โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

17. ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียนและประชาชนตามที่ร้องขอ : 75

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1) การตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง การให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นแก่เยาวชนและเด็กนักเรียน รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย เป็นการปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักด้าน ความปลอดภัย (Safety Mind) ให้กับเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ การให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น โดยกองปฏิบัติการดับเพลิง จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียน เพื่อมุ่งหวังให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตนเองได้ถูกต้อง หากเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีแผนการดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานคร ลักษณะเชิงรุก 20 โรงเรียน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

• จำนวนครั้งของเจ้าหน้าที่สังกัด กปก.1-6 ออกประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัยให้กับเด็กนักเรียนตามเป้าหมายที่กำหนด 20 โรงเรียน (เป้าหมายร้อยละ 100) • เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย มีผลการประเมินเมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฯ คูณ 100 หารด้วย เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งหมด (เป้าหมายร้อยละ 80)

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0181 : จำนวนครั้งในการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียนและประชาชน)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0182 : จำนวนเด็กนักเรียนและประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0183 : สถิติการร้องขอให้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน/ชุมชน/โรงเรียน)