โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

12. ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (855 ตันต่อปี) : 46

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

มูลฝอยอันตราย (Hazardous Wastes) หมายถึง ของเสียอันตรายที่เกิดจากชุมชน ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ เช่น ยาเม็ดหมดอายุ ผงคาร์บอน เป็นต้น โดยไม่รวมของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียกัมมันตรังสี

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 2563 ลบ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 2560 คูณ 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักสิ่งแวดล้อม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040200-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0053 : ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด และพื้นที่เขต ในปีปัจจุบัน และปี 2560)

ตาราง : สรุปปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท แยกรายปีงบประมาณ

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : สรุปปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท แยกรายปีงบประมาณ เริ่ม ปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย ขยะทั่วไปส่งศูนย์กำจัด(ตัน/วัน) ขยะใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดฯ(ตัน/วัน) ขยะอิเล็คโทรนิกส์ (ตัน/ปี) ขยะอันตราย(ตัน/ปี) ขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์แหล่งกำเนิด (ตัน/วัน) ขยะติดเชื้อ(ตัน/ปี) ไขมัน(ลบ.ม/ปี)

idye_arwaste_to_center_ton_per_dayreuse_compost_at_center_ton_per_dayreuse_electric_at_center_ton_per_dayelectronic_waste_ton_per_yearhazadus_waste_ton_per_yearreuse_at_source_ton_per_dayinfect_waste_ton_per_yearfat_m³_per_yearadddateupdatedate
225579939.81071.7700614.61587.4910598.9918457.292020-06-112020-06-11
3255810166.841088.5200711.232829.8110533.9422752020-06-112020-06-11
4255910130.221021.59482.310828.163005.3513158.9734354.582020-06-112020-06-11
5256010526.931008.9406.34138.729932419.9714076.3341509.792020-06-112020-06-11
6256110705.82674.36493.9150.71980.431886.2214726.43630322020-06-112020-06-11
7256210564.481708.98431.23203.2912993029.9815524.29710232020-06-112020-06-11
825639753.621969.63445.42122.01672.322832.4110283.1102020-06-112020-09-15
125569963.271087.2800605.56134610571.8710091.652020-06-112020-10-15ตาราง : สรุปปริมาณขยะแต่ละประเภท ปี 2556-2563

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : สรุปปริมาณขยะแต่ละประเภท ปี 2556-2563 - ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจาก แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ - ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด - ปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด - ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ - ปริมาณมูลฝอยที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด - ปริมาณมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย - ปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดและแปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะ center=ขยะทั่วไปส่งศูนย์กำจัด, use_center=ขยะนำไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัด, electronic=ขยะอิเล็คโทรนิค,hazadus=ขยะอันตราย,reuse=ขยะนำไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด,inf=ขยะติดเชื้อ,fat=ไขมัน

idycenteruse_centerelectronichazadusreuseinffatadddateupdatedate
425569963.271087.280605.56134610571.8710091.652020-05-222020-05-22
525579939.81071.770614.61587.4910598.9918457.292020-05-222020-05-22
6255810166.841088.520711.232829.8110533.9422752020-05-222020-05-22
7255910130.221506.310828.163005.3513158.9734354.582020-05-222020-05-22
8256010526.931418.73138.729932419.9714076.3341509.792020-05-222020-05-22
9256110705.821171.73150.71980.431886.2214726.43630322020-05-222020-05-22
10256210564.482146.37203.2912993029.9815524.29710232020-05-222020-05-22
1125639753.622415.04122.01672.322,832.4110283.1102020-05-222020-09-15
3ปีตัน/วันตัน/วันตัน/ปีตัน/ปีตัน/วันตัน/ปีลบ.ม./ปี2020-05-222020-10-15