โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

15. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร : 68

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ความพึงพอใจ หมายถึง ประเด็นความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเก็บขนมูลฝอย โดยการทอดแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลและประมวล ผลตามหลักการทางสถิติ โดยใช้ระดับมากขึ้นไปในการประเมินผล - ประชาชน หมายถึง ประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้ง 50 สำนักงานเขต

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยในระดับมากขึ้นไป หาร ผู้รับบริการที่สำรวจทั้งหมด คูณ 100 โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการคำนวณ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักสิ่งแวดล้อม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040200-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0057 : ข้อมูลรายละเอียดการจัดการมูลฝอยที่ใช้วัดระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ)

ตาราง : จำนวนเรื่องร้องเรียนขยะมูลฝอยและผลสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2558 ถึงปีปัจจุบัน

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : จำนวนเรื่องร้องเรียนขยะมูลฝอยและผลสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 58 ถึงปีปัจจุบัน ประเด็นสำรวจเก็บขนมูลฝอย ประกอบด้วย 1. ความถี่ในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอย 2. ความตรงต่อเวลาในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอย 3. การให้บริการดีไม่มีขยะตกค้าง 4. ความสะอาดหลังการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขต 5. ความสุภาพเรียบร้อยของพนักงานที่ให้บริการจัดเก็บมูลฝอย 6. ภาพรวมการให้บริการจัดเก็บมูลฝอย ประเด็นสำรวจจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ประกอบด้วย 1. การอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 2. การตรงต่อเวลาในการให้บริการสุดท้ายสิ่งปฏิกูล 3. ความเรียบร้อยหลังการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล 4. ความสุภาพเรียบร้อยของพนักงานที่ให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล 5. ภาพรวมการให้บริการสุดท้ายสิ่งปฏิกูล

idye_arclaim_wastesolve_wastesatisfaction_wastesatisfaction_sewageadddateupdatedate
22559323294.498.42020-06-112020-06-11
32560535395.299.72020-06-112020-06-11
42561575794.898.92020-06-112020-06-11
5256246469599.82020-06-112020-06-11
62563434397.399.12020-06-112020-09-15
12558171795992020-06-112020-10-15ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0058 : ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานครของปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : จำนวนเรื่องร้องเรียนขยะมูลฝอยและผลสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2558 ถึงปีปัจจุบัน

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : จำนวนเรื่องร้องเรียนขยะมูลฝอยและผลสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 58 ถึงปีปัจจุบัน ประเด็นสำรวจเก็บขนมูลฝอย ประกอบด้วย 1. ความถี่ในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอย 2. ความตรงต่อเวลาในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอย 3. การให้บริการดีไม่มีขยะตกค้าง 4. ความสะอาดหลังการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขต 5. ความสุภาพเรียบร้อยของพนักงานที่ให้บริการจัดเก็บมูลฝอย 6. ภาพรวมการให้บริการจัดเก็บมูลฝอย ประเด็นสำรวจจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ประกอบด้วย 1. การอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 2. การตรงต่อเวลาในการให้บริการสุดท้ายสิ่งปฏิกูล 3. ความเรียบร้อยหลังการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล 4. ความสุภาพเรียบร้อยของพนักงานที่ให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล 5. ภาพรวมการให้บริการสุดท้ายสิ่งปฏิกูล

idye_arclaim_wastesolve_wastesatisfaction_wastesatisfaction_sewageadddateupdatedate
22559323294.498.42020-06-112020-06-11
32560535395.299.72020-06-112020-06-11
42561575794.898.92020-06-112020-06-11
5256246469599.82020-06-112020-06-11
62563434397.399.12020-06-112020-09-15
12558171795992020-06-112020-10-15