โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

14. ร้อยละการบำบัดของผู้ที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบครบกำหนด : 56

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 67

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟู%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผู้ที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบครบกำหนด หมายถึง ผู้ติดยา/สารเสพติดทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัดที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบ BMA Matrix Model หรือฟื้นฟูสมรรถภาพตามโปรแกรมหลักได้รับการบำบัดครบตามโปรแกรมกำหนด และผ่านเกณฑ์การประเมิน - โปรแกรมการบำบัดรักษา หมายถึง การบำบัดรักษาแบบ BMA Matrix Model ในศูนย์บริการสาธารณสุขและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) - ผู้ป่วยบำบัดครบตามระยะเวลาโปรแกรมและผ่านเกณฑ์การประเมิน หมายถึง 1. ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดครบตามโปรแกรม 1.1 โปรแกรม BMA Matrix Model - ผู้เสพ ระยะเวลา 2 เดือน เข้าร่วมกิจกรรม 6-8 ครั้ง - ผู้ติด ระยะเวลา 4 เดือน เข้าร่วมกิจกรรม 16 ครั้ง - ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระยะเวลา 12 วัน 1.2 ฟื้นฟูตามโปรแกรมหลักของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) ระยะเวลา 28 วัน 2. มีผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดไม่พบสารเสพติดก่อนการจำหน่าย

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(ผู้ติดยา/สารเสพติดทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัดที่ได้รับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพครบกำหนดและผ่านเกณฑ์การประเมิน/ผู้เข้ารับการบำบัดโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบ BMA Matrix Modelหรือฟื้นฟูสมรรถภาพตามโปรแกรมหลักทั้งหมดที่ได้รับการจำหน่าย) x 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

ผลการปฏิบัติราชการประจำปี/สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0109 : ข้อมูลจำนวนผู้ติดยาเสพติดที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษา)

ตาราง : ร้อยละการบำบัดของผู้ที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบครบกำหนด

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางผลการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

idhccodehcnamethrepmonthrepyeardt_dischargedt_completedt_notcompletedt_complete_rdt_comp_voldt_comp_fordt_notc_voldt_notc_foradddateupdatedate
143HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ05202044010004002020-05-262020-05-26
144HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ052020000000002020-05-262020-05-26
145HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ052020109644558.75592432020-05-262020-05-26
146HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง052020150807053.3107026442020-05-262020-05-26
147HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์0520206335003122020-05-262020-05-26
148HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง052020101000012020-05-262020-05-26
149HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์052020135647147.475716552020-05-262020-05-26
150HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง05202089583165.20580312020-05-262020-05-26
151HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย05202086503658.1242610262020-05-262020-05-26
152HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท052020101000012020-05-262020-05-26
153HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์052020000000002020-05-262020-05-26
154HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ0520201321115.4110112020-05-262020-05-26
155HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช052020101000102020-05-262020-05-26
156HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง05202022010002002020-05-262020-05-26
157HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว05202038261268.4422482020-05-262020-05-26
158HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0520201814477.8212042020-05-262020-05-26
159HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0520208445004042020-05-262020-05-26
160HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0520202281436.4080142020-05-262020-05-26
161HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง05202053341964.212222172020-05-262020-05-26
162HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด0520201916384.2016032020-05-262020-05-26
163HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง05202069422760.915272252020-05-262020-05-26
164HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ052020114555948.29464552020-05-262020-05-26
165HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา0520203732586.5923052020-05-262020-05-26
166HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0520202161516569.921491642020-05-262020-05-26
167HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง05202059302950.80302272020-05-262020-05-26
168HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์052020169756.336072020-05-262020-05-26
169HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์0520202061430423112020-05-262020-05-26
170HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี05202065183.332012020-05-262020-05-26
171HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร0520202191843584101742332020-05-262020-05-26
172HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม05202053361767.90360172020-05-262020-05-26
173HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร05202028014413651.4114321342020-05-262020-05-26
174HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก05202011010001002020-05-262020-05-26
175HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม0520202115671.469332020-05-262020-05-26
176HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี052020113827.303082020-05-262020-05-26
177HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก0520202113861.9310262020-05-262020-05-26
178HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล052020000000002020-05-262020-05-26
179HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา05202033010003002020-05-262020-05-26
180HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ052020000000002020-05-262020-05-26
181HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ05202039192048.73160202020-05-262020-05-26
182HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค05202041520620949.610196111982020-05-262020-05-26
183HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย05202062412166.15361202020-05-262020-05-26
184HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา05202088010008002020-05-262020-05-26
185HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี0520202701719963.3101611982020-05-262020-05-26
186HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก05202079532667.18451252020-05-262020-05-26
187HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า052020166917554.86850752020-05-262020-05-26
188HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ05202077010025002020-05-262020-05-26
189HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง0520202416866.7016082020-05-262020-05-26
190HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ0520201941078755.231049782020-05-262020-05-26
191HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา05202088010035002020-05-262020-05-26
192HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม052020301218400121082020-05-262020-05-26
193HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน05202076651185.58571102020-05-262020-05-26
194HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก05202044010013002020-05-262020-05-26
195HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง05202056272948.20270292020-05-262020-05-26
196HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม052020000000002020-05-262020-05-26
197HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์052020780780000782020-05-262020-05-26
198HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0520202318578.3117142020-05-262020-05-26
199HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ05202070482268.65433192020-05-262020-05-26
200HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม052020000000002020-05-262020-05-26
201HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ05202039271269.21260122020-05-262020-05-26
202HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์052020160639739.406326712020-05-262020-05-26
203HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์05202084612372.68532212020-05-262020-05-26
204HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา0520201771041.2070102020-05-262020-05-26
205HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย0520201813572.2211142020-05-262020-05-26
206HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา05202072472565.32453222020-05-262020-05-26
207HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน05202030191163.3415292020-05-262020-05-26
208HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 405202098188.908012020-05-262020-05-26
209HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา05202075271.414022020-05-262020-05-26
210HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง052020101000012020-05-262020-05-26
211HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว052020000000002020-05-262020-05-26
212DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว0520201751175866.9711012462020-05-262020-05-26
213DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน05202028015712356.11514240832020-05-262020-05-26
214DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)05202020200100200002020-05-262020-05-26
215DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร052020808803599.48030502020-05-262020-05-26
216HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ62020119281.809022020-07-102020-07-10
217HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ62020000000002020-07-102020-07-10
218HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ62020138855361.66793502020-07-102020-07-10
219HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง6202021510311247.9129127852020-07-102020-07-10
220HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์6202085362.505122020-07-102020-07-10
221HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง62020202000022020-07-102020-07-10
222HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์620201787510342.1136218852020-07-102020-07-10
223HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง62020116744263.80740422020-07-102020-07-10
224HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย6202095554057.9243110302020-07-102020-07-10
225HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท62020101000012020-07-102020-07-10
226HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์62020000000002020-07-102020-07-10
227HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ620201321115.4110112020-07-102020-07-10
228HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช62020101000102020-07-102020-07-10
229HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง6202022010002002020-07-102020-07-10
230HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว62020503317664295122020-07-102020-07-10
231HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี620202117481215042020-07-102020-07-10
232HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์62020115645.505062020-07-102020-07-10
233HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล620202171433.3070142020-07-102020-07-10
234HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง6202057381966.712262172020-07-102020-07-10
235HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด620202217577.3017052020-07-102020-07-10
236HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง6202098593960.221387322020-07-102020-07-10
237HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ62020170779345.311668852020-07-102020-07-10
238HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา620204637980.41027092020-07-102020-07-10
239HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน620202731789565.221761942020-07-102020-07-10
240HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง6202059302950.80302272020-07-102020-07-10
241HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์6202015966036152020-07-102020-07-10
242HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์6202031102132.3463182020-07-102020-07-10
243HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี6202065183.332012020-07-102020-07-10
244HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร620202622214184.4162053382020-07-102020-07-10
245HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม6202087533460.90530342020-07-102020-07-10
246HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร6202032516615951.1316321572020-07-102020-07-10
247HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก6202011010001002020-07-102020-07-10
248HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม620202518772612342020-07-102020-07-10
249HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี620201761135.3060112020-07-102020-07-10
250HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก620202214863.6311262020-07-102020-07-10
251HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล62020000000002020-07-102020-07-10
252HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา6202033010003002020-07-102020-07-10
253HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ6202077010007002020-07-102020-07-10
254HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ6202040192147.53160212020-07-102020-07-10
255HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค6202050624026647.418222152512020-07-102020-07-10
256HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย62020825032617432302020-07-102020-07-10
257HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา6202088010008002020-07-102020-07-10
258HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี6202032820812063.41119711192020-07-102020-07-10
259HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก62020129775259.710671512020-07-102020-07-10
260HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า6202023012210853611601082020-07-102020-07-10
261HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ6202077010025002020-07-102020-07-10
262HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง6202028171160.70170112020-07-102020-07-10
263HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ620202181219755.5711412852020-07-102020-07-10
264HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา6202088010035002020-07-102020-07-10
265HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม620204518274001811162020-07-102020-07-10
266HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน6202091801187.911691102020-07-102020-07-10
267HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก6202044010022002020-07-102020-07-10
268HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง6202059302950.80300292020-07-102020-07-10
269HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม62020000000002020-07-102020-07-10
270HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์62020780780000782020-07-102020-07-10
271HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ620202318578.3117142020-07-102020-07-10
272HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ62020110624856.45573452020-07-102020-07-10
273HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม62020000000002020-07-102020-07-10
274HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ6202047301763.81290172020-07-102020-07-10
275HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์620201897511439.707526882020-07-102020-07-10
276HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์6202084612372.68532212020-07-102020-07-10
277HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา620201881044.4080102020-07-102020-07-10
278HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย620202722581.5220142020-07-102020-07-10
279HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา6202099653465.72633312020-07-102020-07-10
280HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน6202044251956.85202172020-07-102020-07-10
281HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 46202098188.908012020-07-102020-07-10
282HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา6202097277.816022020-07-102020-07-10
283HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง62020101000012020-07-102020-07-10
284HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว62020000000002020-07-102020-07-10
285DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว620202021366667.3812812542020-07-102020-07-10
286DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน6202032417914555.216163441012020-07-102020-07-10
287DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)6202078572173.15702102020-07-102020-07-10
288DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร62020808803599.48030502020-07-102020-07-10
289HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ102019000000002020-07-152020-07-15
290HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ102019000000002020-07-152020-07-15
291HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ10201929131644.83100162020-07-152020-07-15
292HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง1020191615193.8015012020-07-152020-07-15
293HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์102019000000002020-07-152020-07-15
294HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง102019000000002020-07-152020-07-15
295HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1020191881044.435282020-07-152020-07-15
296HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1020192116576.2016052020-07-152020-07-15
297HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1020195326003112020-07-152020-07-15
298HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท102019000000002020-07-152020-07-15
299HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์102019000000002020-07-152020-07-15
300HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ10201911010010002020-07-152020-07-15
301HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช102019000000002020-07-152020-07-15
302HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง102019000000002020-07-152020-07-15
303HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว10201983537.512322020-07-152020-07-15
304HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี102019101000012020-07-152020-07-15
305HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์102019000000002020-07-152020-07-15
306HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล1020195234002032020-07-152020-07-15
307HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1020194132501122020-07-152020-07-15
308HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด10201911010001002020-07-152020-07-15
309HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง10201975271.432022020-07-152020-07-15
310HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1020191761135.3150112020-07-152020-07-15
311HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา10201955010014002020-07-152020-07-15
312HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1020192519676118062020-07-152020-07-15
313HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง102019116554.506052020-07-152020-07-15
314HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์102019000000002020-07-152020-07-15
315HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์1020195418040102020-07-152020-07-15
316HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี102019000000002020-07-152020-07-15
317HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1020193125680.6223062020-07-152020-07-15
318HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม10201922010002002020-07-152020-07-15
319HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร102019502426481230262020-07-152020-07-15
320HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก10201911010001002020-07-152020-07-15
321HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม10201922010002002020-07-152020-07-15
322HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี10201931233.301022020-07-152020-07-15
323HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก10201932166.711012020-07-152020-07-15
324HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล102019000000002020-07-152020-07-15
325HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา102019000000002020-07-152020-07-15
326HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ102019000000002020-07-152020-07-15
327HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1020191510566.728052020-07-152020-07-15
328HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค102019138627644.98547692020-07-152020-07-15
329HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย1020195418013102020-07-152020-07-15
330HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา102019000000002020-07-152020-07-15
331HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี10201945232251.10230222020-07-152020-07-15
332HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1020195418004012020-07-152020-07-15
333HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า102019473116660310162020-07-152020-07-15
334HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ102019000000002020-07-152020-07-15
335HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง1020195234002032020-07-152020-07-15
336HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ10201951143727.50140372020-07-152020-07-15
337HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา10201955010032002020-07-152020-07-15
338HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม1020192115001012020-07-152020-07-15
339HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1020191411378.6110032020-07-152020-07-15
340HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก102019000000002020-07-152020-07-15
341HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1020191431121.4030112020-07-152020-07-15
342HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม102019000000002020-07-152020-07-15
343HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์102019101000012020-07-152020-07-15
344HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ10201922010002002020-07-152020-07-15
345HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1020191111010038002020-07-152020-07-15
346HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม102019000000002020-07-152020-07-15
347HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ10201976185.715012020-07-152020-07-15
348HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์1020191814477.8014132020-07-152020-07-15
349HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์1020191914573.7113142020-07-152020-07-15
391HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม11201922010002002020-07-152020-07-15
350HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา102019202000022020-07-152020-07-15
351HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย10201932166.711102020-07-152020-07-15
352HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา10201922010002002020-07-152020-07-15
353HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน10201911010010002020-07-152020-07-15
354HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 410201955010005002020-07-152020-07-15
355HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา10201922010011002020-07-152020-07-15
356HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง102019101000012020-07-152020-07-15
357HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว102019000000002020-07-152020-07-15
358DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว10201930191163.33160112020-07-152020-07-15
359DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน10201934191555.90191502020-07-152020-07-15
360DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)10201922010020002020-07-152020-07-15
361DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร10201935350100350002020-07-152020-07-15
362HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ112019000000002020-07-152020-07-15
363HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ112019000000002020-07-152020-07-15
364HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ11201948232547.93200252020-07-152020-07-15
365HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง11201936241266.70241112020-07-152020-07-15
366HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์112019000000002020-07-152020-07-15
367HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง112019000000002020-07-152020-07-15
368HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์11201938201852.64163152020-07-152020-07-15
369HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1120192720774.1020072020-07-152020-07-15
370HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1120191310376.919122020-07-152020-07-15
371HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท112019000000002020-07-152020-07-15
372HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์112019000000002020-07-152020-07-15
373HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ11201931233.310022020-07-152020-07-15
374HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช112019000000002020-07-152020-07-15
375HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง11201911010001002020-07-152020-07-15
376HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว11201910555014322020-07-152020-07-15
377HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี1120192115010012020-07-152020-07-15
378HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์1120195234002032020-07-152020-07-15
379HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล11201993633.303062020-07-152020-07-15
380HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1120191813572.294142020-07-152020-07-15
381HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด11201955010005002020-07-152020-07-15
382HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง112019201286066172020-07-152020-07-15
383HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ112019391623411150232020-07-152020-07-15
384HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา11201998188.926012020-07-152020-07-15
385HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน11201949381177.61370112020-07-152020-07-15
386HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง11201923101343.50101122020-07-152020-07-15
387HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์112019000000002020-07-152020-07-15
388HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์11201964266.740202020-07-152020-07-15
389HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี11201911010010002020-07-152020-07-15
390HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร11201974621283.82601112020-07-152020-07-15
392HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร112019114546047.41530602020-07-152020-07-15
393HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก11201911010001002020-07-152020-07-15
394HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม11201944010013002020-07-152020-07-15
395HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี1120195142001042020-07-152020-07-15
396HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก11201994544.413232020-07-152020-07-15
397HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล112019000000002020-07-152020-07-15
398HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา112019000000002020-07-152020-07-15
399HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ112019000000002020-07-152020-07-15
400HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ11201923121152.2390112020-07-152020-07-15
401HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค112019187899847.68819892020-07-152020-07-15
402HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย11201912937518122020-07-152020-07-15
403HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา112019000000002020-07-152020-07-15
404HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี11201996554157.31540412020-07-152020-07-15
405HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1120195418004012020-07-152020-07-15
406HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า11201949331667.30330162020-07-152020-07-15
407HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ112019000000002020-07-152020-07-15
408HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง11201993633.303062020-07-152020-07-15
409HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ112019923557381340572020-07-152020-07-15
410HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา11201966010033002020-07-152020-07-15
411HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม11201975271.405022020-07-152020-07-15
412HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1120193127487.1621042020-07-152020-07-15
413HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก112019000000002020-07-152020-07-15
414HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1120191981142.1080112020-07-152020-07-15
415HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม112019000000002020-07-152020-07-15
416HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์112019303000032020-07-152020-07-15
417HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ11201944010004002020-07-152020-07-15
418HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1120192015575411052020-07-152020-07-15
419HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม112019000000002020-07-152020-07-15
420HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ1120191211191.7110012020-07-152020-07-15
421HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์11201940231757.50231162020-07-152020-07-15
422HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์11201933221166.7220292020-07-152020-07-15
423HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา112019303000032020-07-152020-07-15
424HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1120195418013102020-07-152020-07-15
425HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา11201997277.816022020-07-152020-07-15
426HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน11201944010013002020-07-152020-07-15
427HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 411201955010005002020-07-152020-07-15
428HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา11201933010012002020-07-152020-07-15
429HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง112019101000012020-07-152020-07-15
430HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว112019000000002020-07-152020-07-15
431DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว11201959382164.45330212020-07-152020-07-15
432DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน112019126705655.696127292020-07-152020-07-15
433DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)11201910100100100002020-07-152020-07-15
434DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร11201964640100640002020-07-152020-07-15
435HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ12201944010004002020-07-152020-07-15
436HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ122019000000002020-07-152020-07-15
437HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ12201962342854.83310282020-07-152020-07-15
438HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง12201953341964.20342172020-07-152020-07-15
439HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์1220195234002122020-07-152020-07-15
440HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง122019101000012020-07-152020-07-15
441HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์12201956263046.45215252020-07-152020-07-15
442HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง12201944291565.90290152020-07-152020-07-15
443HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1220192117481314132020-07-152020-07-15
444HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท122019101000012020-07-152020-07-15
445HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์122019000000002020-07-152020-07-15
446HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1220195142010042020-07-152020-07-15
447HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช122019000000002020-07-152020-07-15
448HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง12201911010001002020-07-152020-07-15
449HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว1220191710758.828342020-07-152020-07-15
450HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี12201932166.711012020-07-152020-07-15
451HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์1220196335003032020-07-152020-07-15
452HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล12201912392503092020-07-152020-07-15
453HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1220192618869.2117172020-07-152020-07-15
454HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด12201988010008002020-07-152020-07-15
455HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง12201934211361.87142112020-07-152020-07-15
456HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ12201943192444.21181232020-07-152020-07-15
457HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1220191814477.8212042020-07-152020-07-15
458HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน122019926923751680232020-07-152020-07-15
459HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง122019341717500171162020-07-152020-07-15
460HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์12201911010010002020-07-152020-07-15
461HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์122019146842.942352020-07-152020-07-15
462HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี12201922010020002020-07-152020-07-15
463HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1220191201011984.27941182020-07-152020-07-15
464HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม12201988010008002020-07-152020-07-15
465HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1220191507872521770722020-07-152020-07-15
466HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก12201911010001002020-07-152020-07-15
467HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1220198627524112020-07-152020-07-15
468HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี1220195142001042020-07-152020-07-15
469HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก122019137653.825242020-07-152020-07-15
470HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล122019000000002020-07-152020-07-15
471HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา122019000000002020-07-152020-07-15
472HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ122019000000002020-07-152020-07-15
473HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ12201932141843.83110182020-07-152020-07-15
474HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค12201922610911748.28101101072020-07-152020-07-15
475HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย1220192621580.8219142020-07-152020-07-15
476HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา12201922010002002020-07-152020-07-15
477HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี122019123774662.64730462020-07-152020-07-15
478HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1220192316769.6214072020-07-152020-07-15
479HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า12201949331667.30330162020-07-152020-07-15
480HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ12201933010012002020-07-152020-07-15
481HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง12201915966009062020-07-152020-07-15
482HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ122019109525747.72500572020-07-152020-07-15
483HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา12201966010033002020-07-152020-07-15
484HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม12201910555005322020-07-152020-07-15
485HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1220194134782.9727072020-07-152020-07-15
486HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก122019000000002020-07-152020-07-15
487HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง12201924131154.20130112020-07-152020-07-15
488HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม122019000000002020-07-152020-07-15
489HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์122019606000062020-07-152020-07-15
490HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ12201995455.605132020-07-152020-07-15
491HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1220193326778.8422072020-07-152020-07-15
492HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม122019000000002020-07-152020-07-15
493HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ1220191816288.9115022020-07-152020-07-15
494HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์12201969363352.20366272020-07-152020-07-15
495HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์12201941261563.42242132020-07-152020-07-15
496HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา1220194132501032020-07-152020-07-15
497HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย12201976185.715102020-07-152020-07-15
498HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1220192012860111262020-07-152020-07-15
499HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน12201999010018002020-07-152020-07-15
500HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 412201966010006002020-07-152020-07-15
501HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา12201933010012002020-07-152020-07-15
502HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง122019101000012020-07-152020-07-15
503HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว122019000000002020-07-152020-07-15
504DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว12201995623365.35572312020-07-152020-07-15
505DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน1220191921137958.91110229502020-07-152020-07-15
506DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)12201920200100200002020-07-152020-07-15
507DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร12201910010001001000002020-07-152020-07-15
508HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ1202044010004002020-07-152020-07-15
509HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ12020000000002020-07-152020-07-15
510HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1202081453655.63422342020-07-152020-07-15
511HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง12020103554853.425315332020-07-152020-07-15
512HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์120205234002122020-07-152020-07-15
513HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง12020101000012020-07-152020-07-15
514HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1202073373650.76315312020-07-152020-07-15
515HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1202053361767.90360172020-07-152020-07-15
516HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย120202520580317142020-07-152020-07-15
517HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท12020101000012020-07-152020-07-15
518HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์12020000000002020-07-152020-07-15
519HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1202071614.310062020-07-152020-07-15
520HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช12020000000002020-07-152020-07-15
521HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1202011010001002020-07-152020-07-15
522HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว120202113861.9211352020-07-152020-07-15
523HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี120205418013012020-07-152020-07-15
524HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์120206335003032020-07-152020-07-15
525HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล120201541126.7040112020-07-152020-07-15
526HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1202032211165.61110292020-07-152020-07-15
527HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด1202088010008002020-07-152020-07-15
528HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1202042251759.59162152020-07-152020-07-15
529HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1202056263046.41253272020-07-152020-07-15
530HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา120202722581.5418052020-07-152020-07-15
531HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน120201431024171.321000412020-07-152020-07-15
532HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง12020502624520261232020-07-152020-07-15
533HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1202032166.720012020-07-152020-07-15
534HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์12020146842.942352020-07-152020-07-15
535HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี120204317521012020-07-152020-07-15
536HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร120201581312782.981232252020-07-152020-07-15
537HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม1202010100100010002020-07-152020-07-15
538HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร120201949995511980952020-07-152020-07-15
539HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก1202011010001002020-07-152020-07-15
540HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม12020128466.744312020-07-152020-07-15
541HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี1202061516.701052020-07-152020-07-15
542HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก12020158753.335252020-07-152020-07-15
543HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล12020000000002020-07-152020-07-15
544HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา12020000000002020-07-152020-07-15
545HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ12020000000002020-07-152020-07-15
546HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1202039192048.73160202020-07-152020-07-15
547HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค1202027513913650.59130101262020-07-152020-07-15
548HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย1202039241561.53211142020-07-152020-07-15
549HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1202022010002002020-07-152020-07-15
550HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี12020140924865.77850482020-07-152020-07-15
551HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1202040301075624192020-07-152020-07-15
552HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า1202089513857.30510382020-07-152020-07-15
553HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ1202066010024002020-07-152020-07-15
554HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง12020169756.309072020-07-152020-07-15
555HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ12020132755756.82730572020-07-152020-07-15
556HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา1202077010034002020-07-152020-07-15
557HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม12020178947.108362020-07-152020-07-15
558HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน120205446885.2739082020-07-152020-07-15
559HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1202011010010002020-07-152020-07-15
560HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1202029181162.10180112020-07-152020-07-15
561HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม12020000000002020-07-152020-07-15
562HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์12020100100000102020-07-152020-07-15
563HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1202010646006132020-07-152020-07-15
564HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1202044311370.54272112020-07-152020-07-15
565HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม12020000000002020-07-152020-07-15
566HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ120202218481.8117042020-07-152020-07-15
567HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์1202086414547.704111342020-07-152020-07-15
568HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์1202057372064.96312182020-07-152020-07-15
569HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา120205142001042020-07-152020-07-15
570HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย120201311284.629112020-07-152020-07-15
571HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1202038261268.42242102020-07-152020-07-15
572HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน120201211191.738102020-07-152020-07-15
573HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 41202098188.908012020-07-152020-07-15
574HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา120205418013012020-07-152020-07-15
575HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง12020101000012020-07-152020-07-15
576HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว12020000000002020-07-152020-07-15
577DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว12020123834067.56775352020-07-152020-07-15
578DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน120202321369658.61212432642020-07-152020-07-15
579DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)1202020200100200002020-07-152020-07-15
580DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร12020244243199.62430102020-07-152020-07-15
581HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ2202044010004002020-07-152020-07-15
582HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ22020000000002020-07-152020-07-15
583HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ2202097554256.75502402020-07-152020-07-15
584HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง22020116645255.246017352020-07-152020-07-15
585HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์220206335003122020-07-152020-07-15
586HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง22020101000012020-07-152020-07-15
587HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์22020108486044.474112482020-07-152020-07-15
588HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง2202068432563.20430252020-07-152020-07-15
589HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย220203426876.5620172020-07-152020-07-15
590HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท22020101000012020-07-152020-07-15
591HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์22020000000002020-07-152020-07-15
592HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ22020112918.211092020-07-152020-07-15
593HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช22020000000002020-07-152020-07-15
594HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง2202022010002002020-07-152020-07-15
595HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว220202517868314352020-07-152020-07-15
596HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2202087187.516012020-07-152020-07-15
597HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์220208445004042020-07-152020-07-15
598HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล220201861233.3060122020-07-152020-07-15
599HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง2202044261859.111152162020-07-152020-07-15
600HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด2202010919009012020-07-152020-07-15
601HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง2202056332358.910232212020-07-152020-07-15
602HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2202078344443.63313412020-07-152020-07-15
603HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา220203126583.9521052020-07-152020-07-15
604HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน220201671194871.321171472020-07-152020-07-15
605HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง2202054292553.70291242020-07-152020-07-15
606HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์220204225020022020-07-152020-07-15
607HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์220201961331.6423102020-07-152020-07-15
608HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี220205418022012020-07-152020-07-15
609HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร220201771473083.181392282020-07-152020-07-15
610HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม220202620676.9020062020-07-152020-07-15
611HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2202022812110753.1112021052020-07-152020-07-15
612HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2202011010001002020-07-152020-07-15
613HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม220201410471.446312020-07-152020-07-15
614HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี2202083537.503052020-07-152020-07-15
615HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก22020179852.936262020-07-152020-07-15
616HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล22020000000002020-07-152020-07-15
617HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา22020000000002020-07-152020-07-15
618HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ22020000000002020-07-152020-07-15
619HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ2202039192048.73160202020-07-152020-07-15
620HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2202031215815450.69149101442020-07-152020-07-15
621HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2202045281762.24241162020-07-152020-07-15
622HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา2202077010007002020-07-152020-07-15
623HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี220201841196564.781110652020-07-152020-07-15
624HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2202064442068.87371192020-07-152020-07-15
625HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า2202091533858.20530382020-07-152020-07-15
626HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ2202077010025002020-07-152020-07-15
627HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง220201810855.6010082020-07-152020-07-15
628HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ22020145796654.52770662020-07-152020-07-15
629HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2202088010035002020-07-152020-07-15
630HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม220202281436.408862020-07-152020-07-15
631HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน220206455985.9847092020-07-152020-07-15
632HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก2202022010011002020-07-152020-07-15
633HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2202032211165.60210112020-07-152020-07-15
634HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม22020000000002020-07-152020-07-15
635HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์22020150150000152020-07-152020-07-15
636HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ220201511473.3011132020-07-152020-07-15
637HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2202052351767.34312152020-07-152020-07-15
638HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม22020000000002020-07-152020-07-15
639HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ220202621580.8120052020-07-152020-07-15
640HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์22020113476641.604716502020-07-152020-07-15
641HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์2202071502170.47432192020-07-152020-07-15
642HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา2202072528.602052020-07-152020-07-15
643HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย220201512380210122020-07-152020-07-15
644HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา2202055361965.52343162020-07-152020-07-15
645HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน220201411378.638212020-07-152020-07-15
646HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42202098188.908012020-07-152020-07-15
647HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2202075271.414022020-07-152020-07-15
648HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง22020101000012020-07-152020-07-15
649HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว22020000000002020-07-152020-07-15
650DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว22020142994369.76935382020-07-152020-07-15
651DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน2202025415010459.11413635692020-07-152020-07-15
652DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)2202020200100200002020-07-152020-07-15
653DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร22020528525399.45250302020-07-152020-07-15
654HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ3202044010004002020-07-152020-07-15
655HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ32020000000002020-07-152020-07-15
656HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ32020105614458.15562422020-07-152020-07-15
657HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง32020135746154.896520412020-07-152020-07-15
658HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์320206335003122020-07-152020-07-15
659HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง32020101000012020-07-152020-07-15
660HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์32020121566546.374915502020-07-152020-07-15
661HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง3202083533063.90530302020-07-152020-07-15
662HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย320204031977.5625182020-07-152020-07-15
663HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท32020101000012020-07-152020-07-15
664HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์32020000000002020-07-152020-07-15
665HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ320201321115.4110112020-07-152020-07-15
666HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช32020101000102020-07-152020-07-15
667HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง3202022010002002020-07-152020-07-15
668HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว3202033221166.7319472020-07-152020-07-15
669HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี320201310376.928032020-07-152020-07-15
670HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์320208445004042020-07-152020-07-15
671HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล320201861233.3060122020-07-152020-07-15
672HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง3202048301862.512182162020-07-152020-07-15
673HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด320201613381.3013032020-07-152020-07-15
674HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง320206033275510232252020-07-152020-07-15
675HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ32020110515946.49424552020-07-152020-07-15
676HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา320203530585.7723052020-07-152020-07-15
677HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน320201911355670.721331552020-07-152020-07-15
678HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง3202059302950.80302272020-07-152020-07-15
679HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์3202010828035022020-07-152020-07-15
680HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์320202061430423112020-07-152020-07-15
681HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี3202065183.332012020-07-152020-07-15
682HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร320201961623482.781542322020-07-152020-07-15
683HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม3202036251169.40250112020-07-152020-07-15
684HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร3202025213311952.8113221172020-07-152020-07-15
685HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก3202011010001002020-07-152020-07-15
686HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม320201914573.759322020-07-152020-07-15
687HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี3202083537.503052020-07-152020-07-15
688HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก32020201286039262020-07-152020-07-15
689HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล32020000000002020-07-152020-07-15
690HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา32020000000002020-07-152020-07-15
691HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ32020000000002020-07-152020-07-15
692HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ3202039192048.73160202020-07-152020-07-15
693HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค3202038118519648.610175111852020-07-152020-07-15
694HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย3202053332062.34291192020-07-152020-07-15
695HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา3202088010008002020-07-152020-07-15
696HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี320202291478264.291380822020-07-152020-07-15
697HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก3202070482268.68401212020-07-152020-07-15
698HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า32020108585053.70580502020-07-152020-07-15
699HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ3202077010025002020-07-152020-07-15
700HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง320202315865.2015082020-07-152020-07-15
701HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ32020164917355.53882712020-07-152020-07-15
702HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา3202088010035002020-07-152020-07-15
703HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม3202025101540010872020-07-152020-07-15
704HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน3202076651185.58571102020-07-152020-07-15
705HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก3202022010011002020-07-152020-07-15
706HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง3202054252946.30250292020-07-152020-07-15
707HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม32020000000002020-07-152020-07-15
708HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์32020210210000212020-07-152020-07-15
709HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ320202318578.3117142020-07-152020-07-15
710HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ3202061421968.95372172020-07-152020-07-15
711HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม32020000000002020-07-152020-07-15
712HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ3202039271269.21260122020-07-152020-07-15
713HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์32020140578340.705721622020-07-152020-07-15
714HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์3202084612372.68532212020-07-152020-07-15
715HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา32020114736.404072020-07-152020-07-15
716HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย320201713476.5211132020-07-152020-07-15
717HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา3202064432167.22413182020-07-152020-07-15
718HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน3202026161061.5412282020-07-152020-07-15
719HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 43202098188.908012020-07-152020-07-15
720HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา3202075271.414022020-07-152020-07-15
721HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง32020101000012020-07-152020-07-15
722HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว32020000000002020-07-152020-07-15
723DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว320201509951666935462020-07-152020-07-15
724DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน32020268150118561413635832020-07-152020-07-15
725DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)3202020200100200002020-07-152020-07-15
726DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร32020808803599.48030502020-07-152020-07-15
727HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ4202044010004002020-07-152020-07-15
728HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ42020000000002020-07-152020-07-15
729HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ42020106614557.55562432020-07-152020-07-15
730HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง42020150807053.3107026442020-07-152020-07-15
731HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์420206335003122020-07-152020-07-15
732HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง42020101000012020-07-152020-07-15
733HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์42020130646649.275716502020-07-152020-07-15
734HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง4202089583165.20580312020-07-152020-07-15
735HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย4202086503658.1242610262020-07-152020-07-15
736HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท42020101000012020-07-152020-07-15
737HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์42020000000002020-07-152020-07-15
738HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ420201321115.4110112020-07-152020-07-15
739HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช42020101000102020-07-152020-07-15
740HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง4202022010002002020-07-152020-07-15
741HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว4202038261268.4422482020-07-152020-07-15
742HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี420201814477.8212042020-07-152020-07-15
743HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์420208445004042020-07-152020-07-15
744HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล420201971236.8070122020-07-152020-07-15
745HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง4202053341964.212222172020-07-152020-07-15
746HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด420201916384.2016032020-07-152020-07-15
747HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง420206033275510232252020-07-152020-07-15
748HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ42020114555948.29464552020-07-152020-07-15
749HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา420203732586.5923052020-07-152020-07-15
750HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน420202161516569.921491642020-07-152020-07-15
751HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง4202059302950.80302272020-07-152020-07-15
752HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์42020139469.236042020-07-152020-07-15
753HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์420202061430423112020-07-152020-07-15
754HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี4202065183.332012020-07-152020-07-15
755HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร420202191843584101742332020-07-152020-07-15
756HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม4202053361767.90360172020-07-152020-07-15
757HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร4202028014413651.4114321342020-07-152020-07-15
758HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก4202011010001002020-07-152020-07-15
759HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม420202115671.469332020-07-152020-07-15
760HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี4202083537.503052020-07-152020-07-15
761HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก42020201286039262020-07-152020-07-15
762HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล42020000000002020-07-152020-07-15
763HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา4202033010003002020-07-152020-07-15
764HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ42020000000002020-07-152020-07-15
765HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ4202039192048.73160202020-07-152020-07-15
766HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค4202041520620949.610196111982020-07-152020-07-15
767HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย4202062412166.15361202020-07-152020-07-15
768HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา4202088010008002020-07-152020-07-15
769HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี420202701719963.3101611982020-07-152020-07-15
770HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก4202079532667.18451252020-07-152020-07-15
771HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า42020166917554.86850752020-07-152020-07-15
772HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ4202077010025002020-07-152020-07-15
773HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง420202416866.7016082020-07-152020-07-15
774HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ420201941078755.231049782020-07-152020-07-15
775HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา4202088010035002020-07-152020-07-15
776HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม42020301218400121082020-07-152020-07-15
777HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน4202076651185.58571102020-07-152020-07-15
778HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก4202033010012002020-07-152020-07-15
779HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง4202056272948.20270292020-07-152020-07-15
780HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม42020000000002020-07-152020-07-15
781HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์42020280280000282020-07-152020-07-15
782HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ420202318578.3117142020-07-152020-07-15
783HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ4202070482268.65433192020-07-152020-07-15
784HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม42020000000002020-07-152020-07-15
785HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ4202039271269.21260122020-07-152020-07-15
786HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์42020160639739.406326712020-07-152020-07-15
787HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์4202084612372.68532212020-07-152020-07-15
788HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา420201771041.2070102020-07-152020-07-15
789HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย420201813572.2211142020-07-152020-07-15
790HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา4202072472565.32453222020-07-152020-07-15
791HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน4202030191163.3415292020-07-152020-07-15
792HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 44202098188.908012020-07-152020-07-15
793HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา4202075271.414022020-07-152020-07-15
794HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง42020101000012020-07-152020-07-15
795HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว42020000000002020-07-152020-07-15
796DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว420201509951666935462020-07-152020-07-15
797DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน42020268150118561413635832020-07-152020-07-15
798DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)4202020200100200002020-07-152020-07-15
799DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร42020808803599.48030502020-07-152020-07-15ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0110 : ข้อมูลจำนวนผู้ติดยาเสพติดที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบครบกำหนด)

ตาราง : ร้อยละการบำบัดของผู้ที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบครบกำหนด

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางผลการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

idhccodehcnamethrepmonthrepyeardt_dischargedt_completedt_notcompletedt_complete_rdt_comp_voldt_comp_fordt_notc_voldt_notc_foradddateupdatedate
143HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ05202044010004002020-05-262020-05-26
144HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ052020000000002020-05-262020-05-26
145HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ052020109644558.75592432020-05-262020-05-26
146HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง052020150807053.3107026442020-05-262020-05-26
147HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์0520206335003122020-05-262020-05-26
148HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง052020101000012020-05-262020-05-26
149HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์052020135647147.475716552020-05-262020-05-26
150HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง05202089583165.20580312020-05-262020-05-26
151HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย05202086503658.1242610262020-05-262020-05-26
152HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท052020101000012020-05-262020-05-26
153HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์052020000000002020-05-262020-05-26
154HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ0520201321115.4110112020-05-262020-05-26
155HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช052020101000102020-05-262020-05-26
156HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง05202022010002002020-05-262020-05-26
157HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว05202038261268.4422482020-05-262020-05-26
158HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0520201814477.8212042020-05-262020-05-26
159HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0520208445004042020-05-262020-05-26
160HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0520202281436.4080142020-05-262020-05-26
161HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง05202053341964.212222172020-05-262020-05-26
162HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด0520201916384.2016032020-05-262020-05-26
163HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง05202069422760.915272252020-05-262020-05-26
164HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ052020114555948.29464552020-05-262020-05-26
165HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา0520203732586.5923052020-05-262020-05-26
166HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0520202161516569.921491642020-05-262020-05-26
167HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง05202059302950.80302272020-05-262020-05-26
168HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์052020169756.336072020-05-262020-05-26
169HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์0520202061430423112020-05-262020-05-26
170HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี05202065183.332012020-05-262020-05-26
171HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร0520202191843584101742332020-05-262020-05-26
172HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม05202053361767.90360172020-05-262020-05-26
173HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร05202028014413651.4114321342020-05-262020-05-26
174HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก05202011010001002020-05-262020-05-26
175HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม0520202115671.469332020-05-262020-05-26
176HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี052020113827.303082020-05-262020-05-26
177HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก0520202113861.9310262020-05-262020-05-26
178HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล052020000000002020-05-262020-05-26
179HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา05202033010003002020-05-262020-05-26
180HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ052020000000002020-05-262020-05-26
181HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ05202039192048.73160202020-05-262020-05-26
182HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค05202041520620949.610196111982020-05-262020-05-26
183HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย05202062412166.15361202020-05-262020-05-26
184HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา05202088010008002020-05-262020-05-26
185HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี0520202701719963.3101611982020-05-262020-05-26
186HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก05202079532667.18451252020-05-262020-05-26
187HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า052020166917554.86850752020-05-262020-05-26
188HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ05202077010025002020-05-262020-05-26
189HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง0520202416866.7016082020-05-262020-05-26
190HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ0520201941078755.231049782020-05-262020-05-26
191HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา05202088010035002020-05-262020-05-26
192HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม052020301218400121082020-05-262020-05-26
193HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน05202076651185.58571102020-05-262020-05-26
194HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก05202044010013002020-05-262020-05-26
195HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง05202056272948.20270292020-05-262020-05-26
196HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม052020000000002020-05-262020-05-26
197HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์052020780780000782020-05-262020-05-26
198HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0520202318578.3117142020-05-262020-05-26
199HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ05202070482268.65433192020-05-262020-05-26
200HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม052020000000002020-05-262020-05-26
201HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ05202039271269.21260122020-05-262020-05-26
202HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์052020160639739.406326712020-05-262020-05-26
203HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์05202084612372.68532212020-05-262020-05-26
204HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา0520201771041.2070102020-05-262020-05-26
205HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย0520201813572.2211142020-05-262020-05-26
206HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา05202072472565.32453222020-05-262020-05-26
207HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน05202030191163.3415292020-05-262020-05-26
208HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 405202098188.908012020-05-262020-05-26
209HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา05202075271.414022020-05-262020-05-26
210HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง052020101000012020-05-262020-05-26
211HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว052020000000002020-05-262020-05-26
212DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว0520201751175866.9711012462020-05-262020-05-26
213DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน05202028015712356.11514240832020-05-262020-05-26
214DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)05202020200100200002020-05-262020-05-26
215DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร052020808803599.48030502020-05-262020-05-26
216HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ62020119281.809022020-07-102020-07-10
217HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ62020000000002020-07-102020-07-10
218HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ62020138855361.66793502020-07-102020-07-10
219HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง6202021510311247.9129127852020-07-102020-07-10
220HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์6202085362.505122020-07-102020-07-10
221HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง62020202000022020-07-102020-07-10
222HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์620201787510342.1136218852020-07-102020-07-10
223HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง62020116744263.80740422020-07-102020-07-10
224HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย6202095554057.9243110302020-07-102020-07-10
225HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท62020101000012020-07-102020-07-10
226HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์62020000000002020-07-102020-07-10
227HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ620201321115.4110112020-07-102020-07-10
228HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช62020101000102020-07-102020-07-10
229HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง6202022010002002020-07-102020-07-10
230HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว62020503317664295122020-07-102020-07-10
231HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี620202117481215042020-07-102020-07-10
232HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์62020115645.505062020-07-102020-07-10
233HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล620202171433.3070142020-07-102020-07-10
234HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง6202057381966.712262172020-07-102020-07-10
235HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด620202217577.3017052020-07-102020-07-10
236HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง6202098593960.221387322020-07-102020-07-10
237HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ62020170779345.311668852020-07-102020-07-10
238HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา620204637980.41027092020-07-102020-07-10
239HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน620202731789565.221761942020-07-102020-07-10
240HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง6202059302950.80302272020-07-102020-07-10
241HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์6202015966036152020-07-102020-07-10
242HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์6202031102132.3463182020-07-102020-07-10
243HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี6202065183.332012020-07-102020-07-10
244HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร620202622214184.4162053382020-07-102020-07-10
245HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม6202087533460.90530342020-07-102020-07-10
246HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร6202032516615951.1316321572020-07-102020-07-10
247HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก6202011010001002020-07-102020-07-10
248HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม620202518772612342020-07-102020-07-10
249HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี620201761135.3060112020-07-102020-07-10
250HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก620202214863.6311262020-07-102020-07-10
251HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล62020000000002020-07-102020-07-10
252HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา6202033010003002020-07-102020-07-10
253HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ6202077010007002020-07-102020-07-10
254HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ6202040192147.53160212020-07-102020-07-10
255HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค6202050624026647.418222152512020-07-102020-07-10
256HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย62020825032617432302020-07-102020-07-10
257HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา6202088010008002020-07-102020-07-10
258HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี6202032820812063.41119711192020-07-102020-07-10
259HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก62020129775259.710671512020-07-102020-07-10
260HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า6202023012210853611601082020-07-102020-07-10
261HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ6202077010025002020-07-102020-07-10
262HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง6202028171160.70170112020-07-102020-07-10
263HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ620202181219755.5711412852020-07-102020-07-10
264HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา6202088010035002020-07-102020-07-10
265HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม620204518274001811162020-07-102020-07-10
266HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน6202091801187.911691102020-07-102020-07-10
267HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก6202044010022002020-07-102020-07-10
268HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง6202059302950.80300292020-07-102020-07-10
269HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม62020000000002020-07-102020-07-10
270HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์62020780780000782020-07-102020-07-10
271HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ620202318578.3117142020-07-102020-07-10
272HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ62020110624856.45573452020-07-102020-07-10
273HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม62020000000002020-07-102020-07-10
274HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ6202047301763.81290172020-07-102020-07-10
275HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์620201897511439.707526882020-07-102020-07-10
276HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์6202084612372.68532212020-07-102020-07-10
277HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา620201881044.4080102020-07-102020-07-10
278HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย620202722581.5220142020-07-102020-07-10
279HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา6202099653465.72633312020-07-102020-07-10
280HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน6202044251956.85202172020-07-102020-07-10
281HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 46202098188.908012020-07-102020-07-10
282HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา6202097277.816022020-07-102020-07-10
283HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง62020101000012020-07-102020-07-10
284HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว62020000000002020-07-102020-07-10
285DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว620202021366667.3812812542020-07-102020-07-10
286DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน6202032417914555.216163441012020-07-102020-07-10
287DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)6202078572173.15702102020-07-102020-07-10
288DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร62020808803599.48030502020-07-102020-07-10
289HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ102019000000002020-07-152020-07-15
290HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ102019000000002020-07-152020-07-15
291HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ10201929131644.83100162020-07-152020-07-15
292HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง1020191615193.8015012020-07-152020-07-15
293HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์102019000000002020-07-152020-07-15
294HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง102019000000002020-07-152020-07-15
295HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1020191881044.435282020-07-152020-07-15
296HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1020192116576.2016052020-07-152020-07-15
297HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1020195326003112020-07-152020-07-15
298HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท102019000000002020-07-152020-07-15
299HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์102019000000002020-07-152020-07-15
300HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ10201911010010002020-07-152020-07-15
301HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช102019000000002020-07-152020-07-15
302HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง102019000000002020-07-152020-07-15
303HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว10201983537.512322020-07-152020-07-15
304HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี102019101000012020-07-152020-07-15
305HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์102019000000002020-07-152020-07-15
306HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล1020195234002032020-07-152020-07-15
307HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1020194132501122020-07-152020-07-15
308HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด10201911010001002020-07-152020-07-15
309HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง10201975271.432022020-07-152020-07-15
310HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1020191761135.3150112020-07-152020-07-15
311HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา10201955010014002020-07-152020-07-15
312HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1020192519676118062020-07-152020-07-15
313HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง102019116554.506052020-07-152020-07-15
314HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์102019000000002020-07-152020-07-15
315HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์1020195418040102020-07-152020-07-15
316HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี102019000000002020-07-152020-07-15
317HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1020193125680.6223062020-07-152020-07-15
318HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม10201922010002002020-07-152020-07-15
319HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร102019502426481230262020-07-152020-07-15
320HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก10201911010001002020-07-152020-07-15
321HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม10201922010002002020-07-152020-07-15
322HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี10201931233.301022020-07-152020-07-15
323HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก10201932166.711012020-07-152020-07-15
324HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล102019000000002020-07-152020-07-15
325HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา102019000000002020-07-152020-07-15
326HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ102019000000002020-07-152020-07-15
327HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1020191510566.728052020-07-152020-07-15
328HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค102019138627644.98547692020-07-152020-07-15
329HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย1020195418013102020-07-152020-07-15
330HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา102019000000002020-07-152020-07-15
331HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี10201945232251.10230222020-07-152020-07-15
332HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1020195418004012020-07-152020-07-15
333HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า102019473116660310162020-07-152020-07-15
334HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ102019000000002020-07-152020-07-15
335HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง1020195234002032020-07-152020-07-15
336HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ10201951143727.50140372020-07-152020-07-15
337HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา10201955010032002020-07-152020-07-15
338HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม1020192115001012020-07-152020-07-15
339HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1020191411378.6110032020-07-152020-07-15
340HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก102019000000002020-07-152020-07-15
341HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1020191431121.4030112020-07-152020-07-15
342HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม102019000000002020-07-152020-07-15
343HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์102019101000012020-07-152020-07-15
344HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ10201922010002002020-07-152020-07-15
345HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1020191111010038002020-07-152020-07-15
346HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม102019000000002020-07-152020-07-15
347HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ10201976185.715012020-07-152020-07-15
348HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์1020191814477.8014132020-07-152020-07-15
349HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์1020191914573.7113142020-07-152020-07-15
391HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม11201922010002002020-07-152020-07-15
350HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา102019202000022020-07-152020-07-15
351HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย10201932166.711102020-07-152020-07-15
352HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา10201922010002002020-07-152020-07-15
353HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน10201911010010002020-07-152020-07-15
354HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 410201955010005002020-07-152020-07-15
355HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา10201922010011002020-07-152020-07-15
356HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง102019101000012020-07-152020-07-15
357HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว102019000000002020-07-152020-07-15
358DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว10201930191163.33160112020-07-152020-07-15
359DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน10201934191555.90191502020-07-152020-07-15
360DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)10201922010020002020-07-152020-07-15
361DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร10201935350100350002020-07-152020-07-15
362HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ112019000000002020-07-152020-07-15
363HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ112019000000002020-07-152020-07-15
364HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ11201948232547.93200252020-07-152020-07-15
365HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง11201936241266.70241112020-07-152020-07-15
366HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์112019000000002020-07-152020-07-15
367HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง112019000000002020-07-152020-07-15
368HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์11201938201852.64163152020-07-152020-07-15
369HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1120192720774.1020072020-07-152020-07-15
370HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1120191310376.919122020-07-152020-07-15
371HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท112019000000002020-07-152020-07-15
372HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์112019000000002020-07-152020-07-15
373HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ11201931233.310022020-07-152020-07-15
374HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช112019000000002020-07-152020-07-15
375HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง11201911010001002020-07-152020-07-15
376HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว11201910555014322020-07-152020-07-15
377HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี1120192115010012020-07-152020-07-15
378HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์1120195234002032020-07-152020-07-15
379HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล11201993633.303062020-07-152020-07-15
380HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1120191813572.294142020-07-152020-07-15
381HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด11201955010005002020-07-152020-07-15
382HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง112019201286066172020-07-152020-07-15
383HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ112019391623411150232020-07-152020-07-15
384HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา11201998188.926012020-07-152020-07-15
385HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน11201949381177.61370112020-07-152020-07-15
386HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง11201923101343.50101122020-07-152020-07-15
387HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์112019000000002020-07-152020-07-15
388HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์11201964266.740202020-07-152020-07-15
389HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี11201911010010002020-07-152020-07-15
390HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร11201974621283.82601112020-07-152020-07-15
392HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร112019114546047.41530602020-07-152020-07-15
393HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก11201911010001002020-07-152020-07-15
394HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม11201944010013002020-07-152020-07-15
395HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี1120195142001042020-07-152020-07-15
396HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก11201994544.413232020-07-152020-07-15
397HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล112019000000002020-07-152020-07-15
398HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา112019000000002020-07-152020-07-15
399HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ112019000000002020-07-152020-07-15
400HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ11201923121152.2390112020-07-152020-07-15
401HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค112019187899847.68819892020-07-152020-07-15
402HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย11201912937518122020-07-152020-07-15
403HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา112019000000002020-07-152020-07-15
404HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี11201996554157.31540412020-07-152020-07-15
405HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1120195418004012020-07-152020-07-15
406HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า11201949331667.30330162020-07-152020-07-15
407HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ112019000000002020-07-152020-07-15
408HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง11201993633.303062020-07-152020-07-15
409HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ112019923557381340572020-07-152020-07-15
410HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา11201966010033002020-07-152020-07-15
411HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม11201975271.405022020-07-152020-07-15
412HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1120193127487.1621042020-07-152020-07-15
413HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก112019000000002020-07-152020-07-15
414HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1120191981142.1080112020-07-152020-07-15
415HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม112019000000002020-07-152020-07-15
416HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์112019303000032020-07-152020-07-15
417HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ11201944010004002020-07-152020-07-15
418HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1120192015575411052020-07-152020-07-15
419HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม112019000000002020-07-152020-07-15
420HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ1120191211191.7110012020-07-152020-07-15
421HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์11201940231757.50231162020-07-152020-07-15
422HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์11201933221166.7220292020-07-152020-07-15
423HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา112019303000032020-07-152020-07-15
424HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1120195418013102020-07-152020-07-15
425HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา11201997277.816022020-07-152020-07-15
426HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน11201944010013002020-07-152020-07-15
427HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 411201955010005002020-07-152020-07-15
428HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา11201933010012002020-07-152020-07-15
429HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง112019101000012020-07-152020-07-15
430HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว112019000000002020-07-152020-07-15
431DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว11201959382164.45330212020-07-152020-07-15
432DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน112019126705655.696127292020-07-152020-07-15
433DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)11201910100100100002020-07-152020-07-15
434DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร11201964640100640002020-07-152020-07-15
435HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ12201944010004002020-07-152020-07-15
436HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ122019000000002020-07-152020-07-15
437HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ12201962342854.83310282020-07-152020-07-15
438HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง12201953341964.20342172020-07-152020-07-15
439HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์1220195234002122020-07-152020-07-15
440HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง122019101000012020-07-152020-07-15
441HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์12201956263046.45215252020-07-152020-07-15
442HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง12201944291565.90290152020-07-152020-07-15
443HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1220192117481314132020-07-152020-07-15
444HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท122019101000012020-07-152020-07-15
445HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์122019000000002020-07-152020-07-15
446HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1220195142010042020-07-152020-07-15
447HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช122019000000002020-07-152020-07-15
448HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง12201911010001002020-07-152020-07-15
449HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว1220191710758.828342020-07-152020-07-15
450HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี12201932166.711012020-07-152020-07-15
451HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์1220196335003032020-07-152020-07-15
452HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล12201912392503092020-07-152020-07-15
453HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1220192618869.2117172020-07-152020-07-15
454HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด12201988010008002020-07-152020-07-15
455HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง12201934211361.87142112020-07-152020-07-15
456HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ12201943192444.21181232020-07-152020-07-15
457HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1220191814477.8212042020-07-152020-07-15
458HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน122019926923751680232020-07-152020-07-15
459HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง122019341717500171162020-07-152020-07-15
460HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์12201911010010002020-07-152020-07-15
461HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์122019146842.942352020-07-152020-07-15
462HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี12201922010020002020-07-152020-07-15
463HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1220191201011984.27941182020-07-152020-07-15
464HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม12201988010008002020-07-152020-07-15
465HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1220191507872521770722020-07-152020-07-15
466HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก12201911010001002020-07-152020-07-15
467HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1220198627524112020-07-152020-07-15
468HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี1220195142001042020-07-152020-07-15
469HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก122019137653.825242020-07-152020-07-15
470HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล122019000000002020-07-152020-07-15
471HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา122019000000002020-07-152020-07-15
472HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ122019000000002020-07-152020-07-15
473HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ12201932141843.83110182020-07-152020-07-15
474HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค12201922610911748.28101101072020-07-152020-07-15
475HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย1220192621580.8219142020-07-152020-07-15
476HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา12201922010002002020-07-152020-07-15
477HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี122019123774662.64730462020-07-152020-07-15
478HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1220192316769.6214072020-07-152020-07-15
479HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า12201949331667.30330162020-07-152020-07-15
480HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ12201933010012002020-07-152020-07-15
481HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง12201915966009062020-07-152020-07-15
482HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ122019109525747.72500572020-07-152020-07-15
483HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา12201966010033002020-07-152020-07-15
484HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม12201910555005322020-07-152020-07-15
485HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1220194134782.9727072020-07-152020-07-15
486HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก122019000000002020-07-152020-07-15
487HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง12201924131154.20130112020-07-152020-07-15
488HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม122019000000002020-07-152020-07-15
489HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์122019606000062020-07-152020-07-15
490HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ12201995455.605132020-07-152020-07-15
491HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1220193326778.8422072020-07-152020-07-15
492HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม122019000000002020-07-152020-07-15
493HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ1220191816288.9115022020-07-152020-07-15
494HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์12201969363352.20366272020-07-152020-07-15
495HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์12201941261563.42242132020-07-152020-07-15
496HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา1220194132501032020-07-152020-07-15
497HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย12201976185.715102020-07-152020-07-15
498HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1220192012860111262020-07-152020-07-15
499HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน12201999010018002020-07-152020-07-15
500HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 412201966010006002020-07-152020-07-15
501HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา12201933010012002020-07-152020-07-15
502HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง122019101000012020-07-152020-07-15
503HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว122019000000002020-07-152020-07-15
504DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว12201995623365.35572312020-07-152020-07-15
505DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน1220191921137958.91110229502020-07-152020-07-15
506DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)12201920200100200002020-07-152020-07-15
507DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร12201910010001001000002020-07-152020-07-15
508HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ1202044010004002020-07-152020-07-15
509HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ12020000000002020-07-152020-07-15
510HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ1202081453655.63422342020-07-152020-07-15
511HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง12020103554853.425315332020-07-152020-07-15
512HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์120205234002122020-07-152020-07-15
513HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง12020101000012020-07-152020-07-15
514HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1202073373650.76315312020-07-152020-07-15
515HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1202053361767.90360172020-07-152020-07-15
516HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย120202520580317142020-07-152020-07-15
517HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท12020101000012020-07-152020-07-15
518HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์12020000000002020-07-152020-07-15
519HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1202071614.310062020-07-152020-07-15
520HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช12020000000002020-07-152020-07-15
521HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1202011010001002020-07-152020-07-15
522HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว120202113861.9211352020-07-152020-07-15
523HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี120205418013012020-07-152020-07-15
524HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์120206335003032020-07-152020-07-15
525HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล120201541126.7040112020-07-152020-07-15
526HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1202032211165.61110292020-07-152020-07-15
527HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด1202088010008002020-07-152020-07-15
528HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1202042251759.59162152020-07-152020-07-15
529HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1202056263046.41253272020-07-152020-07-15
530HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา120202722581.5418052020-07-152020-07-15
531HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน120201431024171.321000412020-07-152020-07-15
532HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง12020502624520261232020-07-152020-07-15
533HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1202032166.720012020-07-152020-07-15
534HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์12020146842.942352020-07-152020-07-15
535HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี120204317521012020-07-152020-07-15
536HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร120201581312782.981232252020-07-152020-07-15
537HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม1202010100100010002020-07-152020-07-15
538HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร120201949995511980952020-07-152020-07-15
539HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก1202011010001002020-07-152020-07-15
540HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม12020128466.744312020-07-152020-07-15
541HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี1202061516.701052020-07-152020-07-15
542HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก12020158753.335252020-07-152020-07-15
543HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล12020000000002020-07-152020-07-15
544HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา12020000000002020-07-152020-07-15
545HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ12020000000002020-07-152020-07-15
546HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1202039192048.73160202020-07-152020-07-15
547HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค1202027513913650.59130101262020-07-152020-07-15
548HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย1202039241561.53211142020-07-152020-07-15
549HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1202022010002002020-07-152020-07-15
550HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี12020140924865.77850482020-07-152020-07-15
551HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1202040301075624192020-07-152020-07-15
552HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า1202089513857.30510382020-07-152020-07-15
553HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ1202066010024002020-07-152020-07-15
554HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง12020169756.309072020-07-152020-07-15
555HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ12020132755756.82730572020-07-152020-07-15
556HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา1202077010034002020-07-152020-07-15
557HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม12020178947.108362020-07-152020-07-15
558HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน120205446885.2739082020-07-152020-07-15
559HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1202011010010002020-07-152020-07-15
560HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1202029181162.10180112020-07-152020-07-15
561HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม12020000000002020-07-152020-07-15
562HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์12020100100000102020-07-152020-07-15
563HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1202010646006132020-07-152020-07-15
564HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1202044311370.54272112020-07-152020-07-15
565HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม12020000000002020-07-152020-07-15
566HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ120202218481.8117042020-07-152020-07-15
567HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์1202086414547.704111342020-07-152020-07-15
568HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์1202057372064.96312182020-07-152020-07-15
569HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา120205142001042020-07-152020-07-15
570HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย120201311284.629112020-07-152020-07-15
571HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1202038261268.42242102020-07-152020-07-15
572HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน120201211191.738102020-07-152020-07-15
573HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 41202098188.908012020-07-152020-07-15
574HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา120205418013012020-07-152020-07-15
575HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง12020101000012020-07-152020-07-15
576HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว12020000000002020-07-152020-07-15
577DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว12020123834067.56775352020-07-152020-07-15
578DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน120202321369658.61212432642020-07-152020-07-15
579DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)1202020200100200002020-07-152020-07-15
580DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร12020244243199.62430102020-07-152020-07-15
581HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ2202044010004002020-07-152020-07-15
582HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ22020000000002020-07-152020-07-15
583HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ2202097554256.75502402020-07-152020-07-15
584HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง22020116645255.246017352020-07-152020-07-15
585HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์220206335003122020-07-152020-07-15
586HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง22020101000012020-07-152020-07-15
587HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์22020108486044.474112482020-07-152020-07-15
588HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง2202068432563.20430252020-07-152020-07-15
589HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย220203426876.5620172020-07-152020-07-15
590HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท22020101000012020-07-152020-07-15
591HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์22020000000002020-07-152020-07-15
592HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ22020112918.211092020-07-152020-07-15
593HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช22020000000002020-07-152020-07-15
594HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง2202022010002002020-07-152020-07-15
595HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว220202517868314352020-07-152020-07-15
596HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2202087187.516012020-07-152020-07-15
597HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์220208445004042020-07-152020-07-15
598HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล220201861233.3060122020-07-152020-07-15
599HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง2202044261859.111152162020-07-152020-07-15
600HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด2202010919009012020-07-152020-07-15
601HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง2202056332358.910232212020-07-152020-07-15
602HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2202078344443.63313412020-07-152020-07-15
603HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา220203126583.9521052020-07-152020-07-15
604HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน220201671194871.321171472020-07-152020-07-15
605HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง2202054292553.70291242020-07-152020-07-15
606HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์220204225020022020-07-152020-07-15
607HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์220201961331.6423102020-07-152020-07-15
608HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี220205418022012020-07-152020-07-15
609HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร220201771473083.181392282020-07-152020-07-15
610HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม220202620676.9020062020-07-152020-07-15
611HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2202022812110753.1112021052020-07-152020-07-15
612HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2202011010001002020-07-152020-07-15
613HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม220201410471.446312020-07-152020-07-15
614HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี2202083537.503052020-07-152020-07-15
615HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก22020179852.936262020-07-152020-07-15
616HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล22020000000002020-07-152020-07-15
617HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา22020000000002020-07-152020-07-15
618HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ22020000000002020-07-152020-07-15
619HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ2202039192048.73160202020-07-152020-07-15
620HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค2202031215815450.69149101442020-07-152020-07-15
621HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย2202045281762.24241162020-07-152020-07-15
622HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา2202077010007002020-07-152020-07-15
623HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี220201841196564.781110652020-07-152020-07-15
624HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2202064442068.87371192020-07-152020-07-15
625HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า2202091533858.20530382020-07-152020-07-15
626HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ2202077010025002020-07-152020-07-15
627HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง220201810855.6010082020-07-152020-07-15
628HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ22020145796654.52770662020-07-152020-07-15
629HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2202088010035002020-07-152020-07-15
630HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม220202281436.408862020-07-152020-07-15
631HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน220206455985.9847092020-07-152020-07-15
632HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก2202022010011002020-07-152020-07-15
633HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2202032211165.60210112020-07-152020-07-15
634HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม22020000000002020-07-152020-07-15
635HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์22020150150000152020-07-152020-07-15
636HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ220201511473.3011132020-07-152020-07-15
637HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2202052351767.34312152020-07-152020-07-15
638HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม22020000000002020-07-152020-07-15
639HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ220202621580.8120052020-07-152020-07-15
640HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์22020113476641.604716502020-07-152020-07-15
641HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์2202071502170.47432192020-07-152020-07-15
642HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา2202072528.602052020-07-152020-07-15
643HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย220201512380210122020-07-152020-07-15
644HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา2202055361965.52343162020-07-152020-07-15
645HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน220201411378.638212020-07-152020-07-15
646HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42202098188.908012020-07-152020-07-15
647HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2202075271.414022020-07-152020-07-15
648HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง22020101000012020-07-152020-07-15
649HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว22020000000002020-07-152020-07-15
650DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว22020142994369.76935382020-07-152020-07-15
651DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน2202025415010459.11413635692020-07-152020-07-15
652DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)2202020200100200002020-07-152020-07-15
653DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร22020528525399.45250302020-07-152020-07-15
654HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ3202044010004002020-07-152020-07-15
655HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ32020000000002020-07-152020-07-15
656HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ32020105614458.15562422020-07-152020-07-15
657HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง32020135746154.896520412020-07-152020-07-15
658HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์320206335003122020-07-152020-07-15
659HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง32020101000012020-07-152020-07-15
660HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์32020121566546.374915502020-07-152020-07-15
661HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง3202083533063.90530302020-07-152020-07-15
662HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย320204031977.5625182020-07-152020-07-15
663HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท32020101000012020-07-152020-07-15
664HC1100