โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

17. สตรีในช่วงอายุ 30 – 70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม : 76

ค่าเป้าหมาย 40,000 ราย : 40,000 ราย

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วย%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สตรีได้รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม หมายถึง สตรีอายุ 30 – 70 ปี ที่ได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมเชิงรับที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ในคลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอดและคลินิกส่งเสริมสุขภาพวัยทอง หรือการออกหน่วยเชิงรุก ของศูนย์บริการสาธารณสุขออกหน่วยคัดกรองในชุมชนหรือการออกหน่วยคัดกรองเชิงรุกร่วมกับรถคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

มะเร็งเต้านม มากกว่า 12,500 คน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักอนามัย หลัก / สำนักการแพทย์ สนับสนุน

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0229 : จำนวนผู้รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม กับโรงพยาบาลสังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุข)

ตาราง : สตรีในช่วงอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางแสดงข้อมูลสตรีที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ช่วงอายุ 30 - 70 ปี

idhccodehcnamethrepmonthrepyearbca_servicebca_amountadddateupdatedate
1497hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ102019102020-10-082020-10-08
1498hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ102019202020-10-082020-10-08
1499hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ112019102020-10-082020-10-08
1500hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ112019202020-10-082020-10-08
1501hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ122019102020-10-082020-10-08
1502hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ122019202020-10-082020-10-08
1503hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ12020102020-10-082020-10-08
1504hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ1202023842020-10-082020-10-08
1505hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ22020102020-10-082020-10-08
1506hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ220202292020-10-082020-10-08
1507hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ32020102020-10-082020-10-08
1508hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ32020292020-10-082020-10-08
1509hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ42020102020-10-082020-10-08
1510hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ42020202020-10-082020-10-08
1511hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ52020102020-10-082020-10-08
1512hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ52020202020-10-082020-10-08
1513hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ62020102020-10-082020-10-08
1514hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ62020202020-10-082020-10-08
1515hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ72020102020-10-082020-10-08
1516hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ72020202020-10-082020-10-08
1517hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ82020102020-10-082020-10-08
1518hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ82020202020-10-082020-10-08
1519hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ92020102020-10-082020-10-08
1520hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ92020202020-10-082020-10-08
1521hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน102019102020-10-082020-10-08
1522hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน102019202020-10-082020-10-08
1523hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน112019112020-10-082020-10-08
1524hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน112019202020-10-082020-10-08
1525hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน122019112020-10-082020-10-08
1526hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน122019202020-10-082020-10-08
1527hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน12020112020-10-082020-10-08
1528hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน12020202020-10-082020-10-08
1529hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน22020102020-10-082020-10-08
1530hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน22020202020-10-082020-10-08
1531hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน32020102020-10-082020-10-08
1532hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน32020202020-10-082020-10-08
1533hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน42020122020-10-082020-10-08
1534hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน42020202020-10-082020-10-08
1535hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน52020122020-10-082020-10-08
1536hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน52020202020-10-082020-10-08
1537hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน62020102020-10-082020-10-08
1538hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน620202182020-10-082020-10-08
1539hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน72020102020-10-082020-10-08
1540hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน72020202020-10-082020-10-08
1541hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน82020102020-10-082020-10-08
1542hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน82020202020-10-082020-10-08
1543hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน92020102020-10-082020-10-08
1544hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน92020202020-10-082020-10-08
1545hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ102019122020-10-082020-10-08
1546hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ102019202020-10-082020-10-08
1547hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ112019172020-10-082020-10-08
1548hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ112019202020-10-082020-10-08
1549hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ122019112020-10-082020-10-08
1550hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ122019202020-10-082020-10-08
1551hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ12020142020-10-082020-10-08
1552hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ12020202020-10-082020-10-08
1553hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ22020132020-10-082020-10-08
1554hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ22020202020-10-082020-10-08
1555hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ32020172020-10-082020-10-08
1556hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ32020202020-10-082020-10-08
1557hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ42020102020-10-082020-10-08
1558hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ42020202020-10-082020-10-08
1559hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ52020102020-10-082020-10-08
1560hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ52020202020-10-082020-10-08
1561hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ62020142020-10-082020-10-08
1562hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ62020202020-10-082020-10-08
1563hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ72020172020-10-082020-10-08
1564hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ72020202020-10-082020-10-08
1565hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ82020102020-10-082020-10-08
1566hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ82020202020-10-082020-10-08
1567hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ92020102020-10-082020-10-08
1568hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ92020202020-10-082020-10-08
1569hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง102019102020-10-082020-10-08
1570hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง102019202020-10-082020-10-08
1571hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง112019102020-10-082020-10-08
1572hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง112019202020-10-082020-10-08
1573hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง122019102020-10-082020-10-08
1574hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง122019202020-10-082020-10-08
1575hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง12020102020-10-082020-10-08
1576hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง12020202020-10-082020-10-08
1577hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง22020102020-10-082020-10-08
1578hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง22020202020-10-082020-10-08
1579hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง32020102020-10-082020-10-08
1580hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง32020202020-10-082020-10-08
1581hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง42020102020-10-082020-10-08
1582hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง42020202020-10-082020-10-08
1583hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง52020102020-10-082020-10-08
1584hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง52020202020-10-082020-10-08
1585hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง62020102020-10-082020-10-08
1586hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง62020202020-10-082020-10-08
1587hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง72020102020-10-082020-10-08
1588hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง72020202020-10-082020-10-08
1589hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง82020102020-10-082020-10-08
1590hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง82020202020-10-082020-10-08
1591hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง92020102020-10-082020-10-08
1592hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง92020202020-10-082020-10-08
1593hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์102019102020-10-082020-10-08
1594hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์102019202020-10-082020-10-08
1595hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์112019102020-10-082020-10-08
1596hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์112019202020-10-082020-10-08
1597hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์122019102020-10-082020-10-08
1598hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์122019202020-10-082020-10-08
1599hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์12020102020-10-082020-10-08
1600hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์12020202020-10-082020-10-08
1601hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์22020102020-10-082020-10-08
1602hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์22020202020-10-082020-10-08
1603hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์32020102020-10-082020-10-08
1604hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์32020202020-10-082020-10-08
1605hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์42020102020-10-082020-10-08
1606hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์42020202020-10-082020-10-08
1607hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์52020102020-10-082020-10-08
1608hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์52020202020-10-082020-10-08
1609hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์62020102020-10-082020-10-08
1610hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์62020202020-10-082020-10-08
1611hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์72020102020-10-082020-10-08
1612hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์72020202020-10-082020-10-08
1613hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์82020102020-10-082020-10-08
1614hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์82020202020-10-082020-10-08
1615hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์92020102020-10-082020-10-08
1616hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์92020202020-10-082020-10-08
1617hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง102019112020-10-082020-10-08
1618hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง102019202020-10-082020-10-08
1619hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง112019122020-10-082020-10-08
1620hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1120192172020-10-082020-10-08
1621hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง122019112020-10-082020-10-08
1622hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง122019202020-10-082020-10-08
1623hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง12020102020-10-082020-10-08
1624hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง120202402020-10-082020-10-08
1625hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง22020112020-10-082020-10-08
1626hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง22020202020-10-082020-10-08
1627hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง32020102020-10-082020-10-08
1628hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง32020202020-10-082020-10-08
1629hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง42020102020-10-082020-10-08
1630hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง42020202020-10-082020-10-08
1631hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง52020102020-10-082020-10-08
1632hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง52020202020-10-082020-10-08
1633hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง62020102020-10-082020-10-08
1634hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง62020202020-10-082020-10-08
1635hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง72020102020-10-082020-10-08
1636hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง72020202020-10-082020-10-08
1637hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง82020102020-10-082020-10-08
1638hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง82020202020-10-082020-10-08
1639hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง92020112020-10-082020-10-08
1640hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง92020202020-10-082020-10-08
1641hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์102019102020-10-082020-10-08
1642hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์102019202020-10-082020-10-08
1643hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์112019102020-10-082020-10-08
1644hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์112019202020-10-082020-10-08
1645hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์122019102020-10-082020-10-08
1646hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์122019202020-10-082020-10-08
1647hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์12020102020-10-082020-10-08
1648hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์12020202020-10-082020-10-08
1649hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์22020102020-10-082020-10-08
1650hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์22020202020-10-082020-10-08
1651hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์32020102020-10-082020-10-08
1652hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์32020202020-10-082020-10-08
1653hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์42020102020-10-082020-10-08
1654hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์42020202020-10-082020-10-08
1655hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์52020102020-10-082020-10-08
1656hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์52020202020-10-082020-10-08
1657hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์62020102020-10-082020-10-08
1658hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์62020202020-10-082020-10-08
1659hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์72020102020-10-082020-10-08
1660hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์72020202020-10-082020-10-08
1661hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์82020102020-10-082020-10-08
1662hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์82020202020-10-082020-10-08
1663hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์92020102020-10-082020-10-08
1664hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์92020202020-10-082020-10-08
1665hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1020191342020-10-082020-10-08
1666hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง102019202020-10-082020-10-08
1667hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1120191262020-10-082020-10-08
1668hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง112019202020-10-082020-10-08
1669hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1220191202020-10-082020-10-08
1670hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1220192942020-10-082020-10-08
1671hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง120201242020-10-082020-10-08
1672hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง120202152020-10-082020-10-08
1673hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง220201192020-10-082020-10-08
1674hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง22020202020-10-082020-10-08
1675hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง320201142020-10-082020-10-08
1676hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง32020202020-10-082020-10-08
1677hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง42020132020-10-082020-10-08
1678hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง42020202020-10-082020-10-08
1679hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง52020202020-10-082020-10-08
1680hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง52020102020-10-082020-10-08
1681hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง62020102020-10-082020-10-08
1682hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง62020202020-10-082020-10-08
1683hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง72020132020-10-082020-10-08
1684hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง72020202020-10-082020-10-08
1685hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง82020112020-10-082020-10-08
1686hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง82020202020-10-082020-10-08
1687hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง92020102020-10-082020-10-08
1688hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง92020202020-10-082020-10-08
