โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

16. ร้อยละของหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล : 72

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- หน่วยงาน หมายถึง สำนัก สำนักงาน และสำนักงานเขต ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้จัดทำคำรับรองฯรวมทั้งสิ้น 77 หน่วยงาน - แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน หรือแผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการหรือกิจกรรม หรือแผนการบริหารความเสี่ยงของตัวชี้วัด - ประสิทธิผล หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถแสดงหลักฐานให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ (บริหารความเสี่ยงตัวชี้วัดกลยุทธ์และและโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดกลยุทธ์) และคำว่า “สำเร็จ” หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงได้เกินกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนความเสี่ยงที่ค้นพบหรือแผนการจัดการความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งใช้วิธีการเฉลี่ยผลสำเร็จระหว่างการจัดการความเสี่ยงตัวชี้วัด กลยุทธ์และการจัดการความเสี่ยงโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดกลยุทธ์ ทั้งนี้ ผลสำเร็จอาจต้องรอผลการประเมินตัวชี้วัดภายหลังสิ้นปีงบประมาณ

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนหน่วยงานที่สามารถจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงได้สำเร็จเกินร้อยละ ๘๐ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย จำนวนหน่วยงานที่จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (๗๗ แห่ง)

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0017 : จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทั้งหมด)

ตาราง : จำนวนหน่วยงานทั้งหมดที่ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล

หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน

คำอธิบายตาราง : จำนวนและรายชื่อหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการประเมินแผนการบริหารความเสี่ยง

idtitleriskco62resultlinkadddateupdatedate
1สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1. นางสาวนาถวรี คำศรีวาท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 2. นางสาวปุณณภาภัค เจรจาปรีดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EUEKR7FRD69NgvAb3d96XpQBN6QirJo_inzJLRhegzL5Cw?e=YzBI672020-06-092020-06-09
2สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1. นางสาวสกาวเดือน ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2. นางสาวสาทร เต๊ะเซ่งซ้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ERlnJCfRXElLi2wcUvucQPIBqlFoOJAJ_nONvj7B_N333A?e=taw1LJ2020-06-092020-06-09
3สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร1. นายโลมฤทธิ์ ไชยแสง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางสาวปัทมา สุรวัตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EcEHfuS8DONBqj6ZjRKBJeABBRPQtIZKHng8GwxXAIsqmA?e=dGNOFh2020-06-092020-06-09
4สำนักงานการเจ้าหน้าที่1. นางพรพรรษา พันธุ์พิทยุตม์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวจันทรพร ฉุนสนิท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EQJ6xFXu26NEjppALkVciIsBT8zfa0PId7TGp4T9Mi4s5g?e=7Mov9V2020-06-092020-06-09
5สำนักงานการต่างประเทศ1. นางสาวบุษบา กระจ่างฉาย นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2. นางสาววรนภัส แช่มลือนาม นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EZeHMr_Z2ahPqXJll6GDqMMBH-MG8IfIDGq7VI9lyi5sZg?e=C6jA1a2020-06-092020-06-09
6สำนักงานกฎหมายและคดี1. นางสาวนวลพรรณ อันสมัคร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. นางสาวมนัสนันท์ ภูผิวเงิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EbnwcIwYrZhMkpz5fncGIscBb3n-Cqcy3j_wSZQWSV7EAw?e=a30Mbt2020-06-092020-06-09
7สำนักงานตรวจสอบภายใน1. นางชลดา เกษสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบการศึกษา 2. นายภควัตร์ เรืองสุข นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EUJK-AS-cDtPpMOKClBMakgBjbml2q1nfzl2lPqMhRrQdA?e=0BWKlo2020-06-092020-06-09
8สำนักงานปกครองและทะเบียน1. นายขวัญชัย ศรีมาลากรกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางสาวชนินทร์ธร โตสมภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EerHL5R1xtNBldzHW2C69esB8ZciWmyggkmFjZ1WMKfgOA?e=GYbvFn2020-06-092020-06-09
9สำนักงานประชาสัมพันธ์1. นางสาวพัชรี นกน้อย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางจินตนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EfFnXyfp-gZEr4rxBhpTrDcBK3GZismYVCfx_xKQmfnvpw?e=sKgJjR2020-06-092020-06-09
10สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร1. นางสิริษา สายเพชร หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางสาวพรรณิภา เทศนา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EU6d6Z3RHc9NuwJB1MasdQMBxA0dXuEgvJgBQE8qj06eWg?e=Jr16Ba2020-06-092020-06-09
11สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1. นายธีรศักดิ์ เลิศเชาวนะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2. นางสาววราพร พลศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EcvIIxSpiG9Psgcz6g7X3t0BLxz7mZQTfCuEy4aSjC52xA?e=4ifi2V2020-06-092020-06-09
12กองงานผู้ตรวจราชการ1. นางสาววรวรรณ วงศ์บุตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางสาวพัชรวดี โยธะมาตย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EeVNjlRUmMBMlYGSeUSXD-wB9olhEpdUNGJBYvP-kK8GnA?e=juRZIz2020-06-092020-06-09
13สำนักการคลัง1. นางสาวมาริสา กาญจนะ หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เพ็ชรพะวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EfnkGO1DVolMslKmeJrc7ZIBtvZ-9DWJKpIGJCdTxs51dA?e=742aH32020-06-092020-06-09
