โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

1. จำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา : 5

ค่าเป้าหมาย 2 ชุด : 2 ชุด

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- พหุวัฒนธรรม หมายถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีความเหมือนหรือความต่างกัน เช่น ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วิถีชีวิต เป็นต้น - ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม หมายถึง ข้อมูลด้านพหุวัฒนธรรมที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยจัดเก็บตามแบบ มภ.๒ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ สาขา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ ๑. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ๒. สาขาศิลปะการแสดง ๓. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ๔. สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ๕. สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม ๖. สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว - ได้รับการพัฒนา หมายถึง การสำรวจ สืบหา ศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ด้าน วัฒนธรรมที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่/ชุมชน ท้องถิ่น หรือส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร และทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เพื่อการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นต้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)