1689hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย102019102020-10-082020-10-08
1690hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย102019262020-10-082020-10-08
1691hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย112019102020-10-082020-10-08
1692hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย112019202020-10-082020-10-08
1693hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย122019102020-10-082020-10-08
1694hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย122019202020-10-082020-10-08
1695hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย12020102020-10-082020-10-08
1696hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย12020202020-10-082020-10-08
1697hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย22020102020-10-082020-10-08
1698hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย22020202020-10-082020-10-08
1699hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย32020102020-10-082020-10-08
1700hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย32020202020-10-082020-10-08
1701hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย42020102020-10-082020-10-08
1702hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย42020202020-10-082020-10-08
1703hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย52020102020-10-082020-10-08
1704hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย52020202020-10-082020-10-08
1705hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย62020102020-10-082020-10-08
1706hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย62020202020-10-082020-10-08
1707hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย72020102020-10-082020-10-08
1708hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย72020202020-10-082020-10-08
1709hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย82020142020-10-082020-10-08
1710hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย82020202020-10-082020-10-08
1711hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย92020102020-10-082020-10-08
1712hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย92020202020-10-082020-10-08
1713hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท1020191162020-10-082020-10-08
1714hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท102019202020-10-082020-10-08
1715hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท1120191122020-10-082020-10-08
1716hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท112019202020-10-082020-10-08
1717hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท1220191162020-10-082020-10-08
1718hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท122019202020-10-082020-10-08
1719hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท120201162020-10-082020-10-08
1720hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท12020202020-10-082020-10-08
1721hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท220201182020-10-082020-10-08
1722hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท22020202020-10-082020-10-08
1723hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท32020152020-10-082020-10-08
1724hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท32020202020-10-082020-10-08
1725hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท42020102020-10-082020-10-08
1726hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท42020202020-10-082020-10-08
1727hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท52020102020-10-082020-10-08
1728hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท52020202020-10-082020-10-08
1729hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท62020192020-10-082020-10-08
1730hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท62020202020-10-082020-10-08
1731hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท720201212020-10-082020-10-08
1732hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท72020202020-10-082020-10-08
1733hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท820201132020-10-082020-10-08
1734hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท82020202020-10-082020-10-08
1735hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท92020102020-10-082020-10-08
1736hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท92020202020-10-082020-10-08
1737hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์102019112020-10-082020-10-08
1738hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์102019212020-10-082020-10-08
1739hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์1120191112020-10-082020-10-08
1740hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์1120192312020-10-082020-10-08
1741hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์122019142020-10-082020-10-08
1742hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์122019202020-10-082020-10-08
1743hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์12020172020-10-082020-10-08
1744hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์12020202020-10-082020-10-08
1745hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์220201122020-10-082020-10-08
1746hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์22020202020-10-082020-10-08
1747hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์32020162020-10-082020-10-08
1748hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์32020202020-10-082020-10-08
1749hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์42020102020-10-082020-10-08
1750hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์42020202020-10-082020-10-08
1751hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์52020152020-10-082020-10-08
1752hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์52020202020-10-082020-10-08
1753hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์62020112020-10-082020-10-08
1754hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์62020202020-10-082020-10-08
1755hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์720201102020-10-082020-10-08
1756hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์72020202020-10-082020-10-08
1757hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์82020132020-10-082020-10-08
1758hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์82020202020-10-082020-10-08
1759hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์92020102020-10-082020-10-08
1760hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์92020202020-10-082020-10-08
1761hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ102019112020-10-082020-10-08
1762hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1020192192020-10-082020-10-08
1763hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ112019102020-10-082020-10-08
1764hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ112019202020-10-082020-10-08
1765hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ122019122020-10-082020-10-08
1766hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ122019202020-10-082020-10-08
1767hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ12020122020-10-082020-10-08
1768hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ12020202020-10-082020-10-08
1769hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ22020102020-10-082020-10-08
1770hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ22020202020-10-082020-10-08
1771hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ32020102020-10-082020-10-08
1772hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ32020202020-10-082020-10-08
1773hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ42020102020-10-082020-10-08
1774hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ42020202020-10-082020-10-08
1775hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ52020102020-10-082020-10-08
1776hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ52020202020-10-082020-10-08
1777hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ62020102020-10-082020-10-08
1778hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ62020202020-10-082020-10-08
1779hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ72020102020-10-082020-10-08
1780hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ72020202020-10-082020-10-08
1781hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ82020102020-10-082020-10-08
1782hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ82020202020-10-082020-10-08
1783hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ92020102020-10-082020-10-08
1784hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ92020202020-10-082020-10-08
1785hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช1020191122020-10-082020-10-08
1786hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช102019202020-10-082020-10-08
1787hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช1120191142020-10-082020-10-08
1788hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช112019202020-10-082020-10-08
1789hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช122019162020-10-082020-10-08
1790hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช122019202020-10-082020-10-08
1791hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช12020172020-10-082020-10-08
1792hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช12020202020-10-082020-10-08
1793hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช22020152020-10-082020-10-08
1794hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช22020202020-10-082020-10-08
1795hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช32020122020-10-082020-10-08
1796hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช32020202020-10-082020-10-08
1797hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช420201112020-10-082020-10-08
1798hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช42020202020-10-082020-10-08
1799hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช52020192020-10-082020-10-08
1800hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช52020202020-10-082020-10-08
1801hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช62020142020-10-082020-10-08
1802hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช62020202020-10-082020-10-08
1803hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช72020102020-10-082020-10-08
1804hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช72020202020-10-082020-10-08
1805hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช82020102020-10-082020-10-08
1806hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช82020202020-10-082020-10-08
1807hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช92020102020-10-082020-10-08
1808hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช92020202020-10-082020-10-08
1809hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง102019112020-10-082020-10-08
1810hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง102019242020-10-082020-10-08
1811hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง112019102020-10-082020-10-08
1812hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง112019202020-10-082020-10-08
1813hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง122019102020-10-082020-10-08
1814hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง122019202020-10-082020-10-08
1815hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง12020102020-10-082020-10-08
1816hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง12020202020-10-082020-10-08
1817hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง22020102020-10-082020-10-08
1818hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง22020202020-10-082020-10-08
1819hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง32020102020-10-082020-10-08
1820hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง32020202020-10-082020-10-08
1821hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง42020102020-10-082020-10-08
1822hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง42020202020-10-082020-10-08
1823hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง52020102020-10-082020-10-08
1824hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง52020202020-10-082020-10-08
1825hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง62020102020-10-082020-10-08
1826hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง62020202020-10-082020-10-08
1827hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง72020102020-10-082020-10-08
1828hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง72020202020-10-082020-10-08
1829hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง82020102020-10-082020-10-08
1830hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง82020202020-10-082020-10-08
1831hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง92020102020-10-082020-10-08
1832hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง92020202020-10-082020-10-08
1833hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว102019132020-10-082020-10-08
1834hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว102019202020-10-082020-10-08
1835hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว112019162020-10-082020-10-08
1836hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว112019202020-10-082020-10-08
1837hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว122019142020-10-082020-10-08
1838hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว122019202020-10-082020-10-08
1839hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว12020142020-10-082020-10-08
1840hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว12020202020-10-082020-10-08
1841hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว220201172020-10-082020-10-08
1842hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว22020202020-10-082020-10-08
1843hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว32020152020-10-082020-10-08
1844hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว32020202020-10-082020-10-08
1845hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว42020142020-10-082020-10-08
1846hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว42020202020-10-082020-10-08
1847hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว52020132020-10-082020-10-08
1848hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว52020202020-10-082020-10-08
1849hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว620201112020-10-082020-10-08
1850hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว62020202020-10-082020-10-08
1851hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว720201112020-10-082020-10-08
1852hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว72020202020-10-082020-10-08
1853hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว82020142020-10-082020-10-08
1854hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว82020202020-10-082020-10-08
1855hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว92020172020-10-082020-10-08
1856hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว92020202020-10-082020-10-08
1857hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี102019102020-10-082020-10-08
1858hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี1020192172020-10-082020-10-08
1859hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี112019122020-10-082020-10-08
1860hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี112019202020-10-082020-10-08
1861hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี122019132020-10-082020-10-08
1862hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี122019202020-10-082020-10-08
1863hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี12020102020-10-082020-10-08
1864hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี12020202020-10-082020-10-08
1865hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี22020102020-10-082020-10-08
1866hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี22020202020-10-082020-10-08
1867hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี32020102020-10-082020-10-08
1868hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี32020202020-10-082020-10-08
1869hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี42020112020-10-082020-10-08
1870hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี42020202020-10-082020-10-08
1871hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี52020112020-10-082020-10-08
1872hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี52020202020-10-082020-10-08
1873hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี62020112020-10-082020-10-08
1874hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี62020202020-10-082020-10-08
1875hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี72020112020-10-082020-10-08
1876hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี72020202020-10-082020-10-08
1877hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี82020102020-10-082020-10-08
1878hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี82020202020-10-082020-10-08
1879hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี92020102020-10-082020-10-08
1880hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี92020202020-10-082020-10-08
1881hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์102019102020-10-082020-10-08
1882hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์102019242020-10-082020-10-08
1883hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์112019102020-10-082020-10-08
1884hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์112019202020-10-082020-10-08
1885hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์122019102020-10-082020-10-08
1886hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์122019202020-10-082020-10-08
1887hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์120202462020-10-082020-10-08
1888hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์12020102020-10-082020-10-08
1889hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์22020102020-10-082020-10-08
1890hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์22020202020-10-082020-10-08
1891hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์32020102020-10-082020-10-08
1892hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์32020202020-10-082020-10-08
1893hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์42020102020-10-082020-10-08
1894hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์42020202020-10-082020-10-08
1895hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์52020102020-10-082020-10-08