14สำนักการจราจรและขนส่ง1. นางนราวรรณ ลายทอง หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางสาวภูวษา ธัญจรัสพร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EYGu-w7qXGhMtAl-ek4KMVcBam1qoEIJb8LAkHIXYhHKnA?e=vLRfZy2020-06-092020-06-09
15สำนักการแพทย์1. นางสาววิภา นันต๊ะรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 2. นางสาวพิศมัย โปดนอก นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EVDb0V7Oc7tAnUHMvKVrEOYB7WRA3_o0Kurg300OGdqCig?e=RPIZiU2020-06-092020-06-09
16สำนักการโยธา1. นางสาวขนิษฐา แสงระยับ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 2. นางอภิภากรณ์ เดชฉ่ำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EZCYChtYXv5Bnbzo1eoD8tcBfBiTuuA0sLeP6dDLDHXpOA?e=g1vk492020-06-092020-06-09
17สำนักการระบายน้ำ1. นายธีระสันติ์ อมรสิน นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 2. นายเดชชาติ ภักดีพันธุ์ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EcbiErMUjVVBuoibyxR03C0Bjbj-EkTv0i2agfhACV_9OQ?e=TaZafd2020-06-092020-06-09
18สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง1. นางนาฎนิพิฐ เรืองปัถย์ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ 2. นางสาวปัทมา ศรีสำอางค์ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/Ee2dOjo0Ya1IjtBWSxRQnTABZOswsktXO_ttM_o14ut7dQ?e=WEtDOK2020-06-092020-06-09
19สำนักการศึกษา1. นางธัญพร เดชพุ่ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. นางสาวสุนันทา ชุมชอบ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EekT0Km2KCVKsxtiIjwIvicBZatl9AuGbtHJ_93vcRO0AA?e=lXq15n2020-06-092020-06-09
20สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร1. นางเบญจภา สาระ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางสาวศิริพร พงษ์ศุภลักษณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EXYPMpP1hl1IkguOH0bf8ycBwMIqrTazRXDYfLtdRIvohQ?e=C2HH6m2020-06-092020-06-09
21สำนักเทศกิจ1. นางสาวปุญญิศา แก้วทรัพย์เศรษฐ หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางสาวปัทมา สาหรับ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EcXCRBQ1zbJCtnUdKOunJpQBdoUjb3O4wvzdH6Cf7LZLkA?e=96Uf7s2020-06-092020-06-09
22สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1. นางวราพร ก.จันทราภานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 2. จ่าสิบตำรวจหญิงน้ำอ้อย ประดับเพชร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EVkd7ZUdFv1EgLS9fzut61EB3xRhhqkwAWR1qGjSIFd7cQ?e=G8Qlru2020-06-092020-06-09
23สำนักพัฒนาสังคม1. นางสาวณภสสร ศรีธัญรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2. นางเนาวรัตน์ เตาวโรดม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EbatZ93t8uJAh1V_1rYsytEBIQk9ht6a7ruZEpGXkKAuHw?e=vEKz1M2020-06-092020-06-09
24สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1. นางสาวอรพรรณ ศรีเกตุ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงาน 2. นางปทิตตา ศาสตรพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/Efiy3opHNfRFrsf9krxyFmkBykdZyRUNN9MgR_I-rrtm_g?e=u1bgAT2020-06-092020-06-09
25สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว1. นางสุนันทา สายดำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2. นางสาวกนกรัตน์ ชลาสินธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EclSolObUAJLtYMOKp4eOFMBfJv0i-zyqG5UhiVCbakGbQ?e=8uAFwr2020-06-092020-06-09
26สำนักสิ่งแวดล้อม1. นางสาวยุพิน ขามกุลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2. นางสาวณัฐชา วงศ์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EbwXkQp7u4hAkPoVQcZ9XGMBVvMcAMpQh-WBJkrOD8Idzw?e=eirF8v2020-06-092020-06-09
27สำนักอนามัย1. นายณัฐพล พลโยราช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. นางลิปดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EVCfxLd8cj1DsuwY4snKj6AB3W0fB5Limd0JoxtU5Ibh7g?e=nnsgPZ2020-06-092020-06-09
28สำนักงานเขตคลองเตย1. นางสาวณหฤทัย ทรงศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2. นางสาวศิริพร คำปิตะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EQN9MXHP1Y9JljyjkUkW5sAB_nytdCWdjPPiFCTQQuf6nA?e=nwrWJ82020-06-092020-06-09
29สำนักงานเขตคลองสาน1. นางสาวนงลักษณ์ โกมลศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางอรดี แก้วลอยฟ้า เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EXImE4ii-aJJuTKAvZizRLoBs5Cs0hL6fUVCuHztuyXpLg?e=M6gFUd2020-06-092020-06-09
30สำนักงานเขตคลองสามวา1. นางสาวพิศมัย ปะทะวัง หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางสาวเสวย อุ่นวิเศษ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ETN2HSJjIg1CgUp7pPpX1JgB8ovuerp7yF-McvWEFYe9Bw?e=MFGFcf2020-06-092020-06-09
31สำนักงานเขตคันนายาว1. นางสาวณัฐกิตติยา ธีรปรียาพงศ์ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 2. นางสาวสายฝน อัญญโพธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ETRUEucGVTRItA8C3PlCpxoBqPauA2qqW4MDUxIf20k2_A?e=aekmfd2020-06-092020-06-09
32สำนักงานเขตจตุจักร1. นายชนวัฒก์ อัศวนุภาพ หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางสาวเครือวัลย์ สนธิสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EVMfxBOICi5Lh2wCTkFnfgQB-RSgeJW5TbK1qRcDZ0DKvw?e=tnhOby2020-06-092020-06-09
33สำนักงานเขตจอมทอง1. นางสาวณัฐนันท์ สาระรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางสาวอริสา ถานุวัตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EZFKHjejkBxIlapVHItMgcsByqJaJAjnbZwn6-s73Br2pA?e=0hmB5w2020-06-092020-06-09
