โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

13. ร้อยละความสำเร็จในการติดตั้ง/บำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านการจราจร : 52

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมายถึง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักการจราจรและขนส่ง โดยเป็นกล้องที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการจราจร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากร้อยละของขั้นตอนการดำเนินงานโครงการติดตั้ง/บำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านการจราจร ในปีงบประมาณ 2563

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการจราจรและขนส่ง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0343 : จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านการจราจรที่ได้รับการติดตั้ง/บำรุงรักษา)

ตาราง : ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อได้รับแจ้ง หรือตรวจพบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง : ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อได้รับแจ้ง หรือตรวจพบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

iddate_orgertotal_cameradamaged_camerarepaired_camerapercentadddateupdatedate
12020-05-01236371831831002020-06-182020-06-18
22020-05-02236371301301002020-06-182020-06-18
32020-05-03236371451451002020-06-182020-06-18
42020-05-04236371321321002020-06-182020-06-18
52020-05-05236371701701002020-06-182020-06-18
62020-05-06236371381381002020-06-182020-06-18
72020-05-07236371761761002020-06-182020-06-18
82020-05-082363795951002020-06-182020-06-18
92020-05-092363786861002020-06-182020-06-18
102020-05-102363788881002020-06-182020-06-18
112020-05-11236371331331002020-06-182020-06-18
122020-05-12236371421421002020-06-182020-06-18
132020-05-13236371251251002020-06-182020-06-18
142020-05-14236371551551002020-06-182020-06-18
152020-05-15236371501501002020-06-182020-06-18
162020-05-16236371261261002020-06-182020-06-18
172020-05-17236371391391002020-06-182020-06-18
182020-05-18236371651651002020-06-182020-06-18
192020-05-19236371661661002020-06-182020-06-18
202020-05-20236371801801002020-06-182020-06-18
212020-05-21236371591591002020-06-182020-06-18
222020-05-22236371481481002020-06-182020-06-18
232020-05-23236371081081002020-06-182020-06-18
242020-05-24236371221221002020-06-182020-06-18
252020-05-25236371651651002020-06-182020-06-18
262020-05-26236371621621002020-06-182020-06-18
272020-05-27236371821821002020-06-182020-06-18
282020-05-28236371781781002020-06-182020-06-18
292020-05-29236371581581002020-06-182020-06-18
302020-05-30236371071071002020-06-182020-06-18
312020-05-31236371571571002020-06-182020-06-18ตาราง : ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อได้รับแจ้ง หรือตรวจพบ ประจำเดือนเมษายน 2563

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง : ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อได้รับแจ้ง หรือตรวจพบ ประจำเดือนเมษายน 2563

iddate_orgertotal_cameradamaged_camerarepaired_camerapercentadddateupdatedate
12020-04-01236372332331002020-06-182020-06-18
22020-04-02236372272271002020-06-182020-06-18
32020-04-03236371991991002020-06-182020-06-18
42020-04-04236372292291002020-06-182020-06-18
52020-04-05236371391391002020-06-182020-06-18
62020-04-06236371461461002020-06-182020-06-18
72020-04-07236371931931002020-06-182020-06-18
82020-04-08236371621621002020-06-182020-06-18
92020-04-09236371761761002020-06-182020-06-18
102020-04-10236371981981002020-06-182020-06-18
112020-04-11236371701701002020-06-182020-06-18
122020-04-12236371361361002020-06-182020-06-18
132020-04-13236371671671002020-06-182020-06-18
142020-04-14236372262261002020-06-182020-06-18
152020-04-15236371671671002020-06-182020-06-18
162020-04-16236372012011002020-06-182020-06-18
172020-04-17236371381381002020-06-182020-06-18
182020-04-18236371201201002020-06-182020-06-18
192020-04-19236371161161002020-06-182020-06-18
202020-04-20236371071071002020-06-182020-06-18
212020-04-21236371241241002020-06-182020-06-18
222020-04-22236371451451002020-06-182020-06-18
232020-04-232363799991002020-06-182020-06-18
242020-04-24236371281281002020-06-182020-06-18
252020-04-252363798981002020-06-182020-06-18
262020-04-26236371111111002020-06-182020-06-18
272020-04-27236371361361002020-06-182020-06-18
282020-04-28236371391391002020-06-182020-06-18
292020-04-29236371091091002020-06-182020-06-18
302020-04-302363787871002020-06-182020-06-18ตาราง : ข้อมูลจำนวนกล้อง cctv ที่ได้รับการแก้ไข

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง :

iddate_orgertotal_cameradamaged_camerarepaired_camerapercents_sumadddateupdatedateข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0344 : จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านการจราจรทั้งหมด)

ตาราง : ข้อมูลจำนวนกล้อง cctv ด้านการจราจร

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง :

idid_nom_monthlynumber_cctva_availableu_unavailableo_otherst_totaloperat_resultsr_remarkadddateupdatedate
11 พฤศจิกายน 2562238177273461ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
22 ธันวาคม 2562238192311546ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
33 มกราคม 256323820326935ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
44 กุมภาพันธ์ 2563238192222446ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
55 มีนาคม 2563238157255681ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
66 เมษายน 2563238182302656ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
77 พฤษภาคม 2563238215111223ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
821 พฤศจิกายน 2562238178134760ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
832 ธันวาคม 2562238192153146ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
843 มกราคม 256323818394655ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
854 กุมภาพันธ์ 256323819573643ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
865 มีนาคม 2563238157156681ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
876 เมษายน 256323818394655ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
887 พฤษภาคม 256323817885260ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
898มิถุนายน 2563238164175774ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
909กรกฎาคม 2563238152186886ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
9110สิงหาคม 2563238171214667ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
9211กันยายน 256323817675562ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
9312ตุลาคม 2563238191123547ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0345 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการติดตั้ง/บำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านการจราจร)