1896hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์52020202020-10-082020-10-08
1897hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์62020102020-10-082020-10-08
1898hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์62020202020-10-082020-10-08
1899hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์72020102020-10-082020-10-08
1900hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์72020202020-10-082020-10-08
1901hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์82020102020-10-082020-10-08
1902hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์82020202020-10-082020-10-08
1903hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์92020102020-10-082020-10-08
1904hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์92020202020-10-082020-10-08
1905hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล1020191112020-10-082020-10-08
1906hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล102019272020-10-082020-10-08
1907hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล1120191112020-10-082020-10-08
1908hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล112019202020-10-082020-10-08
1909hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล122019192020-10-082020-10-08
1910hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล122019202020-10-082020-10-08
1911hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล12020162020-10-082020-10-08
1912hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล12020202020-10-082020-10-08
1913hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล22020102020-10-082020-10-08
1914hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล22020202020-10-082020-10-08
1915hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล32020102020-10-082020-10-08
1916hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล320202372020-10-082020-10-08
1917hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล42020102020-10-082020-10-08
1918hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล42020202020-10-082020-10-08
1919hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล52020102020-10-082020-10-08
1920hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล52020202020-10-082020-10-08
1921hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล62020142020-10-082020-10-08
1922hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล62020202020-10-082020-10-08
1923hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล72020132020-10-082020-10-08
1924hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล72020202020-10-082020-10-08
1925hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล82020102020-10-082020-10-08
1926hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล82020202020-10-082020-10-08
1927hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล92020102020-10-082020-10-08
1928hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล92020202020-10-082020-10-08
1929hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง102019142020-10-082020-10-08
1930hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง102019262020-10-082020-10-08
1931hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง112019132020-10-082020-10-08
1932hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง112019202020-10-082020-10-08
1933hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง122019152020-10-082020-10-08
1934hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง122019202020-10-082020-10-08
1935hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง12020112020-10-082020-10-08
1936hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง12020202020-10-082020-10-08
1937hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง22020102020-10-082020-10-08
1938hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง22020202020-10-082020-10-08
1939hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง32020112020-10-082020-10-08
1940hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง32020202020-10-082020-10-08
1941hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง42020112020-10-082020-10-08
1942hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง42020202020-10-082020-10-08
1943hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง52020102020-10-082020-10-08
1944hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง52020202020-10-082020-10-08
1945hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง62020102020-10-082020-10-08
1946hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง62020202020-10-082020-10-08
1947hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง72020102020-10-082020-10-08
1948hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง72020202020-10-082020-10-08
1949hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง82020112020-10-082020-10-08
1950hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง82020202020-10-082020-10-08
1951hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง92020142020-10-082020-10-08
1952hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง92020202020-10-082020-10-08
1953hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด102019172020-10-082020-10-08
1954hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด102019202020-10-082020-10-08
1955hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด112019132020-10-082020-10-08
1956hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด112019202020-10-082020-10-08
1957hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด122019102020-10-082020-10-08
1958hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด122019202020-10-082020-10-08
1959hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด12020102020-10-082020-10-08
1960hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด12020202020-10-082020-10-08
1961hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด22020102020-10-082020-10-08
1962hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด22020202020-10-082020-10-08
1963hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด32020142020-10-082020-10-08
1964hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด32020202020-10-082020-10-08
1965hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด42020102020-10-082020-10-08
1966hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด42020202020-10-082020-10-08
1967hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด52020112020-10-082020-10-08
1968hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด52020202020-10-082020-10-08
1969hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด62020142020-10-082020-10-08
1970hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด62020202020-10-082020-10-08
1971hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด72020102020-10-082020-10-08
1972hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด72020202020-10-082020-10-08
1973hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด82020102020-10-082020-10-08
1974hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด82020202020-10-082020-10-08
1975hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด92020102020-10-082020-10-08
1976hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด92020202020-10-082020-10-08
1977hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง102019152020-10-082020-10-08
1978hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง102019212020-10-082020-10-08
1979hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง112019182020-10-082020-10-08
1980hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1120192232020-10-082020-10-08
1981hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1220191122020-10-082020-10-08
1982hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1220192192020-10-082020-10-08
1983hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง12020162020-10-082020-10-08
1984hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง120202822020-10-082020-10-08
1985hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง22020162020-10-082020-10-08
1986hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง22020202020-10-082020-10-08
1987hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง32020102020-10-082020-10-08
1988hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง3202022742020-10-082020-10-08
1989hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง42020132020-10-082020-10-08
1990hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง42020202020-10-082020-10-08
1991hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง52020102020-10-082020-10-08
1992hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง52020202020-10-082020-10-08
1993hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง62020152020-10-082020-10-08
1994hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง62020202020-10-082020-10-08
1995hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง72020152020-10-082020-10-08
1996hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง72020202020-10-082020-10-08
1997hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง82020112020-10-082020-10-08
1998hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง82020202020-10-082020-10-08
1999hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง920201152020-10-082020-10-08
2000hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง92020202020-10-082020-10-08
2001hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ102019142020-10-082020-10-08
2002hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1020192162020-10-082020-10-08
2003hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ112019152020-10-082020-10-08
2004hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ112019202020-10-082020-10-08
2005hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ122019102020-10-082020-10-08
2006hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1220192532020-10-082020-10-08
2007hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ12020102020-10-082020-10-08
2008hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ12020202020-10-082020-10-08
2009hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ22020142020-10-082020-10-08
2010hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ22020202020-10-082020-10-08
2011hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ32020112020-10-082020-10-08
2012hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ320202442020-10-082020-10-08
2013hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ42020132020-10-082020-10-08
2014hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ42020202020-10-082020-10-08
2015hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ52020122020-10-082020-10-08
2016hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ52020202020-10-082020-10-08
2017hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ62020132020-10-082020-10-08
2018hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ62020202020-10-082020-10-08
2019hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ72020132020-10-082020-10-08
2020hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ72020202020-10-082020-10-08
2021hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ82020102020-10-082020-10-08
2022hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ82020202020-10-082020-10-08
2023hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ92020102020-10-082020-10-08
2024hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ92020202020-10-082020-10-08
2025hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา102019162020-10-082020-10-08
2026hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา102019212020-10-082020-10-08
2027hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา112019122020-10-082020-10-08
2028hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา112019202020-10-082020-10-08
2029hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1220191102020-10-082020-10-08
2030hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา122019202020-10-082020-10-08
2031hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา12020142020-10-082020-10-08
2032hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา12020202020-10-082020-10-08
2033hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา22020132020-10-082020-10-08
2034hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา22020292020-10-082020-10-08
2035hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา32020142020-10-082020-10-08
2036hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา32020202020-10-082020-10-08
2037hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา42020122020-10-082020-10-08
2038hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา42020202020-10-082020-10-08
2039hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา52020112020-10-082020-10-08
2040hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา52020202020-10-082020-10-08
2041hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา62020112020-10-082020-10-08
2042hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา62020202020-10-082020-10-08
2043hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา72020142020-10-082020-10-08
2044hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา72020202020-10-082020-10-08
2045hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา82020102020-10-082020-10-08
2046hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา82020202020-10-082020-10-08
2047hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา92020102020-10-082020-10-08
2048hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา92020202020-10-082020-10-08
2049hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน102019142020-10-082020-10-08
2050hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน102019252020-10-082020-10-08
2051hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1120191102020-10-082020-10-08
2052hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน112019202020-10-082020-10-08
2053hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1220191102020-10-082020-10-08
2054hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1220192372020-10-082020-10-08
2055hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน120201142020-10-082020-10-08
2056hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน12020202020-10-082020-10-08
2057hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน22020152020-10-082020-10-08
2058hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน22020202020-10-082020-10-08
2059hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน32020122020-10-082020-10-08
2060hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน320202172020-10-082020-10-08
2061hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน42020102020-10-082020-10-08
2062hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน42020202020-10-082020-10-08
2063hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน52020102020-10-082020-10-08
2064hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน52020202020-10-082020-10-08
2065hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน62020132020-10-082020-10-08
2066hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน62020202020-10-082020-10-08
2067hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน72020142020-10-082020-10-08
2068hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน72020202020-10-082020-10-08
2069hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน82020112020-10-082020-10-08
2070hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน82020202020-10-082020-10-08
2071hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน920201102020-10-082020-10-08
2072hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน92020202020-10-082020-10-08
2073hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง102019102020-10-082020-10-08
2074hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง102019252020-10-082020-10-08
2075hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง112019102020-10-082020-10-08
2076hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง112019202020-10-082020-10-08
2077hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง122019102020-10-082020-10-08
2078hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง122019202020-10-082020-10-08
2079hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง12020102020-10-082020-10-08
2080hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง12020202020-10-082020-10-08
2081hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง22020102020-10-082020-10-08
2082hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง22020202020-10-082020-10-08
2083hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง32020102020-10-082020-10-08
2084hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง32020202020-10-082020-10-08
2085hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง42020102020-10-082020-10-08
2086hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง42020202020-10-082020-10-08
2087hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง52020202020-10-082020-10-08
2088hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง52020102020-10-082020-10-08
2089hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง62020102020-10-082020-10-08
2090hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง62020202020-10-082020-10-08
2091hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง72020102020-10-082020-10-08
2092hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง72020202020-10-082020-10-08
2093hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง82020102020-10-082020-10-08
2094hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง82020202020-10-082020-10-08
2095hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง92020102020-10-082020-10-08
2096hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง92020202020-10-082020-10-08
2097hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์102019102020-10-082020-10-08
2098hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์102019282020-10-082020-10-08
2099hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์112019102020-10-082020-10-08
2100hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1120192252020-10-082020-10-08
2101hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์12201911352020-10-082020-10-08