34สำนักงานเขตดอนเมือง1. นางสาวรินทร์ พานประเสริฐสม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางสาวเสริมทรัพย์ ชัยจำรัส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EVU7DBg57I1JgjH20r28cMcBBbgHbKhw8mgA0SpCFEdS3w?e=Rsf2fq2020-06-092020-06-09
35สำนักงานเขตดินแดง1. นางสาวประทีป อุดมดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. นางวิภาวี แสงดิรุธ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EUyLU2BKiBJFvygKN5B-iKEBlvETW5xK1BR-o8QHinI80Q?e=bm90UT2020-06-092020-06-09
36สำนักงานเขตดุสิต1. นางกรรณิกา ดำป่านรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. นางพรทิพย์ นันทพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EUn3f_XwOVBEsa6rdACdnOwB00Xs3xTqV1Wn44xeeERW-Q?e=OMFtRq2020-06-092020-06-09
37สำนักงานเขตตลิ่งชัน1. นางสุนีย์ สุวรรณกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2. นางสาวชัชวาล วงศ์คงวรรธนะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EdWD8FipAwVBv1bbWwgy7isBbaxpty5dhkjI1tDTFSqJ5A?e=kUYjxN2020-06-092020-06-09
38สำนักงานเขตทวีวัฒนา1. นางสาวมาณิตา เทพยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2. นายปภากร สินช่วย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EZP78Par9OZIuzb3iyBOhBUBWuBC33HWxJ9Bml_mX8RbdQ?e=Gdw9du2020-06-092020-06-09
39สำนักงานเขตทุ่งครุ1. นางญาณมณทน์ อภิชาติไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2. นางสาวอมรรัตน์ กนกศรีขริน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EWYTrYDEzOVChojin94yx7oBkDQlMmnz257I2l9arStlng?e=WbklSk2020-06-092020-06-09
40สำนักงานเขตธนบุรี1. นางสาวอัญชลี คงวัฒนาศักดิ์ชัย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2. นางนิตยา จริงจิตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/Edr3uzeYIE9EpemCKSr-5NsBQI_iDmSTjEXjLnhiLEt3DA?e=umpjBF2020-06-092020-06-09
41สำนักงานเขตบางกอกน้อย1. นางสาวสุมาลย์ พงศ์พิมพ์พิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2. นางสาวมณสินี เจริญไชยวงศ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EbZfl8buUgpNln7KjVChP-sB4Zb7E6UiSZeoTodpdeNbNg?e=fdCybj2020-06-092020-06-09
42สำนักงานเขตบางกอกใหญ่1. นางกรวรรณ ศรีบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2. นางสาววรรณิศา ไชยสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ESmLNuyyAMdFmwAvjdCPnpoByllTw7eAnEX8mVucNu3Nfg?e=Z7kaAq2020-06-092020-06-09
43สำนักงานเขตบางกะปิ1. นายสุวิทย์ สิงห์กระโจม เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ 2. นางนิติยาภรณ์ รุ่งนภาศิริ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EfKIRAu46rZAnY1EKsrLoO4Bzwn4rzNSK2nWyxetlpy6vQ?e=qfAKpW2020-06-092020-06-09
44สำนักงานเขตบางขุนเทียน1. นายมนตรี ชมนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางขวัญตา แช่มช้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EfFygj1B5BNCie-TE8S60t4BGsY0aL62AflHII7bsQO9_Q?e=Z1OBRF2020-06-092020-06-09
45สำนักงานเขตบางเขน1. นางพิชามญชุ์ คุณาโรจน์รัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2. นางสาวกฤษณา เงาศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EV4RKsTmREJNrKoyPWB6RbgBhW8zy3Z75oUvSBd_euHStw?e=xEYKG22020-06-092020-06-09
46สำนักงานเขตบางคอแหลม1. นายสุวิทย์ เรืองดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 2. นายอาทิตย์ เพชราภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EYY61lv8NWpAmc_4aITcg6oB3O2C9kN0vvM9LjDz4Hg0Hg?e=PeJuk42020-06-092020-06-09
47สำนักงานเขตบางแค 1. นางสาวดลพร ตติยโชคสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2. นางสาววรรณฤดี จันทร์สุข นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EX32epif_OZCsqi11fWP1lsB_x_FtG5c_m8ytlhEzydMfw?e=4zo6IZ2020-06-092020-06-09
48สำนักงานเขตบางซื่อ1. นางนรินทิพย์ บัวมาศ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 2. นางสุรีย์ หวังรวมกลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EZIlePXXE_BKg9KERH4G9D4BG7RaKi2Q-XLjjRh34Cw7Rw?e=aOdrT32020-06-092020-06-09
49สำนักงานเขตบางนา1. นางสาวชลิดา วุฒิยานันท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2. นางผดุงพร บะวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EXT_Iab5vHFJlYEBK11Ac_UB7en4bLUJS-OgMFSnzygFJA?e=zQLfAE2020-06-092020-06-09
50สำนักงานเขตบางบอน1. นางสาวเพ็ชรดา เตรียมพาณิชย์กุล หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางภัทรา พ่วงสุด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ESPwoyfQ36hNkf49R7z23LkBH2bH3Zi8vagLmZMNuxAzdQ?e=yIfEFp2020-06-092020-06-09
51สำนักงานเขตบางพลัด1. นางศรีฟ้า นาคเกษม หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางเนตรชนก ชนะศุภทวี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EbYczTsYGl9NupxcbqTjmqEBJqLWs2RVv2UG5Jonw2Dexg?e=aLRpKa2020-06-092020-06-09
52สำนักงานเขตบางรัก1. นางสาวอุทุมพร เขมกานนท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางสาวพัชราภรณ์ สุขเมือง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EXXYOs2U-LNOmUAgao_QFcwB4IZoLyn5oQdaGe0p6hvn4w?e=gFoEcd2020-06-092020-06-09
53สำนักงานเขตบึงกุ่ม1. นางสาวพัชรี อินสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2. นางนภารัตน์ มีบุญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ETPYdjfYyYRHhCnyRJain_gBGNT2aBJvlvCR8ZNjTz6GwQ?e=JeAgea2020-06-092020-06-09
54สำนักงานเขตปทุมวัน1. นางสาวเสาวภา เพียงอภิชาติ หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางสาวนันธิชา กิจบำรุง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EZOpKqk6y9BLiPyGyzcILUEBYp8VH_qcLWbizXbO4XFSsg?e=bcdnka2020-06-092020-06-09
55สำนักงานเขตประเวศ1. นางสาวชฎา วงค์แสนสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. นางอุมารี กาญจนรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EYirskBWt_VGjxh-i3p1DyYBeTjLRtp5lhB8pvm0sHDvFw?e=j2xJbc2020-06-092020-06-09
56สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย1. นางพิกุล วงศ์พันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2. นางสาวนวลอนงค์ คงหิรัญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EaioBMqeYylIi1vhQ4ELeR0BADy6Ag0m8Cog7wBXO4Unkw?e=y31MTv2020-06-092020-06-09
57สำนักงานเขตพญาไท1. นางสาวปานทิพย์ ชาวปลายนา หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางสุมนต์ทา ใจชื้น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EUlm7iMwIrJJkiL2uJYcPn4BUbsAEwbTOlAA6T_AKrNcQQ?e=QpeVeN2020-06-092020-06-09
58สำนักงานเขตพระโขนง1. นางสาวทิพยภา จาดอุไร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นายปัณณพัฒน์ ธนกานต์พิชญกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EfO46ASnl5ZHl0LVRTSRvugBIRBtNMeMWMhs2DjaO22Kqw?e=oC5LTE2020-06-092020-06-09
59สำนักงานเขตพระนคร1. นางสาวพรพิมล บุญคชา หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางสาวสุวรรณี ทองใบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EXsWYULPfAlLtNd9H7LI6dIBV0CG3CdI_t_FMLO02YgENA?e=hLdW4Q2020-06-092020-06-09
60สำนักงานเขตภาษีเจริญ1. นางสาวขวัญชนก ฉิ่งแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2. นางสาวสุปราณี ทองใบ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EduewcMaraxPtZLg13QfF_IBWoPRU_w2qHD8bKUPKFMFlA?e=Cvhw3N2020-06-092020-06-09
61สำนักงานเขตมีนบุรี1. นางเพ็ญศรี พุทธศานติบัณฑิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2. นางวรพร จันทริมา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ERT8uqq3ElNDktrPH0qLgiYB7XfQtYMdKlCcRCTUnQP0OA?e=CLavKg2020-06-092020-06-09
62สำนักงานเขตยานนาวา1. นางศิริพร นุชทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 2. นางสาวจินตนา ทับคง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EZQrWLxQgZlIvWT8icYfXrUBSVnzZyGSN_-GZqSHGfTOog?e=lKXeiD2020-06-092020-06-09
63สำนักงานเขตราชเทวี1. นางสาวอุษณีย์ วรวุฒิยานันท์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 2. นางสาวทิพย์รัตน์ ฐากูรจิรนนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EdEJlVj5d8JEuJiNwdve1SYBdk_5oRAMAY0KzctJwi3fbA?e=n1Svpk2020-06-092020-06-09
64สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 1. นางสาวถนอม ตาลสถิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2. นางสาวนันทิดา อุปกูล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EbJviBAjipRIkuFAwoaEVUsBnRn_4V6nudd-6bQPiCiqIQ?e=p5MK8A2020-06-092020-06-09
65สำนักงานเขตลาดกระบัง1. นายวิชชา ฟักคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2. นางสาวศรินทร์ญา ทัพจีน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EfHW0pZKWgNKue1CM3PDyeEBug4UF_SxumcyU_rE5GsGtw?e=pnclyn2020-06-092020-06-09
66สำนักงานเขตลาดพร้าว1. นางสาวจิตภินันท์ ฐิตพิชิตศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2. นางสาววิภารัตน์ ธานีรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ESUI--oCqZBMgiYKE9ggnIcB2zcOidM6kVdAjDHH2a6c8g?e=GtgYAd2020-06-092020-06-09
67สำนักงานเขตวังทองหลาง1. นายปฤษฎี หล่อคุณธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2. นางสาวสิรินทร์ยา ไพคำนาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EWEw6phAQNxOnvLKOu98sloB6rTCpJXEoeRDR28HVnDVAQ?e=hL2BDd2020-06-092020-06-09
68สำนักงานเขตวัฒนา1. นางสาวกนกวรรณ ฤดีพงศ์ไพศาล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 2. นางสาวประวีณวัช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ES399tCHng1ChyN_Ey-1zEcBOTvtnLrTjecEI4eXqmMOPA?e=WiIQfC2020-06-092020-06-09
69สำนักงานเขตสวนหลวง1. นางสาวณัฏฐนันท์ เจริญทั้งทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2. นางสาวศมาภรณ์ แก้ววรรณา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EQ8drGPJsSVLmvv06allCgcB_ym5ho4SkKDwSlStX5E0Bw?e=oGWJdh2020-06-092020-06-09
70สำนักงานเขตสะพานสูง1. นางสาวกาญจนา นกขุนทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. นางสาวกมลรส อุบลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EcXHAVWaoZpKjrQ7EQ13nD4BjFQEYxieOc-8cTc_hKYocQ?e=DV21ID2020-06-092020-06-09
71สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์1. นางแสงหล้า แผ่นสุวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2. นางสุกัญญา เพ็งชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ETFph2QSdUZLqdOsNsoAj0QBtxDVUcTjH4f97tnFvkYsgw?e=rJc9I12020-06-092020-06-09
72สำนักงานเขตสาทร1. นางสาวสุจรรยา ปุ๊ดแค นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2. นางสาวเพ็ญจันทร์ มุสิกะวัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ET4aTlgNSKlEqu8Hsh-8GgoBOqulpNo1yJ019LFbLO1vmA?e=GWojYm2020-06-092020-06-09
73สำนักงานเขตสายไหม1. นางสาวศกุนตลา สุวรรณพฤกษ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2. นางสาวสายทิพย์ อเนกบุญลาภ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EbjjskYiN8lEhfzFB-ZNd-sBlQ_kNjo9ycLxS8CZjTnDYA?e=j2clfs2020-06-092020-06-09
74สำนักงานเขตหนองแขม1. นางปราณี มีศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางสาวรัตนพร ต้นพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EZpaWhnqMZlAohdRGmh0knkB-IHuI6BFwIvyTx5cWtxGwA?e=XWBE1J2020-06-092020-06-09
