โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

15. ร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ : 65

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในระบบ BMA home ward ได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ หมายถึง การที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับการฝึกอบรม ทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งจากหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและภายนอกกรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับความรู้และฝึกทักษะที่ต้องการ หารด้วย จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงทั้งหมด คูณด้วย 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0384 : จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงทั้งหมด)

ตาราง : ร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางจำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ

idhccodehcnamethdcodetraining_yearcg_totalcg_trainingadddateupdatedate
69HC0100ศ.1 สะพานมอญ1001202027272020-06-152020-06-15
70HC0200ศ.2 ราชปรารภ1037202065652020-06-152020-06-15
71HC0300ศ.3 บางซื่อ1029202036362020-06-152020-06-15
72HC0400ศ.4 ดินแดง1026202074742020-06-152020-06-15
73HC0500ศ.5 จุฬาลงกรณ์ 1007202039392020-06-152020-06-15
74HC0600ศ.6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1002202024242020-06-152020-06-15
75HC0700ศ.7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1012202019192020-06-152020-06-15
76HC0800ศ.8 บุญรอด รุ่งเรือง1047202046462020-06-152020-06-15
77HC0900ศ.9 ประชาธิปไตย1001202027272020-06-152020-06-15
78HC1000ศ.10 สุขุมวิท1033202035352020-06-152020-06-15
79HC1100ศ.11 ประดิพัทร์1014202038382020-06-152020-06-15
80HC1200ศ.12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1031202030302020-06-152020-06-15
81HC1300ศ.13 ไมตรีวานิช1013202029292020-06-152020-06-15
82HC1400ศ.14 แก้ว สีบุญเรือง1028202039392020-06-152020-06-15
83HC1500ศ.15 ลาดพร้าว1045202093932020-06-152020-06-15
84HC1600ศ.16 ลุมพินี1007202034342020-06-152020-06-15
85HC1700ศ.17 ประชานิเวศน์1030202062622020-06-152020-06-15
86HC1800ศ.18 มงคล-วอน วังตาล1031202041412020-06-152020-06-15
87HC1900ศ.19 วงศ์สว่าง1029202043432020-06-152020-06-15
88HC2000ศ.20 ธนาคารศรีนคร1008202031312020-06-152020-06-15
89HC2100ศ.21 วัดธาตุทอง1039202080802020-06-152020-06-15
90HC2200ศ.22 วัดปากบ่อ1032202045452020-06-152020-06-15
91HC2300ศ.23 สี่พระยา1004202023232020-06-152020-06-15
92HC2400ศ.24 บางเขน1005202072722020-06-152020-06-15
93HC2500ศ.25 ห้วยขวาง1017202083832020-06-152020-06-15
94HC2600ศ.26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1015202021212020-06-152020-06-15
95HC2700ศ.27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์1015202027272020-06-152020-06-15
96HC2800ศ.28 กรุงธนบุรี1018202050502020-06-152020-06-15