2102hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์122019202020-10-082020-10-08
2103hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์120201102020-10-082020-10-08
2104hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์12020202020-10-082020-10-08
2105hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์220201302020-10-082020-10-08
2106hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์22020202020-10-082020-10-08
2107hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์320201362020-10-082020-10-08
2108hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์32020202020-10-082020-10-08
2109hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์420201372020-10-082020-10-08
2110hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์42020202020-10-082020-10-08
2111hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์52020172020-10-082020-10-08
2112hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์52020202020-10-082020-10-08
2113hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์62020182020-10-082020-10-08
2114hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์62020202020-10-082020-10-08
2115hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์720201432020-10-082020-10-08
2116hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์72020202020-10-082020-10-08
2117hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์82020102020-10-082020-10-08
2118hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์82020202020-10-082020-10-08
2119hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์92020102020-10-082020-10-08
2120hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์92020202020-10-082020-10-08
2121hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์102019122020-10-082020-10-08
2122hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์102019282020-10-082020-10-08
2123hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์112019112020-10-082020-10-08
2124hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์112019202020-10-082020-10-08
2125hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์122019102020-10-082020-10-08
2126hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์122019202020-10-082020-10-08
2127hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์12020112020-10-082020-10-08
2128hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์120202432020-10-082020-10-08
2129hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์22020102020-10-082020-10-08
2130hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์220202402020-10-082020-10-08
2131hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์32020102020-10-082020-10-08
2132hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์32020202020-10-082020-10-08
2133hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์42020102020-10-082020-10-08
2134hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์42020202020-10-082020-10-08
2135hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์52020102020-10-082020-10-08
2136hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์52020202020-10-082020-10-08
2137hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์62020122020-10-082020-10-08
2138hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์62020202020-10-082020-10-08
2139hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์72020182020-10-082020-10-08
2140hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์72020202020-10-082020-10-08
2141hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์82020102020-10-082020-10-08
2142hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์82020202020-10-082020-10-08
2143hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์92020102020-10-082020-10-08
2144hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์92020202020-10-082020-10-08
2145hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี102019112020-10-082020-10-08
2146hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี102019202020-10-082020-10-08
2147hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี112019112020-10-082020-10-08
2148hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี112019202020-10-082020-10-08
2149hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี122019142020-10-082020-10-08
2150hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี122019202020-10-082020-10-08
2151hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี12020112020-10-082020-10-08
2152hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี12020202020-10-082020-10-08
2153hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี22020102020-10-082020-10-08
2154hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี22020202020-10-082020-10-08
2155hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี32020102020-10-082020-10-08
2156hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี32020202020-10-082020-10-08
2157hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี42020102020-10-082020-10-08
2158hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี42020202020-10-082020-10-08
2159hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี52020102020-10-082020-10-08
2160hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี52020202020-10-082020-10-08
2161hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี62020102020-10-082020-10-08
2162hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี62020202020-10-082020-10-08
2163hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี72020102020-10-082020-10-08
2164hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี72020202020-10-082020-10-08
2165hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี82020102020-10-082020-10-08
2166hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี82020202020-10-082020-10-08
2167hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี92020102020-10-082020-10-08
2168hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี92020202020-10-082020-10-08
2169hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1020191122020-10-082020-10-08
2170hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร102019202020-10-082020-10-08
2171hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1120191102020-10-082020-10-08
2172hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร112019202020-10-082020-10-08
2173hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร1220191182020-10-082020-10-08
2174hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร122019202020-10-082020-10-08
2175hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร12020102020-10-082020-10-08
2176hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร12020202020-10-082020-10-08
2177hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร22020102020-10-082020-10-08
2178hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร22020202020-10-082020-10-08
2179hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร32020102020-10-082020-10-08
2180hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร32020202020-10-082020-10-08
2181hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร42020102020-10-082020-10-08
2182hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร42020202020-10-082020-10-08
2183hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร52020102020-10-082020-10-08
2184hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร52020202020-10-082020-10-08
2185hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร62020102020-10-082020-10-08
2186hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร62020202020-10-082020-10-08
2187hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร72020102020-10-082020-10-08
2188hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร72020202020-10-082020-10-08
2189hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร82020102020-10-082020-10-08
2190hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร82020202020-10-082020-10-08
2191hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร92020102020-10-082020-10-08
2192hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร92020202020-10-082020-10-08
2193hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม1020191142020-10-082020-10-08
2194hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม102019262020-10-082020-10-08
2195hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม1120191412020-10-082020-10-08
2196hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม112019202020-10-082020-10-08
2197hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม1220191382020-10-082020-10-08
2198hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม122019202020-10-082020-10-08
2199hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม120201322020-10-082020-10-08
2200hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม12020202020-10-082020-10-08
2201hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม220201542020-10-082020-10-08
2202hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม22020202020-10-082020-10-08
2203hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม32020102020-10-082020-10-08
2204hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม32020202020-10-082020-10-08
2205hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม42020122020-10-082020-10-08
2206hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม42020202020-10-082020-10-08
2207hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม52020102020-10-082020-10-08
2208hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม52020202020-10-082020-10-08
2209hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม620201262020-10-082020-10-08
2210hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม62020202020-10-082020-10-08
2211hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม720201312020-10-082020-10-08
2212hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม72020202020-10-082020-10-08
2213hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม82020102020-10-082020-10-08
2214hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม82020202020-10-082020-10-08
2215hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม92020102020-10-082020-10-08
2216hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม92020202020-10-082020-10-08
2217hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร102019102020-10-082020-10-08
2218hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร102019202020-10-082020-10-08
2219hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร112019102020-10-082020-10-08
2220hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1120192142020-10-082020-10-08
2221hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร122019102020-10-082020-10-08
2222hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร122019202020-10-082020-10-08
2223hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร12020102020-10-082020-10-08
2224hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร12020202020-10-082020-10-08
2225hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร22020102020-10-082020-10-08
2226hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร22020202020-10-082020-10-08
2227hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร32020102020-10-082020-10-08
2228hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร32020202020-10-082020-10-08
2229hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร42020102020-10-082020-10-08
2230hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร42020202020-10-082020-10-08
2231hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร52020102020-10-082020-10-08
2232hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร52020202020-10-082020-10-08
2233hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร62020102020-10-082020-10-08
2234hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร62020202020-10-082020-10-08
2235hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร72020102020-10-082020-10-08
2236hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร72020202020-10-082020-10-08
2237hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร82020102020-10-082020-10-08
2238hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร82020202020-10-082020-10-08
2239hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร92020102020-10-082020-10-08
2240hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร92020202020-10-082020-10-08
2241hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก102019102020-10-082020-10-08
2242hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก1020192442020-10-082020-10-08
2243hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก112019102020-10-082020-10-08
2244hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก112019202020-10-082020-10-08
2245hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก122019102020-10-082020-10-08
2246hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก122019202020-10-082020-10-08
2247hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก12020102020-10-082020-10-08
2248hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก12020202020-10-082020-10-08
2249hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก22020102020-10-082020-10-08
2250hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก22020202020-10-082020-10-08
2251hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก32020102020-10-082020-10-08
2252hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก32020202020-10-082020-10-08
2253hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก42020102020-10-082020-10-08
2254hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก42020202020-10-082020-10-08
2255hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก52020102020-10-082020-10-08
2256hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก52020202020-10-082020-10-08
2257hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก62020102020-10-082020-10-08
2258hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก62020202020-10-082020-10-08
2259hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก72020102020-10-082020-10-08
2260hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก72020202020-10-082020-10-08
2261hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก82020102020-10-082020-10-08
2262hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก82020202020-10-082020-10-08
2263hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก92020102020-10-082020-10-08
2264hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก92020202020-10-082020-10-08
2265hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม102019102020-10-082020-10-08
2266hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม102019202020-10-082020-10-08
2267hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม112019102020-10-082020-10-08
2268hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม112019202020-10-082020-10-08
2269hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม122019102020-10-082020-10-08
2270hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม122019202020-10-082020-10-08
2271hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม12020102020-10-082020-10-08
2272hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม12020202020-10-082020-10-08
2273hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม22020102020-10-082020-10-08
2274hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม22020202020-10-082020-10-08
2275hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม32020102020-10-082020-10-08
2276hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม32020202020-10-082020-10-08
2277hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม42020102020-10-082020-10-08
2278hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม42020202020-10-082020-10-08
2279hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม52020102020-10-082020-10-08
2280hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม52020202020-10-082020-10-08
2281hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม62020102020-10-082020-10-08
2282hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม62020202020-10-082020-10-08
2283hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม72020102020-10-082020-10-08
2284hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม72020202020-10-082020-10-08
2285hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม82020102020-10-082020-10-08
2286hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม82020202020-10-082020-10-08
2287hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม92020102020-10-082020-10-08
2288hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม92020202020-10-082020-10-08
2289hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี102019102020-10-082020-10-08
2290hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี102019202020-10-082020-10-08
2291hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี112019102020-10-082020-10-08
2292hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี112019202020-10-082020-10-08
2293hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี122019102020-10-082020-10-08
2294hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี122019202020-10-082020-10-08
2295hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี120202492020-10-082020-10-08
2296hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี12020102020-10-082020-10-08
2297hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี22020102020-10-082020-10-08
2298hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี220202172020-10-082020-10-08
2299hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี32020102020-10-082020-10-08
2300hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี32020202020-10-082020-10-08
2301hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี42020102020-10-082020-10-08
2302hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี42020202020-10-082020-10-08
2303hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี52020102020-10-082020-10-08
2304hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี52020202020-10-082020-10-08
2305hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี62020102020-10-082020-10-08
2306hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี62020202020-10-082020-10-08
2307hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี72020102020-10-082020-10-08
2308hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี72020202020-10-082020-10-08
