โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

14. ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านการจราจร ให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชม. เมื่อได้รับการแจ้งหรือตรวจพบ : 60

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
:มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมายถึง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักการจราจรและขนส่ง โดยเป็นกล้องที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการจราจร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไม่สามารถใช้การได้จากเหตุปัจจัยภายนอก ไม่ต้องนำกรณีดังกล่าวมานับรวมระยะเวลาการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แต่ ต้องมีหลักฐานชี้แจงเป็นรายกรณี เช่น ความเสียหายจากอุบัติเหตุ การรื้อย้ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากการก่อสร้างในพื้นที่ การชำรุดของสาย Cable หรือระบบโครงข่ายสื่อสาร เป็นต้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากจำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านการจราจร ที่สามารถแก้ไขภายใน 24 ชม. หารด้วยจำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านการจราจที่รได้รับการแจ้งหรือตรวจพบว่าไม่สามารถใช้การได้

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการจราจรและขนส่ง

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050200-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0344 : จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านการจราจรทั้งหมด)

ตาราง : ข้อมูลจำนวนกล้อง cctv ด้านการจราจร

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง :

idid_nom_monthlynumber_cctva_availableu_unavailableo_otherst_totaloperat_resultsr_remarkadddateupdatedate
11 พฤศจิกายน 2562238177273461ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
22 ธันวาคม 2562238192311546ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
33 มกราคม 256323820326935ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
44 กุมภาพันธ์ 2563238192222446ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
55 มีนาคม 2563238157255681ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
66 เมษายน 2563238182302656ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
77 พฤษภาคม 2563238215111223ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
821 พฤศจิกายน 2562238178134760ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
832 ธันวาคม 2562238192153146ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
843 มกราคม 256323818394655ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
854 กุมภาพันธ์ 256323819573643ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
865 มีนาคม 2563238157156681ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
876 เมษายน 256323818394655ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
887 พฤษภาคม 256323817885260ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
898มิถุนายน 2563238164175774ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
909กรกฎาคม 2563238152186886ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
9110สิงหาคม 2563238171214667ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
9211กันยายน 256323817675562ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
9312ตุลาคม 2563238191123547ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0346 : จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านการจราจรที่ได้รับการแจ้งหรือตรวจพบไม่สามารถใช้งานได้)

ตาราง : ข้อมูลจำนวนกล้อง cctv ด้านการจราจร

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง :

idid_nom_monthlynumber_cctva_availableu_unavailableo_otherst_totaloperat_resultsr_remarkadddateupdatedate
11 พฤศจิกายน 2562238177273461ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
22 ธันวาคม 2562238192311546ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
33 มกราคม 256323820326935ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
44 กุมภาพันธ์ 2563238192222446ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
55 มีนาคม 2563238157255681ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
66 เมษายน 2563238182302656ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
77 พฤษภาคม 2563238215111223ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2020-05-292020-05-29
821 พฤศจิกายน 2562238178134760ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
832 ธันวาคม 2562238192153146ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
843 มกราคม 256323818394655ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
854 กุมภาพันธ์ 256323819573643ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
865 มีนาคม 2563238157156681ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
876 เมษายน 256323818394655ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
887 พฤษภาคม 256323817885260ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
898มิถุนายน 2563238164175774ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
909กรกฎาคม 2563238152186886ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
9110สิงหาคม 2563238171214667ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
9211กันยายน 256323817675562ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13
9312ตุลาคม 2563238191123547ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง2021-01-132021-01-13ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0347 : จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านการจราจรได้รับการแก้ไขให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชม.)

ตาราง : ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อได้รับแจ้ง หรือตรวจพบ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

หน่วยงาน : สำนักการจราจรและขนส่ง

คำอธิบายตาราง :

iddate_orgertotal_cameradamaged_camerarepaired_camerapercentadddateupdatedate
11/6/2020536101401401002020-07-202020-07-20
22/6/2020536101191191002020-07-202020-07-20
33/6/2020536101081081002020-07-202020-07-20
44/6/2020536101311311002020-07-202020-07-20
55/6/2020536101391391002020-07-202020-07-20
66/6/2020536101061061002020-07-202020-07-20
77/6/20205361096961002020-07-202020-07-20
88/6/2020536101251251002020-07-202020-07-20
99/6/2020536101341341002020-07-202020-07-20
1010/6/2020536101371371002020-07-202020-07-20
1111/6/2020536101171171002020-07-202020-07-20
1212/6/2020536101131131002020-07-202020-07-20
1313/6/20205361087871002020-07-202020-07-20
1414/6/2020536101051051002020-07-202020-07-20
1515/6/2020536101211211002020-07-202020-07-20
1616/6/2020536101531531002020-07-202020-07-20
1717/6/2020536101361361002020-07-202020-07-20
1818/6/2020536101271271002020-07-202020-07-20
1919/6/2020536101741741002020-07-202020-07-20
2020/6/20205361087871002020-07-202020-07-20
2121/6/2020536101121121002020-07-202020-07-20
2222/6/2020536101701701002020-07-202020-07-20
2323/6/2020536101211211002020-07-202020-07-20
2424/6/2020536101671671002020-07-202020-07-20
2525/6/2020536101241241002020-07-202020-07-20
2626/6/2020536101321321002020-07-202020-07-20
2727/6/2020536101121121002020-07-202020-07-20
2828/6/20205361080801002020-07-202020-07-20
2929/6/2020536101261261002020-07-202020-07-20
3030/6/2020536101031031002020-07-202020-07-20