97HC2900ศ.29 ช่วง นุชเนตร1035202077772020-06-152020-06-15
98HC3000ศ.30 วัดเจ้าอาม1020202071712020-06-152020-06-15
99HC3100ศ.31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1025202072722020-06-152020-06-15
100HC3200ศ.32 มาริษ ตินตมุสิก1047202027272020-06-152020-06-15
101HC3300ศ.33 วัดหงส์รัตนาราม1016202038382020-06-152020-06-15
102HC3400ศ.34 โพธิ์ศรี1009202046462020-06-152020-06-15
103HC3500ศ.35 หัวหมาก1006202067672020-06-152020-06-15
104HC3600ศ.36 บุคคโล1015202033332020-06-152020-06-15
105HC3700ศ.37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1034202045452020-06-152020-06-15
106HC3800ศ.38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ1002202032322020-06-152020-06-15
107HC3900ศ.39 ราษฏร์บูรณะ1024202044442020-06-152020-06-15
108HC4000ศ.40 บางแค104020201041042020-06-152020-06-15
109HC4100ศ.41 คลองเตย1033202073732020-06-152020-06-15
110HC4200ศ.42 ถนอม ทองสิมา1021202066662020-06-152020-06-15
111HC4300ศ.43 มีนบุรี1010202079792020-06-152020-06-15
112HC4400ศ.44 ลำผักชี1003202055552020-06-152020-06-15
113HC4500ศ.45 ร่มเกล้า1011202071712020-06-152020-06-15
114HC4600ศ.46 กันตารัติ์อุทิศ1011202041412020-06-152020-06-15
115HC4700ศ.47 คลองขวาง1022202074742020-06-152020-06-15
116HC4800ศ.48 นาควัชรอุทิศ1023202078782020-06-152020-06-15
117HC4900ศ.49 วัดชัยพฤกษมาลา1019202056562020-06-152020-06-15
118HC5000ศ.50 บึงกุ่ม102720201251252020-06-152020-06-15
119HC5100ศ.51 วัดไผ่ตัน1030202046462020-06-152020-06-15
120HC5200ศ.52 สามเสนนอก1026202026262020-06-152020-06-15
121HC5300ศ.53 ทุ่งสองห้อง1041202046462020-06-152020-06-15
122HC5400ศ.54 ทัศน์เอี่ยม1049202031312020-06-152020-06-15
123HC5500ศ.55 เตชะสัมพันธ์1012202031312020-06-152020-06-15
124HC5600ศ.56 ทับเจริญ104320201201202020-06-152020-06-15
125HC5700ศ.57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1032202081812020-06-152020-06-15
126HC5800ศ.58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1024202023232020-06-152020-06-15
127HC5900ศ.59 ทุ่งครุ1049202069692020-06-152020-06-15
128HC6000ศ.60 รสสุคนธ์ มโนชญากร1036202098982020-06-152020-06-15
129HC6100ศ.61 สังวาล ทัศนารมย์104220201091092020-06-152020-06-15
130HC6200ศ.62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวินภักดีฐานปัญญา1022202053532020-06-152020-06-15
131HC6300ศ.63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1028202036362020-06-152020-06-15
132HC6400ศ.64 คลองสามวา1046202040402020-06-152020-06-15
133HC6500ศ.65 รักษาศุข1050202045452020-06-152020-06-15
134HC6600ศ.66 ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม1038202065652020-06-152020-06-15
135HC6700ศ.67 ทวีวัฒนา1048202047472020-06-152020-06-15
136HC6800ศ.68 สะพานสูง1044202034342020-06-152020-06-15ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0383 : จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ)

