โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

14. ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงินตามแผนการตรวจสอบประจำปี : 59

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

หน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องและน่าเชื่อถือ - หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานที่มีรายงานทางการเงิน ได้แก่ สำนัก 16 สำนัก และสำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน ๑๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๘๐ หน่วยงาน - รายงานทางการเงิน หมายถึง งบการเงินประจำปี ประกอบด้วย งบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน - แผนการตรวจสอบประจำปี หมายถึง แผนการตรวจสอบประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายในที่กำหนดหน่วยงานเป้าหมายที่จะเข้าตรวจสอบในแต่ละปี

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน หารด้วย จำนวนหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีทั้งหมดที่จะเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงิน คูณ 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0012 : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีและงบดุลของหน่วยงาน)