2309hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี82020102020-10-082020-10-08
2310hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี82020202020-10-082020-10-08
2311hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี92020102020-10-082020-10-08
2312hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี92020202020-10-082020-10-08
2313hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก102019102020-10-082020-10-08
2314hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก102019202020-10-082020-10-08
2315hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก112019102020-10-082020-10-08
2316hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก112019202020-10-082020-10-08
2317hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก122019102020-10-082020-10-08
2318hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก122019202020-10-082020-10-08
2319hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก12020102020-10-082020-10-08
2320hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก12020202020-10-082020-10-08
2321hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก22020102020-10-082020-10-08
2322hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก22020202020-10-082020-10-08
2323hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก32020102020-10-082020-10-08
2324hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก32020202020-10-082020-10-08
2325hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก42020102020-10-082020-10-08
2326hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก42020202020-10-082020-10-08
2327hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก52020102020-10-082020-10-08
2328hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก52020202020-10-082020-10-08
2329hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก62020102020-10-082020-10-08
2330hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก62020202020-10-082020-10-08
2331hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก72020102020-10-082020-10-08
2332hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก72020202020-10-082020-10-08
2333hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก82020102020-10-082020-10-08
2334hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก82020202020-10-082020-10-08
2335hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก92020102020-10-082020-10-08
2336hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก92020202020-10-082020-10-08
2337hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล102019102020-10-082020-10-08
2338hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล102019202020-10-082020-10-08
2339hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล112019102020-10-082020-10-08
2340hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล112019202020-10-082020-10-08
2341hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล122019102020-10-082020-10-08
2342hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล122019202020-10-082020-10-08
2343hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล12020102020-10-082020-10-08
2344hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล12020202020-10-082020-10-08
2345hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล22020102020-10-082020-10-08
2346hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล22020202020-10-082020-10-08
2347hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล32020102020-10-082020-10-08
2348hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล32020202020-10-082020-10-08
2349hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล42020102020-10-082020-10-08
2350hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล42020202020-10-082020-10-08
2351hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล52020102020-10-082020-10-08
2352hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล52020202020-10-082020-10-08
2353hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล62020102020-10-082020-10-08
2354hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล62020202020-10-082020-10-08
2355hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล72020102020-10-082020-10-08
2356hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล72020202020-10-082020-10-08
2357hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล82020102020-10-082020-10-08
2358hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล82020202020-10-082020-10-08
2359hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล92020102020-10-082020-10-08
2360hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล92020202020-10-082020-10-08
2361hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา102019122020-10-082020-10-08
2362hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1020192332020-10-082020-10-08
2363hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา112019122020-10-082020-10-08
2364hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา112019202020-10-082020-10-08
2365hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา122019152020-10-082020-10-08
2366hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1220192252020-10-082020-10-08
2367hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา12020112020-10-082020-10-08
2368hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา12020202020-10-082020-10-08
2369hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา22020122020-10-082020-10-08
2370hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา22020202020-10-082020-10-08
2371hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา32020132020-10-082020-10-08
2372hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา32020202020-10-082020-10-08
2373hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา42020132020-10-082020-10-08
2374hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา42020202020-10-082020-10-08
2375hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา52020142020-10-082020-10-08
2376hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา52020202020-10-082020-10-08
2377hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา62020132020-10-082020-10-08
2378hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา62020202020-10-082020-10-08
2379hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา72020172020-10-082020-10-08
2380hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา72020202020-10-082020-10-08
2381hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา82020122020-10-082020-10-08
2382hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา82020202020-10-082020-10-08
2383hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา92020102020-10-082020-10-08
2384hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา92020202020-10-082020-10-08
2385hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ1020191122020-10-082020-10-08
2386hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ102019202020-10-082020-10-08
2387hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ1120191122020-10-082020-10-08
2388hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ112019202020-10-082020-10-08
2389hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ1220191102020-10-082020-10-08
2390hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ122019202020-10-082020-10-08
2391hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ12020142020-10-082020-10-08
2392hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ12020202020-10-082020-10-08
2393hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ22020122020-10-082020-10-08
2394hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ22020202020-10-082020-10-08
2395hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ32020182020-10-082020-10-08
2396hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ32020202020-10-082020-10-08
2397hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ420201102020-10-082020-10-08
2398hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ42020202020-10-082020-10-08
2399hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ52020142020-10-082020-10-08
2400hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ52020202020-10-082020-10-08
2401hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ62020152020-10-082020-10-08
2402hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ62020202020-10-082020-10-08
2403hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ720201102020-10-082020-10-08
2404hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ72020202020-10-082020-10-08
2405hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ82020152020-10-082020-10-08
2406hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ82020202020-10-082020-10-08
2407hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ92020102020-10-082020-10-08
2408hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ92020202020-10-082020-10-08
2409hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1020191342020-10-082020-10-08
2410hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ102019202020-10-082020-10-08
2411hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1120191282020-10-082020-10-08
2412hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ112019202020-10-082020-10-08
2413hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ122019192020-10-082020-10-08
2414hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ122019202020-10-082020-10-08
2415hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ120201292020-10-082020-10-08
2416hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ12020202020-10-082020-10-08
2417hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ220201272020-10-082020-10-08
2418hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ22020202020-10-082020-10-08
2419hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ320201392020-10-082020-10-08
2420hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ32020202020-10-082020-10-08
2421hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ42020142020-10-082020-10-08
2422hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ42020202020-10-082020-10-08
2423hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ52020132020-10-082020-10-08
2424hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ52020202020-10-082020-10-08
2425hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ62020172020-10-082020-10-08
2426hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ62020202020-10-082020-10-08
2427hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ72020182020-10-082020-10-08
2428hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ72020202020-10-082020-10-08
2429hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ82020112020-10-082020-10-08
2430hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ82020202020-10-082020-10-08
2431hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ92020102020-10-082020-10-08
2432hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ92020202020-10-082020-10-08
2433hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค102019102020-10-082020-10-08
2434hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค102019202020-10-082020-10-08
2435hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค112019102020-10-082020-10-08
2436hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค112019202020-10-082020-10-08
2437hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค122019102020-10-082020-10-08
2438hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค122019202020-10-082020-10-08
2439hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค12020102020-10-082020-10-08
2440hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค120202702020-10-082020-10-08
2441hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค22020102020-10-082020-10-08
2442hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค220202422020-10-082020-10-08
2443hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค32020102020-10-082020-10-08
2444hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค32020202020-10-082020-10-08
2445hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค42020102020-10-082020-10-08
2446hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค42020202020-10-082020-10-08
2447hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค52020102020-10-082020-10-08
2448hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค52020202020-10-082020-10-08
2449hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค62020102020-10-082020-10-08
2450hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค62020202020-10-082020-10-08
2451hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค72020102020-10-082020-10-08
2452hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค72020202020-10-082020-10-08
2453hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค82020102020-10-082020-10-08
2454hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค82020202020-10-082020-10-08
2455hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค92020102020-10-082020-10-08
2456hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค92020202020-10-082020-10-08
2457hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย102019182020-10-082020-10-08
2458hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย102019202020-10-082020-10-08
2459hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย112019122020-10-082020-10-08
2460hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย112019202020-10-082020-10-08
2461hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย122019132020-10-082020-10-08
2462hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย122019202020-10-082020-10-08
2463hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย12020142020-10-082020-10-08
2464hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย12020202020-10-082020-10-08
2465hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย22020122020-10-082020-10-08
2466hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย22020202020-10-082020-10-08
2467hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย32020192020-10-082020-10-08
2468hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย32020202020-10-082020-10-08
2469hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย420201122020-10-082020-10-08
2470hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย42020202020-10-082020-10-08
2471hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย52020162020-10-082020-10-08
2472hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย52020202020-10-082020-10-08
2473hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย62020112020-10-082020-10-08
2474hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย62020202020-10-082020-10-08
2475hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย72020162020-10-082020-10-08
2476hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย72020202020-10-082020-10-08
2477hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย82020102020-10-082020-10-08
2478hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย82020202020-10-082020-10-08
2479hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย92020102020-10-082020-10-08
2480hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย92020202020-10-082020-10-08
2481hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1020191242020-10-082020-10-08
2482hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา102019202020-10-082020-10-08
2483hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา112019192020-10-082020-10-08
2484hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา112019202020-10-082020-10-08
2485hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1220191182020-10-082020-10-08
2486hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1220192272020-10-082020-10-08
2487hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา12020172020-10-082020-10-08
2488hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา12020202020-10-082020-10-08
2489hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา220201182020-10-082020-10-08
2490hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา22020202020-10-082020-10-08
2491hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา32020152020-10-082020-10-08
2492hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา32020202020-10-082020-10-08
2493hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา42020202020-10-082020-10-08
2494hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา42020132020-10-082020-10-08
2495hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา52020202020-10-082020-10-08
2496hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา52020182020-10-082020-10-08
2497hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา62020102020-10-082020-10-08
2498hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา62020202020-10-082020-10-08
2499hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา72020152020-10-082020-10-08
2500hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา72020202020-10-082020-10-08
2501hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา82020192020-10-082020-10-08
2502hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา82020202020-10-082020-10-08
2503hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา92020102020-10-082020-10-08
2504hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา92020202020-10-082020-10-08
2505hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี102019182020-10-082020-10-08
2506hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี1020192712020-10-082020-10-08
2507hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี112019122020-10-082020-10-08
2508hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี112019202020-10-082020-10-08
2509hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี122019142020-10-082020-10-08
2510hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี122019202020-10-082020-10-08
2511hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี12020162020-10-082020-10-08
2512hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี120202222020-10-082020-10-08
2513hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี22020122020-10-082020-10-08
2514hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี22020202020-10-082020-10-08
2515hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี32020112020-10-082020-10-08
