โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

12. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ : 45

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วย%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึงผู้ป่วยที่มาลงทะเบียนและรับบริการของสำนักอนามัยและในโรงพยาบาลสังกัด สำนักการแพทย์และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเข้าสู่บริการของคลินิกความดันโลหิต การดูแลตามเกณฑ์ หมายถึง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ ดังนี้ 1. ผู้ป่วย HT ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. 2. ผู้ป่วย HT ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ หารด้วย จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนรักษาทั้งหมด X 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี / สำนักอนามัย และ สำนักการแพทย์

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0222 : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด)

ตาราง : Indicator3_hpts_care

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ (รายปี)

idhospcodeyearshpts_care_criteriahpts_alladddateupdatedate
111537256215176184592020-06-092020-06-09
211539256213247191872020-06-092020-06-09
311541256221027234402020-06-092020-06-09
41154025623869172020-06-092020-06-09
5115362562693182572020-06-092020-06-09
6115382562398050742020-06-092020-06-09
7146412562739884322020-06-092020-06-09
815049256212906147202020-06-092020-06-09ตาราง : Indicator5_dead_hpts

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : จำนวนการตายของผู้ป่วยโรคความความดันโลหิตสูงด้วย Intracerebral Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke (รายปี)

idhospcodeyearsdead_hptsdead_hpts_alladddateupdatedate
1115372562022020-06-092020-06-09
2115392562002020-06-092020-06-09
3115412562112020-06-092020-06-09
4115402562002020-06-092020-06-09
5115362562112020-06-092020-06-09
6115382562012020-06-092020-06-09
7146412562002020-06-092020-06-09
8150492562002020-06-092020-06-09
9250602562002020-06-092020-06-09
10415222562002020-06-092020-06-09ตาราง : ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางข้อมูลการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้จำแนกตามศูนย์บริการสาธารณสุข

idhccodehcnamethreproundrepyearht_register_accht_register_firstht_register_oldht_register_backht_register_dcht_register_deathht_care_accht_care_rht_bp_controlht_bp_uncontrolht_bp_normal_radddateupdatedate
1hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ22020209120003717.7102727.032020-06-092020-06-09
2hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน22020145000004128.28113026.832020-06-092020-06-09
3hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ22020304000007524.67255033.332020-06-092020-06-09
4hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง22020281700008128.89117013.582020-06-092020-06-09
5hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์220204291000042899.7712830029.912020-06-092020-06-09
6hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2202033914910012938.052910022.482020-06-092020-06-09
7hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2202053425900034063.674030011.762020-06-092020-06-09
8hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง220203085000013142.533110023.662020-06-092020-06-09
9hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย22020305111420024680.664620018.72020-06-092020-06-09
10hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท2202013712100118.0301102020-06-092020-06-09
11hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์220202063200013967.483910028.062020-06-092020-06-09
12hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ2202021300000136.101302020-06-092020-06-09
13hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช220203629130023364.363320014.162020-06-092020-06-09
14hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง22020154600007951.3205925.322020-06-092020-06-09
15hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว22020259200009235.52405243.482020-06-092020-06-09
16hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี22020210000005325.24302356.62020-06-092020-06-09
17hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์22020131101004534.35202544.442020-06-092020-06-09
18hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล2202025101100015862.955810036.712020-06-092020-06-09
19hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง22020166000002716.27101737.042020-06-092020-06-09
20hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด2202059611005593.2284715.552020-06-092020-06-09
21hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง22020423620000000002020-06-092020-06-09
22hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ220203073010012741.372710021.262020-06-092020-06-09
23hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา22020293842000167575711034.132020-06-092020-06-09
24hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน220203074400014948.534910032.892020-06-092020-06-09
25hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง22020130100004333.08133030.232020-06-092020-06-09
26hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2202034561050011332.751310011.52020-06-092020-06-09
27hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์220203462200017550.587510042.862020-06-092020-06-09
28hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี22020353600004512.75202544.442020-06-092020-06-09
29hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร2202010000000018118.18110044.752020-06-092020-06-09
30hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม220202792600008329.75335039.762020-06-092020-06-09
31hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร22020159000003018.87102033.332020-06-092020-06-09
32hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2202014422030012989.582910022.482020-06-092020-06-09
33hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม22020236000006025.42204033.332020-06-092020-06-09
34hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี22020121000004436.36133129.552020-06-092020-06-09
35hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก22020283000009633.92613563.542020-06-092020-06-09
36hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล220202934010010335.15901387.382020-06-092020-06-09
37hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา22020175300006637.71264039.392020-06-092020-06-09
38hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ2202044418200021047.33018014.292020-06-092020-06-09
39hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ22020483124722008617.81602669.772020-06-092020-06-09
40hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค22020800171800016320.386310038.652020-06-092020-06-09
41hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย22020385017360020252.475914329.212020-06-092020-06-09
42hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา220202590000012949.81498037.982020-06-092020-06-09
43hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี22020187000006032.09204033.332020-06-092020-06-09
44hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก220201900000012063.162010016.672020-06-092020-06-09
45hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า220201910000018797.915713030.482020-06-092020-06-09
46hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ220202252000010144.89861585.152020-06-092020-06-09
47hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง220202003220012060408033.332020-06-092020-06-09
48hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2202073319000023832.471904879.832020-06-092020-06-09
49hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา22020384260160015540.36758048.392020-06-092020-06-09
50hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2202035011000015243.435210034.212020-06-092020-06-09
51hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน22020149225007147.65502170.422020-06-092020-06-09
52hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก22020120000005243.33124023.082020-06-092020-06-09
53hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง220203611000022060.94202009.092020-06-092020-06-09
54hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม220203700000017848.117810043.822020-06-092020-06-09
55hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์22020100000005454203437.042020-06-092020-06-09
56hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ22020564112120012522.1625100202020-06-092020-06-09
57hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2202019521000011156.92872478.382020-06-092020-06-09
58hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม220201300000011185.38357631.532020-06-092020-06-09
59hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ2202030000000147494710031.972020-06-092020-06-09
60hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์220201493030010872.48288025.932020-06-092020-06-09
61hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์220204360000039189.689130023.272020-06-092020-06-09
62hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา22020154800007045.45304042.862020-06-092020-06-09
63hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย220201000000050502030402020-06-092020-06-09
64hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา220201582900001610.1313381.252020-06-092020-06-09
65hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน2202039621200018546.728510045.952020-06-092020-06-09
66hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42202023200000000002020-06-092020-06-09
67hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2202062253930020032.1580120402020-06-092020-06-09
68hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง2202040233250011628.86209617.242020-06-092020-06-09
70hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน12020000000000002020-06-092020-06-12
71hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ12020000000000002020-06-092020-06-12
72hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง12020000000000002020-06-092020-06-12
73hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์12020000000000002020-06-092020-06-12
74hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง12020000000000002020-06-092020-06-12
75hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์12020000000000002020-06-092020-06-12
76hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง12020000000000002020-06-092020-06-12
78hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท12020000000000002020-06-092020-06-12
79hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์12020000000000002020-06-092020-06-12
81hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช12020000000000002020-06-092020-06-12
82hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง12020000000000002020-06-092020-06-12
83hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว12020000000000002020-06-092020-06-12
84hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี12020000000000002020-06-092020-06-12
85hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์12020000000000002020-06-092020-06-12
86hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล12020000000000002020-06-092020-06-12
87hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง12020000000000002020-06-092020-06-12
88hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด12020000000000002020-06-092020-06-12
89hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง12020000000000002020-06-092020-06-12
90hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ12020000000000002020-06-092020-06-12
91hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา12020000000000002020-06-092020-06-12
92hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน12020000000000002020-06-092020-06-12
93hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง12020000000000002020-06-092020-06-12
94hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์12020000000000002020-06-092020-06-12
95hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์12020000000000002020-06-092020-06-12
96hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี12020000000000002020-06-092020-06-12
97hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร12020000000000002020-06-092020-06-12
98hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม12020000000000002020-06-092020-06-12
99hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร12020000000000002020-06-092020-06-12
100hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก12020000000000002020-06-092020-06-12
101hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม12020000000000002020-06-092020-06-12
102hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี12020000000000002020-06-092020-06-12
103hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก12020000000000002020-06-092020-06-12
104hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล12020000000000002020-06-092020-06-12
105hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา12020000000000002020-06-092020-06-12
106hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ12020000000000002020-06-092020-06-12
107hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ12020000000000002020-06-092020-06-12
108hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค12020000000000002020-06-092020-06-12
109hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย12020000000000002020-06-092020-06-12
110hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา12020000000000002020-06-092020-06-12
111hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี12020000000000002020-06-092020-06-12
112hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก12020000000000002020-06-092020-06-12
113hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า12020000000000002020-06-092020-06-12
114hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ12020000000000002020-06-092020-06-12
115hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง12020000000000002020-06-092020-06-12
69hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ12020000000000002020-06-092020-06-12
77hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย12020000000000002020-06-092020-06-12
80hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ12020000000000002020-06-092020-06-12
116hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ12020000000000002020-06-092020-06-12
117hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา12020000000000002020-06-092020-06-12
118hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม12020000000000002020-06-092020-06-12
119hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน12020000000000002020-06-092020-06-12
120hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก12020000000000002020-06-092020-06-12
121hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง12020000000000002020-06-092020-06-12
122hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม12020000000000002020-06-092020-06-12
123hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์12020000000000002020-06-092020-06-12
124hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ12020000000000002020-06-092020-06-12
125hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ12020000000000002020-06-092020-06-12
126hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม12020000000000002020-06-092020-06-12
127hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ12020000000000002020-06-092020-06-12
128hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์12020000000000002020-06-092020-06-12
129hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์12020000000000002020-06-092020-06-12
130hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา12020000000000002020-06-092020-06-12
131hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย12020000000000002020-06-092020-06-12
132hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา12020000000000002020-06-092020-06-12
133hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน12020000000000002020-06-092020-06-12
134hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 412020000000000002020-06-092020-06-12
135hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา12020000000000002020-06-092020-06-12
136hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง12020000000000002020-06-092020-06-12
137hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ32020209120003717.7102727.032020-07-102020-07-10
138hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน32020145000004128.28113026.832020-07-102020-07-10
139hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ32020304000007524.67255033.332020-07-102020-07-10
140hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง32020281700008128.89117013.582020-07-102020-07-10
141hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์320204291000042899.7712830029.912020-07-102020-07-10
142hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง3202033914910012938.052910022.482020-07-102020-07-10
143hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์3202053425900034063.674030011.762020-07-102020-07-10
144hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง320203085000013142.533110023.662020-07-102020-07-10
145hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย32020305111420024680.664620018.72020-07-102020-07-10
146hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท3202013712100118.0301102020-07-102020-07-10
147hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์320202063200013967.483910028.062020-07-102020-07-10
148hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ3202021300000136.101302020-07-102020-07-10
149hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช320203653000023363.843320014.162020-07-102020-07-10
150hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง32020154600007951.3205925.322020-07-102020-07-10
151hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว32020259200009235.52405243.482020-07-102020-07-10
152hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี32020210000005325.24302356.62020-07-102020-07-10
153hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์32020131101004534.35202544.442020-07-102020-07-10
154hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล3202025101100015862.955810036.712020-07-102020-07-10
155hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง32020166000002716.27101737.042020-07-102020-07-10
156hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด3202060612005591.6784715.552020-07-102020-07-10
157hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง32020423620000000002020-07-102020-07-10
158hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ320203073010012741.372710021.262020-07-102020-07-10
159hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา32020293842000167575711034.132020-07-102020-07-10
160hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน320203074400014948.534910032.892020-07-102020-07-10
161hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง32020131200004332.82133030.232020-07-102020-07-10
162hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์3202034961270011332.381310011.52020-07-102020-07-10
163hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์320203462200017550.587510042.862020-07-102020-07-10
164hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี32020353600004512.75202544.442020-07-102020-07-10
165hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร3202010000000018118.18110044.752020-07-102020-07-10
166hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม320202792600008329.75335039.762020-07-102020-07-10
167hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร32020159000003018.87102033.332020-07-102020-07-10
168hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก3202014624030012988.362910022.482020-07-102020-07-10
169hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม32020236000006025.42204033.332020-07-102020-07-10
170hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี32020121000004436.36133129.552020-07-102020-07-10
171hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก32020283000009633.92613563.542020-07-102020-07-10
172hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล320202934010010335.15901387.382020-07-102020-07-10
173hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา32020175300006637.71264039.392020-07-102020-07-10
174hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ3202047136200021044.593018014.292020-07-102020-07-10
175hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ32020483124722008617.81602669.772020-07-102020-07-10
176hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค32020800171800016320.386310038.652020-07-102020-07-10
177hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย32020385017360020252.475914329.212020-07-102020-07-10
178hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา320202590000012949.81498037.982020-07-102020-07-10
179hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี32020190300006031.58204033.332020-07-102020-07-10
180hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก320201900000012063.162010016.672020-07-102020-07-10
181hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า320201910000018797.915713030.482020-07-102020-07-10
182hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ320202252000010144.89861585.152020-07-102020-07-10
183hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง320202003220012060408033.332020-07-102020-07-10
184hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ3202073319000023832.471904879.832020-07-102020-07-10
185hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา32020384260160015540.36758048.392020-07-102020-07-10
186hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม3202035011000015243.435210034.212020-07-102020-07-10
187hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน32020150235007147.33502170.422020-07-102020-07-10
188hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก32020120000005243.33124023.082020-07-102020-07-10
189hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง320203611000022060.94202009.092020-07-102020-07-10
190hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม320203700000017848.117810043.822020-07-102020-07-10
191hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์32020100000005454203437.042020-07-102020-07-10
192hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ32020564112120012522.1625100202020-07-102020-07-10
193hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ3202019521000011156.92872478.382020-07-102020-07-10
194hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม320201300000011185.38357631.532020-07-102020-07-10
195hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ3202030000000147494710031.972020-07-102020-07-10
196hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์320201493030010872.48288025.932020-07-102020-07-10
197hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์320204360000039189.689130023.272020-07-102020-07-10
198hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา32020154800007045.45304042.862020-07-102020-07-10
199hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย320201000000050502030402020-07-102020-07-10
200hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา320201582900001610.1313381.252020-07-102020-07-10
201hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน3202039621200018546.728510045.952020-07-102020-07-10
202hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 43202023200000000002020-07-102020-07-10
203hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา3202062253930020032.1580120402020-07-102020-07-10
204hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง3202040233250011628.86209617.242020-07-102020-07-10
206hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน42020145000009666.21227422.922020-09-112020-09-15
207hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ42020304000007524.67165921.332020-09-112020-09-15
208hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง42020281000008128.83453655.562020-09-112020-09-15
209hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์420204300000042899.5320722148.362020-09-112020-09-15
210hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง420203390000021061.953917118.572020-09-112020-09-15
212hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง420203090000022171.5210012145.252020-09-112020-09-15
213hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย420203050000024680.664220417.072020-09-112020-09-15
214hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท42020137000007856.93225628.212020-09-112020-09-15
215hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์420202060000013967.48736652.522020-09-112020-09-15
216hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ42020213000008740.85216624.142020-09-112020-09-15
217hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช420203650000028176.9914713452.312020-09-112020-09-15
218hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง420201540000010870.13317728.72020-09-112020-09-15
219hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว42020259000009235.52276529.352020-09-112020-09-15
220hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี42020210000008841.9276130.682020-09-112020-09-15
221hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์42020131000008061.07225827.52020-09-112020-09-15
222hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล420202510000015862.954711129.752020-09-112020-09-15
223hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง420201750000010459.43317329.812020-09-112020-09-15
224hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด4202060000006010052886.672020-09-112020-09-15
225hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง420204230000016438.7741123252020-09-112020-09-15
226hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ420203070000012841.692010815.632020-09-112020-09-15
227hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา420202930000025185.678017131.872020-09-112020-09-15
228hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน420203070000018158.967710442.542020-09-112020-09-15
229hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง42020131000004332.8293420.932020-09-112020-09-15
230hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์420203490000014441.26697547.922020-09-112020-09-15
232hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี420203560000019153.656512634.032020-09-112020-09-15
233hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร4202010000000018118.14813326.522020-09-112020-09-15
234hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม420202840000011741.2338428.212020-09-112020-09-15
235hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร42020159000003018.87624202020-09-112020-09-15
236hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก420201460000013693.153010622.062020-09-112020-09-15
237hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม420202360000010142.8247723.762020-09-112020-09-15
238hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี42020121000006553.72174826.152020-09-112020-09-15
239hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก42020283000009633.92415542.712020-09-112020-09-15
240hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล420202930000010335.15614259.222020-09-112020-09-15
241hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา42020175000006637.71184827.272020-09-112020-09-15
242hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ420204710000041588.1126115462.892020-09-112020-09-15
243hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ420204830000011022.77506045.452020-09-112020-09-15
244hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค420208000000049061.2515333731.222020-09-112020-09-15
245hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย420203850000020252.474515722.282020-09-112020-09-15
246hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา420202590000012949.81379228.682020-09-112020-09-15
247hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี420201900000015581.584710830.322020-09-112020-09-15
248hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก420201900000014576.32717448.972020-09-112020-09-15
249hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า420201910000018797.915613129.952020-09-112020-09-15
250hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ420202250000012756.44646350.392020-09-112020-09-15
251hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง420202000000017788.51126563.282020-09-112020-09-15
252hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ420207430000034546.4320414159.132020-09-112020-09-15
253hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา420203840000015540.365310234.192020-09-112020-09-15
254hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม420203500000015243.433711524.342020-09-112020-09-15
255hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน42020150000009160.67543759.342020-09-112020-09-15
258hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม420203700000023563.518415135.742020-09-112020-09-15
259hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์42020128000008465.63543064.292020-09-112020-09-15
257hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง420203610000028478.6718210264.082020-09-112020-09-15
256hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก42020120000009881.67791980.612020-09-112020-09-15
260hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ420205700000043676.4930613070.182020-09-112020-09-15
262hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม420201300000011185.38327928.832020-09-112020-09-15
263hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ4202030000000147493511223.812020-09-112020-09-15
264hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์420201500000012885.33884068.752020-09-112020-09-15
265hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์420204360000043399.3110133223.332020-09-112020-09-15
266hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา420201580000010566.46624359.052020-09-112020-09-15
267hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย420201000000050501535302020-09-112020-09-15
268hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา420201650000012776.97715655.912020-09-112020-09-15
205hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ42020209000003717.763116.222020-09-112020-09-15
211hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์420205340000039073.0321018053.852020-09-112020-09-15
231hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์420203460000017550.5856119322020-09-112020-09-15
261hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ420201950000017891.281324674.162020-09-112020-09-15
269hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน420204100000021853.1711010850.462020-09-112020-09-15
270hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 442020232000008737.5236426.442020-09-112020-09-15
271hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา420206260000037459.7419517952.142020-09-112020-09-15
272hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง4202040200000205518911643.412020-09-112020-09-15ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0221 : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์)

ตาราง : Indicator3_hpts_care

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ (รายปี)

idhospcodeyearshpts_care_criteriahpts_alladddateupdatedate
111537256215176184592020-06-092020-06-09
211539256213247191872020-06-092020-06-09
311541256221027234402020-06-092020-06-09
41154025623869172020-06-092020-06-09
5115362562693182572020-06-092020-06-09
6115382562398050742020-06-092020-06-09
7146412562739884322020-06-092020-06-09
815049256212906147202020-06-092020-06-09ตาราง : ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางข้อมูลการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้จำแนกตามศูนย์บริการสาธารณสุข

idhccodehcnamethreproundrepyearht_register_accht_register_firstht_register_oldht_register_backht_register_dcht_register_deathht_care_accht_care_rht_bp_controlht_bp_uncontrolht_bp_normal_radddateupdatedate
1hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ22020209120003717.7102727.032020-06-092020-06-09
2hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน22020145000004128.28113026.832020-06-092020-06-09
3hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ22020304000007524.67255033.332020-06-092020-06-09
4hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง22020281700008128.89117013.582020-06-092020-06-09
5hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์220204291000042899.7712830029.912020-06-092020-06-09
6hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2202033914910012938.052910022.482020-06-092020-06-09
7hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2202053425900034063.674030011.762020-06-092020-06-09
8hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง220203085000013142.533110023.662020-06-092020-06-09
9hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย22020305111420024680.664620018.72020-06-092020-06-09
10hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท2202013712100118.0301102020-06-092020-06-09
11hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์220202063200013967.483910028.062020-06-092020-06-09
12hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ2202021300000136.101302020-06-092020-06-09
13hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช220203629130023364.363320014.162020-06-092020-06-09
14hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง22020154600007951.3205925.322020-06-092020-06-09
15hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว22020259200009235.52405243.482020-06-092020-06-09
16hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี22020210000005325.24302356.62020-06-092020-06-09
17hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์22020131101004534.35202544.442020-06-092020-06-09
18hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล2202025101100015862.955810036.712020-06-092020-06-09
19hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง22020166000002716.27101737.042020-06-092020-06-09
20hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด2202059611005593.2284715.552020-06-092020-06-09
21hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง22020423620000000002020-06-092020-06-09
22hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ220203073010012741.372710021.262020-06-092020-06-09
23hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา22020293842000167575711034.132020-06-092020-06-09
24hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน220203074400014948.534910032.892020-06-092020-06-09
25hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง22020130100004333.08133030.232020-06-092020-06-09
26hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2202034561050011332.751310011.52020-06-092020-06-09
27hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์220203462200017550.587510042.862020-06-092020-06-09
28hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี22020353600004512.75202544.442020-06-092020-06-09
29hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร2202010000000018118.18110044.752020-06-092020-06-09
30hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม220202792600008329.75335039.762020-06-092020-06-09
31hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร22020159000003018.87102033.332020-06-092020-06-09
32hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2202014422030012989.582910022.482020-06-092020-06-09
33hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม22020236000006025.42204033.332020-06-092020-06-09
34hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี22020121000004436.36133129.552020-06-092020-06-09
35hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก22020283000009633.92613563.542020-06-092020-06-09
36hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล220202934010010335.15901387.382020-06-092020-06-09
37hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา22020175300006637.71264039.392020-06-092020-06-09
38hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ2202044418200021047.33018014.292020-06-092020-06-09
39hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ22020483124722008617.81602669.772020-06-092020-06-09
40hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค22020800171800016320.386310038.652020-06-092020-06-09
41hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย22020385017360020252.475914329.212020-06-092020-06-09
42hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา220202590000012949.81498037.982020-06-092020-06-09
43hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี22020187000006032.09204033.332020-06-092020-06-09
44hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก220201900000012063.162010016.672020-06-092020-06-09
45hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า220201910000018797.915713030.482020-06-092020-06-09
46hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ220202252000010144.89861585.152020-06-092020-06-09
47hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง220202003220012060408033.332020-06-092020-06-09
48hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2202073319000023832.471904879.832020-06-092020-06-09
49hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา22020384260160015540.36758048.392020-06-092020-06-09
50hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม2202035011000015243.435210034.212020-06-092020-06-09
51hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน22020149225007147.65502170.422020-06-092020-06-09
52hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก22020120000005243.33124023.082020-06-092020-06-09
53hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง220203611000022060.94202009.092020-06-092020-06-09
54hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม220203700000017848.117810043.822020-06-092020-06-09
55hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์22020100000005454203437.042020-06-092020-06-09
56hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ22020564112120012522.1625100202020-06-092020-06-09
57hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2202019521000011156.92872478.382020-06-092020-06-09
58hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม220201300000011185.38357631.532020-06-092020-06-09
59hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ2202030000000147494710031.972020-06-092020-06-09
60hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์220201493030010872.48288025.932020-06-092020-06-09
61hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์220204360000039189.689130023.272020-06-092020-06-09
62hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา22020154800007045.45304042.862020-06-092020-06-09
63hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย220201000000050502030402020-06-092020-06-09
64hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา220201582900001610.1313381.252020-06-092020-06-09
65hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน2202039621200018546.728510045.952020-06-092020-06-09
66hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42202023200000000002020-06-092020-06-09
67hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2202062253930020032.1580120402020-06-092020-06-09
68hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง2202040233250011628.86209617.242020-06-092020-06-09
70hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน12020000000000002020-06-092020-06-12
71hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ12020000000000002020-06-092020-06-12
72hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง12020000000000002020-06-092020-06-12
73hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์12020000000000002020-06-092020-06-12
74hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง12020000000000002020-06-092020-06-12
75hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์12020000000000002020-06-092020-06-12
76hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง12020000000000002020-06-092020-06-12
78hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท12020000000000002020-06-092020-06-12
79hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์12020000000000002020-06-092020-06-12
81hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช12020000000000002020-06-092020-06-12
82hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง12020000000000002020-06-092020-06-12
83hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว12020000000000002020-06-092020-06-12
84hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี12020000000000002020-06-092020-06-12
85hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์12020000000000002020-06-092020-06-12
86hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล12020000000000002020-06-092020-06-12
87hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง12020000000000002020-06-092020-06-12
88hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด12020000000000002020-06-092020-06-12
89hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง12020000000000002020-06-092020-06-12
90hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ12020000000000002020-06-092020-06-12
91hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา12020000000000002020-06-092020-06-12
92hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน12020000000000002020-06-092020-06-12
93hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง12020000000000002020-06-092020-06-12
94hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์12020000000000002020-06-092020-06-12
95hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์12020000000000002020-06-092020-06-12
96hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี12020000000000002020-06-092020-06-12
97hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร12020000000000002020-06-092020-06-12
98hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม12020000000000002020-06-092020-06-12
99hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร12020000000000002020-06-092020-06-12
100hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก12020000000000002020-06-092020-06-12
101hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม12020000000000002020-06-092020-06-12
102hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี12020000000000002020-06-092020-06-12
103hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก12020000000000002020-06-092020-06-12
104hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล12020000000000002020-06-092020-06-12
105hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา12020000000000002020-06-092020-06-12
106hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ12020000000000002020-06-092020-06-12
107hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ12020000000000002020-06-092020-06-12
108hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค12020000000000002020-06-092020-06-12
109hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย12020000000000002020-06-092020-06-12
110hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา12020000000000002020-06-092020-06-12
111hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี12020000000000002020-06-092020-06-12
112hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก12020000000000002020-06-092020-06-12
113hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า12020000000000002020-06-092020-06-12
114hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ12020000000000002020-06-092020-06-12
115hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง12020000000000002020-06-092020-06-12
69hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ12020000000000002020-06-092020-06-12
77hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย12020000000000002020-06-092020-06-12
80hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ12020000000000002020-06-092020-06-12
116hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ12020000000000002020-06-092020-06-12
117hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา12020000000000002020-06-092020-06-12
118hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม12020000000000002020-06-092020-06-12
119hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน12020000000000002020-06-092020-06-12
120hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก12020000000000002020-06-092020-06-12
121hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง12020000000000002020-06-092020-06-12
122hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม12020000000000002020-06-092020-06-12
123hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์12020000000000002020-06-092020-06-12
124hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ12020000000000002020-06-092020-06-12
125hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ12020000000000002020-06-092020-06-12
126hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม12020000000000002020-06-092020-06-12
127hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ12020000000000002020-06-092020-06-12
128hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์12020000000000002020-06-092020-06-12
129hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์12020000000000002020-06-092020-06-12
130hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา12020000000000002020-06-092020-06-12
131hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย12020000000000002020-06-092020-06-12
132hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา12020000000000002020-06-092020-06-12
133hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน12020000000000002020-06-092020-06-12
134hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 412020000000000002020-06-092020-06-12
135hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา12020000000000002020-06-092020-06-12
136hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง12020000000000002020-06-092020-06-12
137hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ32020209120003717.7102727.032020-07-102020-07-10
138hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน32020145000004128.28113026.832020-07-102020-07-10
139hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ32020304000007524.67255033.332020-07-102020-07-10
140hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง32020281700008128.89117013.582020-07-102020-07-10
141hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์320204291000042899.7712830029.912020-07-102020-07-10
142hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง3202033914910012938.052910022.482020-07-102020-07-10
143hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์3202053425900034063.674030011.762020-07-102020-07-10
144hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง320203085000013142.533110023.662020-07-102020-07-10
145hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย32020305111420024680.664620018.72020-07-102020-07-10
146hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท3202013712100118.0301102020-07-102020-07-10
147hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์320202063200013967.483910028.062020-07-102020-07-10
148hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ3202021300000136.101302020-07-102020-07-10
149hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช320203653000023363.843320014.162020-07-102020-07-10
150hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง32020154600007951.3205925.322020-07-102020-07-10
151hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว32020259200009235.52405243.482020-07-102020-07-10
152hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี32020210000005325.24302356.62020-07-102020-07-10
153hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์32020131101004534.35202544.442020-07-102020-07-10
154hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล3202025101100015862.955810036.712020-07-102020-07-10
155hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง32020166000002716.27101737.042020-07-102020-07-10
156hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด3202060612005591.6784715.552020-07-102020-07-10
157hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง32020423620000000002020-07-102020-07-10
158hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ320203073010012741.372710021.262020-07-102020-07-10
159hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา32020293842000167575711034.132020-07-102020-07-10
160hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน320203074400014948.534910032.892020-07-102020-07-10
161hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง32020131200004332.82133030.232020-07-102020-07-10
162hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์3202034961270011332.381310011.52020-07-102020-07-10
163hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์320203462200017550.587510042.862020-07-102020-07-10
164hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี32020353600004512.75202544.442020-07-102020-07-10
165hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร3202010000000018118.18110044.752020-07-102020-07-10
166hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม320202792600008329.75335039.762020-07-102020-07-10
167hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร32020159000003018.87102033.332020-07-102020-07-10
168hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก3202014624030012988.362910022.482020-07-102020-07-10
169hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม32020236000006025.42204033.332020-07-102020-07-10
170hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี32020121000004436.36133129.552020-07-102020-07-10
171hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก32020283000009633.92613563.542020-07-102020-07-10
172hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล320202934010010335.15901387.382020-07-102020-07-10
173hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา32020175300006637.71264039.392020-07-102020-07-10
174hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ3202047136200021044.593018014.292020-07-102020-07-10
175hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ32020483124722008617.81602669.772020-07-102020-07-10
176hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค32020800171800016320.386310038.652020-07-102020-07-10
177hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย32020385017360020252.475914329.212020-07-102020-07-10
178hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา320202590000012949.81498037.982020-07-102020-07-10
179hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี32020190300006031.58204033.332020-07-102020-07-10
180hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก320201900000012063.162010016.672020-07-102020-07-10
181hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า320201910000018797.915713030.482020-07-102020-07-10
182hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ320202252000010144.89861585.152020-07-102020-07-10
183hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง320202003220012060408033.332020-07-102020-07-10
184hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ3202073319000023832.471904879.832020-07-102020-07-10
185hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา32020384260160015540.36758048.392020-07-102020-07-10
186hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม3202035011000015243.435210034.212020-07-102020-07-10
187hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน32020150235007147.33502170.422020-07-102020-07-10
188hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก32020120000005243.33124023.082020-07-102020-07-10
189hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง320203611000022060.94202009.092020-07-102020-07-10
190hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม320203700000017848.117810043.822020-07-102020-07-10
191hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์32020100000005454203437.042020-07-102020-07-10
192hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ32020564112120012522.1625100202020-07-102020-07-10
193hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ3202019521000011156.92872478.382020-07-102020-07-10
194hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม320201300000011185.38357631.532020-07-102020-07-10
195hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ3202030000000147494710031.972020-07-102020-07-10
196hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์320201493030010872.48288025.932020-07-102020-07-10
197hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์320204360000039189.689130023.272020-07-102020-07-10
198hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา32020154800007045.45304042.862020-07-102020-07-10
199hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย320201000000050502030402020-07-102020-07-10
200hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา320201582900001610.1313381.252020-07-102020-07-10
201hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน3202039621200018546.728510045.952020-07-102020-07-10
202hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 43202023200000000002020-07-102020-07-10
203hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา3202062253930020032.1580120402020-07-102020-07-10
204hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง3202040233250011628.86209617.242020-07-102020-07-10
206hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน42020145000009666.21227422.922020-09-112020-09-15
207hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ42020304000007524.67165921.332020-09-112020-09-15
208hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง42020281000008128.83453655.562020-09-112020-09-15
209hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์420204300000042899.5320722148.362020-09-112020-09-15
210hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง420203390000021061.953917118.572020-09-112020-09-15
212hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง420203090000022171.5210012145.252020-09-112020-09-15
213hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย420203050000024680.664220417.072020-09-112020-09-15
214hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท42020137000007856.93225628.212020-09-112020-09-15
215hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์420202060000013967.48736652.522020-09-112020-09-15
216hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ42020213000008740.85216624.142020-09-112020-09-15
217hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช420203650000028176.9914713452.312020-09-112020-09-15
218hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง420201540000010870.13317728.72020-09-112020-09-15
219hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว42020259000009235.52276529.352020-09-112020-09-15
220hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี42020210000008841.9276130.682020-09-112020-09-15
221hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์42020131000008061.07225827.52020-09-112020-09-15
222hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล420202510000015862.954711129.752020-09-112020-09-15
223hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง420201750000010459.43317329.812020-09-112020-09-15
224hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด4202060000006010052886.672020-09-112020-09-15
225hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง420204230000016438.7741123252020-09-112020-09-15
226hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ420203070000012841.692010815.632020-09-112020-09-15
227hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา420202930000025185.678017131.872020-09-112020-09-15
228hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน420203070000018158.967710442.542020-09-112020-09-15
229hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง42020131000004332.8293420.932020-09-112020-09-15
230hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์420203490000014441.26697547.922020-09-112020-09-15
232hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี420203560000019153.656512634.032020-09-112020-09-15
233hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร4202010000000018118.14813326.522020-09-112020-09-15
234hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม420202840000011741.2338428.212020-09-112020-09-15
235hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร42020159000003018.87624202020-09-112020-09-15
236hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก420201460000013693.153010622.062020-09-112020-09-15
237hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม420202360000010142.8247723.762020-09-112020-09-15
238hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี42020121000006553.72174826.152020-09-112020-09-15
239hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก42020283000009633.92415542.712020-09-112020-09-15
240hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล420202930000010335.15614259.222020-09-112020-09-15
241hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา42020175000006637.71184827.272020-09-112020-09-15
242hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ420204710000041588.1126115462.892020-09-112020-09-15
243hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ420204830000011022.77506045.452020-09-112020-09-15
244hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค420208000000049061.2515333731.222020-09-112020-09-15
245hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย420203850000020252.474515722.282020-09-112020-09-15
246hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา420202590000012949.81379228.682020-09-112020-09-15
247hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี420201900000015581.584710830.322020-09-112020-09-15
248hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก420201900000014576.32717448.972020-09-112020-09-15
249hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า420201910000018797.915613129.952020-09-112020-09-15
250hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ420202250000012756.44646350.392020-09-112020-09-15
251hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง420202000000017788.51126563.282020-09-112020-09-15
252hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ420207430000034546.4320414159.132020-09-112020-09-15
253hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา420203840000015540.365310234.192020-09-112020-09-15
254hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม420203500000015243.433711524.342020-09-112020-09-15
255hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน42020150000009160.67543759.342020-09-112020-09-15
258hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม420203700000023563.518415135.742020-09-112020-09-15
259hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์42020128000008465.63543064.292020-09-112020-09-15
257hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง420203610000028478.6718210264.082020-09-112020-09-15
256hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก42020120000009881.67791980.612020-09-112020-09-15
260hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ420205700000043676.4930613070.182020-09-112020-09-15
262hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม420201300000011185.38327928.832020-09-112020-09-15
263hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ4202030000000147493511223.812020-09-112020-09-15
264hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์420201500000012885.33884068.752020-09-112020-09-15
265hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์420204360000043399.3110133223.332020-09-112020-09-15
266hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา420201580000010566.46624359.052020-09-112020-09-15
267hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย420201000000050501535302020-09-112020-09-15
268hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา420201650000012776.97715655.912020-09-112020-09-15
205hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ42020209000003717.763116.222020-09-112020-09-15
211hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์420205340000039073.0321018053.852020-09-112020-09-15
231hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์420203460000017550.5856119322020-09-112020-09-15
261hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ420201950000017891.281324674.162020-09-112020-09-15
269hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน420204100000021853.1711010850.462020-09-112020-09-15
270hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 442020232000008737.5236426.442020-09-112020-09-15
271hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา420206260000037459.7419517952.142020-09-112020-09-15
272hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง4202040200000205518911643.412020-09-112020-09-15