โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

15. ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครได้รับการปฏิบัติตามแผน : 64

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 30 : ร้อยละ 30

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) หมายถึง ทะเบียนที่รวบรวมความเสี่ยงสำคัญของกรุงเทพมหานคร (Risk Register) ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงจำนวน 13 เรื่อง ได้แก่ 1. อุทกภัย 2. อัคคีภัย 3. แผ่นดินไหว 4. โรคระบาด 5. สิ่งแวดล้อม 6. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7. การก่อการร้าย 8. ความขัดแย้งของคนในชาติ 9. การเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตร์ 10. เศรษฐกิจ 11. การทุจริต 12. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 13. การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งกำหนดการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวไว้ สำหรับให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องได้นำไปปฏิบัติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 514 ประเด็น (๑๓ ความเสี่ยง) - แผน หมายถึง แนวทางหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงหรือการควบคุมที่ระบุไว้ในทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานคร - การปฏิบัติตามแผน พิจารณาจากการประเมินตนเองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม Checklist ที่ระบุการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงฯ และหรือการตรวจสอบหรือประเมินหรือสอบทานเอกสารหรือหลักฐานโดยผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง (แผนการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยง) ซึ่งจะนับรวมจำนวนประเด็นการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงที่ได้ประเมินแล้วด้วย (ยอดสะสม) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ ถึงปัจจุบัน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนประเด็นตามแผนการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการประเมินหรือปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ คูณ ๑๐๐ หารด้วย จำนวนประเด็นตามแผนการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงทั้งหมดในทะเบียนความเสี่ยงฯ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0015 : จำนวนทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด)