โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

13. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย : 53

ค่าเป้าหมาย ระดับ 4 : ระดับ 4

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเคลื่อนที่และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร - ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ทำให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ระดับ ๑ หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ระดับ ๒ หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย ระดับ ๓ หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับ ๔ หมายถึง มีความพึงพอใจมาก ระดับ ๕ หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

๑. คะแนนความพึงพอใจรายข้อ = ((จำนวนผู้พึงพอใจมากที่สุด x ๕) + (จำนวนผู้พึงพอใจมาก x ๔) + (จำนวนผู้พึงพอใจปานกลาง x ๓) + (จำนวนผู้พึงพอใจน้อย x ๒) + (จำนวนผู้พึงพอใจน้อยที่สุด x ๑)) ๒. ระดับความพึงพอใจที่ได้ ( X ) = ผลรวมของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทุกข้อ หารด้วย ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจทุกข้อ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0432 : ผลการสำรวจความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย )

ตาราง : 4_13 leaning_satisfaction

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

idsatificationthemostmuchmoderatelittleleastxbarvaluesdvaluedatereportfiscalyeardepartmentbranchadddateupdatedate
11. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม23319323314.4440.6452019-01-012019สวทกน2020-05-272020-05-27
22. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม20021237214.3450.6662019-01-012019สวทกน2020-05-272020-05-27
33. การได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม24316538714.4220.7112019-01-012019สวทกน2020-05-272020-05-27
44. เกมต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรม20320540514.3380.6842019-01-012019สวทกน2020-05-272020-05-27
55. วิทยากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินกิจกรรม24217932014.4640.6252019-01-012019สวทกน2020-05-272020-05-27
66. เจ้าหน้าที่ที่ดูแลและประสานงาน26716422014.5410.5882019-01-012019สวทกน2020-05-272020-05-27
77. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม24818223014.4970.5942019-01-012019สวทกน2020-05-272020-05-27
88. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของกิจกรรม25617126014.5080.6052019-01-012019สวทกน2020-05-272020-05-27
9ความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมโดยเฉลี่ย4.4440.482019-01-012019สวทกน2020-05-272020-05-27