โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

14. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี : 57

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมฯ​อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี และสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี - การคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี หมายถึง การได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจำปี จากศูนย์บริการสาธารณสุขหรือสำนักการแพทย์​ ตามสังกัดที่ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกชมรม

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

A = จำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี หารด้วย จำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่สมัครเข้าร่วม (สำนักการแพทย์) คูณด้วย 100 B = จำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี หารด้วย จำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี (สำนักอนามัย) A+B หาร 2

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0381 : จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย และโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี)

ตาราง : Indicator8_elderly_screening

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี (รายปี)

idhospcodeyearsmember_screeningmember_alladddateupdatedate
111537256242972020-06-082020-06-08
21153925621984012020-06-082020-06-08
31154125621192502020-06-082020-06-08
41154025621251502020-06-082020-06-08
51153625621321322020-06-082020-06-08
61153825621111722020-06-082020-06-08
7146412562421502020-06-082020-06-08
81504925621033372020-06-082020-06-08
9250602562731002020-06-082020-06-08ตาราง : ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางแสดงร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี

idhccodehcnamethreproundrepyearinclub_totalinclub_checkinclub_check_radddateupdatedate
2hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน1202040002020-05-292020-06-14
3hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ12020124002020-05-292020-06-14
4hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง12020100002020-05-292020-06-14
5hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์1202051002020-05-292020-06-14
6hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1202031002020-05-292020-06-14
8hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง12020187002020-05-292020-06-14
9hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย12020124002020-05-292020-06-14
10hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท12020100002020-05-292020-06-14
11hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์1202098002020-05-292020-06-14
12hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ12020100002020-05-292020-06-14
13hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช1202032002020-05-292020-06-14
14hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง1202056002020-05-292020-06-14
15hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว12020123002020-05-292020-06-14
16hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี1202086002020-05-292020-06-14
17hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์12020104002020-05-292020-06-14
18hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล1202036002020-05-292020-06-14
19hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง12020240002020-05-292020-06-14
20hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด1202060002020-05-292020-06-14
21hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง12020250002020-05-292020-06-14
22hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1202050002020-05-292020-06-14
23hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา12020100002020-05-292020-06-14
24hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน120201727002020-05-292020-06-14
25hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง12020335002020-05-292020-06-14
26hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1202050002020-05-292020-06-14
27hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์1202070002020-05-292020-06-14
28hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี1202025002020-05-292020-06-14
29hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร12020565002020-05-292020-06-14
30hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม12020120002020-05-292020-06-14
31hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร12020112002020-05-292020-06-14
32hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก12020120002020-05-292020-06-14
33hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม12020123002020-05-292020-06-14
34hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี12020150002020-05-292020-06-14
35hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก12020160002020-05-292020-06-14
36hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล12020100002020-05-292020-06-14
37hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา12020250002020-05-292020-06-14
38hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ12020100002020-05-292020-06-14
39hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ12020300002020-05-292020-06-14
40hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค12020150002020-05-292020-06-14
41hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย12020100002020-05-292020-06-14
42hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา12020550002020-05-292020-06-14
43hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี12020100002020-05-292020-06-14
44hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก12020200002020-05-292020-06-14
45hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า12020250002020-05-292020-06-14
46hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ12020100002020-05-292020-06-14
47hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง12020350002020-05-292020-06-14
70hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ2202030002020-05-292020-05-29
71hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน2202040401002020-05-292020-05-29
72hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ22020124002020-05-292020-05-29
73hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง22020100002020-05-292020-05-29
74hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์2202051511002020-05-292020-05-29
75hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง2202031002020-05-292020-05-29
76hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2202025610039.062020-05-292020-05-29
77hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง22020187002020-05-292020-05-29
78hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย22020124002020-05-292020-05-29
79hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท22020100002020-05-292020-05-29
80hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์2202098002020-05-292020-05-29
81hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ22020100002020-05-292020-05-29
82hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช2202032002020-05-292020-05-29
83hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง2202056002020-05-292020-05-29
84hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว22020123002020-05-292020-05-29
85hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี2202086002020-05-292020-05-29
86hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์22020104002020-05-292020-05-29
87hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล2202036002020-05-292020-05-29
88hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง22020240002020-05-292020-05-29
89hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด2202060601002020-05-292020-05-29
90hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง22020250002020-05-292020-05-29
91hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ2202050002020-05-292020-05-29
92hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา2202010036362020-05-292020-05-29
93hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน22020172717510.132020-05-292020-05-29
65hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน1202025002020-05-292020-06-14
66hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 41202035002020-05-292020-06-14
67hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา1202080002020-05-292020-06-14
68hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง12020450002020-05-292020-06-14
69hc6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว120200002020-05-292020-06-14
48hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ12020200002020-05-292020-06-14
49hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา12020240002020-05-292020-06-14
50hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม12020100002020-05-292020-06-14
51hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน12020255002020-05-292020-06-14
52hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1202040002020-05-292020-06-14
53hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1202050002020-05-292020-06-14
54hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม1202090002020-05-292020-06-14
55hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์1202040002020-05-292020-06-14
56hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1202050002020-05-292020-06-14
57hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ12020100002020-05-292020-06-14
58hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม12020180002020-05-292020-06-14
59hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ12020300002020-05-292020-06-14
61hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์120201986002020-05-292020-06-14
62hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา12020150002020-05-292020-06-14
63hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย12020250002020-05-292020-06-14
94hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง220203355014.932020-05-292020-05-29
95hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2202050002020-05-292020-05-29
96hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์2202070002020-05-292020-05-29
97hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี2202025002020-05-292020-05-29
98hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร220205656010.622020-05-292020-05-29
99hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม22020120002020-05-292020-05-29
100hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร22020112002020-05-292020-05-29
101hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2202012024202020-05-292020-05-29
102hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม22020123002020-05-292020-05-29
103hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี220201506140.672020-05-292020-05-29
104hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก22020160002020-05-292020-05-29
105hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล22020100002020-05-292020-05-29
106hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา220202508835.22020-05-292020-05-29
107hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ2202010055552020-05-292020-05-29
108hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ2202030030102020-05-292020-05-29
109hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค22020150002020-05-292020-05-29
110hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย22020100002020-05-292020-05-29
111hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา22020550002020-05-292020-05-29
112hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี22020100002020-05-292020-05-29
113hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก2202020020102020-05-292020-05-29
114hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า220202502082020-05-292020-05-29
115hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ2202010060602020-05-292020-05-29
116hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง2202035012034.292020-05-292020-05-29
117hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2202020080402020-05-292020-05-29
118hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา2202024010041.672020-05-292020-05-29
119hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม22020100002020-05-292020-05-29
120hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน220202558031.372020-05-292020-05-29
121hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก2202040401002020-05-292020-05-29
122hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง2202050002020-05-292020-05-29
123hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม2202090002020-05-292020-05-29
124hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์2202040002020-05-292020-05-29
125hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2202050002020-05-292020-05-29
126hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2202010030302020-05-292020-05-29
127hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม220201806033.332020-05-292020-05-29
128hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ2202030030102020-05-292020-05-29
129hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์2202096819520.142020-05-292020-05-29
130hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์22020198620710.422020-05-292020-05-29
131hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา2202015030202020-05-292020-05-29
132hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย2202025050202020-05-292020-05-29
133hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา2202040002020-05-292020-05-29
134hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน2202025002020-05-292020-05-29
135hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42202035002020-05-292020-05-29
136hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2202080002020-05-292020-05-29
137hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง220204505011.112020-05-292020-05-29
138hc6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว220200002020-05-292020-05-29
64hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1202040002020-05-292020-06-14
1hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ1202030002020-05-292020-06-14
7hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์12020256002020-05-292020-06-14
60hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์12020968002020-05-292020-06-14
139hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ3202030301002020-06-262020-06-26
140hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน3202040401002020-06-262020-06-26
141hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ320201245040.322020-06-262020-06-26
142hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง3202010050502020-06-262020-06-26
143hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์3202051511002020-06-262020-06-26
144hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง3202031311002020-06-262020-06-26
145hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์3202025615660.942020-06-262020-06-26
146hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง3202018712064.172020-06-262020-06-26
147hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย320201245040.322020-06-262020-06-26
148hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท3202010050502020-06-262020-06-26
149hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์32020986869.392020-06-262020-06-26
150hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ3202010055552020-06-262020-06-26
151hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช3202032321002020-06-262020-06-26
152hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง32020563257.142020-06-262020-06-26
153hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว320201238065.042020-06-262020-06-26
154hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี3202086861002020-06-262020-06-26
155hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์320201044947.122020-06-262020-06-26
156hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล3202036361002020-06-262020-06-26
157hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง32020240120502020-06-262020-06-26
158hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด3202060601002020-06-262020-06-26
159hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง32020250120482020-06-262020-06-26
160hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ320205030602020-06-262020-06-26
161hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา3202010060602020-06-262020-06-26
162hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน32020172725014.482020-06-262020-06-26
163hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง3202033520059.72020-06-262020-06-26
164hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์3202050501002020-06-262020-06-26
165hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์32020705578.572020-06-262020-06-26
166hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี3202025251002020-06-262020-06-26
167hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร320205655651002020-06-262020-06-26
168hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม320201201201002020-06-262020-06-26
169hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร320201127566.962020-06-262020-06-26
170hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก320201201201002020-06-262020-06-26
171hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม320201231231002020-06-262020-06-26
172hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี320201506140.672020-06-262020-06-26
173hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก3202016010062.52020-06-262020-06-26
174hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล3202010060602020-06-262020-06-26
175hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา32020250110442020-06-262020-06-26
176hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ3202010055552020-06-262020-06-26
177hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ32020300180602020-06-262020-06-26
178hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค320201501501002020-06-262020-06-26
179hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย320201001001002020-06-262020-06-26
180hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา3202055030154.732020-06-262020-06-26
181hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี3202010060602020-06-262020-06-26
182hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก32020200130652020-06-262020-06-26
183hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า32020250135542020-06-262020-06-26
184hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ3202010060602020-06-262020-06-26
185hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง3202035012034.292020-06-262020-06-26
186hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ320202002001002020-06-262020-06-26
187hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา320202402401002020-06-262020-06-26
188hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม3202010040402020-06-262020-06-26
189hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน3202025515058.822020-06-262020-06-26
190hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก3202040401002020-06-262020-06-26
191hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง3202050002020-06-262020-06-26
192hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม320209054602020-06-262020-06-26
193hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์3202040401002020-06-262020-06-26
194hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ320205044882020-06-262020-06-26
195hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ3202010070702020-06-262020-06-26
196hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม3202018090502020-06-262020-06-26
197hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ3202030010033.332020-06-262020-06-26
198hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์3202096835636.782020-06-262020-06-26
199hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์32020198676538.522020-06-262020-06-26
200hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา320201501501002020-06-262020-06-26
201hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย3202025050202020-06-262020-06-26
202hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา320204022552020-06-262020-06-26
203hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน3202025251002020-06-262020-06-26
204hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 43202035351002020-06-262020-06-26
205hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา3202080801002020-06-262020-06-26
206hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง320204505011.112020-06-262020-06-26
207hc6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว320200002020-06-262020-06-26
208hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ4202030301002020-09-112020-09-11
209hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน4202040401002020-09-112020-09-11
210hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ420201241241002020-09-112020-09-11
211hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง4202010065652020-09-112020-09-11
212hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์4202051511002020-09-112020-09-11
213hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง4202031311002020-09-112020-09-11
214hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์4202025615660.942020-09-112020-09-11
215hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง420201871871002020-09-112020-09-11
216hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย420201241241002020-09-112020-09-11
217hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท4202010050502020-09-112020-09-11
218hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์4202098981002020-09-112020-09-11
219hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ420201001001002020-09-112020-09-11
220hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช4202032321002020-09-112020-09-11
221hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง42020565657.142020-09-112020-09-11
222hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว420201231231002020-09-112020-09-11
223hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี4202086861002020-09-112020-09-11
224hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์420201041041002020-09-112020-09-11
225hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล4202036361002020-09-112020-09-11
226hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง42020240120502020-09-112020-09-11
227hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด4202060601002020-09-112020-09-11
228hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง42020250225902020-09-112020-09-11
229hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ420205030602020-09-112020-09-11
230hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา4202010060602020-09-112020-09-11
231hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน420201727125072.382020-09-112020-09-11
232hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง4202033530089.552020-09-112020-09-11
233hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์4202050501002020-09-112020-09-11
234hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์4202070701002020-09-112020-09-11
235hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี4202025251002020-09-112020-09-11
236hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร420205655651002020-09-112020-09-11
237hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม420201201201002020-09-112020-09-11
238hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร420201127566.962020-09-112020-09-11
239hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก420201201201002020-09-112020-09-11
240hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม420201231231002020-09-112020-09-11
241hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี420201506140.672020-09-112020-09-11
242hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก4202016010062.52020-09-112020-09-11
243hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล4202010060602020-09-112020-09-11
244hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา420202502501002020-09-112020-09-11
245hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ420201001001002020-09-112020-09-11
246hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ420203003001002020-09-112020-09-11
247hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค420201501501002020-09-112020-09-11
248hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย420201001001002020-09-112020-09-11
249hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา4202055034963.452020-09-112020-09-11
250hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี4202010060602020-09-112020-09-11
251hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก420202002001002020-09-112020-09-11
252hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า42020250135542020-09-112020-09-11
253hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ4202010060602020-09-112020-09-11
254hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง4202035012034.292020-09-112020-09-11
255hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ420202002001002020-09-112020-09-11
256hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา420202402401002020-09-112020-09-11
257hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม4202010040402020-09-112020-09-11
258hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน4202025521584.312020-09-112020-09-11
259hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก4202040401002020-09-112020-09-11
260hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง4202050501002020-09-112020-09-11
261hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม4202090901002020-09-112020-09-11
262hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์4202040401002020-09-112020-09-11
263hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ4202050501002020-09-112020-09-11
264hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ420201001001002020-09-112020-09-11
265hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม420201801801002020-09-112020-09-11
266hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ4202030025685.332020-09-112020-09-11
267hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์4202096878280.782020-09-112020-09-11
268hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์420201986162581.822020-09-112020-09-11
269hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา420201501501002020-09-112020-09-11
270hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย420202502501002020-09-112020-09-11
271hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา4202040401002020-09-112020-09-11
272hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน4202025251002020-09-112020-09-11
273hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 44202035351002020-09-112020-09-11
274hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา4202080801002020-09-112020-09-11
275hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง4202045030066.672020-09-112020-09-11
276hc6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว420200002020-09-112020-09-11