โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

15. ร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ : 65

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในระบบ BMA home ward ได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ หมายถึง การที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับการฝึกอบรม ทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งจากหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและภายนอกกรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับความรู้และฝึกทักษะที่ต้องการ หารด้วย จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงทั้งหมด คูณด้วย 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0384 : จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงทั้งหมด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0383 : จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ)