โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

15. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ : 66

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 35

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วย%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึงผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคเบาหวานและเป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษา ในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย หรือโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 8 แห่ง ซึ่งมารับการตรวจติดตามในคลินิก ≥ 2 ครั้งใน 6 เดือน หรือ≥ 3 ครั้งใน 1 ปี โดยเป็นโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD - 10 TM,ICD-10,ICD - 9 ดังที่ระบุไว้นี้(E10, E11, E12, E13, E14) ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมได้ หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์มีระดับค่าน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ ( HbA1c) ครั้งสุดท้ายน้อยกว่า 7%) หรือ (2) ค่าระดับ Fasting PlasmaGlucose (FPG) 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน 70-130 มก./ดล. โดยเป็นค่าระดับนำ้ตาลของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการตรวจติดตามในคลินิกเบาหวานตามนัด

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับนำ้ตาลได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด หารด้วย จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ทั้งหมด X 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี / สำนักอนามัย สำนักการแพทย์

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0219 : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์)

ตาราง : Indicator2_dm_care

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการดูแลตามเกณฑ์ (รายปี)

idhospcodeyearsdm_care_criteriadm_alladddateupdatedate
1115372562763299742020-06-122020-06-12
21153925627997114512020-06-122020-06-12
31154125628787118222020-06-122020-06-12
4115402562259934062020-06-122020-06-12
5115362562415545582020-06-122020-06-12
6115382562151625422020-06-122020-06-12
7146412562452557142020-06-122020-06-12
8150492562709784762020-06-122020-06-12ตาราง : ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการดูแลตามเกณฑ์ ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางข้อมูลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ และผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ จำแนกตามศูนย์บริการสาธารณสุข

idhccodehcnamethreproundrepyeardm_registerdm_register_firstdm_register_olddm_register_backdm_register_dcdm_register_deathdm_care_accdm_care_rdm_hba1c_controldm_hba1c_uncontroldm_hba1c_radddateupdatedate
205hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ12020000000000002020-06-102020-06-12
273hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ32020136100005036.76132039.392020-07-102020-07-10
274hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน32020169000006538.46205526.672020-07-102020-07-10
275hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ320202002000014974.5185624.322020-07-102020-07-10
276hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง320203498000015945.56203822.732020-07-102020-07-10
277hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์320204291000020046.6210013842.022020-07-102020-07-10
278hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง320202629510011845.04488536.092020-07-102020-07-10
279hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์3202037021900020455.142418011.762020-07-102020-07-10
280hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง320202414000013154.362915016.22020-07-102020-07-10
281hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย32020280400006311.796313032.642020-07-102020-07-10
282hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท32020131021008967.942722.222020-07-102020-07-10
283hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์32020142220004833.8208718.692020-07-102020-07-10
284hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ320201750000010057.1432013.042020-07-102020-07-10
285hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช32020143100006142.658957.772020-07-102020-07-10
286hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง32020116000004639.661610013.792020-07-102020-07-10
287hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว320203092000011537.221510013.042020-07-102020-07-10
288hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี320201850000010054.05305634.882020-07-102020-07-10
289hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์32020156100007145.5196212.682020-07-102020-07-10
290hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล3202017501900011062.86258522.732020-07-102020-07-10
291hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง32020146000008658.94343502020-07-102020-07-10
292hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด3202050322004182113026.832020-07-102020-07-10
293hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง3202060937020015224.965110033.772020-07-102020-07-10
294hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ32020338300006717.46679242.142020-07-102020-07-10
295hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา320202206210008337.73307927.522020-07-102020-07-10
296hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน32020241610004317.843210024.242020-07-102020-07-10
297hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง32020116011005043.184016.672020-07-102020-07-10
298hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์32020259105500200.77208319.422020-07-102020-07-10
299hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์320203410520022967.1610018535.092020-07-102020-07-10
300hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี320203283002008826.83426738.532020-07-102020-07-10
301hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร320203660000026572.45911933.152020-07-102020-07-10
302hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม3202025318110007830.831310011.52020-07-102020-07-10
303hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร3202010000000909051426.322020-07-102020-07-10
304hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก3202014911000010067.113510025.932020-07-102020-07-10
305hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม32020219000006529.68155023.082020-07-102020-07-10
306hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี32020113100005952.2194018.372020-07-102020-07-10
307hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก32020198002005125.76274040.32020-07-102020-07-10
308hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล32020253505004116.21298026.612020-07-102020-07-10
309hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา320201793010010357.54139012.622020-07-102020-07-10
216hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ12020000000000002020-06-102020-06-12
310hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ3202027522000013649.4530120202020-07-102020-07-10
311hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ320203781921130013635.988310045.362020-07-102020-07-10
312hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค320204871226001007.3910013742.192020-07-102020-07-10
313hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย32020534243670034965.3614223337.872020-07-102020-07-10
314hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา32020320000006806810639.082020-07-102020-07-10
315hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี32020265000003037302020-07-102020-07-10
316hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก320202030000018289.660002020-07-102020-07-10
317hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า320202800000015956.7910017536.362020-07-102020-07-10
318hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ32020166700006740.36204729.852020-07-102020-07-10
319hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง320201762360012671.593210024.242020-07-102020-07-10
320hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ3202073319000012116.514423822.682020-07-102020-07-10
321hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา320203001601600497.674910032.892020-07-102020-07-10
322hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม320203519000011432.481410012.282020-07-102020-07-10
323hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน32020127320004636.22177019.542020-07-102020-07-10
324hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก32020187101500010556.152212015.492020-07-102020-07-10
325hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง320202620000014254.24112025.472020-07-102020-07-10
326hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม32020350000005114.574810032.432020-07-102020-07-10
327hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์32020100000005353164028.572020-07-102020-07-10
328hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ3202059119980018330.966620024.812020-07-102020-07-10
329hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ3202025413000010340.55901387.382020-07-102020-07-10
330hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม3202098000007071.430002020-07-102020-07-10
331hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ320201209270010083.3381044.442020-07-102020-07-10
332hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์32020139206007352.52206223.532020-07-102020-07-10
333hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์320204290000033672.328530022.082020-07-102020-07-10
334hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา320201739100010359.541710014.532020-07-102020-07-10
335hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย32020100001008080412252020-07-102020-07-10
336hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา32020275013000207.27206623.262020-07-102020-07-10
337hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน320203224500019861.496013830.32020-07-102020-07-10
338hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 53202020000000152760002020-07-102020-07-10
339hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา3202043633100032875.2310028026.322020-07-102020-07-10
340hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง320203052138008327.215212329.712020-07-102020-07-10
390hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม420203510000011432.481410012.282020-09-112020-09-15
391hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน42020127000006349.61263741.272020-09-112020-09-15
392hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก420201870000010656.68406637.742020-09-112020-09-15
394hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม42020350000006819.43293942.652020-09-112020-09-15
393hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง420202620000014254.2459731.692020-09-112020-09-15
231hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์12020000000000002020-06-102020-06-12
346hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง420202620000012547.71428333.62020-09-112020-09-15
350hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท42020131000008967.94147515.732020-09-112020-09-15
355hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว420203090000011537.221510013.042020-09-112020-09-15
342hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน420201690000010059.173268322020-09-112020-09-15
347hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์420203700000022961.895117822.272020-09-112020-09-15
343hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ420202000000014974.52812118.792020-09-112020-09-15
351hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์42020142000008962.68305933.712020-09-112020-09-15
344hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง420203490000015945.562713216.982020-09-112020-09-15
356hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี420201850000010054.053565352020-09-112020-09-15
348hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง420202640000016964.024412526.042020-09-112020-09-15
345hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์420204290000021149.188612540.762020-09-112020-09-15
352hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ420201750000010057.1499192020-09-112020-09-15
349hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย420202800000016358.216310038.652020-09-112020-09-15
357hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์42020156000009158.33226924.182020-09-112020-09-15
353hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช42020143000007955.24374246.842020-09-112020-09-15
354hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง42020116000004942.24193038.782020-09-112020-09-15
358hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล420201750000011062.863377302020-09-112020-09-15
359hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง42020170000008650.59256129.072020-09-112020-09-15
341hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ42020136000005036.761634322020-09-112020-10-02
137hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ22020136100005036.7662023.082020-06-102020-06-10
138hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน22020169000006538.46205526.672020-06-102020-06-10
139hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ220202002000014974.5185624.322020-06-102020-06-10
140hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง220203498000015945.56203822.732020-06-102020-06-10
141hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์220204291000020046.6210013842.022020-06-102020-06-10
142hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง220202629510011845.04488536.092020-06-102020-06-10
143hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2202037021900020455.142418011.762020-06-102020-06-10
144hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง220202414000013154.362915016.22020-06-102020-06-10
145hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย22020280400006311.796313032.642020-06-102020-06-10
146hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท22020131021008967.942722.222020-06-102020-06-10
147hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์22020142220004833.8208718.692020-06-102020-06-10
148hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ220201750000010057.1432013.042020-06-102020-06-10
149hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช22020142300006142.968957.772020-06-102020-06-10
150hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง22020116000004639.661610013.792020-06-102020-06-10
151hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว220203092000011537.221510013.042020-06-102020-06-10
152hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี220201850000010054.05305634.882020-06-102020-06-10
153hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์22020156100007145.5196212.682020-06-102020-06-10
154hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล2202017501900011062.86258522.732020-06-102020-06-10
155hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง22020146000008658.922502020-06-102020-06-10
156hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด2202050322004182113026.832020-06-102020-06-10
157hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง2202060937020015224.965110033.772020-06-102020-06-10
158hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ22020338300006717.46679242.142020-06-102020-06-10
159hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา220202206210008337.73307927.522020-06-102020-06-10
160hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน22020241610004317.843210024.242020-06-102020-06-10
161hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง22020115001005043.4884016.672020-06-102020-06-10
162hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2202025373400201.58208319.422020-06-102020-06-10
163hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์220203410520022967.1610018535.092020-06-102020-06-10
164hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี220203283002008826.83426738.532020-06-102020-06-10
165hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร220203660000026572.45911933.152020-06-102020-06-10
166hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม2202025318110007830.831310011.52020-06-102020-06-10
167hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2202010000000909051426.322020-06-102020-06-10
168hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2202014911000010067.113510025.932020-06-102020-06-10
169hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม22020219000006529.68155023.082020-06-102020-06-10
170hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี22020113100005952.2194018.372020-06-102020-06-10
171hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก22020198002005125.76274040.32020-06-102020-06-10
172hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล22020253505004116.21298026.612020-06-102020-06-10
173hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา220201793010010357.54139012.622020-06-102020-06-10
174hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ2202026013000013652.3130120202020-06-102020-06-10
175hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ220203781921130013635.988310045.362020-06-102020-06-10
176hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค220204871226001007.3910013742.192020-06-102020-06-10
177hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย22020534243670034965.3614223337.872020-06-102020-06-10
178hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา22020320000006806810639.082020-06-102020-06-10
179hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี22020265000003037302020-06-102020-06-10
180hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก220202030000018289.660002020-06-102020-06-10
181hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า220202800000015956.7910017536.362020-06-102020-06-10
182hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ22020166700006740.36204729.852020-06-102020-06-10
183hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง2202017522600126723210024.242020-06-102020-06-10
184hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2202073319000012116.514423822.682020-06-102020-06-10
185hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา220203001601600497.674910032.892020-06-102020-06-10
186hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม220203519000011432.481410012.282020-06-102020-06-10
187hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน22020127320004636.22177019.542020-06-102020-06-10
188hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก22020187101500010556.152212015.492020-06-102020-06-10
189hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง220202620000014254.24112025.472020-06-102020-06-10
190hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม22020350000005114.574810032.432020-06-102020-06-10
191hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์22020100000005353164028.572020-06-102020-06-10
192hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2202059119980018330.966620024.812020-06-102020-06-10
193hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2202025413000010340.55901387.382020-06-102020-06-10
194hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม2202098000007071.430002020-06-102020-06-10
195hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ220201209270010083.3381044.442020-06-102020-06-10
196hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์22020139206007352.52206223.532020-06-102020-06-10
197hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์220204290000033672.328530022.082020-06-102020-06-10
198hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา220201739100010359.541710014.532020-06-102020-06-10
199hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย22020100001008080412252020-06-102020-06-10
200hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา2202026200000200206623.262020-06-102020-06-10
201hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน220203224500019861.496013830.32020-06-102020-06-10
202hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42202020000000152760002020-06-102020-06-10
203hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2202043633100032875.2310028026.322020-06-102020-06-10
204hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง220203052138008327.215212329.712020-06-102020-06-10
206hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน12020000000000002020-06-102020-06-12
207hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ12020000000000002020-06-102020-06-12
208hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง12020000000000002020-06-102020-06-12
209hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์12020000000000002020-06-102020-06-12
210hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง12020000000000002020-06-102020-06-12
211hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์12020000000000002020-06-102020-06-12
212hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง12020000000000002020-06-102020-06-12
213hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย12020000000000002020-06-102020-06-12
214hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท12020000000000002020-06-102020-06-12
215hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์12020000000000002020-06-102020-06-12
217hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช12020000000000002020-06-102020-06-12
218hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง12020000000000002020-06-102020-06-12
219hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว12020000000000002020-06-102020-06-12
220hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี12020000000000002020-06-102020-06-12
221hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์12020000000000002020-06-102020-06-12
222hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล12020000000000002020-06-102020-06-12
223hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง12020000000000002020-06-102020-06-12
224hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด12020000000000002020-06-102020-06-12
225hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง12020000000000002020-06-102020-06-12
226hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ12020000000000002020-06-102020-06-12
227hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา12020000000000002020-06-102020-06-12
228hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน12020000000000002020-06-102020-06-12
229hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง12020000000000002020-06-102020-06-12
230hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์12020000000000002020-06-102020-06-12
232hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี12020000000000002020-06-102020-06-12
233hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร12020000000000002020-06-102020-06-12
234hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม12020000000000002020-06-102020-06-12
235hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร12020000000000002020-06-102020-06-12
236hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก12020000000000002020-06-102020-06-12
237hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม12020000000000002020-06-102020-06-12
238hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี12020000000000002020-06-102020-06-12
239hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก12020000000000002020-06-102020-06-12
240hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล12020000000000002020-06-102020-06-12
241hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา12020000000000002020-06-102020-06-12
242hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ12020000000000002020-06-102020-06-12
243hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ12020000000000002020-06-102020-06-12
244hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค12020000000000002020-06-102020-06-12
245hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย12020000000000002020-06-102020-06-12
246hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา12020000000000002020-06-102020-06-12
247hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี12020000000000002020-06-102020-06-12
248hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก12020000000000002020-06-102020-06-12
249hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า12020000000000002020-06-102020-06-12
250hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ12020000000000002020-06-102020-06-12
251hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง12020000000000002020-06-102020-06-12
252hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ12020000000000002020-06-102020-06-12
253hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา12020000000000002020-06-102020-06-12
254hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม12020000000000002020-06-102020-06-12
255hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน12020000000000002020-06-102020-06-12
256hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก12020000000000002020-06-102020-06-12
257hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง12020000000000002020-06-102020-06-12
258hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม12020000000000002020-06-102020-06-12
259hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์12020000000000002020-06-102020-06-12
260hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ12020000000000002020-06-102020-06-12
262hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม12020000000000002020-06-102020-06-12
263hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ12020000000000002020-06-102020-06-12
264hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์12020000000000002020-06-102020-06-12
265hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์12020000000000002020-06-102020-06-12
266hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา12020000000000002020-06-102020-06-12
267hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย12020000000000002020-06-102020-06-12
268hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา12020000000000002020-06-102020-06-12
261hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ12020000000000002020-06-102020-06-12
269hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน12020000000000002020-06-102020-06-12
270hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 412020000000000002020-06-102020-06-12
271hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา12020000000000002020-06-102020-06-12
272hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง12020000000000002020-06-102020-06-12
360hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด4202050000004794123525.532020-09-112020-09-15
361hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง420206090000015224.965110133.552020-09-112020-09-15
362hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ42020338000006920.41343549.282020-09-112020-09-15
363hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา420202200000017077.275411631.762020-09-112020-09-15
364hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน42020241000005824.07253343.12020-09-112020-09-15
367hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์420203410000022967.168614337.552020-09-112020-09-15
365hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง42020116000005043.1842162020-09-112020-09-15
366hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์4202025900000207.72119552020-09-112020-09-15
368hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี42020328000009127.74345737.362020-09-112020-09-15
369hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร420203660000026572.45920622.262020-09-112020-09-15
370hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม42020277000007828.16245430.772020-09-112020-09-15
371hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร420201000000090905855.562020-09-112020-09-15
373hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม42020219000009342.47246925.812020-09-112020-09-15
372hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก420201490000010067.111882182020-09-112020-09-15
374hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี42020113000006053.1114918.332020-09-112020-09-15
375hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก42020198000005125.76272452.942020-09-112020-09-15
377hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา420201790000010357.54139012.622020-09-112020-09-15
376hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล42020253000004116.21291270.732020-09-112020-09-15
378hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ420202750000016158.554311826.712020-09-112020-09-15
379hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ420203830000013936.29469333.092020-09-112020-09-15
380hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค420204870000026855.031699963.062020-09-112020-09-15
381hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย420205340000034965.3614320640.972020-09-112020-09-15
382hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา420203200000015448.134311127.922020-09-112020-09-15
383hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี4202026500000103.7737302020-09-112020-09-15
384hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก420202510000018272.51181649.892020-09-112020-09-15
385hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า420202800000015956.791005962.892020-09-112020-09-15
386hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ42020166000009859.04346434.692020-09-112020-09-15
387hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง420201760000012671.59299723.022020-09-112020-09-15
388hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ420207330000028939.437621326.32020-09-112020-09-15
404hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา420202750000017965.095512430.732020-09-112020-09-15
389hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา420203000000012943507938.762020-09-112020-09-15
399hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ420201200000010083.3389282020-09-112020-09-15
405hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน420203300000021665.455915727.312020-09-112020-09-15
400hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์42020139000009165.47306132.972020-09-112020-09-15
395hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์42020100000006666254137.882020-09-112020-09-15
406hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 54202020000000152761913312.52020-09-112020-09-15
396hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ420205910000025643.328916734.772020-09-112020-09-15
401hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์420204290000035582.7511623932.682020-09-112020-09-15
397hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ420202540000013954.72617843.882020-09-112020-09-15
402hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา420201750000010761.14248322.432020-09-112020-09-15
398hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม4202098000007071.4396112.862020-09-112020-09-15
407hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา420204380000032874.8912320537.52020-09-112020-09-15
403hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย4202010000000808047652020-09-112020-09-15
408hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง420203050000014948.85539635.572020-09-112020-09-15ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0227 : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้)

ตาราง : ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการดูแลตามเกณฑ์ ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางข้อมูลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ และผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ จำแนกตามศูนย์บริการสาธารณสุข

idhccodehcnamethreproundrepyeardm_registerdm_register_firstdm_register_olddm_register_backdm_register_dcdm_register_deathdm_care_accdm_care_rdm_hba1c_controldm_hba1c_uncontroldm_hba1c_radddateupdatedate
205hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ12020000000000002020-06-102020-06-12
273hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ32020136100005036.76132039.392020-07-102020-07-10
274hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน32020169000006538.46205526.672020-07-102020-07-10
275hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ320202002000014974.5185624.322020-07-102020-07-10
276hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง320203498000015945.56203822.732020-07-102020-07-10
277hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์320204291000020046.6210013842.022020-07-102020-07-10
278hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง320202629510011845.04488536.092020-07-102020-07-10
279hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์3202037021900020455.142418011.762020-07-102020-07-10
280hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง320202414000013154.362915016.22020-07-102020-07-10
281hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย32020280400006311.796313032.642020-07-102020-07-10
282hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท32020131021008967.942722.222020-07-102020-07-10
283hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์32020142220004833.8208718.692020-07-102020-07-10
284hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ320201750000010057.1432013.042020-07-102020-07-10
285hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช32020143100006142.658957.772020-07-102020-07-10
286hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง32020116000004639.661610013.792020-07-102020-07-10
287hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว320203092000011537.221510013.042020-07-102020-07-10
288hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี320201850000010054.05305634.882020-07-102020-07-10
289hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์32020156100007145.5196212.682020-07-102020-07-10
290hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล3202017501900011062.86258522.732020-07-102020-07-10
291hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง32020146000008658.94343502020-07-102020-07-10
292hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด3202050322004182113026.832020-07-102020-07-10
293hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง3202060937020015224.965110033.772020-07-102020-07-10
294hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ32020338300006717.46679242.142020-07-102020-07-10
295hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา320202206210008337.73307927.522020-07-102020-07-10
296hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน32020241610004317.843210024.242020-07-102020-07-10
297hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง32020116011005043.184016.672020-07-102020-07-10
298hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์32020259105500200.77208319.422020-07-102020-07-10
299hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์320203410520022967.1610018535.092020-07-102020-07-10
300hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี320203283002008826.83426738.532020-07-102020-07-10
301hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร320203660000026572.45911933.152020-07-102020-07-10
302hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม3202025318110007830.831310011.52020-07-102020-07-10
303hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร3202010000000909051426.322020-07-102020-07-10
304hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก3202014911000010067.113510025.932020-07-102020-07-10
305hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม32020219000006529.68155023.082020-07-102020-07-10
306hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี32020113100005952.2194018.372020-07-102020-07-10
307hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก32020198002005125.76274040.32020-07-102020-07-10
308hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล32020253505004116.21298026.612020-07-102020-07-10
309hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา320201793010010357.54139012.622020-07-102020-07-10
216hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ12020000000000002020-06-102020-06-12
310hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ3202027522000013649.4530120202020-07-102020-07-10
311hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ320203781921130013635.988310045.362020-07-102020-07-10
312hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค320204871226001007.3910013742.192020-07-102020-07-10
313hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย32020534243670034965.3614223337.872020-07-102020-07-10
314hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา32020320000006806810639.082020-07-102020-07-10
315hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี32020265000003037302020-07-102020-07-10
316hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก320202030000018289.660002020-07-102020-07-10
317hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า320202800000015956.7910017536.362020-07-102020-07-10
318hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ32020166700006740.36204729.852020-07-102020-07-10
319hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง320201762360012671.593210024.242020-07-102020-07-10
320hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ3202073319000012116.514423822.682020-07-102020-07-10
321hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา320203001601600497.674910032.892020-07-102020-07-10
322hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม320203519000011432.481410012.282020-07-102020-07-10
323hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน32020127320004636.22177019.542020-07-102020-07-10
324hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก32020187101500010556.152212015.492020-07-102020-07-10
325hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง320202620000014254.24112025.472020-07-102020-07-10
326hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม32020350000005114.574810032.432020-07-102020-07-10
327hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์32020100000005353164028.572020-07-102020-07-10
328hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ3202059119980018330.966620024.812020-07-102020-07-10
329hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ3202025413000010340.55901387.382020-07-102020-07-10
330hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม3202098000007071.430002020-07-102020-07-10
331hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ320201209270010083.3381044.442020-07-102020-07-10
332hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์32020139206007352.52206223.532020-07-102020-07-10
333hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์320204290000033672.328530022.082020-07-102020-07-10
334hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา320201739100010359.541710014.532020-07-102020-07-10
335hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย32020100001008080412252020-07-102020-07-10
336hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา32020275013000207.27206623.262020-07-102020-07-10
337hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน320203224500019861.496013830.32020-07-102020-07-10
338hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 53202020000000152760002020-07-102020-07-10
339hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา3202043633100032875.2310028026.322020-07-102020-07-10
340hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง320203052138008327.215212329.712020-07-102020-07-10
390hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม420203510000011432.481410012.282020-09-112020-09-15
391hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน42020127000006349.61263741.272020-09-112020-09-15
392hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก420201870000010656.68406637.742020-09-112020-09-15
394hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม42020350000006819.43293942.652020-09-112020-09-15
393hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง420202620000014254.2459731.692020-09-112020-09-15
231hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์12020000000000002020-06-102020-06-12
346hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง420202620000012547.71428333.62020-09-112020-09-15
350hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท42020131000008967.94147515.732020-09-112020-09-15
355hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว420203090000011537.221510013.042020-09-112020-09-15
342hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน420201690000010059.173268322020-09-112020-09-15
347hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์420203700000022961.895117822.272020-09-112020-09-15
343hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ420202000000014974.52812118.792020-09-112020-09-15
351hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์42020142000008962.68305933.712020-09-112020-09-15
344hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง420203490000015945.562713216.982020-09-112020-09-15
356hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี420201850000010054.053565352020-09-112020-09-15
348hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง420202640000016964.024412526.042020-09-112020-09-15
345hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์420204290000021149.188612540.762020-09-112020-09-15
352hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ420201750000010057.1499192020-09-112020-09-15
349hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย420202800000016358.216310038.652020-09-112020-09-15
357hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์42020156000009158.33226924.182020-09-112020-09-15
353hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช42020143000007955.24374246.842020-09-112020-09-15
354hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง42020116000004942.24193038.782020-09-112020-09-15
358hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล420201750000011062.863377302020-09-112020-09-15
359hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง42020170000008650.59256129.072020-09-112020-09-15
341hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ42020136000005036.761634322020-09-112020-10-02
137hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ22020136100005036.7662023.082020-06-102020-06-10
138hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน22020169000006538.46205526.672020-06-102020-06-10
139hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ220202002000014974.5185624.322020-06-102020-06-10
140hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง220203498000015945.56203822.732020-06-102020-06-10
141hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์220204291000020046.6210013842.022020-06-102020-06-10
142hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง220202629510011845.04488536.092020-06-102020-06-10
143hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์2202037021900020455.142418011.762020-06-102020-06-10
144hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง220202414000013154.362915016.22020-06-102020-06-10
145hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย22020280400006311.796313032.642020-06-102020-06-10
146hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท22020131021008967.942722.222020-06-102020-06-10
147hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์22020142220004833.8208718.692020-06-102020-06-10
148hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ220201750000010057.1432013.042020-06-102020-06-10
149hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช22020142300006142.968957.772020-06-102020-06-10
150hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง22020116000004639.661610013.792020-06-102020-06-10
151hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว220203092000011537.221510013.042020-06-102020-06-10
152hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี220201850000010054.05305634.882020-06-102020-06-10
153hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์22020156100007145.5196212.682020-06-102020-06-10
154hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล2202017501900011062.86258522.732020-06-102020-06-10
155hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง22020146000008658.922502020-06-102020-06-10
156hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด2202050322004182113026.832020-06-102020-06-10
157hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง2202060937020015224.965110033.772020-06-102020-06-10
158hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ22020338300006717.46679242.142020-06-102020-06-10
159hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา220202206210008337.73307927.522020-06-102020-06-10
160hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน22020241610004317.843210024.242020-06-102020-06-10
161hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง22020115001005043.4884016.672020-06-102020-06-10
162hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์2202025373400201.58208319.422020-06-102020-06-10
163hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์220203410520022967.1610018535.092020-06-102020-06-10
164hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี220203283002008826.83426738.532020-06-102020-06-10
165hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร220203660000026572.45911933.152020-06-102020-06-10
166hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม2202025318110007830.831310011.52020-06-102020-06-10
167hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร2202010000000909051426.322020-06-102020-06-10
168hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก2202014911000010067.113510025.932020-06-102020-06-10
169hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม22020219000006529.68155023.082020-06-102020-06-10
170hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี22020113100005952.2194018.372020-06-102020-06-10
171hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก22020198002005125.76274040.32020-06-102020-06-10
172hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล22020253505004116.21298026.612020-06-102020-06-10
173hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา220201793010010357.54139012.622020-06-102020-06-10
174hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ2202026013000013652.3130120202020-06-102020-06-10
175hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ220203781921130013635.988310045.362020-06-102020-06-10
176hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค220204871226001007.3910013742.192020-06-102020-06-10
177hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย22020534243670034965.3614223337.872020-06-102020-06-10
178hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา22020320000006806810639.082020-06-102020-06-10
179hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี22020265000003037302020-06-102020-06-10
180hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก220202030000018289.660002020-06-102020-06-10
181hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า220202800000015956.7910017536.362020-06-102020-06-10
182hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ22020166700006740.36204729.852020-06-102020-06-10
183hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง2202017522600126723210024.242020-06-102020-06-10
184hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ2202073319000012116.514423822.682020-06-102020-06-10
185hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา220203001601600497.674910032.892020-06-102020-06-10
186hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม220203519000011432.481410012.282020-06-102020-06-10
187hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน22020127320004636.22177019.542020-06-102020-06-10
188hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก22020187101500010556.152212015.492020-06-102020-06-10
189hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง220202620000014254.24112025.472020-06-102020-06-10
190hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม22020350000005114.574810032.432020-06-102020-06-10
191hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์22020100000005353164028.572020-06-102020-06-10
192hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ2202059119980018330.966620024.812020-06-102020-06-10
193hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ2202025413000010340.55901387.382020-06-102020-06-10
194hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม2202098000007071.430002020-06-102020-06-10
195hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ220201209270010083.3381044.442020-06-102020-06-10
196hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์22020139206007352.52206223.532020-06-102020-06-10
197hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์220204290000033672.328530022.082020-06-102020-06-10
198hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา220201739100010359.541710014.532020-06-102020-06-10
199hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย22020100001008080412252020-06-102020-06-10
200hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา2202026200000200206623.262020-06-102020-06-10
201hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน220203224500019861.496013830.32020-06-102020-06-10
202hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 42202020000000152760002020-06-102020-06-10
203hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา2202043633100032875.2310028026.322020-06-102020-06-10
204hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง220203052138008327.215212329.712020-06-102020-06-10
206hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน12020000000000002020-06-102020-06-12
207hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ12020000000000002020-06-102020-06-12
208hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง12020000000000002020-06-102020-06-12
209hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์12020000000000002020-06-102020-06-12
210hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง12020000000000002020-06-102020-06-12
211hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์12020000000000002020-06-102020-06-12
212hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง12020000000000002020-06-102020-06-12
213hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย12020000000000002020-06-102020-06-12
214hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท12020000000000002020-06-102020-06-12
215hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์12020000000000002020-06-102020-06-12
217hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช12020000000000002020-06-102020-06-12
218hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง12020000000000002020-06-102020-06-12
219hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว12020000000000002020-06-102020-06-12
220hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี12020000000000002020-06-102020-06-12
221hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์12020000000000002020-06-102020-06-12
222hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล12020000000000002020-06-102020-06-12
223hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง12020000000000002020-06-102020-06-12
224hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด12020000000000002020-06-102020-06-12
225hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง12020000000000002020-06-102020-06-12
226hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ12020000000000002020-06-102020-06-12
227hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา12020000000000002020-06-102020-06-12
228hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน12020000000000002020-06-102020-06-12
229hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง12020000000000002020-06-102020-06-12
230hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์12020000000000002020-06-102020-06-12
232hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี12020000000000002020-06-102020-06-12
233hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร12020000000000002020-06-102020-06-12
234hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม12020000000000002020-06-102020-06-12
235hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร12020000000000002020-06-102020-06-12
236hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก12020000000000002020-06-102020-06-12
237hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม12020000000000002020-06-102020-06-12
238hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี12020000000000002020-06-102020-06-12
239hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก12020000000000002020-06-102020-06-12
240hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล12020000000000002020-06-102020-06-12
241hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา12020000000000002020-06-102020-06-12
242hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ12020000000000002020-06-102020-06-12
243hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ12020000000000002020-06-102020-06-12
244hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค12020000000000002020-06-102020-06-12
245hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย12020000000000002020-06-102020-06-12
246hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา12020000000000002020-06-102020-06-12
247hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี12020000000000002020-06-102020-06-12
248hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก12020000000000002020-06-102020-06-12
249hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า12020000000000002020-06-102020-06-12
250hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ12020000000000002020-06-102020-06-12
251hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง12020000000000002020-06-102020-06-12
252hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ12020000000000002020-06-102020-06-12
253hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา12020000000000002020-06-102020-06-12
254hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม12020000000000002020-06-102020-06-12
255hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน12020000000000002020-06-102020-06-12
256hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก12020000000000002020-06-102020-06-12
257hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง12020000000000002020-06-102020-06-12
258hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม12020000000000002020-06-102020-06-12
259hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์12020000000000002020-06-102020-06-12
260hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ12020000000000002020-06-102020-06-12
262hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม12020000000000002020-06-102020-06-12
263hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ12020000000000002020-06-102020-06-12
264hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์12020000000000002020-06-102020-06-12
265hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์12020000000000002020-06-102020-06-12
266hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา12020000000000002020-06-102020-06-12
267hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย12020000000000002020-06-102020-06-12
268hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา12020000000000002020-06-102020-06-12
261hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ12020000000000002020-06-102020-06-12
269hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน12020000000000002020-06-102020-06-12
270hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 412020000000000002020-06-102020-06-12
271hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา12020000000000002020-06-102020-06-12
272hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง12020000000000002020-06-102020-06-12
360hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด4202050000004794123525.532020-09-112020-09-15
361hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง420206090000015224.965110133.552020-09-112020-09-15
362hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ42020338000006920.41343549.282020-09-112020-09-15
363hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา420202200000017077.275411631.762020-09-112020-09-15
364hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน42020241000005824.07253343.12020-09-112020-09-15
367hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์420203410000022967.168614337.552020-09-112020-09-15
365hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง42020116000005043.1842162020-09-112020-09-15
366hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์4202025900000207.72119552020-09-112020-09-15
368hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี42020328000009127.74345737.362020-09-112020-09-15
369hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร420203660000026572.45920622.262020-09-112020-09-15
370hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม42020277000007828.16245430.772020-09-112020-09-15
371hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร420201000000090905855.562020-09-112020-09-15
373hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม42020219000009342.47246925.812020-09-112020-09-15
372hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก420201490000010067.111882182020-09-112020-09-15
374hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี42020113000006053.1114918.332020-09-112020-09-15
375hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก42020198000005125.76272452.942020-09-112020-09-15
377hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา420201790000010357.54139012.622020-09-112020-09-15
376hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล42020253000004116.21291270.732020-09-112020-09-15
378hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ420202750000016158.554311826.712020-09-112020-09-15
379hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ420203830000013936.29469333.092020-09-112020-09-15
380hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค420204870000026855.031699963.062020-09-112020-09-15
381hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย420205340000034965.3614320640.972020-09-112020-09-15
382hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา420203200000015448.134311127.922020-09-112020-09-15
383hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี4202026500000103.7737302020-09-112020-09-15
384hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก420202510000018272.51181649.892020-09-112020-09-15
385hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า420202800000015956.791005962.892020-09-112020-09-15
386hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ42020166000009859.04346434.692020-09-112020-09-15
387hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง420201760000012671.59299723.022020-09-112020-09-15
388hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ420207330000028939.437621326.32020-09-112020-09-15
404hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา420202750000017965.095512430.732020-09-112020-09-15
389hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา420203000000012943507938.762020-09-112020-09-15
399hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ420201200000010083.3389282020-09-112020-09-15
405hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน420203300000021665.455915727.312020-09-112020-09-15
400hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์42020139000009165.47306132.972020-09-112020-09-15
395hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์42020100000006666254137.882020-09-112020-09-15
406hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 54202020000000152761913312.52020-09-112020-09-15
396hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ420205910000025643.328916734.772020-09-112020-09-15
401hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์420204290000035582.7511623932.682020-09-112020-09-15
397hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ420202540000013954.72617843.882020-09-112020-09-15
402hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา420201750000010761.14248322.432020-09-112020-09-15
398hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม4202098000007071.4396112.862020-09-112020-09-15
407hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา420204380000032874.8912320537.52020-09-112020-09-15
403hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย4202010000000808047652020-09-112020-09-15
408hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง420203050000014948.85539635.572020-09-112020-09-15