โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

16. ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล : 72

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- หน่วยงาน หมายถึง สำนัก สำนักงาน และสำนักงานเขต ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้จัดทำคำรับรองฯรวมทั้งสิ้น 77 หน่วยงาน - แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน หรือแผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการหรือกิจกรรม หรือแผนการบริหารความเสี่ยงของตัวชี้วัด - ประสิทธิผล หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถแสดงหลักฐานให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ (บริหารความเสี่ยงตัวชี้วัดกลยุทธ์และและโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดกลยุทธ์) และคำว่า “สำเร็จ” หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงได้เกินกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนความเสี่ยงที่ค้นพบหรือแผนการจัดการความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งใช้วิธีการเฉลี่ยผลสำเร็จระหว่างการจัดการความเสี่ยงตัวชี้วัด กลยุทธ์และการจัดการความเสี่ยงโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดกลยุทธ์ ทั้งนี้ ผลสำเร็จอาจต้องรอผลการประเมินตัวชี้วัดภายหลังสิ้นปีงบประมาณ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนหน่วยงานที่สามารถจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงได้สำเร็จเกินร้อยละ ๘๐ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย จำนวนหน่วยงานที่จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (๗๗ แห่ง)

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0017 : จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทั้งหมด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0016 : จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล)