โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

13. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุ : 49

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความพึงพอใจของของผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุหมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการรักษาจากคลินิกผู้สูงอายุมีความพึงพอใจระดับมาก – มากที่สุด ตามแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของผู้ป่วยนอก

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้สูงอายุที่มารับบริการที่คลินิกสูงอายุมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หารด้วย จำนวนผู้สูงอายุที่มารับบริการที่คลินิกสูงอายุที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด คูณด้วย 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการแพทย์

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0380 : ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุ)

ตาราง : Indicator7_elderly_satisfaction

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุ (รายปี)

idhospcodeyearselderly_okelderly_alladddateupdatedate
11153725622052552020-06-082020-06-08
21153925625115242020-06-082020-06-08
311541256277772020-06-082020-06-08
41154025623593602020-06-082020-06-08
51153625625795832020-06-082020-06-08
61153825625636142020-06-082020-06-08
71464125623193752020-06-082020-06-08
81504925623964272020-06-082020-06-08
9250602562662020-06-082020-06-08
1041522256221212020-06-082020-06-08