2516hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี32020202020-10-082020-10-08
2517hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี42020112020-10-082020-10-08
2518hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี42020202020-10-082020-10-08
2519hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี52020102020-10-082020-10-08
2520hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี52020202020-10-082020-10-08
2521hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี62020172020-10-082020-10-08
2522hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี62020202020-10-082020-10-08
2523hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี72020112020-10-082020-10-08
2524hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี72020202020-10-082020-10-08
2525hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี82020122020-10-082020-10-08
2526hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี82020202020-10-082020-10-08
2527hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี92020122020-10-082020-10-08
2528hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี92020202020-10-082020-10-08
2529hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก102019102020-10-082020-10-08
2530hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1020192982020-10-082020-10-08
2531hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก112019102020-10-082020-10-08
2532hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก112019202020-10-082020-10-08
2533hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก122019102020-10-082020-10-08
2534hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1220192252020-10-082020-10-08
2535hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก12020102020-10-082020-10-08
2536hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก12020202020-10-082020-10-08
2537hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก22020102020-10-082020-10-08
2538hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก22020202020-10-082020-10-08
2539hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก32020102020-10-082020-10-08
2540hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก32020292020-10-082020-10-08
2541hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก42020102020-10-082020-10-08
2542hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก42020202020-10-082020-10-08
2543hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก52020102020-10-082020-10-08
2544hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก52020202020-10-082020-10-08
2545hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก62020102020-10-082020-10-08
2546hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก62020202020-10-082020-10-08
2547hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก72020102020-10-082020-10-08
2548hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก72020202020-10-082020-10-08
2549hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก82020102020-10-082020-10-08
2550hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก82020202020-10-082020-10-08
2551hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก92020102020-10-082020-10-08
2552hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก92020202020-10-082020-10-08
2553hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า102019102020-10-082020-10-08
2554hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า102019202020-10-082020-10-08
2555hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า112019102020-10-082020-10-08
2556hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า112019202020-10-082020-10-08
2557hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า122019102020-10-082020-10-08
2558hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า122019202020-10-082020-10-08
2559hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า12020102020-10-082020-10-08
2560hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า120202362020-10-082020-10-08
2561hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า22020102020-10-082020-10-08
2562hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า22020202020-10-082020-10-08
2563hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า32020102020-10-082020-10-08
2564hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า32020202020-10-082020-10-08
2565hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า42020102020-10-082020-10-08
2566hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า42020202020-10-082020-10-08
2567hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า52020102020-10-082020-10-08
2568hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า52020202020-10-082020-10-08
2569hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า62020102020-10-082020-10-08
2570hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า62020202020-10-082020-10-08
2571hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า72020102020-10-082020-10-08
2572hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า72020202020-10-082020-10-08
2573hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า82020102020-10-082020-10-08
2574hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า82020202020-10-082020-10-08
2575hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า92020102020-10-082020-10-08
2576hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า92020202020-10-082020-10-08
2577hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ102019172020-10-082020-10-08
2578hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ102019202020-10-082020-10-08
2579hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ112019182020-10-082020-10-08
2580hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ112019202020-10-082020-10-08
2581hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ1220191102020-10-082020-10-08
2582hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ122019202020-10-082020-10-08
2583hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ12020152020-10-082020-10-08
2584hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ1202022302020-10-082020-10-08
2585hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ22020142020-10-082020-10-08
2586hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ22020202020-10-082020-10-08
2587hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ32020112020-10-082020-10-08
2588hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ32020202020-10-082020-10-08
2589hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ42020132020-10-082020-10-08
2590hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ42020202020-10-082020-10-08
2591hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ52020102020-10-082020-10-08
2592hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ52020202020-10-082020-10-08
2593hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ62020122020-10-082020-10-08
2594hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ62020202020-10-082020-10-08
2595hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ72020182020-10-082020-10-08
2596hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ72020202020-10-082020-10-08
2597hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ82020102020-10-082020-10-08
2598hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ82020202020-10-082020-10-08
2599hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ92020102020-10-082020-10-08
2600hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ92020202020-10-082020-10-08
2601hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง1020191222020-10-082020-10-08
2602hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง1020192302020-10-082020-10-08
2603hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง1120191172020-10-082020-10-08
2604hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง1120192892020-10-082020-10-08
2605hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง1220191112020-10-082020-10-08
2606hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง122019202020-10-082020-10-08
2607hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง120201142020-10-082020-10-08
2608hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง12020202020-10-082020-10-08
2609hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง220201132020-10-082020-10-08
2610hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง22020202020-10-082020-10-08
2611hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง32020162020-10-082020-10-08
2612hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง32020202020-10-082020-10-08
2613hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง420201142020-10-082020-10-08
2614hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง42020202020-10-082020-10-08
2615hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง520201132020-10-082020-10-08
2616hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง52020202020-10-082020-10-08
2617hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง62020182020-10-082020-10-08
2618hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง62020202020-10-082020-10-08
2619hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง720201112020-10-082020-10-08
2620hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง72020202020-10-082020-10-08
2621hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง82020102020-10-082020-10-08
2622hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง82020202020-10-082020-10-08
2623hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง92020102020-10-082020-10-08
2624hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง92020202020-10-082020-10-08
2625hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ102019102020-10-082020-10-08
2626hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ102019202020-10-082020-10-08
2627hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ112019102020-10-082020-10-08
2628hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ112019202020-10-082020-10-08
2629hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ122019102020-10-082020-10-08
2630hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ122019202020-10-082020-10-08
2631hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ12020102020-10-082020-10-08
2632hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ12020202020-10-082020-10-08
2633hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ22020102020-10-082020-10-08
2634hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ22020202020-10-082020-10-08
2635hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ32020102020-10-082020-10-08
2636hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ32020202020-10-082020-10-08
2637hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ42020102020-10-082020-10-08
2638hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ42020202020-10-082020-10-08
2639hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ52020102020-10-082020-10-08
2640hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ52020202020-10-082020-10-08
2641hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ62020102020-10-082020-10-08
2642hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ62020202020-10-082020-10-08
2643hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ72020102020-10-082020-10-08
2644hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ72020202020-10-082020-10-08
2645hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ82020102020-10-082020-10-08
2646hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ82020202020-10-082020-10-08
2647hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ92020102020-10-082020-10-08
2648hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ92020202020-10-082020-10-08
2649hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา102019182020-10-082020-10-08
2650hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา102019202020-10-082020-10-08
2651hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา112019112020-10-082020-10-08
2652hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา1120192162020-10-082020-10-08
2653hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา122019142020-10-082020-10-08
2654hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา122019202020-10-082020-10-08
2655hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา12020112020-10-082020-10-08
2656hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา12020202020-10-082020-10-08
2657hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา22020102020-10-082020-10-08
2658hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา220202302020-10-082020-10-08
2659hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา32020162020-10-082020-10-08
2660hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา32020202020-10-082020-10-08
2661hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา420201102020-10-082020-10-08
2662hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา42020202020-10-082020-10-08
2663hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา52020112020-10-082020-10-08
2664hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา52020202020-10-082020-10-08
2665hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา62020112020-10-082020-10-08
2666hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา62020202020-10-082020-10-08
2667hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา72020132020-10-082020-10-08
2668hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา72020202020-10-082020-10-08
2669hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา82020102020-10-082020-10-08
2670hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา82020202020-10-082020-10-08
2671hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา92020142020-10-082020-10-08
2672hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา92020202020-10-082020-10-08
2673hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม102019132020-10-082020-10-08
2674hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม10201921162020-10-082020-10-08
2675hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม112019112020-10-082020-10-08
2676hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม112019202020-10-082020-10-08
2677hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม122019132020-10-082020-10-08
2678hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม12201921722020-10-082020-10-08
2679hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม12020132020-10-082020-10-08
2680hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม120202362020-10-082020-10-08
2681hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม22020102020-10-082020-10-08
2682hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม22020202020-10-082020-10-08
2683hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม32020102020-10-082020-10-08
2684hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม32020202020-10-082020-10-08
2685hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม42020102020-10-082020-10-08
2686hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม42020202020-10-082020-10-08
2687hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม52020102020-10-082020-10-08
2688hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม52020202020-10-082020-10-08
2689hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม62020102020-10-082020-10-08
2690hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม62020202020-10-082020-10-08
2691hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม72020102020-10-082020-10-08
2692hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม72020202020-10-082020-10-08
2693hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม82020102020-10-082020-10-08
2694hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม82020202020-10-082020-10-08
2695hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม92020102020-10-082020-10-08
2696hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม92020202020-10-082020-10-08
2697hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน102019102020-10-082020-10-08
2698hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน102019202020-10-082020-10-08
2699hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน112019102020-10-082020-10-08
2700hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน112019202020-10-082020-10-08
2701hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน122019202020-10-082020-10-08
2702hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน122019102020-10-082020-10-08
2703hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน12020202020-10-082020-10-08
2704hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน12020102020-10-082020-10-08
2705hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน22020102020-10-082020-10-08
2706hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน22020202020-10-082020-10-08
2707hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน32020102020-10-082020-10-08
2708hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน32020202020-10-082020-10-08
2709hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน42020102020-10-082020-10-08
2710hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน42020202020-10-082020-10-08
2711hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน52020102020-10-082020-10-08
2712hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน52020202020-10-082020-10-08
2713hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน62020102020-10-082020-10-08
2714hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน62020202020-10-082020-10-08
2715hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน72020102020-10-082020-10-08
2716hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน72020202020-10-082020-10-08
2717hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน82020102020-10-082020-10-08
2718hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน82020202020-10-082020-10-08
2719hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน92020102020-10-082020-10-08
2720hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน92020202020-10-082020-10-08
2721hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1020191162020-10-082020-10-08
