29581244235817053181122020-06-112020-06-11
31พระโขนง 79712358150956013613202020-06-112020-06-11
32พระนคร20233234641429075283202020-06-112020-06-11
33ภาษีเจริญ 536362851621311457811402020-06-112020-06-11
34มีนบุรี16834421666122225411534412020-06-112020-06-11
35ยานนาวา 18552512647818115847224302020-06-112020-06-11
36ราชเทวี 24202441108310293542017942020-06-112020-06-11
37ราษฎร์บูรณะ 451417743291634033616532020-06-112020-06-11
38ลาดกระบัง 580312123214001411222020-06-112020-06-11
39ลาดพร้าว3628215394919756016112020-06-112020-06-11
40วังทองหลาง 191212330104174720722020-06-112020-06-11
41วัฒนา 1712923148615682710999844802020-06-112020-06-11
42สวนหลวง 105811819749423435919432512020-06-112020-06-11
43สะพานสูง 12512396348110739815312020-06-112020-06-11
44สัมพันธวงศ์ 1810131321120118318868302020-06-112020-06-11
45สาทร 26100297423292095335048442020-06-112020-06-11
46สายไหม 79025911274801157920432020-06-112020-06-11
47หนองแขม 134321812263806135014402020-06-112020-06-11
48หนองจอก 950456110414048710222020-06-112020-06-11
49หลักสี่ 7971814169151141156332020-06-112020-06-11
50ห้วยขวาง 243222441228161824753737542020-06-112020-06-11
1คลองเตย4158304147853440160921612020-06-112020-10-15