โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

15. ร้อยละของผู้ผ่านการบำบัด รักษาตามโปรแกรมได้รับการติดตามหลังการบำบัดตามเกณฑ์ที่กำหนด : 67

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 73

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟู%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามโปรแกรม หมายถึง ผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัดที่ผ่านการบำบัดรักษาในสถานพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร ในโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบ BMA Matrix Model และฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยใน - การบำบัดตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง ผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดได้รับการบำบัดหรือฟื้นฟูสมรรถภาพครบตามระยะเวลาที่กำหนด และมีผลปัสสาวะเป็นลบก่อนการจำหน่าย - การติดตาม หมายถึง การติดตามผู้ผ่านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ภายหลังสิ้นสุดการบำบัดฯ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(ผู้ผ่านการบำบัดฯ ที่ได้รับการติดตามหลังสิ้นสุดการบำบัดฯ /ผู้ผ่านการบำบัดฯตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งหมด) x 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

ผลการปฏิบัติราชการประจำปี/สำนักอนามัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0110 : ข้อมูลจำนวนผู้ติดยาเสพติดที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบครบกำหนด)

ตาราง : ร้อยละการบำบัดของผู้ที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบครบกำหนด

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางผลการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

idhccodehcnamethrepmonthrepyeardt_dischargedt_completedt_notcompletedt_complete_rdt_comp_voldt_comp_fordt_notc_voldt_notc_foradddateupdatedate
143HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ05202044010004002020-05-262020-05-26
144HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ052020000000002020-05-262020-05-26
145HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ052020109644558.75592432020-05-262020-05-26
146HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง052020150807053.3107026442020-05-262020-05-26
147HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์0520206335003122020-05-262020-05-26
148HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง052020101000012020-05-262020-05-26
149HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์052020135647147.475716552020-05-262020-05-26
150HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง05202089583165.20580312020-05-262020-05-26
151HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย05202086503658.1242610262020-05-262020-05-26
152HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท052020101000012020-05-262020-05-26
153HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์052020000000002020-05-262020-05-26
154HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ0520201321115.4110112020-05-262020-05-26
155HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช052020101000102020-05-262020-05-26
156HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง05202022010002002020-05-262020-05-26
157HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว05202038261268.4422482020-05-262020-05-26
158HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0520201814477.8212042020-05-262020-05-26
159HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0520208445004042020-05-262020-05-26
160HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0520202281436.4080142020-05-262020-05-26
161HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง05202053341964.212222172020-05-262020-05-26
162HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด0520201916384.2016032020-05-262020-05-26
163HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง05202069422760.915272252020-05-262020-05-26
164HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ052020114555948.29464552020-05-262020-05-26
165HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา0520203732586.5923052020-05-262020-05-26
166HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0520202161516569.921491642020-05-262020-05-26
167HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง05202059302950.80302272020-05-262020-05-26
168HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์052020169756.336072020-05-262020-05-26
169HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์0520202061430423112020-05-262020-05-26
170HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี05202065183.332012020-05-262020-05-26
171HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร0520202191843584101742332020-05-262020-05-26
172HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม05202053361767.90360172020-05-262020-05-26
173HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร05202028014413651.4114321342020-05-262020-05-26
174HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก05202011010001002020-05-262020-05-26
175HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม0520202115671.469332020-05-262020-05-26
176HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี052020113827.303082020-05-262020-05-26
177HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก0520202113861.9310262020-05-262020-05-26
178HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล052020000000002020-05-262020-05-26
179HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา05202033010003002020-05-262020-05-26
180HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ052020000000002020-05-262020-05-26
181HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ05202039192048.73160202020-05-262020-05-26
182HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค05202041520620949.610196111982020-05-262020-05-26
183HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย05202062412166.15361202020-05-262020-05-26
184HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา05202088010008002020-05-262020-05-26
185HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี0520202701719963.3101611982020-05-262020-05-26
186HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก05202079532667.18451252020-05-262020-05-26
187HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า052020166917554.86850752020-05-262020-05-26
188HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ05202077010025002020-05-262020-05-26
189HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง0520202416866.7016082020-05-262020-05-26
190HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ0520201941078755.231049782020-05-262020-05-26
191HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา05202088010035002020-05-262020-05-26
192HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม052020301218400121082020-05-262020-05-26
193HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน05202076651185.58571102020-05-262020-05-26
194HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก05202044010013002020-05-262020-05-26
195HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง05202056272948.20270292020-05-262020-05-26
196HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม052020000000002020-05-262020-05-26
197HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์052020780780000782020-05-262020-05-26
198HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0520202318578.3117142020-05-262020-05-26
199HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ05202070482268.65433192020-05-262020-05-26
200HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม052020000000002020-05-262020-05-26
201HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ05202039271269.21260122020-05-262020-05-26
202HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์052020160639739.406326712020-05-262020-05-26
203HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์05202084612372.68532212020-05-262020-05-26
204HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา0520201771041.2070102020-05-262020-05-26
205HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย0520201813572.2211142020-05-262020-05-26
206HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา05202072472565.32453222020-05-262020-05-26
207HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน05202030191163.3415292020-05-262020-05-26
208HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 405202098188.908012020-05-262020-05-26
209HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา05202075271.414022020-05-262020-05-26
210HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง052020101000012020-05-262020-05-26
211HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว052020000000002020-05-262020-05-26
212DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว0520201751175866.9711012462020-05-262020-05-26
213DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน05202028015712356.11514240832020-05-262020-05-26
214DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)05202020200100200002020-05-262020-05-26
215DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร052020808803599.48030502020-05-262020-05-26
217HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ062020000000002020-07-102020-08-10
218HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ062020138855361.66793502020-07-102020-08-10
219HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง06202021510311247.9129127852020-07-102020-08-10
220HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์06202085362.505122020-07-102020-08-10
222HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์0620201787510342.1136218852020-07-102020-08-10
221HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง062020202000022020-07-102020-08-10
223HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง062020116744263.80740422020-07-102020-08-10
225HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท062020101000012020-07-102020-08-10
224HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย06202095554057.9243110302020-07-102020-08-10
227HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ0620201321115.4110112020-07-102020-08-10
228HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช062020101000102020-07-102020-08-10
229HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง06202022010002002020-07-102020-08-10
231HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0620202117481215042020-07-102020-08-10
230HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว062020503317664295122020-07-102020-08-10
232HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์062020115645.505062020-07-102020-08-10
233HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0620202171433.3070142020-07-102020-08-10
234HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง06202057381966.712262172020-07-102020-08-10
235HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด0620202217577.3017052020-07-102020-08-10
236HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง06202098593960.221387322020-07-102020-08-10
237HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ062020170779345.311668852020-07-102020-08-10
238HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา0620204637980.41027092020-07-102020-08-10
239HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0620202731789565.221761942020-07-102020-08-10
242HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์06202031102132.3463182020-07-102020-08-10
240HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง06202059302950.80302272020-07-102020-08-10
243HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี06202065183.332012020-07-102020-08-10
244HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร0620202622214184.4162053382020-07-102020-08-10
245HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม06202087533460.90530342020-07-102020-08-10
246HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร06202032516615951.1316321572020-07-102020-08-10
247HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก06202011010001002020-07-102020-08-10
248HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม0620202518772612342020-07-102020-08-10
249HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี0620201761135.3060112020-07-102020-08-10
250HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก0620202214863.6311262020-07-102020-08-10
251HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล062020000000002020-07-102020-08-10
252HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา06202033010003002020-07-102020-08-10
253HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ06202077010007002020-07-102020-08-10
254HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ06202040192147.53160212020-07-102020-08-10
255HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค06202050624026647.418222152512020-07-102020-08-10
256HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย062020825032617432302020-07-102020-08-10
257HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา06202088010008002020-07-102020-08-10
258HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี06202032820812063.41119711192020-07-102020-08-10
259HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก062020129775259.710671512020-07-102020-08-10
260HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า06202023012210853611601082020-07-102020-08-10
261HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ06202077010025002020-07-102020-08-10
262HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง06202028171160.70170112020-07-102020-08-10
263HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ0620202181219755.5711412852020-07-102020-08-10
264HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา06202088010035002020-07-102020-08-10
265HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม0620204518274001811162020-07-102020-08-10
266HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน06202091801187.911691102020-07-102020-08-10
267HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก06202044010022002020-07-102020-08-10
290HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ102019000000002020-07-152020-07-15
291HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ10201929131644.83100162020-07-152020-07-15
292HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง1020191615193.8015012020-07-152020-07-15
293HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์102019000000002020-07-152020-07-15
294HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง102019000000002020-07-152020-07-15
295HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1020191881044.435282020-07-152020-07-15
296HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1020192116576.2016052020-07-152020-07-15
297HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1020195326003112020-07-152020-07-15
298HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท102019000000002020-07-152020-07-15
299HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์102019000000002020-07-152020-07-15
300HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ10201911010010002020-07-152020-07-15
301HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช102019000000002020-07-152020-07-15
302HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง102019000000002020-07-152020-07-15
303HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว10201983537.512322020-07-152020-07-15
304HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี102019101000012020-07-152020-07-15
305HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์102019000000002020-07-152020-07-15
306HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล1020195234002032020-07-152020-07-15
307HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1020194132501122020-07-152020-07-15
308HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด10201911010001002020-07-152020-07-15
269HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม062020000000002020-07-102020-08-10
270HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์062020780780000782020-07-102020-08-10
271HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0620202318578.3117142020-07-102020-08-10
273HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม062020000000002020-07-102020-08-10
274HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ06202047301763.81290172020-07-102020-08-10
275HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์0620201897511439.707526882020-07-102020-08-10
276HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์06202084612372.68532212020-07-102020-08-10
277HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา0620201881044.4080102020-07-102020-08-10
278HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย0620202722581.5220142020-07-102020-08-10
279HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา06202099653465.72633312020-07-102020-08-10
280HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน06202044251956.85202172020-07-102020-08-10
281HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 406202098188.908012020-07-102020-08-10
282HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา06202097277.816022020-07-102020-08-10
283HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง062020101000012020-07-102020-08-10
284HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว062020000000002020-07-102020-08-10
285DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว0620202021366667.3812812542020-07-102020-08-10
286DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน06202032417914555.216163441012020-07-102020-08-10
288DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร062020808803599.48030502020-07-102020-08-10
287DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)06202078572173.15702102020-07-102020-08-10
289HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ102019000000002020-07-152020-08-10
309HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง10201975271.432022020-07-152020-07-15
310HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1020191761135.3150112020-07-152020-07-15
311HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา10201955010014002020-07-152020-07-15
312HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1020192519676118062020-07-152020-07-15
313HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง102019116554.506052020-07-152020-07-15
314HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์102019000000002020-07-152020-07-15
315HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์1020195418040102020-07-152020-07-15
316HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี102019000000002020-07-152020-07-15
317HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1020193125680.6223062020-07-152020-07-15
318HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม10201922010002002020-07-152020-07-15
319HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร102019502426481230262020-07-152020-07-15
320HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก10201911010001002020-07-152020-07-15
321HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม10201922010002002020-07-152020-07-15
322HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี10201931233.301022020-07-152020-07-15
323HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก10201932166.711012020-07-152020-07-15
324HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล102019000000002020-07-152020-07-15
325HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา102019000000002020-07-152020-07-15
326HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ102019000000002020-07-152020-07-15
327HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1020191510566.728052020-07-152020-07-15
328HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค102019138627644.98547692020-07-152020-07-15
329HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย1020195418013102020-07-152020-07-15
330HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา102019000000002020-07-152020-07-15
331HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี10201945232251.10230222020-07-152020-07-15
332HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1020195418004012020-07-152020-07-15
333HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า102019473116660310162020-07-152020-07-15
334HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ102019000000002020-07-152020-07-15
335HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง1020195234002032020-07-152020-07-15
336HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ10201951143727.50140372020-07-152020-07-15
337HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา10201955010032002020-07-152020-07-15
338HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม1020192115001012020-07-152020-07-15
339HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1020191411378.6110032020-07-152020-07-15
340HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก102019000000002020-07-152020-07-15
341HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1020191431121.4030112020-07-152020-07-15
342HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม102019000000002020-07-152020-07-15
343HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์102019101000012020-07-152020-07-15
344HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ10201922010002002020-07-152020-07-15
345HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1020191111010038002020-07-152020-07-15
346HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม102019000000002020-07-152020-07-15
347HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ10201976185.715012020-07-152020-07-15
348HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์1020191814477.8014132020-07-152020-07-15
349HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์1020191914573.7113142020-07-152020-07-15
391HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม11201922010002002020-07-152020-07-15
350HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา102019202000022020-07-152020-07-15
351HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย10201932166.711102020-07-152020-07-15
352HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา10201922010002002020-07-152020-07-15
353HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน10201911010010002020-07-152020-07-15
354HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 410201955010005002020-07-152020-07-15
355HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา10201922010011002020-07-152020-07-15
356HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง102019101000012020-07-152020-07-15
357HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว102019000000002020-07-152020-07-15
358DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว10201930191163.33160112020-07-152020-07-15
359DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน10201934191555.90191502020-07-152020-07-15
360DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)10201922010020002020-07-152020-07-15
361DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร10201935350100350002020-07-152020-07-15
362HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ112019000000002020-07-152020-07-15
363HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ112019000000002020-07-152020-07-15
364HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ11201948232547.93200252020-07-152020-07-15
365HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง11201936241266.70241112020-07-152020-07-15
366HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์112019000000002020-07-152020-07-15
367HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง112019000000002020-07-152020-07-15
368HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์11201938201852.64163152020-07-152020-07-15
369HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1120192720774.1020072020-07-152020-07-15
370HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1120191310376.919122020-07-152020-07-15
371HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท112019000000002020-07-152020-07-15
372HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์112019000000002020-07-152020-07-15
373HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ11201931233.310022020-07-152020-07-15
374HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช112019000000002020-07-152020-07-15
375HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง11201911010001002020-07-152020-07-15
376HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว11201910555014322020-07-152020-07-15
377HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี1120192115010012020-07-152020-07-15
378HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์1120195234002032020-07-152020-07-15
379HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล11201993633.303062020-07-152020-07-15
380HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1120191813572.294142020-07-152020-07-15
381HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด11201955010005002020-07-152020-07-15
382HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง112019201286066172020-07-152020-07-15
383HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ112019391623411150232020-07-152020-07-15
384HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา11201998188.926012020-07-152020-07-15
385HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน11201949381177.61370112020-07-152020-07-15
386HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง11201923101343.50101122020-07-152020-07-15
387HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์112019000000002020-07-152020-07-15
388HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์11201964266.740202020-07-152020-07-15
389HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี11201911010010002020-07-152020-07-15
390HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร11201974621283.82601112020-07-152020-07-15
392HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร112019114546047.41530602020-07-152020-07-15
393HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก11201911010001002020-07-152020-07-15
394HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม11201944010013002020-07-152020-07-15
395HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี1120195142001042020-07-152020-07-15
396HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก11201994544.413232020-07-152020-07-15
397HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล112019000000002020-07-152020-07-15
398HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา112019000000002020-07-152020-07-15
399HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ112019000000002020-07-152020-07-15
400HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ11201923121152.2390112020-07-152020-07-15
401HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค112019187899847.68819892020-07-152020-07-15
402HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย11201912937518122020-07-152020-07-15
403HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา112019000000002020-07-152020-07-15
404HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี11201996554157.31540412020-07-152020-07-15
405HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1120195418004012020-07-152020-07-15
406HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า11201949331667.30330162020-07-152020-07-15
407HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ112019000000002020-07-152020-07-15
408HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง11201993633.303062020-07-152020-07-15
409HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ112019923557381340572020-07-152020-07-15
410HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา11201966010033002020-07-152020-07-15
411HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม11201975271.405022020-07-152020-07-15
412HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1120193127487.1621042020-07-152020-07-15
413HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก112019000000002020-07-152020-07-15
414HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง1120191981142.1080112020-07-152020-07-15
415HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม112019000000002020-07-152020-07-15
416HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์112019303000032020-07-152020-07-15
417HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ11201944010004002020-07-152020-07-15
418HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1120192015575411052020-07-152020-07-15
419HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม112019000000002020-07-152020-07-15
420HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ1120191211191.7110012020-07-152020-07-15
421HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์11201940231757.50231162020-07-152020-07-15
422HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์11201933221166.7220292020-07-152020-07-15
423HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา112019303000032020-07-152020-07-15
424HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1120195418013102020-07-152020-07-15
425HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา11201997277.816022020-07-152020-07-15
426HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน11201944010013002020-07-152020-07-15
427HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 411201955010005002020-07-152020-07-15
428HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา11201933010012002020-07-152020-07-15
429HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง112019101000012020-07-152020-07-15
430HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว112019000000002020-07-152020-07-15
431DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว11201959382164.45330212020-07-152020-07-15
432DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน112019126705655.696127292020-07-152020-07-15
433DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)11201910100100100002020-07-152020-07-15
434DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร11201964640100640002020-07-152020-07-15
435HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ12201944010004002020-07-152020-07-15
436HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ122019000000002020-07-152020-07-15
437HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ12201962342854.83310282020-07-152020-07-15
438HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง12201953341964.20342172020-07-152020-07-15
439HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์1220195234002122020-07-152020-07-15
440HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง122019101000012020-07-152020-07-15
441HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์12201956263046.45215252020-07-152020-07-15
442HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง12201944291565.90290152020-07-152020-07-15
443HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย1220192117481314132020-07-152020-07-15
444HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท122019101000012020-07-152020-07-15
445HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์122019000000002020-07-152020-07-15
446HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1220195142010042020-07-152020-07-15
447HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช122019000000002020-07-152020-07-15
448HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง12201911010001002020-07-152020-07-15
449HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว1220191710758.828342020-07-152020-07-15
450HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี12201932166.711012020-07-152020-07-15
451HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์1220196335003032020-07-152020-07-15
452HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล12201912392503092020-07-152020-07-15
453HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1220192618869.2117172020-07-152020-07-15
454HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด12201988010008002020-07-152020-07-15
455HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง12201934211361.87142112020-07-152020-07-15
456HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ12201943192444.21181232020-07-152020-07-15
457HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1220191814477.8212042020-07-152020-07-15
458HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน122019926923751680232020-07-152020-07-15
459HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง122019341717500171162020-07-152020-07-15
460HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์12201911010010002020-07-152020-07-15
461HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์122019146842.942352020-07-152020-07-15
462HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี12201922010020002020-07-152020-07-15
463HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1220191201011984.27941182020-07-152020-07-15
464HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม12201988010008002020-07-152020-07-15
465HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1220191507872521770722020-07-152020-07-15
466HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก12201911010001002020-07-152020-07-15
467HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม1220198627524112020-07-152020-07-15
468HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี1220195142001042020-07-152020-07-15
469HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก122019137653.825242020-07-152020-07-15
470HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล122019000000002020-07-152020-07-15
471HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา122019000000002020-07-152020-07-15
472HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ122019000000002020-07-152020-07-15
473HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ12201932141843.83110182020-07-152020-07-15
474HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค12201922610911748.28101101072020-07-152020-07-15
475HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย1220192621580.8219142020-07-152020-07-15
476HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา12201922010002002020-07-152020-07-15
477HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี122019123774662.64730462020-07-152020-07-15
478HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1220192316769.6214072020-07-152020-07-15
479HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า12201949331667.30330162020-07-152020-07-15
480HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ12201933010012002020-07-152020-07-15
481HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง12201915966009062020-07-152020-07-15
482HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ122019109525747.72500572020-07-152020-07-15
483HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา12201966010033002020-07-152020-07-15
484HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม12201910555005322020-07-152020-07-15
485HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน1220194134782.9727072020-07-152020-07-15
486HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก122019000000002020-07-152020-07-15
487HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง12201924131154.20130112020-07-152020-07-15
488HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม122019000000002020-07-152020-07-15
489HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์122019606000062020-07-152020-07-15
490HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ12201995455.605132020-07-152020-07-15
491HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1220193326778.8422072020-07-152020-07-15
492HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม122019000000002020-07-152020-07-15
493HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ1220191816288.9115022020-07-152020-07-15
494HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์12201969363352.20366272020-07-152020-07-15
495HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์12201941261563.42242132020-07-152020-07-15
496HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา1220194132501032020-07-152020-07-15
497HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย12201976185.715102020-07-152020-07-15
498HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1220192012860111262020-07-152020-07-15
499HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน12201999010018002020-07-152020-07-15
500HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 412201966010006002020-07-152020-07-15
501HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา12201933010012002020-07-152020-07-15
502HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง122019101000012020-07-152020-07-15
503HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว122019000000002020-07-152020-07-15
504DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว12201995623365.35572312020-07-152020-07-15
505DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน1220191921137958.91110229502020-07-152020-07-15
506DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)12201920200100200002020-07-152020-07-15
507DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร12201910010001001000002020-07-152020-07-15
509HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ012020000000002020-07-152020-08-10
510HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ01202081453655.63422342020-07-152020-08-10
512HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์0120205234002122020-07-152020-08-10
511HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง012020103554853.425315332020-07-152020-08-10
513HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง012020101000012020-07-152020-08-10
514HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์01202073373650.76315312020-07-152020-08-10
516HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย0120202520580317142020-07-152020-08-10
517HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท012020101000012020-07-152020-08-10
518HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์012020000000002020-07-152020-08-10
519HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ01202071614.310062020-07-152020-08-10
520HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช012020000000002020-07-152020-08-10
521HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง01202011010001002020-07-152020-08-10
522HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว0120202113861.9211352020-07-152020-08-10
523HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0120205418013012020-07-152020-08-10
525HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0120201541126.7040112020-07-152020-08-10
524HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0120206335003032020-07-152020-08-10
526HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง01202032211165.61110292020-07-152020-08-10
528HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง01202042251759.59162152020-07-152020-08-10
529HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ01202056263046.41253272020-07-152020-08-10
530HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา0120202722581.5418052020-07-152020-08-10
531HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0120201431024171.321000412020-07-152020-08-10
534HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์012020146842.942352020-07-152020-08-10
532HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง012020502624520261232020-07-152020-08-10
533HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์01202032166.720012020-07-152020-08-10
535HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี0120204317521012020-07-152020-08-10
536HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร0120201581312782.981232252020-07-152020-08-10
537HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม01202010100100010002020-07-152020-08-10
540HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม012020128466.744312020-07-152020-08-10
538HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร0120201949995511980952020-07-152020-08-10
539HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก01202011010001002020-07-152020-08-10
541HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี01202061516.701052020-07-152020-08-10
542HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก012020158753.335252020-07-152020-08-10
543HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล012020000000002020-07-152020-08-10
544HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา012020000000002020-07-152020-08-10
545HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ012020000000002020-07-152020-08-10
546HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ01202039192048.73160202020-07-152020-08-10
547HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค01202027513913650.59130101262020-07-152020-08-10
549HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา01202022010002002020-07-152020-08-10
548HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย01202039241561.53211142020-07-152020-08-10
551HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก01202040301075624192020-07-152020-08-10
550HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี012020140924865.77850482020-07-152020-08-10
552HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า01202089513857.30510382020-07-152020-08-10
553HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ01202066010024002020-07-152020-08-10
554HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง012020169756.309072020-07-152020-08-10
555HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ012020132755756.82730572020-07-152020-08-10
556HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา01202077010034002020-07-152020-08-10
558HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน0120205446885.2739082020-07-152020-08-10
559HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก01202011010010002020-07-152020-08-10
560HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง01202029181162.10180112020-07-152020-08-10
561HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม012020000000002020-07-152020-08-10
562HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์012020100100000102020-07-152020-08-10
563HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ01202010646006132020-07-152020-08-10
564HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ01202044311370.54272112020-07-152020-08-10
565HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม012020000000002020-07-152020-08-10
566HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ0120202218481.8117042020-07-152020-08-10
569HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา0120205142001042020-07-152020-08-10
568HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์01202057372064.96312182020-07-152020-08-10
570HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย0120201311284.629112020-07-152020-08-10
571HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา01202038261268.42242102020-07-152020-08-10
572HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน0120201211191.738102020-07-152020-08-10
573HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 401202098188.908012020-07-152020-08-10
574HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา0120205418013012020-07-152020-08-10
575HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง012020101000012020-07-152020-08-10
576HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว012020000000002020-07-152020-08-10
578DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน0120202321369658.61212432642020-07-152020-08-10
577DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว012020123834067.56775352020-07-152020-08-10
579DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)01202020200100200002020-07-152020-08-10
580DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร012020244243199.62430102020-07-152020-08-10
582HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ022020000000002020-07-152020-08-10
581HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ02202044010004002020-07-152020-08-10
583HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ02202097554256.75502402020-07-152020-08-10
584HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง022020116645255.246017352020-07-152020-08-10
585HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์0220206335003122020-07-152020-08-10
586HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง022020101000012020-07-152020-08-10
587HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์022020108486044.474112482020-07-152020-08-10
590HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท022020101000012020-07-152020-08-10
588HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง02202068432563.20430252020-07-152020-08-10
589HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย0220203426876.5620172020-07-152020-08-10
591HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์022020000000002020-07-152020-08-10
592HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ022020112918.211092020-07-152020-08-10
593HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช022020000000002020-07-152020-08-10
594HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง02202022010002002020-07-152020-08-10
595HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว0220202517868314352020-07-152020-08-10
596HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี02202087187.516012020-07-152020-08-10
597HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0220208445004042020-07-152020-08-10
599HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง02202044261859.111152162020-07-152020-08-10
600HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด02202010919009012020-07-152020-08-10
601HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง02202056332358.910232212020-07-152020-08-10
602HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ02202078344443.63313412020-07-152020-08-10
603HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา0220203126583.9521052020-07-152020-08-10
604HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0220201671194871.321171472020-07-152020-08-10
605HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง02202054292553.70291242020-07-152020-08-10
606HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์0220204225020022020-07-152020-08-10
607HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์0220201961331.6423102020-07-152020-08-10
608HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี0220205418022012020-07-152020-08-10
609HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร0220201771473083.181392282020-07-152020-08-10
610HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม0220202620676.9020062020-07-152020-08-10
611HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร02202022812110753.1112021052020-07-152020-08-10
612HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก02202011010001002020-07-152020-08-10
613HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม0220201410471.446312020-07-152020-08-10
614HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี02202083537.503052020-07-152020-08-10
615HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก022020179852.936262020-07-152020-08-10
616HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล022020000000002020-07-152020-08-10
618HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ022020000000002020-07-152020-08-10
619HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ02202039192048.73160202020-07-152020-08-10
620HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค02202031215815450.69149101442020-07-152020-08-10
621HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย02202045281762.24241162020-07-152020-08-10
623HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี0220201841196564.781110652020-07-152020-08-10
622HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา02202077010007002020-07-152020-08-10
624HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก02202064442068.87371192020-07-152020-08-10
625HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า02202091533858.20530382020-07-152020-08-10
626HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ02202077010025002020-07-152020-08-10
627HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง0220201810855.6010082020-07-152020-08-10
628HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ022020145796654.52770662020-07-152020-08-10
629HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา02202088010035002020-07-152020-08-10
630HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม0220202281436.408862020-07-152020-08-10
631HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน0220206455985.9847092020-07-152020-08-10
633HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง02202032211165.60210112020-07-152020-08-10
632HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก02202022010011002020-07-152020-08-10
634HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม022020000000002020-07-152020-08-10
635HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์022020150150000152020-07-152020-08-10
636HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0220201511473.3011132020-07-152020-08-10
637HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ02202052351767.34312152020-07-152020-08-10
638HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม022020000000002020-07-152020-08-10
639HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ0220202621580.8120052020-07-152020-08-10
642HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา02202072528.602052020-07-152020-08-10
641HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์02202071502170.47432192020-07-152020-08-10
643HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย0220201512380210122020-07-152020-08-10
644HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา02202055361965.52343162020-07-152020-08-10
645HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน0220201411378.638212020-07-152020-08-10
646HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 402202098188.908012020-07-152020-08-10
647HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา02202075271.414022020-07-152020-08-10
648HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง022020101000012020-07-152020-08-10
649HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว022020000000002020-07-152020-08-10
652DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)02202020200100200002020-07-152020-08-10
650DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว022020142994369.76935382020-07-152020-08-10
654HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ03202044010004002020-07-152020-08-10
653DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร022020528525399.45250302020-07-152020-08-10
655HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ032020000000002020-07-152020-08-10
657HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง032020135746154.896520412020-07-152020-08-10
656HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ032020105614458.15562422020-07-152020-08-10
658HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์0320206335003122020-07-152020-08-10
659HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง032020101000012020-07-152020-08-10
660HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์032020121566546.374915502020-07-152020-08-10
661HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง03202083533063.90530302020-07-152020-08-10
662HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย0320204031977.5625182020-07-152020-08-10
663HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท032020101000012020-07-152020-08-10
664HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์032020000000002020-07-152020-08-10
665HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ0320201321115.4110112020-07-152020-08-10
666HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช032020101000102020-07-152020-08-10
667HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง03202022010002002020-07-152020-08-10
668HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว03202033221166.7319472020-07-152020-08-10
669HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0320201310376.928032020-07-152020-08-10
671HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0320201861233.3060122020-07-152020-08-10
670HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0320208445004042020-07-152020-08-10
672HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง03202048301862.512182162020-07-152020-08-10
673HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด0320201613381.3013032020-07-152020-08-10
674HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง0320206033275510232252020-07-152020-08-10
675HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ032020110515946.49424552020-07-152020-08-10
676HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา0320203530585.7723052020-07-152020-08-10
677HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0320201911355670.721331552020-07-152020-08-10
678HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง03202059302950.80302272020-07-152020-08-10
679HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์03202010828035022020-07-152020-08-10
680HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์0320202061430423112020-07-152020-08-10
683HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม03202036251169.40250112020-07-152020-08-10
682HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร0320201961623482.781542322020-07-152020-08-10
685HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก03202011010001002020-07-152020-08-10
684HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร03202025213311952.8113221172020-07-152020-08-10
686HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม0320201914573.759322020-07-152020-08-10
688HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก032020201286039262020-07-152020-08-10
687HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี03202083537.503052020-07-152020-08-10
689HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล032020000000002020-07-152020-08-10
691HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ032020000000002020-07-152020-08-10
690HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา032020000000002020-07-152020-08-10
692HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ03202039192048.73160202020-07-152020-08-10
693HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค03202038118519648.610175111852020-07-152020-08-10
694HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย03202053332062.34291192020-07-152020-08-10
695HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา03202088010008002020-07-152020-08-10
696HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี0320202291478264.291380822020-07-152020-08-10
697HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก03202070482268.68401212020-07-152020-08-10
698HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า032020108585053.70580502020-07-152020-08-10
699HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ03202077010025002020-07-152020-08-10
700HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง0320202315865.2015082020-07-152020-08-10
702HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา03202088010035002020-07-152020-08-10
701HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ032020164917355.53882712020-07-152020-08-10
703HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม03202025101540010872020-07-152020-08-10
704HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน03202076651185.58571102020-07-152020-08-10
705HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก03202022010011002020-07-152020-08-10
706HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง03202054252946.30250292020-07-152020-08-10
709HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0320202318578.3117142020-07-152020-08-10
708HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์032020210210000212020-07-152020-08-10
710HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ03202061421968.95372172020-07-152020-08-10
711HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม032020000000002020-07-152020-08-10
712HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ03202039271269.21260122020-07-152020-08-10
713HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์032020140578340.705721622020-07-152020-08-10
716HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย0320201713476.5211132020-07-152020-08-10
714HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์03202084612372.68532212020-07-152020-08-10
715HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา032020114736.404072020-07-152020-08-10
717HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา03202064432167.22413182020-07-152020-08-10
719HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 403202098188.908012020-07-152020-08-10
718HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน03202026161061.5412282020-07-152020-08-10
720HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา03202075271.414022020-07-152020-08-10
721HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง032020101000012020-07-152020-08-10
723DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว0320201509951666935462020-07-152020-08-10
725DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)03202020200100200002020-07-152020-08-10
728HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ042020000000002020-07-152020-08-10
726DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร032020808803599.48030502020-07-152020-08-10
727HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ04202044010004002020-07-152020-08-10
729HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ042020106614557.55562432020-07-152020-08-10
730HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง042020150807053.3107026442020-07-152020-08-10
731HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์0420206335003122020-07-152020-08-10
732HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง042020101000012020-07-152020-08-10
733HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์042020130646649.275716502020-07-152020-08-10
734HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง04202089583165.20580312020-07-152020-08-10
736HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท042020101000012020-07-152020-08-10
735HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย04202086503658.1242610262020-07-152020-08-10
737HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์042020000000002020-07-152020-08-10
738HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ0420201321115.4110112020-07-152020-08-10
739HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช042020101000102020-07-152020-08-10
740HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง04202022010002002020-07-152020-08-10
742HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0420201814477.8212042020-07-152020-08-10
741HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว04202038261268.4422482020-07-152020-08-10
743HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0420208445004042020-07-152020-08-10
744HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0420201971236.8070122020-07-152020-08-10
745HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง04202053341964.212222172020-07-152020-08-10
746HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด0420201916384.2016032020-07-152020-08-10
748HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ042020114555948.29464552020-07-152020-08-10
747HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง0420206033275510232252020-07-152020-08-10
749HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา0420203732586.5923052020-07-152020-08-10
752HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์042020139469.236042020-07-152020-08-10
750HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0420202161516569.921491642020-07-152020-08-10
751HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง04202059302950.80302272020-07-152020-08-10
753HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์0420202061430423112020-07-152020-08-10
754HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี04202065183.332012020-07-152020-08-10
756HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม04202053361767.90360172020-07-152020-08-10
755HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร0420202191843584101742332020-07-152020-08-10
757HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร04202028014413651.4114321342020-07-152020-08-10
758HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก04202011010001002020-07-152020-08-10
759HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม0420202115671.469332020-07-152020-08-10
760HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี04202083537.503052020-07-152020-08-10
761HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก042020201286039262020-07-152020-08-10
762HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล042020000000002020-07-152020-08-10
804HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์07202085362.505122020-08-102020-08-10
764HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ042020000000002020-07-152020-08-10
765HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ04202039192048.73160202020-07-152020-08-10
768HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา04202088010008002020-07-152020-08-10
766HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค04202041520620949.610196111982020-07-152020-08-10
767HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย04202062412166.15361202020-07-152020-08-10
769HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี0420202701719963.3101611982020-07-152020-08-10
771HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า042020166917554.86850752020-07-152020-08-10
770HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก04202079532667.18451252020-07-152020-08-10
772HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ04202077010025002020-07-152020-08-10
774HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ0420201941078755.231049782020-07-152020-08-10
773HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง0420202416866.7016082020-07-152020-08-10
775HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา04202088010035002020-07-152020-08-10
776HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม042020301218400121082020-07-152020-08-10
777HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน04202076651185.58571102020-07-152020-08-10
778HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก04202033010012002020-07-152020-08-10
779HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง04202056272948.20270292020-07-152020-08-10
780HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม042020000000002020-07-152020-08-10
781HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์042020280280000282020-07-152020-08-10
782HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0420202318578.3117142020-07-152020-08-10
783HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ04202070482268.65433192020-07-152020-08-10
784HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม042020000000002020-07-152020-08-10
785HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ04202039271269.21260122020-07-152020-08-10
786HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์042020160639739.406326712020-07-152020-08-10
787HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์04202084612372.68532212020-07-152020-08-10
789HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย0420201813572.2211142020-07-152020-08-10
790HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา04202072472565.32453222020-07-152020-08-10
791HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน04202030191163.3415292020-07-152020-08-10
792HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 404202098188.908012020-07-152020-08-10
793HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา04202075271.414022020-07-152020-08-10
794HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง042020101000012020-07-152020-08-10
795HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว042020000000002020-07-152020-08-10
796DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว0420201509951666935462020-07-152020-08-10
797DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน042020268150118561413635832020-07-152020-08-10
798DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)04202020200100200002020-07-152020-08-10
799DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร042020808803599.48030502020-07-152020-08-10
800HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ072020119281.809022020-08-102020-08-10
801HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ072020000000002020-08-102020-08-10
802HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ072020151965563.66903522020-08-102020-08-10
803HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง072020242121121501210932892020-08-102020-08-10
807HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง072020140825858.60820582020-08-102020-08-10
806HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์0720201787510342.1136218852020-08-102020-08-10
808HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย072020100574357243310332020-08-102020-08-10
809HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท072020101000012020-08-102020-08-10
810HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์072020000000002020-08-102020-08-10
812HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช072020101000102020-08-102020-08-10
813HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง07202022010002002020-08-102020-08-10
814HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว07202052341865.44305132020-08-102020-08-10
816HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์072020115645.505062020-08-102020-08-10
815HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0720202218481.8216042020-08-102020-08-10
817HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0720202391439.1090142020-08-102020-08-10
818HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง07202058391967.212272172020-08-102020-08-10
819HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด0720202520580020052020-08-102020-08-10
820HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง072020120744661.724509372020-08-102020-08-10
821HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ072020181889348.616728852020-08-102020-08-10
822HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา0720204839981.31029092020-08-102020-08-10
823HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน07202030519910665.2219711052020-08-102020-08-10
824HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง07202059302950.80302272020-08-102020-08-10
825HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์0720201610662.537152020-08-102020-08-10
826HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์07202031102132.3463182020-08-102020-08-10
827HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี07202075271.432022020-08-102020-08-10
828HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร0720202812394285.1202193392020-08-102020-08-10
829HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม07202087533460.90530342020-08-102020-08-10
830HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร07202033116916251.1316621602020-08-102020-08-10
831HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก07202033010003002020-08-102020-08-10
832HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม0720202618869.2612352020-08-102020-08-10
833HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี0720201861233.3060122020-08-102020-08-10
834HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก0720203022873.3319262020-08-102020-08-10
835HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล072020000000002020-08-102020-08-10
836HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา07202033010003002020-08-102020-08-10
837HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ07202077010007002020-08-102020-08-10
838HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ07202054322259.35270222020-08-102020-08-10
839HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค07202054225728547.418239192662020-08-102020-08-10
840HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย07202084523261.97452302020-08-102020-08-10
841HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา0720203934587.2133052020-08-102020-08-10
842HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี07202032320811564.41119711142020-08-102020-08-10
843HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก072020129775259.710671512020-08-102020-08-10
844HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า07202025213411853.2612801182020-08-102020-08-10
845HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ07202077010025002020-08-102020-08-10
846HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง07202027161159.30160112020-08-102020-08-10
216HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ062020119281.809022020-07-102020-08-10
226HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์062020000000002020-07-102020-08-10
241HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์06202015966036152020-07-102020-08-10
268HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง06202059302950.80300292020-07-102020-08-10
272HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ062020110624856.45573452020-07-102020-08-10
508HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ01202044010004002020-07-152020-08-10
515HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง01202053361767.90360172020-07-152020-08-10
527HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด01202088010008002020-07-152020-08-10
557HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม012020178947.108362020-07-152020-08-10
567HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์01202086414547.704111342020-07-152020-08-10
598HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0220201861233.3060122020-07-152020-08-10
617HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา022020000000002020-07-152020-08-10
640HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์022020113476641.604716502020-07-152020-08-10
847HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ0720202181219755.5711412852020-08-102020-08-10
848HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา072020128466.735042020-08-102020-08-10
849HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม07202055213438.212012222020-08-102020-08-10
850HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน072020101881387.111772112020-08-102020-08-10
851HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก07202044010022002020-08-102020-08-10
852HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง07202060312951.70310292020-08-102020-08-10
853HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม072020000000002020-08-102020-08-10
854HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์072020780780000782020-08-102020-08-10
855HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0720202318578.3117142020-08-102020-08-10
856HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ072020110624856.45573452020-08-102020-08-10
857HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม072020000000002020-08-102020-08-10
858HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ07202047301763.81290172020-08-102020-08-10
859HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์0720202008111940.508126932020-08-102020-08-10
860HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์07202084612372.68532212020-08-102020-08-10
861HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา0720201881044.4080102020-08-102020-08-10
862HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย0720202823582.1221142020-08-102020-08-10
866HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา07202097277.816022020-08-102020-08-10
863HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา0720201137835694743322020-08-102020-08-10
864HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน07202059372262.75322202020-08-102020-08-10
867HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง072020101000012020-08-102020-08-10
868HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว072020000000002020-08-102020-08-10
870DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน07202035719016753.216174441232020-08-102020-08-10
869DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว0720202021366667.3812812542020-08-102020-08-10
871DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)07202078572173.15702102020-08-102020-08-10
872DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร072020837832599.48320502020-08-102020-08-10
651DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน02202025415010459.11413635692020-07-152020-08-10
681HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี03202065183.332012020-07-152020-08-10
707HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม032020000000002020-07-152020-08-10
722HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว032020000000002020-07-152020-08-10
724DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน032020268150118561413635832020-07-152020-08-10
763HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา04202033010003002020-07-152020-08-10
788HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา0420201771041.2070102020-07-152020-08-10
805HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง072020202000022020-08-102020-08-10
811HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ0720201321115.4110112020-08-102020-08-10
865HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 407202098188.908012020-08-102020-08-10
873HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ082020119281.809022020-09-102020-09-14
874HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ082020000000002020-09-102020-09-14
875HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ082020151965563.66903522020-09-102020-09-14
876HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง082020242121121501210932892020-09-102020-09-14
877HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์08202085362.505122020-09-102020-09-14
878HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง082020202000022020-09-102020-09-14
880HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง082020140825858.60820582020-09-102020-09-14
879HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์0820201898610345.5176918852020-09-102020-09-14
881HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย082020100574357243310332020-09-102020-09-14
882HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท082020101000012020-09-102020-09-14
883HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์082020000000002020-09-102020-09-14
885HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช082020101000102020-09-102020-09-14
884HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ0820201321115.4110112020-09-102020-09-14
886HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง08202022010002002020-09-102020-09-14
887HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว08202052341865.44305132020-09-102020-09-14
888HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0820202218481.8216042020-09-102020-09-14
889HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์082020115645.505062020-09-102020-09-14
890HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0820202391439.1090142020-09-102020-09-14
891HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง08202058391967.212272172020-09-102020-09-14
892HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด0820202722581.5022052020-09-102020-09-14
893HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง082020138855361.6295611422020-09-102020-09-14
894HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ082020181889348.616728852020-09-102020-09-14
895HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา0820204839981.31029092020-09-102020-09-14
896HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน08202030519910665.2219711052020-09-102020-09-14
897HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง08202059302950.80302272020-09-102020-09-14
898HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์0820201610662.537152020-09-102020-09-14
899HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์08202044232152.34193182020-09-102020-09-14
900HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี08202010828035022020-09-102020-09-14
901HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร0820202812394285.1202193392020-09-102020-09-14
903HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร08202033116916251.1316621602020-09-102020-09-14
904HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก08202033010003002020-09-102020-09-14
905HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม0820202718966.7612362020-09-102020-09-14
906HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี0820201861233.3060122020-09-102020-09-14
907HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก0820203022873.3319262020-09-102020-09-14
909HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา08202033010003002020-09-102020-09-14
908HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล082020000000002020-09-102020-09-14
910HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ08202077010007002020-09-102020-09-14
911HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ08202062372559.77300252020-09-102020-09-14
912HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค08202054225728547.418239192662020-09-102020-09-14
913HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย08202086543262.87472302020-09-102020-09-14
915HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี08202037725112666.61124011252020-09-102020-09-14
914HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา0820204338588.4137052020-09-102020-09-14
916HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก08202014186556110761542020-09-102020-09-14
917HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า08202025213411853.2612801182020-09-102020-09-14
918HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ082020139469.227042020-09-102020-09-14
919HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง08202027161159.30160112020-09-102020-09-14
920HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ08202023413110356712413902020-09-102020-09-14
921HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา0820201410471.437042020-09-102020-09-14
922HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม08202055213438.212012222020-09-102020-09-14
923HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน0820201161001686.211893132020-09-102020-09-14
924HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก08202044010022002020-09-102020-09-14
925HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง08202060312951.70310292020-09-102020-09-14
927HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์082020780780000782020-09-102020-09-14
926HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม082020000000002020-09-102020-09-14
928HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0820202318578.3117142020-09-102020-09-14
930HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม082020000000002020-09-102020-09-14
931HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ08202074363848.61350382020-09-102020-09-14
932HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์0820202008111940.508126932020-09-102020-09-14
934HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา0820201881044.4080102020-09-102020-09-14
933HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์08202084612372.68532212020-09-102020-09-14
935HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย0820203126583.9224142020-09-102020-09-14
936HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา082020124873770.24834332020-09-102020-09-14
937HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน08202059372262.75322202020-09-102020-09-14
940HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง082020101000012020-09-102020-09-14
938HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 40820201110190.9010012020-09-102020-09-14
939HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา082020169756.318072020-09-102020-09-14
941HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว082020000000002020-09-102020-09-14
942DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว0820202401667469.2915715592020-09-102020-09-14
902HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม08202087533460.90530342020-09-102020-09-14
929HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ082020131735855.75683552020-09-102020-09-14
943DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน08202040621718953.417200371522020-09-102020-09-14
944DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)08202078572173.15702102020-09-102020-09-14
945DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร082020879874599.48740502020-09-102020-09-14
946HC0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ092020119281.809022020-09-292020-10-03
947HC0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ092020000000002020-09-292020-10-03
948HC0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ092020154985663.66923532020-09-292020-10-03
950HC0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์092020115645.505152020-09-292020-10-03
949HC0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง09202024712512250.61211332902020-09-292020-10-03
951HC0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง092020202000022020-09-292020-10-03
952HC0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์09202020710010748.3208018892020-09-292020-10-03
953HC0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง092020140825858.60820582020-09-292020-10-03
954HC0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย092020102584456.9243410342020-09-292020-10-03
955HC1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท092020101000012020-09-292020-10-03
956HC1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์092020000000002020-09-292020-10-03
957HC1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ0920201321115.4110112020-09-292020-10-03
958HC1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช092020101000102020-09-292020-10-03
959HC1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง09202022010002002020-09-292020-10-03
960HC1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว09202052341865.44305132020-09-292020-10-03
961HC1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี0920202218481.8216042020-09-292020-10-03
962HC1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0920201710758.8010072020-09-292020-10-03
963HC1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0920202391439.1090142020-09-292020-10-03
964HC1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง09202059401967.813272172020-09-292020-10-03
965HC2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด0920202722581.5022052020-09-292020-10-03
966HC2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง092020138855361.6295611422020-09-292020-10-03
967HC2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ0920202291369359.4171198852020-09-292020-10-03
968HC2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา09202052421080.812300102020-09-292020-10-03
969HC2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน09202031720711065.3220511092020-09-292020-10-03
970HC2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง09202063323150.80322292020-09-292020-10-03
972HC2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์09202058342458.64306182020-09-292020-10-03
971HC2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์0920201711664.738152020-09-292020-10-03
974HC2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร0920202882444484.7212233412020-09-292020-10-03
973HC2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี09202010828035022020-09-292020-10-03
975HC3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม09202087533460.90530342020-09-292020-10-03
976HC3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร09202034017616451.8317321622020-09-292020-10-03
977HC3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก09202033010003002020-09-292020-10-03
978HC3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม0920202718966.7612362020-09-292020-10-03
979HC3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี0920202071335070132020-09-292020-10-03
981HC3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล092020000000002020-09-292020-10-03
980HC3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก0920203123874.2320262020-09-292020-10-03
983HC3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ09202077010007002020-09-292020-10-03
982HC3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา09202033010003002020-09-292020-10-03
984HC3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ09202062372559.77300252020-09-292020-10-03
987HC4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา09202071571480.33540142020-09-292020-10-03
985HC4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค09202057927930048.218261192812020-09-292020-10-03
986HC4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย09202086543262.87472302020-09-292020-10-03
990HC4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า09202026214112153.8613501212020-09-292020-10-03
988HC4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี09202039926813167.21125711302020-09-292020-10-03
989HC4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก092020151925960.910821582020-09-292020-10-03
991HC4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ092020149564.327052020-09-292020-10-03
994HC4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา0920201410471.437042020-09-292020-10-03
992HC4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง09202027161159.30160112020-09-292020-10-03
993HC4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ09202026415510958.7714816932020-09-292020-10-03
1004HC5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ09202090424846.71415432020-09-292020-10-03
995HC5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม09202055213438.212012222020-09-292020-10-03
996HC5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน0920201201041686.713913132020-09-292020-10-03
997HC5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก09202044010022002020-09-292020-10-03
999HC5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม092020000000002020-09-292020-10-03
1000HC5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์09202012120100111002020-09-292020-10-03
1001HC5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0920203126583.9125142020-09-292020-10-03
1002HC5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ092020133745955.65693562020-09-292020-10-03
1003HC5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม092020000000002020-09-292020-10-03
1005HC6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์0920202008111940.508126932020-09-292020-10-03