75สำนักงานเขตหนองจอก1. นางอัมรัตน์ ประสิทธิหัตถ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2. นางอัจจิมา กัลยา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EX9FogUlgZRNuLcgfnYr_icBCaUKzWvjdUyola0uosdnSQ?e=1aMVg82020-06-092020-06-09
76สำนักงานเขตหลักสี่ 1. นางสาวนันทพร พุทธรักษา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. นายธีรวุฒิ รักษากลิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EZrBhTmoQKlLndEI0xvzxL8BCWWzOqRcAnPOZ361LQ3jcA?e=wMpZj12020-06-092020-06-09
77สำนักงานเขตห้วยขวาง1. นายณัฐพล เหลี่ยมวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2. นางสาวสุประวีณ์ แสงกร่ำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EQdGgLXSGUdOiYvgfJvXBV0Bz8qbA__KecwenCAliIrgnw?e=l2QvlS2020-06-092020-06-09ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0016 : จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล)

ตาราง : จำนวนหน่วยงานทั้งหมดที่ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล

หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน

คำอธิบายตาราง : จำนวนและรายชื่อหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการประเมินแผนการบริหารความเสี่ยง

idtitleriskco62resultlinkadddateupdatedate
1สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร1. นางสาวนาถวรี คำศรีวาท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 2. นางสาวปุณณภาภัค เจรจาปรีดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EUEKR7FRD69NgvAb3d96XpQBN6QirJo_inzJLRhegzL5Cw?e=YzBI672020-06-092020-06-09
2สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1. นางสาวสกาวเดือน ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2. นางสาวสาทร เต๊ะเซ่งซ้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ERlnJCfRXElLi2wcUvucQPIBqlFoOJAJ_nONvj7B_N333A?e=taw1LJ2020-06-092020-06-09
3สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร1. นายโลมฤทธิ์ ไชยแสง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางสาวปัทมา สุรวัตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EcEHfuS8DONBqj6ZjRKBJeABBRPQtIZKHng8GwxXAIsqmA?e=dGNOFh2020-06-092020-06-09
4สำนักงานการเจ้าหน้าที่1. นางพรพรรษา พันธุ์พิทยุตม์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวจันทรพร ฉุนสนิท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EQJ6xFXu26NEjppALkVciIsBT8zfa0PId7TGp4T9Mi4s5g?e=7Mov9V2020-06-092020-06-09
5สำนักงานการต่างประเทศ1. นางสาวบุษบา กระจ่างฉาย นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2. นางสาววรนภัส แช่มลือนาม นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EZeHMr_Z2ahPqXJll6GDqMMBH-MG8IfIDGq7VI9lyi5sZg?e=C6jA1a2020-06-092020-06-09
6สำนักงานกฎหมายและคดี1. นางสาวนวลพรรณ อันสมัคร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. นางสาวมนัสนันท์ ภูผิวเงิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EbnwcIwYrZhMkpz5fncGIscBb3n-Cqcy3j_wSZQWSV7EAw?e=a30Mbt2020-06-092020-06-09
7สำนักงานตรวจสอบภายใน1. นางชลดา เกษสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบการศึกษา 2. นายภควัตร์ เรืองสุข นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EUJK-AS-cDtPpMOKClBMakgBjbml2q1nfzl2lPqMhRrQdA?e=0BWKlo2020-06-092020-06-09
8สำนักงานปกครองและทะเบียน1. นายขวัญชัย ศรีมาลากรกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางสาวชนินทร์ธร โตสมภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EerHL5R1xtNBldzHW2C69esB8ZciWmyggkmFjZ1WMKfgOA?e=GYbvFn2020-06-092020-06-09
9สำนักงานประชาสัมพันธ์1. นางสาวพัชรี นกน้อย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางจินตนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EfFnXyfp-gZEr4rxBhpTrDcBK3GZismYVCfx_xKQmfnvpw?e=sKgJjR2020-06-092020-06-09
10สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร1. นางสิริษา สายเพชร หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางสาวพรรณิภา เทศนา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EU6d6Z3RHc9NuwJB1MasdQMBxA0dXuEgvJgBQE8qj06eWg?e=Jr16Ba2020-06-092020-06-09
11สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร1. นายธีรศักดิ์ เลิศเชาวนะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2. นางสาววราพร พลศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EcvIIxSpiG9Psgcz6g7X3t0BLxz7mZQTfCuEy4aSjC52xA?e=4ifi2V2020-06-092020-06-09
12กองงานผู้ตรวจราชการ1. นางสาววรวรรณ วงศ์บุตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางสาวพัชรวดี โยธะมาตย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EeVNjlRUmMBMlYGSeUSXD-wB9olhEpdUNGJBYvP-kK8GnA?e=juRZIz2020-06-092020-06-09
13สำนักการคลัง1. นางสาวมาริสา กาญจนะ หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เพ็ชรพะวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EfnkGO1DVolMslKmeJrc7ZIBtvZ-9DWJKpIGJCdTxs51dA?e=742aH32020-06-092020-06-09
14สำนักการจราจรและขนส่ง1. นางนราวรรณ ลายทอง หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางสาวภูวษา ธัญจรัสพร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EYGu-w7qXGhMtAl-ek4KMVcBam1qoEIJb8LAkHIXYhHKnA?e=vLRfZy2020-06-092020-06-09
15สำนักการแพทย์1. นางสาววิภา นันต๊ะรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 2. นางสาวพิศมัย โปดนอก นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EVDb0V7Oc7tAnUHMvKVrEOYB7WRA3_o0Kurg300OGdqCig?e=RPIZiU2020-06-092020-06-09
16สำนักการโยธา1. นางสาวขนิษฐา แสงระยับ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 2. นางอภิภากรณ์ เดชฉ่ำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EZCYChtYXv5Bnbzo1eoD8tcBfBiTuuA0sLeP6dDLDHXpOA?e=g1vk492020-06-092020-06-09
17สำนักการระบายน้ำ1. นายธีระสันติ์ อมรสิน นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 2. นายเดชชาติ ภักดีพันธุ์ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EcbiErMUjVVBuoibyxR03C0Bjbj-EkTv0i2agfhACV_9OQ?e=TaZafd2020-06-092020-06-09
18สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง1. นางนาฎนิพิฐ เรืองปัถย์ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ 2. นางสาวปัทมา ศรีสำอางค์ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/Ee2dOjo0Ya1IjtBWSxRQnTABZOswsktXO_ttM_o14ut7dQ?e=WEtDOK2020-06-092020-06-09
19สำนักการศึกษา1. นางธัญพร เดชพุ่ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. นางสาวสุนันทา ชุมชอบ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EekT0Km2KCVKsxtiIjwIvicBZatl9AuGbtHJ_93vcRO0AA?e=lXq15n2020-06-092020-06-09
20สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร1. นางเบญจภา สาระ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางสาวศิริพร พงษ์ศุภลักษณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EXYPMpP1hl1IkguOH0bf8ycBwMIqrTazRXDYfLtdRIvohQ?e=C2HH6m2020-06-092020-06-09
21สำนักเทศกิจ1. นางสาวปุญญิศา แก้วทรัพย์เศรษฐ หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางสาวปัทมา สาหรับ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EcXCRBQ1zbJCtnUdKOunJpQBdoUjb3O4wvzdH6Cf7LZLkA?e=96Uf7s2020-06-092020-06-09
22สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1. นางวราพร ก.จันทราภานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 2. จ่าสิบตำรวจหญิงน้ำอ้อย ประดับเพชร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EVkd7ZUdFv1EgLS9fzut61EB3xRhhqkwAWR1qGjSIFd7cQ?e=G8Qlru2020-06-092020-06-09
23สำนักพัฒนาสังคม1. นางสาวณภสสร ศรีธัญรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2. นางเนาวรัตน์ เตาวโรดม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EbatZ93t8uJAh1V_1rYsytEBIQk9ht6a7ruZEpGXkKAuHw?e=vEKz1M2020-06-092020-06-09
24สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล1. นางสาวอรพรรณ ศรีเกตุ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงาน 2. นางปทิตตา ศาสตรพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/Efiy3opHNfRFrsf9krxyFmkBykdZyRUNN9MgR_I-rrtm_g?e=u1bgAT2020-06-092020-06-09
25สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว1. นางสุนันทา สายดำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2. นางสาวกนกรัตน์ ชลาสินธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EclSolObUAJLtYMOKp4eOFMBfJv0i-zyqG5UhiVCbakGbQ?e=8uAFwr2020-06-092020-06-09
26สำนักสิ่งแวดล้อม1. นางสาวยุพิน ขามกุลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2. นางสาวณัฐชา วงศ์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EbwXkQp7u4hAkPoVQcZ9XGMBVvMcAMpQh-WBJkrOD8Idzw?e=eirF8v2020-06-092020-06-09
27สำนักอนามัย1. นายณัฐพล พลโยราช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. นางลิปดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EVCfxLd8cj1DsuwY4snKj6AB3W0fB5Limd0JoxtU5Ibh7g?e=nnsgPZ2020-06-092020-06-09
28สำนักงานเขตคลองเตย1. นางสาวณหฤทัย ทรงศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2. นางสาวศิริพร คำปิตะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EQN9MXHP1Y9JljyjkUkW5sAB_nytdCWdjPPiFCTQQuf6nA?e=nwrWJ82020-06-092020-06-09
29สำนักงานเขตคลองสาน1. นางสาวนงลักษณ์ โกมลศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางอรดี แก้วลอยฟ้า เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EXImE4ii-aJJuTKAvZizRLoBs5Cs0hL6fUVCuHztuyXpLg?e=M6gFUd2020-06-092020-06-09
30สำนักงานเขตคลองสามวา1. นางสาวพิศมัย ปะทะวัง หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางสาวเสวย อุ่นวิเศษ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ETN2HSJjIg1CgUp7pPpX1JgB8ovuerp7yF-McvWEFYe9Bw?e=MFGFcf2020-06-092020-06-09
31สำนักงานเขตคันนายาว1. นางสาวณัฐกิตติยา ธีรปรียาพงศ์ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 2. นางสาวสายฝน อัญญโพธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ETRUEucGVTRItA8C3PlCpxoBqPauA2qqW4MDUxIf20k2_A?e=aekmfd2020-06-092020-06-09
32สำนักงานเขตจตุจักร1. นายชนวัฒก์ อัศวนุภาพ หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางสาวเครือวัลย์ สนธิสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EVMfxBOICi5Lh2wCTkFnfgQB-RSgeJW5TbK1qRcDZ0DKvw?e=tnhOby2020-06-092020-06-09
33สำนักงานเขตจอมทอง1. นางสาวณัฐนันท์ สาระรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางสาวอริสา ถานุวัตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EZFKHjejkBxIlapVHItMgcsByqJaJAjnbZwn6-s73Br2pA?e=0hmB5w2020-06-092020-06-09
34สำนักงานเขตดอนเมือง1. นางสาวรินทร์ พานประเสริฐสม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางสาวเสริมทรัพย์ ชัยจำรัส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EVU7DBg57I1JgjH20r28cMcBBbgHbKhw8mgA0SpCFEdS3w?e=Rsf2fq2020-06-092020-06-09
35สำนักงานเขตดินแดง1. นางสาวประทีป อุดมดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. นางวิภาวี แสงดิรุธ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EUyLU2BKiBJFvygKN5B-iKEBlvETW5xK1BR-o8QHinI80Q?e=bm90UT2020-06-092020-06-09
36สำนักงานเขตดุสิต1. นางกรรณิกา ดำป่านรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. นางพรทิพย์ นันทพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EUn3f_XwOVBEsa6rdACdnOwB00Xs3xTqV1Wn44xeeERW-Q?e=OMFtRq2020-06-092020-06-09
37สำนักงานเขตตลิ่งชัน1. นางสุนีย์ สุวรรณกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2. นางสาวชัชวาล วงศ์คงวรรธนะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EdWD8FipAwVBv1bbWwgy7isBbaxpty5dhkjI1tDTFSqJ5A?e=kUYjxN2020-06-092020-06-09
38สำนักงานเขตทวีวัฒนา1. นางสาวมาณิตา เทพยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2. นายปภากร สินช่วย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EZP78Par9OZIuzb3iyBOhBUBWuBC33HWxJ9Bml_mX8RbdQ?e=Gdw9du2020-06-092020-06-09
39สำนักงานเขตทุ่งครุ1. นางญาณมณทน์ อภิชาติไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2. นางสาวอมรรัตน์ กนกศรีขริน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EWYTrYDEzOVChojin94yx7oBkDQlMmnz257I2l9arStlng?e=WbklSk2020-06-092020-06-09
40สำนักงานเขตธนบุรี1. นางสาวอัญชลี คงวัฒนาศักดิ์ชัย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2. นางนิตยา จริงจิตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/Edr3uzeYIE9EpemCKSr-5NsBQI_iDmSTjEXjLnhiLEt3DA?e=umpjBF2020-06-092020-06-09
41สำนักงานเขตบางกอกน้อย1. นางสาวสุมาลย์ พงศ์พิมพ์พิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2. นางสาวมณสินี เจริญไชยวงศ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EbZfl8buUgpNln7KjVChP-sB4Zb7E6UiSZeoTodpdeNbNg?e=fdCybj2020-06-092020-06-09
42สำนักงานเขตบางกอกใหญ่1. นางกรวรรณ ศรีบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2. นางสาววรรณิศา ไชยสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ESmLNuyyAMdFmwAvjdCPnpoByllTw7eAnEX8mVucNu3Nfg?e=Z7kaAq2020-06-092020-06-09
43สำนักงานเขตบางกะปิ1. นายสุวิทย์ สิงห์กระโจม เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ 2. นางนิติยาภรณ์ รุ่งนภาศิริ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EfKIRAu46rZAnY1EKsrLoO4Bzwn4rzNSK2nWyxetlpy6vQ?e=qfAKpW2020-06-092020-06-09
44สำนักงานเขตบางขุนเทียน1. นายมนตรี ชมนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางขวัญตา แช่มช้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EfFygj1B5BNCie-TE8S60t4BGsY0aL62AflHII7bsQO9_Q?e=Z1OBRF2020-06-092020-06-09
45สำนักงานเขตบางเขน1. นางพิชามญชุ์ คุณาโรจน์รัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2. นางสาวกฤษณา เงาศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EV4RKsTmREJNrKoyPWB6RbgBhW8zy3Z75oUvSBd_euHStw?e=xEYKG22020-06-092020-06-09
46สำนักงานเขตบางคอแหลม1. นายสุวิทย์ เรืองดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 2. นายอาทิตย์ เพชราภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EYY61lv8NWpAmc_4aITcg6oB3O2C9kN0vvM9LjDz4Hg0Hg?e=PeJuk42020-06-092020-06-09
47สำนักงานเขตบางแค 1. นางสาวดลพร ตติยโชคสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2. นางสาววรรณฤดี จันทร์สุข นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EX32epif_OZCsqi11fWP1lsB_x_FtG5c_m8ytlhEzydMfw?e=4zo6IZ2020-06-092020-06-09
48สำนักงานเขตบางซื่อ1. นางนรินทิพย์ บัวมาศ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 2. นางสุรีย์ หวังรวมกลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EZIlePXXE_BKg9KERH4G9D4BG7RaKi2Q-XLjjRh34Cw7Rw?e=aOdrT32020-06-092020-06-09
49สำนักงานเขตบางนา1. นางสาวชลิดา วุฒิยานันท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2. นางผดุงพร บะวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EXT_Iab5vHFJlYEBK11Ac_UB7en4bLUJS-OgMFSnzygFJA?e=zQLfAE2020-06-092020-06-09
50สำนักงานเขตบางบอน1. นางสาวเพ็ชรดา เตรียมพาณิชย์กุล หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางภัทรา พ่วงสุด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ESPwoyfQ36hNkf49R7z23LkBH2bH3Zi8vagLmZMNuxAzdQ?e=yIfEFp2020-06-092020-06-09
51สำนักงานเขตบางพลัด1. นางศรีฟ้า นาคเกษม หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางเนตรชนก ชนะศุภทวี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EbYczTsYGl9NupxcbqTjmqEBJqLWs2RVv2UG5Jonw2Dexg?e=aLRpKa2020-06-092020-06-09
52สำนักงานเขตบางรัก1. นางสาวอุทุมพร เขมกานนท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางสาวพัชราภรณ์ สุขเมือง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EXXYOs2U-LNOmUAgao_QFcwB4IZoLyn5oQdaGe0p6hvn4w?e=gFoEcd2020-06-092020-06-09
53สำนักงานเขตบึงกุ่ม1. นางสาวพัชรี อินสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2. นางนภารัตน์ มีบุญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ETPYdjfYyYRHhCnyRJain_gBGNT2aBJvlvCR8ZNjTz6GwQ?e=JeAgea2020-06-092020-06-09
54สำนักงานเขตปทุมวัน1. นางสาวเสาวภา เพียงอภิชาติ หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางสาวนันธิชา กิจบำรุง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EZOpKqk6y9BLiPyGyzcILUEBYp8VH_qcLWbizXbO4XFSsg?e=bcdnka2020-06-092020-06-09
55สำนักงานเขตประเวศ1. นางสาวชฎา วงค์แสนสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. นางอุมารี กาญจนรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EYirskBWt_VGjxh-i3p1DyYBeTjLRtp5lhB8pvm0sHDvFw?e=j2xJbc2020-06-092020-06-09
56สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย1. นางพิกุล วงศ์พันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2. นางสาวนวลอนงค์ คงหิรัญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EaioBMqeYylIi1vhQ4ELeR0BADy6Ag0m8Cog7wBXO4Unkw?e=y31MTv2020-06-092020-06-09
57สำนักงานเขตพญาไท1. นางสาวปานทิพย์ ชาวปลายนา หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางสุมนต์ทา ใจชื้น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EUlm7iMwIrJJkiL2uJYcPn4BUbsAEwbTOlAA6T_AKrNcQQ?e=QpeVeN2020-06-092020-06-09