2722hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก102019202020-10-082020-10-08
2723hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1120191292020-10-082020-10-08
2724hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก112019202020-10-082020-10-08
2725hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1220191182020-10-082020-10-08
2726hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก122019202020-10-082020-10-08
2727hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก120201292020-10-082020-10-08
2728hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก12020202020-10-082020-10-08
2729hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก220201282020-10-082020-10-08
2730hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก2202023992020-10-082020-10-08
2731hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก320201152020-10-082020-10-08
2732hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก32020202020-10-082020-10-08
2733hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก42020122020-10-082020-10-08
2734hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก42020202020-10-082020-10-08
2735hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก52020122020-10-082020-10-08
2736hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก52020202020-10-082020-10-08
2737hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก620201232020-10-082020-10-08
2738hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก62020202020-10-082020-10-08
2739hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก720201192020-10-082020-10-08
2740hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก72020202020-10-082020-10-08
2741hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก82020142020-10-082020-10-08
2742hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก82020202020-10-082020-10-08
2743hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก92020182020-10-082020-10-08
2744hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก92020202020-10-082020-10-08
2745hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง102019192020-10-082020-10-08
2746hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง102019202020-10-082020-10-08
2747hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง112019182020-10-082020-10-08
2748hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง112019202020-10-082020-10-08
2749hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง122019152020-10-082020-10-08
2750hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง122019202020-10-082020-10-08
2751hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง120201102020-10-082020-10-08
2752hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง12020202020-10-082020-10-08
2753hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง22020132020-10-082020-10-08
2754hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง220202242020-10-082020-10-08
2755hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง32020112020-10-082020-10-08
2756hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง320202202020-10-082020-10-08
2757hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง42020122020-10-082020-10-08
2758hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง42020202020-10-082020-10-08
2759hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง52020122020-10-082020-10-08
2760hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง52020202020-10-082020-10-08
2761hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง62020112020-10-082020-10-08
2762hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง62020202020-10-082020-10-08
2763hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง72020102020-10-082020-10-08
2764hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง72020202020-10-082020-10-08
2765hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง82020102020-10-082020-10-08
2766hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง82020202020-10-082020-10-08
2767hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง92020102020-10-082020-10-08
2768hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง92020202020-10-082020-10-08
2769hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม102019132020-10-082020-10-08
2770hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม102019202020-10-082020-10-08
2771hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม1120191142020-10-082020-10-08
2772hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม112019202020-10-082020-10-08
2773hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม1220191122020-10-082020-10-08
2774hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม122019202020-10-082020-10-08
2775hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม12020132020-10-082020-10-08
2776hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม12020202020-10-082020-10-08
2777hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม22020132020-10-082020-10-08
2778hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม22020202020-10-082020-10-08
2779hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม32020112020-10-082020-10-08
2780hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม32020202020-10-082020-10-08
2781hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม42020122020-10-082020-10-08
2782hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม42020202020-10-082020-10-08
2783hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม52020132020-10-082020-10-08
2784hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม52020202020-10-082020-10-08
2785hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม62020102020-10-082020-10-08
2786hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม62020202020-10-082020-10-08
2787hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม72020102020-10-082020-10-08
2788hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม72020202020-10-082020-10-08
2789hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม82020102020-10-082020-10-08
2790hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม82020202020-10-082020-10-08
2791hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม92020102020-10-082020-10-08
2792hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม92020202020-10-082020-10-08
2793hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์102019152020-10-082020-10-08
2794hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์102019202020-10-082020-10-08
2795hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์112019132020-10-082020-10-08
2796hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์112019202020-10-082020-10-08
2797hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์122019102020-10-082020-10-08
2798hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์122019202020-10-082020-10-08
2799hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์12020112020-10-082020-10-08
2800hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์12020202020-10-082020-10-08
2801hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์22020112020-10-082020-10-08
2802hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์220202262020-10-082020-10-08
2803hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์32020112020-10-082020-10-08
2804hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์32020202020-10-082020-10-08
2805hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์42020102020-10-082020-10-08
2806hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์42020202020-10-082020-10-08
2807hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์52020132020-10-082020-10-08
2808hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์52020202020-10-082020-10-08
2809hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์62020102020-10-082020-10-08
2810hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์62020202020-10-082020-10-08
2811hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์72020102020-10-082020-10-08
2812hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์72020202020-10-082020-10-08
2813hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์82020102020-10-082020-10-08
2814hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์82020202020-10-082020-10-08
2815hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์92020102020-10-082020-10-08
2816hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์92020202020-10-082020-10-08
2817hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1020191152020-10-082020-10-08
2818hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1020192142020-10-082020-10-08
2819hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1120191302020-10-082020-10-08
2820hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ11201922162020-10-082020-10-08
2821hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ122019192020-10-082020-10-08
2822hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ122019202020-10-082020-10-08
2823hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ12020172020-10-082020-10-08
2824hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ12020202020-10-082020-10-08
2825hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ220201122020-10-082020-10-08
2826hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ22020202020-10-082020-10-08
2827hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ32020142020-10-082020-10-08
2828hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ32020202020-10-082020-10-08
2829hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ42020122020-10-082020-10-08
2830hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ42020202020-10-082020-10-08
2831hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ520201132020-10-082020-10-08
2832hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ52020202020-10-082020-10-08
2833hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ620201172020-10-082020-10-08
2834hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ62020202020-10-082020-10-08
2835hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ720201302020-10-082020-10-08
2836hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ72020202020-10-082020-10-08
2837hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ820201152020-10-082020-10-08
2838hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ82020202020-10-082020-10-08
2839hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ92020102020-10-082020-10-08
2840hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ92020202020-10-082020-10-08
2841hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ102019102020-10-082020-10-08
2842hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ102019202020-10-082020-10-08
2843hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ112019102020-10-082020-10-08
2844hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1120192222020-10-082020-10-08
2845hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ122019102020-10-082020-10-08
2846hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ122019202020-10-082020-10-08
2847hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ12020102020-10-082020-10-08
2848hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ12020202020-10-082020-10-08
2849hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ22020102020-10-082020-10-08
2850hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ220202302020-10-082020-10-08
2851hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ32020102020-10-082020-10-08
2852hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ32020202020-10-082020-10-08
2853hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ42020102020-10-082020-10-08
2854hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ42020202020-10-082020-10-08
2855hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ52020102020-10-082020-10-08
2856hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ52020202020-10-082020-10-08
2857hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ62020102020-10-082020-10-08
2858hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ62020202020-10-082020-10-08
2859hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ72020102020-10-082020-10-08
2860hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ72020202020-10-082020-10-08
2861hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ82020102020-10-082020-10-08
2862hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ82020202020-10-082020-10-08
2863hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ92020102020-10-082020-10-08
2864hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ92020202020-10-082020-10-08
2865hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1020191152020-10-082020-10-08
2866hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1020192482020-10-082020-10-08
2867hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม112019112020-10-082020-10-08
2868hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม112019202020-10-082020-10-08
2869hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม122019142020-10-082020-10-08
2870hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม122019202020-10-082020-10-08
2871hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม12020152020-10-082020-10-08
2872hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม12020202020-10-082020-10-08
2873hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม22020102020-10-082020-10-08
2874hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม22020202020-10-082020-10-08
2875hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม32020102020-10-082020-10-08
2876hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม32020202020-10-082020-10-08
2877hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม42020102020-10-082020-10-08
2878hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม42020202020-10-082020-10-08
2879hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม52020102020-10-082020-10-08
2880hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม52020202020-10-082020-10-08
2881hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม62020102020-10-082020-10-08
2882hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม62020202020-10-082020-10-08
2883hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม72020102020-10-082020-10-08
2884hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม72020202020-10-082020-10-08
2885hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม82020102020-10-082020-10-08
2886hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม82020202020-10-082020-10-08
2887hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม92020102020-10-082020-10-08
2888hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม92020202020-10-082020-10-08
2889hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ102019102020-10-082020-10-08
2890hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ102019202020-10-082020-10-08
2891hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ112019102020-10-082020-10-08
2892hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ112019202020-10-082020-10-08
2893hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ122019102020-10-082020-10-08
2894hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ122019202020-10-082020-10-08
2895hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ12020102020-10-082020-10-08
2896hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ12020202020-10-082020-10-08
2897hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ22020102020-10-082020-10-08
2898hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ220202462020-10-082020-10-08
2899hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ32020102020-10-082020-10-08
2900hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ32020202020-10-082020-10-08
2901hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ42020202020-10-082020-10-08
2902hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ42020102020-10-082020-10-08
2903hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ52020202020-10-082020-10-08
2904hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ52020102020-10-082020-10-08
2905hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ62020102020-10-082020-10-08
2906hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ62020202020-10-082020-10-08
2907hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ72020102020-10-082020-10-08
2908hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ72020202020-10-082020-10-08
2909hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ82020102020-10-082020-10-08
2910hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ82020202020-10-082020-10-08
2911hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ92020102020-10-082020-10-08
2912hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ92020202020-10-082020-10-08
2913hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์102019102020-10-082020-10-08
2914hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์1020192622020-10-082020-10-08
2915hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์112019112020-10-082020-10-08
2916hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์112019202020-10-082020-10-08
2917hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์122019142020-10-082020-10-08
2918hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์122019202020-10-082020-10-08
2919hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์12020102020-10-082020-10-08
2920hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์12020202020-10-082020-10-08
2921hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์22020102020-10-082020-10-08
2922hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์22020202020-10-082020-10-08
2923hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์32020102020-10-082020-10-08
2924hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์32020202020-10-082020-10-08
2925hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์42020102020-10-082020-10-08
2926hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์42020202020-10-082020-10-08
2927hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์52020102020-10-082020-10-08
2928hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์52020202020-10-082020-10-08
2929hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์62020102020-10-082020-10-08
