โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

13. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย : 53

ค่าเป้าหมาย ระดับ 4 : ระดับ 4

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเคลื่อนที่และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร - ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ทำให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ระดับ ๑ หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ระดับ ๒ หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย ระดับ ๓ หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับ ๔ หมายถึง มีความพึงพอใจมาก ระดับ ๕ หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

๑. คะแนนความพึงพอใจรายข้อ = ((จำนวนผู้พึงพอใจมากที่สุด x ๕) + (จำนวนผู้พึงพอใจมาก x ๔) + (จำนวนผู้พึงพอใจปานกลาง x ๓) + (จำนวนผู้พึงพอใจน้อย x ๒) + (จำนวนผู้พึงพอใจน้อยที่สุด x ๑)) ๒. ระดับความพึงพอใจที่ได้ ( X ) = ผลรวมของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทุกข้อ หารด้วย ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจทุกข้อ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0432 : ผลการสำรวจความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย )