โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

17. ร้อยละของมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ : 74

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ %

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ของเสียอันตราย หมายถึง ของเสียง มูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งอยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ หรือของผสม รวมถึงภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งมีหรือปนเปื้อน หรือมีองค์ประกอบของสารอันตรายที่อาจก่ออันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม ในขณะนั้นหรืออนาคต หากได้รับการจัดการที่ไม่เหมาะสม - มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยที่สงสัยว่าปนเปื้อนสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคที่มีความเข้มข้นหรือ ปริมาณเพียงพอที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคได้ เช่น มูลฝอย ที่ปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกาย มูลฝอย จากห้องปฏิบัติการเพาะเชื้อที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ก่อโรค สิ่งของจากผู้ป่วยติดเชื้อจากห้องแยกโรค มูลฝอยประเภทมีคม และมูลฝอยพยาธิสภาพ - กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ หมายถึง การกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ปริมาณมูลฝอยที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ หาร ปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ทั้งหมดในแต่ละวัน คูณ 100

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักสิ่งแวดล้อม

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040200-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0060 : ปริมาณมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการปีปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : สรุปปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท แยกรายปีงบประมาณ

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : สรุปปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท แยกรายปีงบประมาณ เริ่ม ปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย ขยะทั่วไปส่งศูนย์กำจัด(ตัน/วัน) ขยะใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดฯ(ตัน/วัน) ขยะอิเล็คโทรนิกส์ (ตัน/ปี) ขยะอันตราย(ตัน/ปี) ขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์แหล่งกำเนิด (ตัน/วัน) ขยะติดเชื้อ(ตัน/ปี) ไขมัน(ลบ.ม/ปี)

idye_arwaste_to_center_ton_per_dayreuse_compost_at_center_ton_per_dayreuse_electric_at_center_ton_per_dayelectronic_waste_ton_per_yearhazadus_waste_ton_per_yearreuse_at_source_ton_per_dayinfect_waste_ton_per_yearfat_m³_per_yearadddateupdatedate
225579939.81071.7700614.61587.4910598.9918457.292020-06-112020-06-11
3255810166.841088.5200711.232829.8110533.9422752020-06-112020-06-11
4255910130.221021.59482.310828.163005.3513158.9734354.582020-06-112020-06-11
5256010526.931008.9406.34138.729932419.9714076.3341509.792020-06-112020-06-11
6256110705.82674.36493.9150.71980.431886.2214726.43630322020-06-112020-06-11
7256210564.481708.98431.23203.2912993029.9815524.29710232020-06-112020-06-11
825639753.621969.63445.42122.01672.322832.4110283.1102020-06-112020-09-15
125569963.271087.2800605.56134610571.8710091.652020-06-112020-10-15ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0061 : ปริมาณมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อทั้งหมดปีปัจจุบันและย้อนหลัง 5 ปี)

ตาราง : สรุปปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท แยกรายปีงบประมาณ

หน่วยงาน : สำนักสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายตาราง : สรุปปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท แยกรายปีงบประมาณ เริ่ม ปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย ขยะทั่วไปส่งศูนย์กำจัด(ตัน/วัน) ขยะใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดฯ(ตัน/วัน) ขยะอิเล็คโทรนิกส์ (ตัน/ปี) ขยะอันตราย(ตัน/ปี) ขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์แหล่งกำเนิด (ตัน/วัน) ขยะติดเชื้อ(ตัน/ปี) ไขมัน(ลบ.ม/ปี)

idye_arwaste_to_center_ton_per_dayreuse_compost_at_center_ton_per_dayreuse_electric_at_center_ton_per_dayelectronic_waste_ton_per_yearhazadus_waste_ton_per_yearreuse_at_source_ton_per_dayinfect_waste_ton_per_yearfat_m³_per_yearadddateupdatedate
225579939.81071.7700614.61587.4910598.9918457.292020-06-112020-06-11
3255810166.841088.5200711.232829.8110533.9422752020-06-112020-06-11
4255910130.221021.59482.310828.163005.3513158.9734354.582020-06-112020-06-11
5256010526.931008.9406.34138.729932419.9714076.3341509.792020-06-112020-06-11
6256110705.82674.36493.9150.71980.431886.2214726.43630322020-06-112020-06-11
7256210564.481708.98431.23203.2912993029.9815524.29710232020-06-112020-06-11
825639753.621969.63445.42122.01672.322832.4110283.1102020-06-112020-09-15
125569963.271087.2800605.56134610571.8710091.652020-06-112020-10-15