โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

13. รายงานทางการเงินการบัญชีของกรุงเทพมหานครได้รับการรับรองการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจบัญชีที่ได้รับอนุญาต : 54

ค่าเป้าหมาย ได้รับการรับรองทุกปี : ได้รับการรับรองทุกปี

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

รายงานทางการเงินการบัญชีตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดของปีงบประมาณที่ผ่านมาล่าสุดได้รับการรับรองการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจบัญชีที่ได้รับอนุญาต รายงานทางการเงิน หมายถึง รายงานการเงินตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และให้มีข้อมูลทางการเงินและบัญชี ประกอบด้วย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมทั้งการก่อหนี้

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รายงานทางการเงินการบัญชีได้รับการรับรองการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจบัญชีที่ได้รับอนุญาต

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

กองบัญชี สำนักการคลัง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0011 : รายงานทางการเงินการบัญชีของกรุงเทพมหานครได้รับการรับรองการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ตรวจบัญชีที่ได้รับอนุญาต)