2930hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์62020202020-10-082020-10-08
2931hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์72020102020-10-082020-10-08
2932hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์72020202020-10-082020-10-08
2933hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์82020102020-10-082020-10-08
2934hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์82020202020-10-082020-10-08
2935hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์92020102020-10-082020-10-08
2936hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์92020202020-10-082020-10-08
2937hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์102019102020-10-082020-10-08
2938hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์1020192622020-10-082020-10-08
2939hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์112019102020-10-082020-10-08
2940hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์112019202020-10-082020-10-08
2941hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์122019102020-10-082020-10-08
2942hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์122019202020-10-082020-10-08
2943hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์12020102020-10-082020-10-08
2944hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์120202492020-10-082020-10-08
2945hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์22020102020-10-082020-10-08
2946hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์2202021492020-10-082020-10-08
2947hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์32020102020-10-082020-10-08
2948hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์32020202020-10-082020-10-08
2949hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์42020102020-10-082020-10-08
2950hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์42020202020-10-082020-10-08
2951hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์52020102020-10-082020-10-08
2952hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์52020202020-10-082020-10-08
2953hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์62020102020-10-082020-10-08
2954hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์62020202020-10-082020-10-08
2955hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์72020102020-10-082020-10-08
2956hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์72020202020-10-082020-10-08
2957hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์82020102020-10-082020-10-08
2958hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์82020202020-10-082020-10-08
2959hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์92020102020-10-082020-10-08
2960hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์92020202020-10-082020-10-08
2961hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา1020191142020-10-082020-10-08
2962hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา102019202020-10-082020-10-08
2963hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา112019162020-10-082020-10-08
2964hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา112019202020-10-082020-10-08
2965hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา122019142020-10-082020-10-08
2966hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา122019202020-10-082020-10-08
2967hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา12020162020-10-082020-10-08
2968hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา12020202020-10-082020-10-08
2969hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา22020102020-10-082020-10-08
2970hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา22020202020-10-082020-10-08
2971hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา32020142020-10-082020-10-08
2972hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา32020202020-10-082020-10-08
2973hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา42020122020-10-082020-10-08
2974hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา42020202020-10-082020-10-08
2975hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา52020102020-10-082020-10-08
2976hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา52020202020-10-082020-10-08
2977hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา62020152020-10-082020-10-08
2978hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา62020202020-10-082020-10-08
2979hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา720201102020-10-082020-10-08
2980hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา72020202020-10-082020-10-08
2981hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา82020162020-10-082020-10-08
2982hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา82020202020-10-082020-10-08
2983hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา92020102020-10-082020-10-08
2984hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา92020202020-10-082020-10-08
2985hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1020191102020-10-082020-10-08
2986hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย102019202020-10-082020-10-08
2987hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1120191152020-10-082020-10-08
2988hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย112019202020-10-082020-10-08
2989hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1220191162020-10-082020-10-08
2990hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย122019202020-10-082020-10-08
2991hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย12020142020-10-082020-10-08
2992hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย12020202020-10-082020-10-08
2993hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย22020182020-10-082020-10-08
2994hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย22020202020-10-082020-10-08
2995hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย32020142020-10-082020-10-08
2996hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย32020202020-10-082020-10-08
2997hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย42020142020-10-082020-10-08
2998hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย42020202020-10-082020-10-08
2999hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย52020102020-10-082020-10-08
3000hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย52020202020-10-082020-10-08
3001hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย62020102020-10-082020-10-08
3002hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย62020202020-10-082020-10-08
3003hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย72020102020-10-082020-10-08
3004hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย72020202020-10-082020-10-08
3005hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย82020102020-10-082020-10-08
3006hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย82020202020-10-082020-10-08
3007hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย92020112020-10-082020-10-08
3008hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย92020202020-10-082020-10-08
3009hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา102019172020-10-082020-10-08
3010hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา102019202020-10-082020-10-08
3011hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา112019162020-10-082020-10-08
3012hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา112019202020-10-082020-10-08
3013hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา122019172020-10-082020-10-08
3014hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา122019202020-10-082020-10-08
3015hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา12020162020-10-082020-10-08
3016hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา1202021662020-10-082020-10-08
3017hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา22020122020-10-082020-10-08
3018hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา22020202020-10-082020-10-08
3019hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา32020162020-10-082020-10-08
3020hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา32020202020-10-082020-10-08
3021hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา42020102020-10-082020-10-08
3022hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา42020202020-10-082020-10-08
3023hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา52020102020-10-082020-10-08
3024hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา52020202020-10-082020-10-08
3025hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา62020152020-10-082020-10-08
3026hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา62020202020-10-082020-10-08
3027hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา72020102020-10-082020-10-08
3028hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา72020202020-10-082020-10-08
3029hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา82020102020-10-082020-10-08
3030hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา82020202020-10-082020-10-08
3031hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา92020102020-10-082020-10-08
3032hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา92020202020-10-082020-10-08
3033hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน1020191122020-10-082020-10-08
3034hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน102019202020-10-082020-10-08
3035hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน1120191132020-10-082020-10-08
3036hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน1120192122020-10-082020-10-08
3037hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน1220191102020-10-082020-10-08
3038hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน122019202020-10-082020-10-08
3039hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน120201162020-10-082020-10-08
3040hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน120202402020-10-082020-10-08
3041hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน220201162020-10-082020-10-08
3042hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน22020202020-10-082020-10-08
3043hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน320201122020-10-082020-10-08
3044hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน32020202020-10-082020-10-08
3045hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน42020132020-10-082020-10-08
3046hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน42020202020-10-082020-10-08
3047hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน52020112020-10-082020-10-08
3048hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน52020202020-10-082020-10-08
3049hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน62020142020-10-082020-10-08
3050hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน62020202020-10-082020-10-08
3051hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน72020102020-10-082020-10-08
3052hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน72020202020-10-082020-10-08
3053hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน82020102020-10-082020-10-08
3054hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน82020202020-10-082020-10-08
3055hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน92020102020-10-082020-10-08
3056hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน92020202020-10-082020-10-08
3057hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4102019102020-10-082020-10-08
3058hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4102019202020-10-082020-10-08
3059hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4112019102020-10-082020-10-08
3060hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4112019202020-10-082020-10-08
3061hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4122019102020-10-082020-10-08
3062hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4122019202020-10-082020-10-08
3063hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 412020102020-10-082020-10-08
3064hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 412020202020-10-082020-10-08
3065hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 422020102020-10-082020-10-08
3066hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 422020202020-10-082020-10-08
3067hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 432020102020-10-082020-10-08
3068hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 432020202020-10-082020-10-08
3069hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 442020102020-10-082020-10-08
3070hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 442020202020-10-082020-10-08
3071hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 452020102020-10-082020-10-08
3072hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 452020202020-10-082020-10-08
3073hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 462020102020-10-082020-10-08
3074hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 462020202020-10-082020-10-08
3075hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 472020102020-10-082020-10-08
3076hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 472020202020-10-082020-10-08
3077hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 482020102020-10-082020-10-08
3078hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 482020202020-10-082020-10-08
3079hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 492020102020-10-082020-10-08
3080hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 492020202020-10-082020-10-08
3081hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา102019182020-10-082020-10-08
3082hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา102019202020-10-082020-10-08
3083hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา112019192020-10-082020-10-08
3084hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา112019202020-10-082020-10-08
3085hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา122019182020-10-082020-10-08
3086hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา122019202020-10-082020-10-08
3087hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา12020182020-10-082020-10-08
3088hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา12020202020-10-082020-10-08
3089hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา22020142020-10-082020-10-08
3090hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา22020202020-10-082020-10-08
3091hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา32020122020-10-082020-10-08
3092hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา32020262020-10-082020-10-08
3093hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา42020102020-10-082020-10-08
3094hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา42020202020-10-082020-10-08
3095hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา52020102020-10-082020-10-08
3096hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา52020202020-10-082020-10-08
3097hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา62020102020-10-082020-10-08
3098hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา62020202020-10-082020-10-08
3099hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา72020132020-10-082020-10-08
3100hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา72020202020-10-082020-10-08
3101hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา82020102020-10-082020-10-08
3102hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา82020202020-10-082020-10-08
3103hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา92020102020-10-082020-10-08
3104hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา92020202020-10-082020-10-08
3105hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง102019102020-10-082020-10-08
3106hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง1020192182020-10-082020-10-08
3107hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง112019102020-10-082020-10-08
3108hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง112019202020-10-082020-10-08
3109hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง1220192722020-10-082020-10-08
3110hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง122019102020-10-082020-10-08
3111hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง120202962020-10-082020-10-08
3112hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง12020102020-10-082020-10-08
3113hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง22020102020-10-082020-10-08
3114hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง22020202020-10-082020-10-08
3115hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง32020102020-10-082020-10-08
3116hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง32020262020-10-082020-10-08
3117hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง42020102020-10-082020-10-08
3118hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง42020202020-10-082020-10-08
3119hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง52020102020-10-082020-10-08
3120hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง52020202020-10-082020-10-08
3121hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง62020102020-10-082020-10-08
3122hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง62020202020-10-082020-10-08
3123hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง72020102020-10-082020-10-08
3124hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง72020202020-10-082020-10-08
3125hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง82020102020-10-082020-10-08
3126hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง82020202020-10-082020-10-08
3127hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง92020102020-10-082020-10-08
3128hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง92020202020-10-082020-10-08ตาราง : Indicator9_breast_cancer_screening

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : จำนวนผู้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (รายปี)

idhospcodeyearscancer_screeningcancer_alladddateupdatedate
8115372562153702020-06-092020-06-09
9115392562115302020-06-092020-06-09
1011541256285002020-06-092020-06-09
1111540256261502020-06-092020-06-09
1211536256267302020-06-092020-06-09
1311538256218302020-06-092020-06-09
1414641256269902020-06-092020-06-09
15150492562127002020-06-092020-06-09
1625060256210002020-06-092020-06-09
1741522256210602020-06-092020-06-09