โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

14. ร้อยละความสำเร็จของการสร้างพลังเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น : 61

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1) อาสมัครเฝ้าระวังภัยชุมชน หมายถึง ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนที่มีจิตอาสาในการร่วมมือที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง เนื่องจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยต่างๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือ ร่วมใจกันของคน ในชุมชนให้ช่วยดูแลเฝ้าระวังภัยในชุมชนของตน 2) ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานครในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3) พลังเครือข่าย หมายถึง การรวมตัวกันเป็นรูปแบบทางสังคมที่เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชาชนแต่ละกลุ่ม ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และร่วมกันทำงานโดยมีฐานะเท่าเทียมกัน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนชุมชนเป้าหมายที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชนได้ คูณ 100 หารด้วยจำนวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0177 : จำนวนชุมชนทั้งหมด)

ตาราง : จำนวนชุมชนของ กทม. ทั้งหมด

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาสังคม

คำอธิบายตาราง :

iddistricttatal_communityinformation_yearadddateupdatedate
1คลองเตย4125622020-06-222020-06-22
2คลองสาน4225622020-06-222020-06-22
3คลองสามวา8125622020-06-222020-06-22
4คันนายาว4225622020-06-222020-06-22
5จตุจักร4225622020-06-222020-06-22
6จอมทอง5025622020-06-222020-06-22
7ดอนเมือง9525622020-06-222020-06-22
8ดินแดง2325622020-06-222020-06-22
9ดุสิต4825622020-06-222020-06-22
10ตลิ่งชัน4325622020-06-222020-06-22
11ทวีวัฒนา1625622020-06-222020-06-22
12ทุ่งครุ2925622020-06-222020-06-22
13ธนบุรี4425622020-06-222020-06-22
14บางกะปิ2925622020-06-222020-06-22
15บางกอกน้อย4225622020-06-222020-06-22
16บางกอกใหญ่3225622020-06-222020-06-22
18บางเขน7725622020-06-222020-06-22
19บางคอแหลม2925622020-06-222020-06-22
20บางแค4925622020-06-222020-06-22
21บางซื่อ5025622020-06-222020-06-22
22บางนา 3725622020-06-222020-06-22
23บางบอน1225622020-06-222020-06-22
24บางพลัด4825622020-06-222020-06-22
25บางรัก1525622020-06-222020-06-22
26บึงกุ่ม3825622020-06-222020-06-22
27ปทุมวัน1725622020-06-222020-06-22
28ประเวศ4325622020-06-222020-06-22
29ป้อมปราบศัตรูพ่าย1425622020-06-222020-06-22
30พญาไท2925622020-06-222020-06-22
31พระนคร2025622020-06-222020-06-22
32พระโขนง4325622020-06-222020-06-22
34มีนบุรี6425622020-06-222020-06-22
35ยานนาวา1825622020-06-222020-06-22
36ราชเทวี2425622020-06-222020-06-22
37ราษฎร์บูรณะ2725622020-06-222020-06-22
38ลาดกระบัง6525622020-06-222020-06-22
39ลาดพร้าว3625622020-06-222020-06-22
40วังทองหลาง1925622020-06-222020-06-22
41วัฒนา1625622020-06-222020-06-22
42สะพานสูง2925622020-06-222020-06-22
43สาทร2625622020-06-222020-06-22
44สายไหม7925622020-06-222020-06-22
45สัมพันธวงศ์1825622020-06-222020-06-22
46สวนหลวง4525622020-06-222020-06-22
47หนองจอก9625622020-06-222020-06-22
48หนองแขม7425622020-06-222020-06-22
49หลักสี่8125622020-06-222020-06-22
50ห้วยขวาง2425622020-06-222020-06-22
17บางขุนเทียน5325622020-06-222020-09-09
33ภาษีเจริญ5325622020-06-222020-09-09
51คลองเตย3925632020-09-092020-09-09
52คลองสาน3525632020-09-092020-09-09
53คลองสามวา8325632020-09-092020-09-09
54คันนายาว4225632020-09-092020-09-09
55จตุจักร4125632020-09-092020-09-09
56จอมทอง4825632020-09-092020-09-09
57ดอนเมือง9525632020-09-092020-09-09
58ดินแดง2325632020-09-092020-09-09
59ดุสิต4425632020-09-092020-09-09
60ตลิ่งชัน4325632020-09-092020-09-09
61ทวีวัฒนา1625632020-09-092020-09-09
62ทุ่งครุ2925632020-09-092020-09-09
63ธนบุรี4325632020-09-092020-09-09
64บางกะปิ2725632020-09-092020-09-09
65บางกอกน้อย3825632020-09-092020-09-09
66บางกอกใหญ่3025632020-09-092020-09-09
67บางขุนเทียน5125632020-09-092020-09-09
68บางเขน7225632020-09-092020-09-09
69บางคอแหลม2825632020-09-092020-09-09
70บางแค4825632020-09-092020-09-09
71บางซื่อ5025632020-09-092020-09-09
72บางนา 3525632020-09-092020-09-09
73บางบอน1225632020-09-092020-09-09
74บางพลัด4825632020-09-092020-09-09
75บางรัก1525632020-09-092020-09-09
76บึงกุ่ม3725632020-09-092020-09-09
77ปทุมวัน1725632020-09-092020-09-09
78ประเวศ4425632020-09-092020-09-09
79ป้อมปราบศัตรูพ่าย1425632020-09-092020-09-09
80พญาไท2225632020-09-092020-09-09
81พระนคร2025632020-09-092020-09-09
82พระโขนง4425632020-09-092020-09-09
83ภาษีเจริญ5125632020-09-092020-09-09
84มีนบุรี6325632020-09-092020-09-09
85ยานนาวา1725632020-09-092020-09-09
86ราชเทวี2425632020-09-092020-09-09
87ราษฎร์บูรณะ2725632020-09-092020-09-09
88ลาดกระบัง6525632020-09-092020-09-09
89ลาดพร้าว3625632020-09-092020-09-09
90วังทองหลาง1925632020-09-092020-09-09
91วัฒนา1625632020-09-092020-09-09
92สะพานสูง2925632020-09-092020-09-09
93สาทร2425632020-09-092020-09-09
94สายไหม7825632020-09-092020-09-09
95สัมพันธวงศ์1725632020-09-092020-09-09
96สวนหลวง4525632020-09-092020-09-09
97หนองจอก9825632020-09-092020-09-09
98หนองแขม7225632020-09-092020-09-09
99หลักสี่7825632020-09-092020-09-09
100ห้วยขวาง2225632020-09-092020-09-09



ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0176 : จำนวนอาสาสมัครชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น จำแนกตามชุมชนในปีปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : Summary account numer Volunteer in bangkok 2020

หน่วยงาน : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบายตาราง :

idvehicle_novehicle_districtofficevehicle_numberadddateupdatedate
11สำนักงานเขตคลองเตย14502020-06-292020-06-29
22สำนักงานเขตคลองสาน9522020-06-292020-06-29
33สำนักงานเขตคลองสามวา6942020-06-292020-06-29
44สำนักงานเขตคันนายาว10202020-06-292020-06-29
55สำนักงานเขตจตุจักร13042020-06-292020-06-29
66สำนักงานเขตจอมทอง02020-06-292020-06-29
77สำนักงานเขตดอนเมือง16402020-06-292020-06-29
88สำนักงานเขตดินแดง9632020-06-292020-06-29
99สำนักงานเขตดุสิต11752020-06-292020-06-29
1010สำนักงานเขตตลิ่งชัน13002020-06-292020-06-29
1111สำนักงานเขตทวีวัฒนา7572020-06-292020-06-29
1212สำนักงานเขตทุ่งครุ10862020-06-292020-06-29
1313สำนักงานเขตธนบุรี02020-06-292020-06-29
1414สำนักงานเขตบางกะปิ15422020-06-292020-06-29
1515สำนักงานเขตบางกอกน้อย25002020-06-292020-06-29
1616สำนักงานเขตบางกอกใหญ่02020-06-292020-06-29
1717สำนักงานเขตบางขุนเทียน02020-06-292020-06-29
1818สำนักงานเขตบางเขน15062020-06-292020-06-29
1919สำนักงานเขตบางคอแหลม15132020-06-292020-06-29
2020สำนักงานเขตบางแค10282020-06-292020-06-29
2121สำนักงานเขตบางซื่อ10812020-06-292020-06-29
2222สำนักงานเขตบางนา12612020-06-292020-06-29
2323สำนักงานเขตบางบอน11952020-06-292020-06-29
2424สำนักงานเขตบางพลัด02020-06-292020-06-29
2525สำนักงานเขตบางรัก11942020-06-292020-06-29
2626สำนักงานเขตบึงกุ่ม13442020-06-292020-06-29
2727สำนักงานเขตปทุมวัน15612020-06-292020-06-29
2828สำนักงานเขตประเวศ02020-06-292020-06-29
2929สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย02020-06-292020-06-29
3030สำนักงานเขตพญาไท12002020-06-292020-06-29
3131สำนักงานเขตพระนคร16392020-06-292020-06-29
3232สำนักงานเขตพระโขนง13372020-06-292020-06-29
3333สำนักงานเขตภาษีเจริญ02020-06-292020-06-29
3434สำนักงานเขตมีนบุรี9552020-06-292020-06-29
3535สำนักงานเขตยานนาวา02020-06-292020-06-29
3636สำนักงานเขตราชเทวี12962020-06-292020-06-29
3737สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ02020-06-292020-06-29
3838สำนักงานเขตลาดกระบัง11682020-06-292020-06-29
3939สำนักงานเขตลาดพร้าว12152020-06-292020-06-29
4040สำนักงานเขตวังทองหลาง8782020-06-292020-06-29
4141สำนักงานเขตวัฒนา02020-06-292020-06-29
4242สำนักงานเขตสวนหลวง11262020-06-292020-06-29
4343สำนักงานเขตสะพานสูง7552020-06-292020-06-29
4444สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์8002020-06-292020-06-29
4545สำนักงานเขตสาทร14402020-06-292020-06-29
4646สำนักงานเขตสายไหม12232020-06-292020-06-29
4747สำนักงานเขตหนองแขม02020-06-292020-06-29
4848สำนักงานเขตหนองจอก7952020-06-292020-06-29
4949สำนักงานเขตหลักสี่11202020-06-292020-06-29
5050สำนักงานเขตห้วยขวาง15702020-06-292020-06-29