58สำนักงานเขตพระโขนง1. นางสาวทิพยภา จาดอุไร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นายปัณณพัฒน์ ธนกานต์พิชญกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EfO46ASnl5ZHl0LVRTSRvugBIRBtNMeMWMhs2DjaO22Kqw?e=oC5LTE2020-06-092020-06-09
59สำนักงานเขตพระนคร1. นางสาวพรพิมล บุญคชา หัวหน้าฝ่ายการคลัง 2. นางสาวสุวรรณี ทองใบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EXsWYULPfAlLtNd9H7LI6dIBV0CG3CdI_t_FMLO02YgENA?e=hLdW4Q2020-06-092020-06-09
60สำนักงานเขตภาษีเจริญ1. นางสาวขวัญชนก ฉิ่งแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2. นางสาวสุปราณี ทองใบ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EduewcMaraxPtZLg13QfF_IBWoPRU_w2qHD8bKUPKFMFlA?e=Cvhw3N2020-06-092020-06-09
61สำนักงานเขตมีนบุรี1. นางเพ็ญศรี พุทธศานติบัณฑิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2. นางวรพร จันทริมา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ERT8uqq3ElNDktrPH0qLgiYB7XfQtYMdKlCcRCTUnQP0OA?e=CLavKg2020-06-092020-06-09
62สำนักงานเขตยานนาวา1. นางศิริพร นุชทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 2. นางสาวจินตนา ทับคง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EZQrWLxQgZlIvWT8icYfXrUBSVnzZyGSN_-GZqSHGfTOog?e=lKXeiD2020-06-092020-06-09
63สำนักงานเขตราชเทวี1. นางสาวอุษณีย์ วรวุฒิยานันท์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 2. นางสาวทิพย์รัตน์ ฐากูรจิรนนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EdEJlVj5d8JEuJiNwdve1SYBdk_5oRAMAY0KzctJwi3fbA?e=n1Svpk2020-06-092020-06-09
64สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 1. นางสาวถนอม ตาลสถิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2. นางสาวนันทิดา อุปกูล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EbJviBAjipRIkuFAwoaEVUsBnRn_4V6nudd-6bQPiCiqIQ?e=p5MK8A2020-06-092020-06-09
65สำนักงานเขตลาดกระบัง1. นายวิชชา ฟักคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2. นางสาวศรินทร์ญา ทัพจีน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EfHW0pZKWgNKue1CM3PDyeEBug4UF_SxumcyU_rE5GsGtw?e=pnclyn2020-06-092020-06-09
66สำนักงานเขตลาดพร้าว1. นางสาวจิตภินันท์ ฐิตพิชิตศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2. นางสาววิภารัตน์ ธานีรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ESUI--oCqZBMgiYKE9ggnIcB2zcOidM6kVdAjDHH2a6c8g?e=GtgYAd2020-06-092020-06-09
67สำนักงานเขตวังทองหลาง1. นายปฤษฎี หล่อคุณธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2. นางสาวสิรินทร์ยา ไพคำนาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EWEw6phAQNxOnvLKOu98sloB6rTCpJXEoeRDR28HVnDVAQ?e=hL2BDd2020-06-092020-06-09
68สำนักงานเขตวัฒนา1. นางสาวกนกวรรณ ฤดีพงศ์ไพศาล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 2. นางสาวประวีณวัช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ES399tCHng1ChyN_Ey-1zEcBOTvtnLrTjecEI4eXqmMOPA?e=WiIQfC2020-06-092020-06-09
69สำนักงานเขตสวนหลวง1. นางสาวณัฏฐนันท์ เจริญทั้งทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2. นางสาวศมาภรณ์ แก้ววรรณา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EQ8drGPJsSVLmvv06allCgcB_ym5ho4SkKDwSlStX5E0Bw?e=oGWJdh2020-06-092020-06-09
70สำนักงานเขตสะพานสูง1. นางสาวกาญจนา นกขุนทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. นางสาวกมลรส อุบลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EcXHAVWaoZpKjrQ7EQ13nD4BjFQEYxieOc-8cTc_hKYocQ?e=DV21ID2020-06-092020-06-09
71สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์1. นางแสงหล้า แผ่นสุวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2. นางสุกัญญา เพ็งชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ETFph2QSdUZLqdOsNsoAj0QBtxDVUcTjH4f97tnFvkYsgw?e=rJc9I12020-06-092020-06-09
72สำนักงานเขตสาทร1. นางสาวสุจรรยา ปุ๊ดแค นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2. นางสาวเพ็ญจันทร์ มุสิกะวัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/ET4aTlgNSKlEqu8Hsh-8GgoBOqulpNo1yJ019LFbLO1vmA?e=GWojYm2020-06-092020-06-09
73สำนักงานเขตสายไหม1. นางสาวศกุนตลา สุวรรณพฤกษ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2. นางสาวสายทิพย์ อเนกบุญลาภ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EbjjskYiN8lEhfzFB-ZNd-sBlQ_kNjo9ycLxS8CZjTnDYA?e=j2clfs2020-06-092020-06-09
74สำนักงานเขตหนองแขม1. นางปราณี มีศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2. นางสาวรัตนพร ต้นพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EZpaWhnqMZlAohdRGmh0knkB-IHuI6BFwIvyTx5cWtxGwA?e=XWBE1J2020-06-092020-06-09
75สำนักงานเขตหนองจอก1. นางอัมรัตน์ ประสิทธิหัตถ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2. นางอัจจิมา กัลยา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EX9FogUlgZRNuLcgfnYr_icBCaUKzWvjdUyola0uosdnSQ?e=1aMVg82020-06-092020-06-09
76สำนักงานเขตหลักสี่ 1. นางสาวนันทพร พุทธรักษา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2. นายธีรวุฒิ รักษากลิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EZrBhTmoQKlLndEI0xvzxL8BCWWzOqRcAnPOZ361LQ3jcA?e=wMpZj12020-06-092020-06-09
77สำนักงานเขตห้วยขวาง1. นายณัฐพล เหลี่ยมวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2. นางสาวสุประวีณ์ แสงกร่ำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานhttps://bangkok365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bma00190_bangkok365_onmicrosoft_com/EQdGgLXSGUdOiYvgfJvXBV0Bz8qbA__KecwenCAliIrgnw?e=l2QvlS2020-06-092020-06-09