1007HC6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา09202029131644.80131152020-09-292020-10-03
1006HC6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์09202084612372.68532212020-09-292020-10-03
1008HC6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย0920203126583.9224142020-09-292020-10-03
1009HC6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา092020124873770.24834332020-09-292020-10-03
1010HC6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน09202064402462.55352222020-09-292020-10-03
1011HC6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 40920201110190.9010012020-09-292020-10-03
1012HC6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา092020169756.318072020-09-292020-10-03
1016DT0200ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลตากสิน09202043022720352.819208391642020-09-292020-10-03
1013HC6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง092020101000012020-09-292020-10-03
1014HC6900ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว092020000000002020-09-292020-10-03
1015DT0100คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว09202025317776701216517592020-09-292020-10-03
1017DT0300สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ)09202078572173.15702102020-09-292020-10-03
1018DT0400ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร092020907902599.49020502020-09-292020-10-03
998HC5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง09202068313745.60310372020-09-292020-10-03ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0112 : ข้อมูลจำนวนผู้ติดยาเสพติดที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษาที่ได้รับการติดตามหลังการบำบัดตามเกณฑ์ที่กำหนด)

ตาราง : ร้อยละของผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามโปรแกรมได้รับการติดตามหลังการบำบัดตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางผลการติดตามผู้ผ่านบำบัดรักษายาเสพติด

iddcodednamereproundrepyeardt_targetdt_followupdt_followup_radddateupdatedate
511001เขตพระนคร120200002020-06-152020-06-15
521002เขตดุสิต1202024241002020-06-152020-06-15
531003เขตหนองจอก12020771002020-06-152020-06-15
541004เขตบางรัก120207342.92020-06-152020-06-15
551005เขตบางเขน120202229.12020-06-152020-06-15
561006เขตบางกะปิ1202029291002020-06-152020-06-15
571007เขตปทุมวัน120201516.72020-06-152020-06-15
581008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย12020661002020-06-152020-06-15
591009เขตพระโขนง1202010101002020-06-152020-06-15
601010เขตมีนบุรี1202021211002020-06-152020-06-15
611011เขตลาดกระบัง1202012612397.62020-06-152020-06-15
621012เขตยานนาวา12020321031.32020-06-152020-06-15
631013เขตสัมพันธวงศ์12020551002020-06-152020-06-15
641014เขตพญาไท1202021211002020-06-152020-06-15
651015เขตธนบุรี12020424095.22020-06-152020-06-15
661016เขตบางกอกใหญ่12020454395.62020-06-152020-06-15
671017เขตห้วยขวาง12020551002020-06-152020-06-15
681018เขตคลองสาน1202099991002020-06-152020-06-15
691019เขตตลิ่งชัน1202026261002020-06-152020-06-15
701020เขตบางกอกน้อย120202523922020-06-152020-06-15
711021เขตบางขุนเทียน1202088881002020-06-152020-06-15
721022เขตภาษีเจริญ12020551221.82020-06-152020-06-15
731023เขตหนองแขม120206929422020-06-152020-06-15
741024เขตราษฎร์บูรณะ12020991002020-06-152020-06-15
751025เขตบางพลัด12020662537.92020-06-152020-06-15
761026เขตดินแดง120201361361002020-06-152020-06-15
771027เขตบึงกุ่ม1202032321002020-06-152020-06-15
781028เขตสาทร1202015151002020-06-152020-06-15
791029เขตบางซื่อ12020574171.92020-06-152020-06-15
801030เขตจตุจักร120201095247.72020-06-152020-06-15
811031เขตบางคอแหลม1202026261002020-06-152020-06-15
821032เขตประเวศ1202020201002020-06-152020-06-15
831033เขตคลองเตย1202034341002020-06-152020-06-15
841034เขตสวนหลวง1202059591002020-06-152020-06-15
851035เขตจอมทอง12020873843.72020-06-152020-06-15
861036เขตดอนเมือง120207437502020-06-152020-06-15
871037เขตราชเทวี1202017171002020-06-152020-06-15
881038เขตลาดพร้าว12020292896.62020-06-152020-06-15
891039เขตวัฒนา12020551002020-06-152020-06-15
901040เขตบางแค120206423.12020-06-152020-06-15
911041เขตหลักสี่12020361747.22020-06-152020-06-15
921042เขตสายไหม12020221002020-06-152020-06-15
931043เขตคันนายาว1202012121002020-06-152020-06-15
941044เขตสะพานสูง12020441002020-06-152020-06-15
951045เขตวังทองหลาง12020202102020-06-152020-06-15
961046เขตคลองสามวา1202027271002020-06-152020-06-15
971047เขตบางนา1202017171002020-06-152020-06-15
981048เขตทวีวัฒนา12020171482.42020-06-152020-06-15
991049เขตทุ่งครุ1202016161002020-06-152020-06-15
1001050เขตบางบอน1202037371002020-06-152020-06-15
1011001เขตพระนคร2202016161002020-07-142020-07-14
1021002เขตดุสิต2202051511002020-07-142020-07-14
1031003เขตหนองจอก2202096961002020-07-142020-07-14
1041004เขตบางรัก2202015151002020-07-142020-07-14
1051005เขตบางเขน2202010387.82020-07-142020-07-14
1061006เขตบางกะปิ220201143934.22020-07-142020-07-14
1071007เขตปทุมวัน22020406152020-07-142020-07-14
1081008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย2202022221002020-07-142020-07-14
1091009เขตพระโขนง22020221045.52020-07-142020-07-14
1101010เขตมีนบุรี2202060601002020-07-142020-07-14
1111011เขตลาดกระบัง2202019014274.72020-07-142020-07-14
1121012เขตยานนาวา22020622032.32020-07-142020-07-14
1131013เขตสัมพันธวงศ์22020232295.72020-07-142020-07-14
1141014เขตพญาไท2202043431002020-07-142020-07-14
1151015เขตธนบุรี220201028583.32020-07-142020-07-14
1161016เขตบางกอกใหญ่22020887787.52020-07-142020-07-14
1171017เขตห้วยขวาง220201132017.72020-07-142020-07-14
1181018เขตคลองสาน220201431431002020-07-142020-07-14
1191019เขตตลิ่งชัน2202051511002020-07-142020-07-14
1201020เขตบางกอกน้อย2202045451002020-07-142020-07-14
1211021เขตบางขุนเทียน220201411411002020-07-142020-07-14
1221022เขตภาษีเจริญ22020911819.82020-07-142020-07-14
1231023เขตหนองแขม22020695681.22020-07-142020-07-14
1241024เขตราษฎร์บูรณะ2202022221002020-07-142020-07-14
1251025เขตบางพลัด220201669959.62020-07-142020-07-14
1261026เขตดินแดง220201791791002020-07-142020-07-14
1271027เขตบึงกุ่ม22020585493.12020-07-142020-07-14
1281028เขตสาทร2202020201002020-07-142020-07-14
1291029เขตบางซื่อ220201161161002020-07-142020-07-14
1301030เขตจตุจักร2202015912679.22020-07-142020-07-14
1311031เขตบางคอแหลม2202062621002020-07-142020-07-14
1321032เขตประเวศ22020555294.52020-07-142020-07-14
1331033เขตคลองเตย22020917885.72020-07-142020-07-14
1341034เขตสวนหลวง2202089891002020-07-142020-07-14
1351035เขตจอมทอง2202018810555.92020-07-142020-07-14
1361036เขตดอนเมือง220201175849.62020-07-142020-07-14
1371037เขตราชเทวี2202040401002020-07-142020-07-14
1381038เขตลาดพร้าว2202068681002020-07-142020-07-14
1391039เขตวัฒนา22020372362.22020-07-142020-07-14
1401040เขตบางแค220201242822.62020-07-142020-07-14
1411041เขตหลักสี่2202042421002020-07-142020-07-14
1421042เขตสายไหม2202012121002020-07-142020-07-14
1431043เขตคันนายาว2202043431002020-07-142020-07-14
1441044เขตสะพานสูง2202020201002020-07-142020-07-14
1451045เขตวังทองหลาง22020947680.92020-07-142020-07-14
1461046เขตคลองสามวา2202055551002020-07-142020-07-14
1471047เขตบางนา2202032321002020-07-142020-07-14
1481048เขตทวีวัฒนา22020221463.62020-07-142020-07-14
1491049เขตทุ่งครุ22020373081.12020-07-142020-07-14
1501050เขตบางบอน2202072721002020-07-142020-07-14
1511001เขตพระนคร32020272592.62020-07-142020-07-14
1521002เขตดุสิต32020827591.52020-07-142020-07-14
1531003เขตหนองจอก3202018411763.62020-07-142020-07-14
1541004เขตบางรัก32020272488.92020-07-142020-07-14
1551005เขตบางเขน3202014296.32020-07-142020-07-14
1561006เขตบางกะปิ320201789754.52020-07-142020-07-14
1571007เขตปทุมวัน3202040717.52020-07-142020-07-14
1581008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย32020332884.82020-07-142020-07-14
1591009เขตพระโขนง320203710272020-07-142020-07-14
1601010เขตมีนบุรี32020908594.42020-07-142020-07-14
1611011เขตลาดกระบัง3202019016787.92020-07-142020-07-14
1621012เขตยานนาวา32020993737.42020-07-142020-07-14
1631013เขตสัมพันธวงศ์3202048481002020-07-142020-07-14
1641014เขตพญาไท32020656092.32020-07-142020-07-14
1651015เขตธนบุรี3202013713699.32020-07-142020-07-14
1661016เขตบางกอกใหญ่3202010610094.32020-07-142020-07-14
1671017เขตห้วยขวาง320201132824.82020-07-142020-07-14
1681018เขตคลองสาน320201661661002020-07-142020-07-14
1691019เขตตลิ่งชัน32020817997.52020-07-142020-07-14
1701020เขตบางกอกน้อย32020645992.22020-07-142020-07-14
1711021เขตบางขุนเทียน320201751751002020-07-142020-07-14
1721022เขตภาษีเจริญ320201101816.42020-07-142020-07-14
1731023เขตหนองแขม32020817592.62020-07-142020-07-14
1741024เขตราษฎร์บูรณะ32020423992.92020-07-142020-07-14
1751025เขตบางพลัด3202016613681.92020-07-142020-07-14
1761026เขตดินแดง3202022221898.22020-07-142020-07-14
1771027เขตบึงกุ่ม32020837691.62020-07-142020-07-14
1781028เขตสาทร3202025251002020-07-142020-07-14
1791029เขตบางซื่อ320201621621002020-07-142020-07-14
1801030เขตจตุจักร3202018712767.92020-07-142020-07-14
1811031เขตบางคอแหลม32020928895.72020-07-142020-07-14
1821032เขตประเวศ32020858397.62020-07-142020-07-14
1831033เขตคลองเตย3202012611893.72020-07-142020-07-14
1841034เขตสวนหลวง3202014012387.92020-07-142020-07-14
1851035เขตจอมทอง3202018712164.72020-07-142020-07-14
1861036เขตดอนเมือง320201328262.12020-07-142020-07-14
1871037เขตราชเทวี3202051511002020-07-142020-07-14
1881038เขตลาดพร้าว320201068580.22020-07-142020-07-14
1891039เขตวัฒนา32020373594.62020-07-142020-07-14
1901040เขตบางแค320201736135.32020-07-142020-07-14
1911041เขตหลักสี่32020595288.12020-07-142020-07-14
1921042เขตสายไหม32020191684.22020-07-142020-07-14
1931043เขตคันนายาว3202055551002020-07-142020-07-14
1941044เขตสะพานสูง32020352982.92020-07-142020-07-14
1951045เขตวังทองหลาง320201059691.42020-07-142020-07-14
1961046เขตคลองสามวา3202075751002020-07-142020-07-14
1971047เขตบางนา3202046461002020-07-142020-07-14
1981048เขตทวีวัฒนา32020311445.22020-07-142020-07-14
1991049เขตทุ่งครุ320205032642020-07-142020-07-14
2001050เขตบางบอน320209995962020-07-142020-07-14
2011001เขตพระนคร420205447.42020-09-292020-09-29
2021002เขตดุสิต420201039693.22020-09-292020-09-29
2031003เขตหนองจอก4202018017396.12020-09-292020-09-29
2041004เขตบางรัก42020342676.52020-09-292020-09-29
2051005เขตบางเขน42020205115.42020-09-292020-09-29
2061006เขตบางกะปิ4202014412989.62020-09-292020-09-29
2071007เขตปทุมวัน4202060711.72020-09-292020-09-29
2081008เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย42020423992.92020-09-292020-09-29
2091009เขตพระโขนง4202034341002020-09-292020-09-29
2101010เขตมีนบุรี4202019018999.52020-09-292020-09-29
2111011เขตลาดกระบัง4202024318274.92020-09-292020-09-29
2121012เขตยานนาวา4202012555442020-09-292020-09-29
2131013เขตสัมพันธวงศ์42020222090.92020-09-292020-09-29
2141014เขตพญาไท42020767396.12020-09-292020-09-29
2151015เขตธนบุรี4202017616895.52020-09-292020-09-29
2161016เขตบางกอกใหญ่42020857891.82020-09-292020-09-29
2171017เขตห้วยขวาง420201103430.92020-09-292020-09-29
2181018เขตคลองสาน4202018518097.32020-09-292020-09-29
2191019เขตตลิ่งชัน420209996972020-09-292020-09-29
2201020เขตบางกอกน้อย4202023314160.52020-09-292020-09-29
2211021เขตบางขุนเทียน4202021620193.12020-09-292020-09-29
2221022เขตภาษีเจริญ420201398057.62020-09-292020-09-29
2231023เขตหนองแขม42020230200872020-09-292020-09-29
2241024เขตราษฎร์บูรณะ42020636095.22020-09-292020-09-29
2251025เขตบางพลัด4202017417399.42020-09-292020-09-29
2261026เขตดินแดง420202562561002020-09-292020-09-29
2271027เขตบึงกุ่ม4202010710497.22020-09-292020-09-29
2281028เขตสาทร4202066661002020-09-292020-09-29
2291029เขตบางซื่อ4202020420399.52020-09-292020-09-29
2301030เขตจตุจักร4202018712868.42020-09-292020-09-29
2311031เขตบางคอแหลม4202011611397.42020-09-292020-09-29
2321032เขตประเวศ420201049490.42020-09-292020-09-29
2331033เขตคลองเตย4202016912272.22020-09-292020-09-29
2341034เขตสวนหลวง420204731662020-09-292020-09-29
2351035เขตจอมทอง4202024714257.52020-09-292020-09-29
2361036เขตดอนเมือง420201558252.92020-09-292020-09-29
2371037เขตราชเทวี42020756485.32020-09-292020-09-29
2381038เขตลาดพร้าว4202013511182.22020-09-292020-09-29
2391039เขตวัฒนา42020625690.32020-09-292020-09-29
2401040เขตบางแค4202020410350.52020-09-292020-09-29
2411041เขตหลักสี่42020747195.92020-09-292020-09-29
2421042เขตสายไหม4202022021597.72020-09-292020-09-29
2431043เขตคันนายาว4202096961002020-09-292020-09-29
2441044เขตสะพานสูง42020525096.22020-09-292020-09-29
2451045เขตวังทองหลาง4202011611094.82020-09-292020-09-29
2461046เขตคลองสามวา4202014914899.32020-09-292020-09-29
2471047เขตบางนา42020595898.32020-09-292020-09-29
2481048เขตทวีวัฒนา42020474595.72020-09-292020-09-29
2491049เขตทุ่งครุ42020614878.72020-09-292020-09-29
2501050เขตบางบอน420201229779.52020-09-292020-09-29