ตาราง : ร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางจำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ

idhccodehcnamethdcodetraining_yearcg_totalcg_trainingadddateupdatedate
69HC0100ศ.1 สะพานมอญ1001202027272020-06-152020-06-15
70HC0200ศ.2 ราชปรารภ1037202065652020-06-152020-06-15
71HC0300ศ.3 บางซื่อ1029202036362020-06-152020-06-15
72HC0400ศ.4 ดินแดง1026202074742020-06-152020-06-15
73HC0500ศ.5 จุฬาลงกรณ์ 1007202039392020-06-152020-06-15
74HC0600ศ.6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1002202024242020-06-152020-06-15
75HC0700ศ.7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1012202019192020-06-152020-06-15
76HC0800ศ.8 บุญรอด รุ่งเรือง1047202046462020-06-152020-06-15
77HC0900ศ.9 ประชาธิปไตย1001202027272020-06-152020-06-15
78HC1000ศ.10 สุขุมวิท1033202035352020-06-152020-06-15
79HC1100ศ.11 ประดิพัทร์1014202038382020-06-152020-06-15
80HC1200ศ.12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1031202030302020-06-152020-06-15
81HC1300ศ.13 ไมตรีวานิช1013202029292020-06-152020-06-15
82HC1400ศ.14 แก้ว สีบุญเรือง1028202039392020-06-152020-06-15
83HC1500ศ.15 ลาดพร้าว1045202093932020-06-152020-06-15
84HC1600ศ.16 ลุมพินี1007202034342020-06-152020-06-15
85HC1700ศ.17 ประชานิเวศน์1030202062622020-06-152020-06-15
86HC1800ศ.18 มงคล-วอน วังตาล1031202041412020-06-152020-06-15
87HC1900ศ.19 วงศ์สว่าง1029202043432020-06-152020-06-15
88HC2000ศ.20 ธนาคารศรีนคร1008202031312020-06-152020-06-15
89HC2100ศ.21 วัดธาตุทอง1039202080802020-06-152020-06-15
90HC2200ศ.22 วัดปากบ่อ1032202045452020-06-152020-06-15
91HC2300ศ.23 สี่พระยา1004202023232020-06-152020-06-15
92HC2400ศ.24 บางเขน1005202072722020-06-152020-06-15
93HC2500ศ.25 ห้วยขวาง1017202083832020-06-152020-06-15
94HC2600ศ.26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1015202021212020-06-152020-06-15
95HC2700ศ.27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์1015202027272020-06-152020-06-15
96HC2800ศ.28 กรุงธนบุรี1018202050502020-06-152020-06-15
97HC2900ศ.29 ช่วง นุชเนตร1035202077772020-06-152020-06-15
98HC3000ศ.30 วัดเจ้าอาม1020202071712020-06-152020-06-15
99HC3100ศ.31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1025202072722020-06-152020-06-15
100HC3200ศ.32 มาริษ ตินตมุสิก1047202027272020-06-152020-06-15
101HC3300ศ.33 วัดหงส์รัตนาราม1016202038382020-06-152020-06-15
102HC3400ศ.34 โพธิ์ศรี1009202046462020-06-152020-06-15
103HC3500ศ.35 หัวหมาก1006202067672020-06-152020-06-15
104HC3600ศ.36 บุคคโล1015202033332020-06-152020-06-15
105HC3700ศ.37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1034202045452020-06-152020-06-15
106HC3800ศ.38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ1002202032322020-06-152020-06-15
107HC3900ศ.39 ราษฏร์บูรณะ1024202044442020-06-152020-06-15
108HC4000ศ.40 บางแค104020201041042020-06-152020-06-15
109HC4100ศ.41 คลองเตย1033202073732020-06-152020-06-15
110HC4200ศ.42 ถนอม ทองสิมา1021202066662020-06-152020-06-15
111HC4300ศ.43 มีนบุรี1010202079792020-06-152020-06-15
112HC4400ศ.44 ลำผักชี1003202055552020-06-152020-06-15
113HC4500ศ.45 ร่มเกล้า1011202071712020-06-152020-06-15
114HC4600ศ.46 กันตารัติ์อุทิศ1011202041412020-06-152020-06-15
115HC4700ศ.47 คลองขวาง1022202074742020-06-152020-06-15
116HC4800ศ.48 นาควัชรอุทิศ1023202078782020-06-152020-06-15
117HC4900ศ.49 วัดชัยพฤกษมาลา1019202056562020-06-152020-06-15
118HC5000ศ.50 บึงกุ่ม102720201251252020-06-152020-06-15
119HC5100ศ.51 วัดไผ่ตัน1030202046462020-06-152020-06-15
120HC5200ศ.52 สามเสนนอก1026202026262020-06-152020-06-15
121HC5300ศ.53 ทุ่งสองห้อง1041202046462020-06-152020-06-15
122HC5400ศ.54 ทัศน์เอี่ยม1049202031312020-06-152020-06-15
123HC5500ศ.55 เตชะสัมพันธ์1012202031312020-06-152020-06-15
124HC5600ศ.56 ทับเจริญ104320201201202020-06-152020-06-15
125HC5700ศ.57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1032202081812020-06-152020-06-15
126HC5800ศ.58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1024202023232020-06-152020-06-15
127HC5900ศ.59 ทุ่งครุ1049202069692020-06-152020-06-15
128HC6000ศ.60 รสสุคนธ์ มโนชญากร1036202098982020-06-152020-06-15
129HC6100ศ.61 สังวาล ทัศนารมย์104220201091092020-06-152020-06-15
130HC6200ศ.62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวินภักดีฐานปัญญา1022202053532020-06-152020-06-15
131HC6300ศ.63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1028202036362020-06-152020-06-15
132HC6400ศ.64 คลองสามวา1046202040402020-06-152020-06-15
133HC6500ศ.65 รักษาศุข1050202045452020-06-152020-06-15
134HC6600ศ.66 ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม1038202065652020-06-152020-06-15
135HC6700ศ.67 ทวีวัฒนา1048202047472020-06-152020-06-15
136HC6800ศ.68 สะพานสูง1044202034342020-06-152020-06-15